Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2019 z dne 28. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2019 z dne 28. 6. 2019

Kazalo

1971. Sklep o uvedbi javne službe »upravljanje določenih javnih parkirišč«, stran 5435.

  
Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18)
R A Z G L A Š A M   S K L E P 
o uvedbi javne službe »upravljanje določenih javnih parkirišč« 
Št. 371-91/2019
Koper, dne 14. junija 2019
Župan 
Mestne občine Koper 
Aleš Bržan 
Na podlagi 4. člena Odloka o izbirni lokalni gospodarski javni službi "upravljanje določenih javnih parkirišč" (Uradne objave, št. 45/01 in Uradni list RS, št. 1/12) in 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/0, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 38/08 in 33/18) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 13. junija 2019 sprejel
S K L E P 
o uvedbi javne službe »upravljanje določenih javnih parkirišč« 
1. 
Izbirna gospodarska javna služba "upravljanje določenih javnih parkirišč" se uvede na javnih parkiriščih:
– v Bertokih, ki se nahajajo na območju Gospodarsko razvojne cone Sermin in so urejena na zemljiščih s parcelnimi št. 5866/18, 5974/19, 6355/10, 601/5, 608/5, 6014/6, 5866/24, 5830/23, 5831/45, 5830/13, 5830/8 in 5830/25 vse k.o. Bertoki in obsegajo približno 300 parkirnih prostorov,
– v Kopru na Ulici 15. maja, na urejenih javnih parkiriščih, ki so urejena na zemljiščih s parcelnimi št. 1484/17, 1484/8, 1484/12, 1484/16, 1527/1, 1533/1, 1534/11, 1533/2 in 1533/3 vse k.o. Koper, ki obsegajo približno 150 parkirnih prostorov ter
– v Semedeli na parkirišču za nekdanjimi Slavnikovimi garažami – pred marketom, ki je urejeno na zemljišču s parc. št. 378/3 k.o. Semedela in obsega 35 parkirnih prostorov.
2. 
Cilji uvedbe javne službe so zagotovitev možnosti kratkotrajnega parkiranja obiskovalcem trgovskih, poslovnih in drugih objektov v neposredni bližini ter zagotovitev pogojev za daljše parkiranje vozil namenjenih poslovnim potrebam subjektov v bližini parkirišča.
3. 
S sklepom iz 5. člena Odloka o izbirni lokalni gospodarski javni službi "upravljanje določenih javnih parkirišč" župan med drugim določi:
– način nadzora nad uporabo parkirišča, ki bo temeljil na parkirni avtomatiki;
– možnost rezervacije parkirnih prostorov;
– možnost abonmajskega plačevanja parkirnine za potrebe poslovnih subjektov in obiskovalcev;
– druge pogoje parkiranja.
Županu se priporoča usklajevanje parkirnine na način, s katerim bodo doseženi cilji iz točke 2. tega sklepa in pokritje stroškov javne službe.
4. 
Župan izda sklep iz 3. točke v roku, ki omogoči, da se javna služba uveljavi takoj, ko se parkirišče ustrezno opremi, ob upoštevanju najkrajših možnih rokov za izvedbo postopka javnih naročil.
5. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 371-91/2019
Koper, dne 13. junija 2019
Župan 
Mestne občine Koper 
Aleš Bržan 
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/01 e 29/03, e la Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18)
P R O M U L G O   L A   D E L I B E R A 
sull’introduzione del servizio pubblico »gestione di determinati parcheggi pubblici« 
N. 371-91/2019
Capodistria, 14 giugno 2019
Il Sindaco 
Comune città di Capodistria 
Aleš Bržan 
Visto l’articolo 4 del Decreto sul servizio pubblico economico facoltativo »gestione di determinati parcheggi pubblici« (Bollettino uff., n. 45/01, nonché Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 1/2012) e l’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01, 29/03 e Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 90/05, 67/06, 38/08 e 33/18), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, nella seduta del 13 giugno 2019, ha approvato la seguente
D E L I B E R A 
sull’introduzione del servizio pubblico »gestione di determinati parcheggi pubblici« 
L’introduzione del servizio pubblico economico facoltativo »gestione di determinati parcheggi pubblici« interessa i seguenti parcheggi pubblici:
– a Bertocchi, nell'area della Zona artigianale – industriale e di sviluppo di Sermino, sulle particelle catastali n. 5866/18, 5974/19, 6355/10, 601/5, 608/5, 6014/6, 5866/24, 5830/23, 5831/45, 5830/13, 5830/8 e 5830/25, tutte c.c. Bertocchi, per un totale di circa 300 posti macchina,
– a Capodistria, in Via XV maggio, sui parcheggi pubblici sulle particelle catastali n. 1484/17, 1484/8, 1484/12, 1484/16, 1527/1, 1533/1, 1534/11, 1533/2 e 1533/3, tutte c.c. Capodistria, per un totale di circa 150 posti macchina, e
– a Semedella, nel parcheggio dietro agli ex garage »Slavnik« – davanti al supermercato, sulle particelle catastali n. 378/3, c.c. Semedella, per un totale di 35 posti macchina.
L’introduzione del servizio pubblico ha come obiettivo quello di garantire ai visitatori degli edifici commerciali ed economici e di altro genere la possibilità di sosta breve nelle immediate vicinanze, oltre a consentire soste prolungate dei veicoli per le necessità dei soggetti economici attigui.
Con delibera di cui all’articolo 5 del Decreto sul servizio pubblico economico facoltativo »gestione di determinati parcheggi pubblici«, il sindaco stabilisce, tra l’altro:
– la modalità di controllo automatico dell'utilizzo del parcheggio;
– la possibilità di prenotazione dei posti macchina;
– la possibilità di abbonamento al parcheggio per i soggetti economici e i loro clienti;
– le ulteriori condizioni riguardanti il parcheggio.
Al Sindaco si raccomanda la definizione delle tariffe di parcheggio nelle modalità finalizzate al conseguimento degli obiettivi previsti nel punto 2 del presente decreto, ed alla copertura delle spese del servizio pubblico.
Il sindaco promulga la delibera prevista al punto 3, entro il termine che consente l’introduzione del servizio pubblico in oggetto, ovvero, non appena il parcheggio sarà munito delle attrezzature necessarie, tenendo conto dei termini più brevi ammessi per l’espletamento delle procedure necessarie per la gara pubblica.
La presente delibera entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 371-91/2019
Capodistria, 13 giugno 2019
Il Sindaco 
Comune città di Capodistria 
Aleš Bržan