Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2019 z dne 28. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2019 z dne 28. 6. 2019

Kazalo

1970. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za obnovo fasad in streh v starem mestnem jedru Kopra, stran 5434.

  
Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18)
R A Z G L A Š A M   P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za obnovo fasad in streh v starem mestnem jedru Kopra 
Št: 35201-15/2019
Koper, dne 14. junija 2019
Župan 
Mestne občine Koper 
Aleš Bržan 
Na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18) in v skladu s 40. členom Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg) ter Odlokom o razglasitvi kulturnih spomenikov v Občini Koper (Uradne objave, št. 27/1987) in Odlokom o razglasitvi historičnega mestnega jedra Kopra za kulturni spomenik lokalnega pomena (Uradni list RS, št. 98/07 in 44/18) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 13. junija 2019 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za obnovo fasad in streh v starem mestnem jedru Kopra 
1. člen 
V naslovu Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za obnovo fasad in streh v starem mestnem jedru Kopra (Uradni list RS, št. 57/05) se besedilo »starem mestnem jedru Kopra« nadomesti z besedilom »Mestni občini Koper«.
2. člen 
Besedilo prvega odstavka 1. člena pravilnika se spremeni tako, da se glasi:
»Ta pravilnik opredeljuje subvencije za obnove fasad in streh v Mestni občini Koper kot enega od ukrepov varovanja in oživljanja spomenikov urbanistične oziroma naselbinske dediščine.«
3. člen 
Besedilo 2. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Mestna občina Koper z ukrepi, opredeljenimi v tem pravilniku, spodbuja obnovo stavb na območjih razglašenih kulturnih spomenikov lokalnega pomena z lastnostmi urbanistične oziroma naselbinske dediščine, z namenom urejene podobe ter usklajene in medsebojno dopolnjujoče rabe javnih in zasebnih površin ter varovanja in oživljanja spomenika kot celote.«
4. člen 
Besedilo prvega stavka 3. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Ukrepi opredeljeni s tem pravilnikom se izvajajo na območju razglašenega kulturnega spomenika historičnega mestnega jedra Kopra in na območjih razglašenih kulturnih spomenikov naselbinske dediščine, ki vključuje Abitante, Črni Kal, Črnotiče, Fijerogo, Glem, Hrastovlje, Koštabono, Krkavče, Kubed, Labor, Podpeč, Pomjan, Pregaro, Socerb, Tinjan, Topolovec z zaselkom Žrnjovec, Trebeše, Trsek in Zabavlje«.
5. člen 
V 4. členu se besedilo »v starem mestnem jedru« nadomesti z besedilom »na območju iz 3. člena tega pravilnika«.
6. člen 
Besedilo prvega stavka 5. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Pristojen organ po tem pravilniku je Urad za okolje in prostor.«
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
6. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35201-15/2019
Koper, dne 13. junija 2019
Župan 
Mestne občine Koper 
Aleš Bržan 
Ai sensi dell'articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/01 e 29/03, nonché Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18)
P R O M U L G O   I L   R E G O L A M E N T O 
sulle modifiche e le integrazioni al Regolamento sullo stanziamento dei fondi di bilancio finalizzati agli interventi di ristrutturazione delle facciate e dei tetti nel centro storico di Capodistria 
N. 35201-15/2019
Capodistria, 14 giugno 2019
Il Sindaco 
Comune città di Capodistria 
Aleš Bržan 
Ai sensi dell’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale n. 40/00, 30/01, 29/03 e Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18) ed in conformità dell’articolo 40 della Legge sulla tutela dei beni culturali (Gazzetta uff. della Repubblica di Slovenia, n. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 e 21/18 – ZNOrg), al Decreto sul riconoscimento dei monumenti culturali nel Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 27/1987) e al Decreto sul riconoscimento del centro storico di Capodistria quale bene culturale monumentale di rilevanza locale (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 98/07 e 44/18), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria ha approvato, durante la sua seduta del 13 giugno 2019, il
I L  R E G O L A M E N T O 
sulle modifiche e le integrazioni al Regolamento sullo stanziamento dei fondi di bilancio finalizzati agli interventi di ristrutturazione delle facciate e dei tetti nel centro storico di Capodistria 
Articolo 1 
Nel titolo del Regolamento sullo stanziamento dei fondi di bilancio finalizzati agli interventi di ristrutturazione delle facciate e dei tetti nel centro storico di Capodistria (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 57/05), il testo »centro storico di Capodistria« viene sostituito da »Comune città di Capodistria«.
Articolo 2 
Il testo del primo comma dell'articolo 1 viene modificato come segue:
»Il presente regolamento definisce gli incentivi per la ristrutturazione delle facciate e dei tetti nel Comune città di Capodistria, ritenuti uno degli strumenti finalizzati alla conservazione e alla rivitalizzazione dei monumenti urbanistici ovvero dell’eredità urbana.«
Articolo 3 
Il testo dell'articolo 2 viene modificato come segue:
»Con l’adozione dei provvedimenti definiti nel presente regolamento, il Comune città di Capodistria intende incentivare la ristrutturazione degli edifici nelle aree riconosciute come bene culturale di rilevanza locale con caratteristiche di area di eredità urbanistica, al fine di migliorare l’aspetto esteriore della città nonché di regolare l’aspetto e l’uso complementare delle aree pubbliche e di quelle private, e di adempiere agli obblighi di preservazione e rivitalizzazione del monumento nel suo complesso.«
Articolo 4 
Il testo dell'articolo 3, primo comma, è modificato come segue:
I provvedimenti di cui al presente regolamento, sono attuabili nell’area del centro storico di Capodistria, riconosciuta come bene culturale monumentale, nonché nelle aree riconosciute come bene culturale dell’eredità urbana di Abitanti, Črni Kal, Črnotiče, Fijerogo, Glem, Hrastovlje, Koštabona, Krkavče, Kubed, Labor, Podpeč, Pomjan, Pregara, Socerb, Tinjan, Topolovec con gli abitati Žrnjovec, Trebeše, Trsek e Zabavlje«.
Articolo 5 
Nell’articolo 4, il testo »nel centro storico« è sostituito con il testo »nell’area di cui l’articolo 3 del presente regolamento«.
Articolo 6 
Il testo della prima frase dell'articolo 5 è modificato come segue:
»È ritenuto organo competente ai fini del presente regolamento l'Ufficio per l'ambiente ed il territorio.«
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 
Articolo 6 
(pubblicazione e validità) 
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 35201-15/2019
Capodistria, 13 giugno 2019
Il Sindaco 
Comune città di Capodistria 
Aleš Bržan