Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2019 z dne 28. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2019 z dne 28. 6. 2019

Kazalo

1972. Sklep o ugotovitvi manjšega odstopanja od grafičnega dela prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Mestne občine Koper, stran 5437.

  
Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18)
R A Z G L A Š A M   S K L E P 
o ugotovitvi manjšega odstopanja od grafičnega dela prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Mestne občine Koper 
Št. 012-1/2008
Koper, dne 14. junija 2019
Župan 
Mestne občine Koper 
Aleš Bržan 
Na podlagi 6. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 30/01) in 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 13. junija 2019 sprejel
S K L E P 
o ugotovitvi manjšega odstopanja od grafičnega dela prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Mestne občine Koper 
1. 
S tem sklepom se kot manjša odstopanja od prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana, ki ne pogojujejo postopka sprememb plana, potrdijo spremembe in dopolnitve v kartografski dokumentaciji sprejetih odločitev o namenski rabi površin v skladu z merili iz točke 6.2.2. v 6. členu Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 33/01).
2. 
V kartografski dokumentaciji prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine se na parcelah št. 5866/15, 5866/18, 5866/38, 5866/39, 5866/51, 5866/52, 5866/64, 5866/9, 5974/19, 5974/23, 5974/25, 5974/29, 5974/45, 5974/46, 5974/47, 6014/27, 6355/4, 6355/5 vse k.o. Bertoki območje, določeno kot območje vodnih zemljišč z oznako prostorske enote KV-20, ukine in nadomesti z namensko rabo ureditveno območje za poselitev, območje za proizvodne dejavnosti z oznako prostorske enote KP-14.
Z manjšim odstopanjem od plana je namenska raba parcel št. 5866/15, 5866/18, 5866/38, 5866/39, 5866/51, 5866/52, 5866/64, 5866/9, 5974/19, 5974/23, 5974/25, 5974/29, 5974/45, 5974/46, 5974/47, 6014/27, 6355/4, 6355/5 vse k.o. Bertoki v celoti ureditveno območje za poselitev – območje za proizvodne dejavnosti z oznako prostorske enote KP-14.
Namenska raba parcel št. 5866/15, 5866/18, 5866/38, 5866/39, 5866/51, 5866/52, 5866/64, 5866/9, 5974/19, 5974/23, 5974/25, 5974/29, 5974/45, 5974/46, 5974/47, 6014/27, 6355/4, 6355/5 vse k.o. Bertoki se iz ureditvenega območja za poselitev, območja za proizvodne dejavnosti spremeni v območja vodnih zemljišč v delu, ki v naravi predstavlja vodotok – razbremenilnik Ara, z oznako prostorske enote KV-20.
3. 
V kartografski dokumentaciji prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine se na parcelah št. 1210/2, 1211/3, 1212/2, 1213/2, 1214/2, 1218/3, 1219/3, 1220/3, 1221/6 vse k.o. Gabrovica in št. 186/2, 186/3, 186/5 vse k.o. Črnotiče zariše območje za pridobivanje rudnin in mineralnih agregatov z oznako ZE-2 tako, da ustreza območju določenim z Lokacijskim dovoljenjem št. 351-207/65 z dne 15. 6. 1983, dovoljenjem za izkoriščanje št. 351-207/65 z dne 25/4-1984 in dovoljenjem za izkoriščanje št. 351-207/65 z dne 20. 7. 1999.
Z manjšim odstopanjem od plana je namenska raba parcel št. 1210/2, 1211/3, 1212/2, 1213/2, 1214/2, 1218/3, 1219/3, 1220/3, 1221/6, 186/2, 186/3, 186/5 vse k.o. Črnotiče v celoti območje za pridobivanje rudnin in mineralnih agregatov z oznako prostorske enote ZE-2.
4. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 012-1/2008
Koper, dne 13. junija 2019
Župan 
Mestne občine Koper 
Aleš Bržan 
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/01 e 29/03 e Gazzetta Ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18)
P R O M U L G O   L A   D E L I B E R A 
sull’individuazione della lieve difformità dell’illustrazione grafica riferita agli elementi territoriali dei piani a lungo ed a medio termine del Comune città di Capodistria 
N. 012-1/2008
Capodistria, 14 giugno 2019
Il Sindaco 
Comune città di Capodistria 
Aleš Bržan 
Visto l’articolo 6 del Decreto sulle modifiche ed integrazioni agli elementi territoriali del piano a lungo ed a medio termine del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 30/01), in virtù dell’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/01 e 29/03, Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria ha approvato, nella seduta del 13 giugno 2019, la seguente
D E L I B E R A 
sull’individuazione della lieve difformità dell’illustrazione grafica riferita agli elementi territoriali dei piani a lungo ed a medio termine del Comune città di Capodistria 
Con la presente delibera si approvano le lievi difformità degli elementi territoriali dei piani a lungo ed a medio termine, tale da non imporre la procedura di variazione del piano, e le conseguenti modifiche ed integrazioni alla documentazione cartografica relativa alla decisione in ordine alla destinazione d’uso delle aree, in armonia con i criteri di cui all’articolo 6, punto 6.2.2 del Decreto sulle modifiche ed integrazioni agli elementi territoriali dei piani a lungo ed a medio termine del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 33/01).
Nella documentazione cartografica degli elementi territoriali dei piani a lungo ed a medio termine del comune, sulle particelle catastali n. 5866/15, 5866/18, 5866/38, 5866/39, 5866/51, 5866/52, 5866/64, 5866/9, 5974/19, 5974/23, 5974/25, 5974/29, 5974/45, 5974/46, 5974/47, 6014/27, 6355/4, 6355/5, tutte c.c. Bertocchi, viene modificata la destinazione d'uso come aree di terreni acquiferi con la sigla KV-20, introducendo la destinazione d'uso area insediativa, area destinata alle attività produttive con la sigla KP-14.
In seguito alla lieve difformità dal piano, le particelle catastali n. 5866/15, 5866/18, 5866/38, 5866/39, 5866/51, 5866/52, 5866/64, 5866/9, 5974/19, 5974/23, 5974/25, 5974/29, 5974/45, 5974/46, 5974/47, 6014/27, 6355/4, 6355/5, tutte c.c. Bertocchi, diventano tutte area insediativa – area destinata alle attività produttive con la sigla KP-14.
La destinazione d'uso delle particelle catastali n. 5866/15, 5866/18, 5866/38, 5866/39, 5866/51, 5866/52, 5866/64, 5866/9, 5974/19, 5974/23, 5974/25, 5974/29, 5974/45, 5974/46, 5974/47, 6014/27, 6355/4, 6355/5, tutte c.c. Bertocchi, da aree insediative – aree con destinazione d’uso di attività produttive, diventano aree di terreni idrici nella parte che in natura comprende il corso d'acqua – lo scolmatore Ara, con la sigla dell’unità territoriale KV-20.
Nella documentazione cartografica degli elementi territoriali dei piani a lungo ed a medio termine del comune, sulle particelle catastali n. 1210/2, 1211/3, 1212/2, 1213/2, 1214/2, 1218/3, 1219/3, 1220/3, 1221/6, tutte c.c. Gabrovica e n. 186/2, 186/3, 186/5, tutte c.c. Črnotiče viene tracciata la zona per l'estrazione mineraria – aggregati minerari con la sigla ZE-2 in modo da essere conforme al Permesso di ubicazione n. 351-207/65 del 15 giugno 1983, al Permesso di sfruttamento n. 351-207/65 del 25 aprile 1984 e al Permesso di sfruttamento, n. 351-207/65 del 20 luglio 1999.
In seguito alla lieve difformità dal piano le particelle catastali n. 1210/2, 1211/3, 1212/2, 1213/2, 1214/2, 1218/3, 1219/3, 1220/3, 1221/6, 186/2, 186/3, 186/5, tutte c.c. Črnotiče diventano zona di estrazione mineraria – aggregati minerari con la sigla ZE-2.
La presente delibera entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 012-1/2008
Capodistria, 13 giugno 2019
Il Sindaco 
Comune città di Capodistria 
Aleš Bržan