Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2019 z dne 28. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2019 z dne 28. 6. 2019

Kazalo

1966. Sklep o potrditvi lokacijske preveritve – individualna odstopanja od prostorskih izvedbenih pogojev za rastlinjake na parceli 2825 k.o. Brezovica, stran 5432.

  
Na podlagi 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, v nadaljnjem besedilu ZUrep-2) in 29. člena Statuta Občine Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 51/15) je Občinski svet Občine Hrpelje - Kozina na 6. redni seji dne 20. 6. 2019 sprejel
S K L E P 
o potrditvi lokacijske preveritve – individualna odstopanja od prostorskih izvedbenih pogojev za rastlinjake na parceli 2825 k.o. Brezovica 
1. člen 
Občinski svet Občine Hrpelje - Kozina je sprejel sklep o potrditvi lokacijske preveritve v EUP B-143 – odstopanje od prostorsko izvedbenih pogojev določenih z Odlokom o Občinskem prostorskem načrtu Občine Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 2/18, v nadaljevanju Odlok o OPN) na zemljišču parc. št. 2825 k.o. Brezovica, s katerim se dopusti naslednje individualno odstopanje od veljavnih PIP:
– Dovoli se individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev, določenih v Odloku o OPN – Priloga 2 (Tabela dopustnih enostavnih in nezahtevnih objektov po posameznih namenskih rabah prostora) za Proizvode – prefabrikate, kjer je pri posebnih pogojih – velikosti in številu objektov določeno, da se proizvod – prefabrikat na en EUP postavi 200 m2. Za obravnavano zemljišče parc. št. 2825 k.o. Brezovica se dovoli gradnja več rastlinjakov brez omejitve velikosti objektov.
2. člen 
Individualno odstopanje se nanaša na nameravano gradnjo rastlinjakov okvirnih tlorisnih gabaritov:
– rastlinjak A: BTP 1.160 m2, max. tlorisne dimenzije 10 m x 116 m,
– rastlinjak B: BTP 238 m2, max. tlorisne dimenzije 7 m x 34 m,
– rastlinjak C: BTP 140 m2, max. tlorisne dimenzije 7 m x 20 m,
– višina vseh rastlinjakov znaša maksimalno 4,30 m;
s pripadajočo zunanjo ureditvijo na zemljišču parc. št. 2825 k.o. Brezovica.
3. člen 
Sklep preneha veljati dve leti po izdaji, če investitor ne vloži popolne vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja ali predodločbe ali s potekom veljavnosti na njegovi podlagi izdane predodločbe ali gradbenega dovoljenja.
4. člen 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 350-22/2019-26
Hrpelje, dne 20. junija 2019
Županja 
Občine Hrpelje - Kozina
Saša Likavec Svetelšek