Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2019 z dne 28. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2019 z dne 28. 6. 2019

Kazalo

1965. Pravilnik o sofinanciranju izobraževanja nadarjenih mladih glasbenikov in plesalcev – Jobstov sklad, stran 5430.

  
Na podlagi 17. člena Statuta Občine Gorenja vas - Poljane (Uradni list RS, št. 85/13, 48/15 in 31/17) in 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 57/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) je Občinski svet Občine Gorenja vas - Poljane na 5. redni seji 13. junija 2019 sprejel
P R A V I L N I K 
o sofinanciranju izobraževanja nadarjenih mladih glasbenikov in plesalcev – Jobstov sklad 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(1) Ta pravilnik določa pogoje za prijavo, postopke občinske uprave in dokumentacijo, merila za izbiro in vrednotenje vlog ter razdelitev sredstev, namenjenih za sofinanciranje izobraževanja nadarjenih mladih glasbenikov in plesalcev (Jobstov sklad) iz proračunskih sredstev Občine Gorenja vas – Poljane z namenom spodbujanja glasbene in plesne dejavnosti.
(2) V pravilniku so opredeljeni:
– pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji,
– postopki, ki jih opravlja občinska uprava, ter dokumentacija, ki se uporablja v postopku, ki ga ureja pravilnik,
– kriteriji in merila za vrednotenje prijav.
2. člen 
Predmet tega pravilnika je dodelitev finančnih sredstev za sofinanciranje izobraževanja nadarjenih mladih glasbenikov in plesalcev.
3. člen 
Posamezni izrazi po tem pravilniku imajo naslednji pomen:
– sofinanciranje izobraževanja nadarjenih mladih glasbenikov in plesalcev zajema:
– sofinanciranje šolnin glasbenih in plesnih šol doma in v tujini, 
– sofinanciranje izposoje inštrumenta, 
– enkratne dotacije z namenom sofinanciranja udeležbe na seminarjih, mojstrskih tečajih, poletnih glasbenih šolah ali tekmovanjih, 
– enkratne dotacije za nakup inštrumenta. 
– izraz »nadarjeni mladi glasbeniki in plesalci« se uporablja za učence, dijake in študente glasbe in plesa do dopolnjenega 26. leta starosti.
– izraz »javni nastop« označuje vsak nastop, ki je javno najavljen izven vzgojno-izobraževalne ustanove, v katero je prijavitelj vključen.
4. člen 
Sofinanciranje nakupa inštrumenta je možno le v primeru, da razpisana sredstva niso bila v celoti razdeljena za sofinanciranje šolnin, izposoje inštrumenta in udeležbe na seminarjih, mojstrskih tečajih, poletnih glasbenih šolah ali tekmovanjih.
5. člen 
Osnovni pogoji prijave na javni razpis:
– prijavitelj – nadarjeni mladi glasbenik ali plesalec, mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– ima stalno prebivališče v Občini Gorenja vas - Poljane,
– ima veljavno potrdilo o vpisu v vzgojno-izobraževalno ustanovo na glasbenem ali plesnem področju na vseh nivojih izobraževanja mladih (prijavitelj, ki je v preteklem šolskem letu zaključil izobraževanje, mora predložiti dokazilo o zaključku izobraževanja),
– ima dokazila o dejanskih stroških izobraževanja in potrdila o plačilih. 
II. POSTOPEK ZA IZBOR PRIJAVITELJEV IN DELITEV SREDSTEV 
6. člen 
(1) Finančna sredstva se prijaviteljem delijo na podlagi javnega razpisa, za katerega mora župan Občine Gorenja vas - Poljane v sredstvih javnega obveščanja objaviti vsaj obvestilo o objavi javnega razpisa.
(2) Celotno besedilo javnega razpisa z vso pripadajočo razpisno dokumentacijo mora biti v času trajanja objave objavljeno na spletni strani Občine Gorenja vas - Poljane.
(3) Razpisni rok se časovno prilagodi postopku priprave in sprejema občinskega proračuna.
(4) Višina razpoložljivih sredstev se določi v proračunu občine za tekoče leto.
7. člen 
(1) Objava javnega razpisa mora vsebovati vsaj:
– predmet javnega razpisa,
– navedbo naročnika (naslov in drugi podatki),
– opredelitev upravičencev, ki se lahko prijavijo na javni razpis,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji,
– višino razpisanih sredstev za predmet javnega razpisa,
– navedbo dokumentacije, ki jo morajo prijavitelji priložiti k prijavi,
– določitev obdobja za porabo sredstev,
– rok za oddajo prijav,
– način dostave prijav,
– navedbo osebe občinske uprave, pooblaščene za dajanje informacij,
– informacijo o razpisni dokumentaciji,
– naslov, na katerega prijavitelji vložijo prijave,
– rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa.
(2) Rok za oddajo prijav ne sme biti krajši od enega meseca.
(3) Prijavitelji morajo biti obveščeni o izidu razpisa v roku 30 dni po sklicu komisije za ocenjevanje vlog, ki mora biti v 15 dneh po prejemu zadnje dopolnitve nepopolne prijave.
8. člen 
Postopek javnega razpisa vodi strokovna komisija za izvedbo javnega razpisa (v nadaljevanju: komisija), ki jo imenuje župan za dobo štirih let.
9. člen 
Postopek dodeljevanja finančnih sredstev prijaviteljem poteka po naslednjem zaporedju:
– priprava in objava javnega razpisa ter razpisne dokumentacije za zbiranje prijav prijaviteljev,
– odpiranje prispelih prijav, ugotavljanje popolnosti in izdaja pozivov za dopolnitev nepopolnih prijav,
– izdaja sklepov o zavržbi prijav, ki jih niso vložile upravičene osebe, nepravočasnih in nepopolnih prijav, ki jih prijavitelj v zahtevanem roku ni dopolnil,
– strokovno ocenjevaje prijav po merilih in kriterijih tega pravilnika,
– obveščanje prijaviteljev o odločitvi z odločbo.
10. člen 
(1) Obrazce za prijavo na javni razpis pripravi občinska uprava in morajo biti ves čas razpisa na voljo na spletni strani občine in v prostorih Občine Gorenja vas - Poljane.
(2) Prijavitelji morajo oddati prijavo na predpisanih obrazcih in jim priložiti zahtevana dokazila oziroma podpisati izjavo, da lahko občinska uprava za namen javnega razpisa določene podatke pridobi sama iz uradnih evidenc.
(3) Dokazila so:
a) obvezna dokazila:
– priloga 1: potrdilo o vpisu z navedbo razreda/letnika, v katerega je prijavitelj vpisan oziroma dokazilo o zaključku šolanja v preteklem šolskem letu;
– priloga 2: dokazila o dejanskih stroških izobraževanja v preteklem šolskem letu: račun in potrdilo o višini plačane šolnine in/ali izposojnine za preteklo šolsko leto, ki ga izda pristojna vzgojno-izobraževalna ustanova; račun in potrdilo o plačanih kotizacijah za udeležbo na seminarjih, mojstrskih tečajih, poletnih glasbenih šolah ali tekmovanjih, račun in potrdilo o plačilu za nakup inštrumenta;
– priloga 3: fotokopija dokazila o učnem uspehu v preteklem šolskem letu;
– priloga 4: potrdila o javnih nastopih in tekmovanjih v preteklem šolskem letu, ki jih lahko izda pristojna vzgojno-izobraževalna ustanova ali organizator dogodka; kot dokazilo se šteje tudi priložen programski list ali programska knjižica; v izrednih primerih, kadar so iz predloženega razvidni celoten program in nastopajoči, tudi v obliki plakatov, vabil, napovedi, javnih objav ali potrdil pristojne vzgojno-izobraževalne ustanove z navedbo imena in priimka prijavitelja ter programom izvajanja;
b) neobvezno dokazilo:
– priloga 5: fotokopija odločbe Centra za socialno delo o dodeljenem otroškem dodatku za prijavitelja.
Komisija lahko ustreznost dokazil preverja pri vzgojno-izobraževalnih ustanovah na glasbenem ali plesnem področju ter pri pristojnem centru za socialno delo.
11. člen 
(1) Prepozno prispele prijave se neodprte vrnejo pošiljatelju.
(2) Odpiranje prijav opravi komisija najkasneje v osmih dneh po izteku razpisnega roka. Odpiranje prijav ni javno.
(3) Strokovni sodelavec komisije v roku osmih dni od odpiranja prijav pisno pozove tiste prijavitelje, katerih prijave niso popolne, da jih v roku osmih dni dopolnijo. Rok za dopolnitev prijave se lahko iz upravičenih razlogov podaljša.
12. člen 
(1) Komisija pregleda popolne prijave in na podlagi meril in kriterijev, ki jih določa ta pravilnik, pripravi predlog dodelitve sredstev, ki ga posreduje direktorju občinske uprave Občine Gorenja vas - Poljane.
(2) O višini sofinanciranja odloči direktor občinske uprave Občine Gorenja vas - Poljane z odločbo.
III. KRITERIJI IN MERILA ZA VREDNOTENJE PRIJAV 
13. člen 
(1) Komisija pri izboru upošteva merila iz naslednjih členov tega pravilnika.
(2) Če se prijava nanaša na glasbenika ali plesalca, ki se šola prvo leto, prijavitelj ni upravičen do sredstev, zato se njegova prijava s sklepom zavrže.
14. člen 
(1) Kriteriji in merila za vrednotenje prijav:
Kriteriji in merila
točke
1
Odličen uspeh pri glasbenem ali plesnem izobraževanju
5
2
Vsak javni nastop na:
občinski ravni
1
regijski ravni
3
državni ali mednarodni ravni
6
3
Dosežen rezultat na tekmovanjih
a) regijska ali izbirna tekmovanja:
zlato priznanje ali uvrstitev na državno tekmovanje
15
srebrno priznanje
12
bronasto priznanje
10
b) državna tekmovanja:
zlato priznanje
25
srebrno priznanje
20
bronasto priznanje
15
c) mednarodna tekmovanja:
zlato priznanje ali prva nagrada
30
srebrno priznanje ali druga nagrada
25
bronasto priznanje ali tretja nagrada
20
a) Raven nastopa se nanaša na pomen nastopa in ne na območje nastopa.
b) Mednarodno tekmovanje je tekmovanje, na katerem v tekmovalnem delu sodelujejo nastopajoči iz vsaj treh različnih držav.
(2) Osnove za točkovanje po kriterijih in merilih iz tega člena se nanašajo na preteklo šolsko leto.
15. člen 
Odstotek sofinanciranja izobraževanja se določi glede na doseženo število točk, in sicer:
Doseženo število točk
Odstotek
1
15–24
40
2
25–34
50
3
35–44
60
4
45–57
65
5
58–70
70
6
71–84
75
7
od 85 točk dalje
80
16. člen 
(1) Merilo za priznanje statusa »socialno šibkejše družine« je veljavna dokončna odločba pristojnega Centra za socialno delo o dodeljenem otroškem dodatku za mladega glasbenika ali plesalca, ki kandidira na javni razpis za sofinanciranje.
(2) Status »socialno šibkejše družine« lahko pridobi le prosilec, pri katerem iz dokončne odločbe Centra za socialno delo o dodeljenem otroškem dodatku izhaja, da je povprečni mesečni dohodek na osebo največ 30 % od neto povprečne plače.
(3) V primeru statusa »socialno šibkejše družine« po določbah tega pravilnika se prosilcu odstotek sofinanciranja poveča za 10 odstotnih točk glede na dosežen rezultat po točkovanju.
17. člen 
(1) V kolikor dodeljena sredstva prijaviteljem na koncu presežejo razpoložljiva sredstva na javnem razpisu, komisija vsem prijaviteljem sorazmerno zniža dodeljeni znesek.
(2) Odobrena finančna sredstva Občina Gorenja vas - Poljane nakaže na transakcijski račun prijavitelja ali njegovega zakonitega zastopnika, in sicer na podlagi odločbe direktorja občinske uprave v 30 dneh od pravnomočnosti odločbe.
18. člen 
Obveza vsakega sofinanciranega prijavitelja je, da na pobudo Občine Gorenja vas - Poljane izvede nastop na javni prireditvi v njeni organizaciji ali na prireditvi z njeno podporo.
IV. KONČNA DOLOČBA 
19. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 611-006/2019-001
Gorenja vas, dne 13. junija 2019
Župan 
Občine Gorenja vas - Poljane
Milan Čadež