Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2019 z dne 28. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2019 z dne 28. 6. 2019

Kazalo

1962. Odlok o rebalansu Odloka o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2019 – 1. rebalans proračuna, stran 5421.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 15. člena Statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 3/18 – UPB2) je Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani na 5. redni seji dne 19. 6. 2019 sprejel
O D L O K 
o rebalansu Odloka o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2019 – 1. rebalans proračuna 
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2019 (Uradni list RS, št. 17/19) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
PRIHODKI
7
SKUPAJ PRIHODKI
6.217.000,00
 
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
5.552.000,00
70
DAVČNI PRIHODKI
4.452.000,00
700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
3.666.000,00
703 DAVKI NA PREMOŽENJE
624.000,00
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO 
IN STORITEV
152.000,00
706 DRUGI DAVKI IN PRISPEVKI
10.000,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI
1.100.000,00
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA
304.000,00
711 TAKSE IN PRISTOJBINE
10.000,00
712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI
32.000,00
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA 
IN STORITEV
200.000,00
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
554.000,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI
665.000,00
740 TRANSFERNI PRIHODKI 
IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
565.000,00
741 PREJETA SREDSTVA 
IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA 
IZ SREDSTEV EU
100.000,00
II.
ODHODKI 
4
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
7.117.000,00
40
TEKOČI ODHODKI
3.009.600,00
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
298.500,00
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV 
ZA SOCIALNO VARNOST
46.200,00
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
2.544.900,00
409 REZERVE
120.000,00
41
TEKOČI TRANSFERI
2.283.400,00
410 SUBVENCIJE
102.000,00
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM 
IN GOSPODINJSTVOM
1.309.000,00
412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
214.000,00
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI
658.400,00
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
1.791.000,00
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
1.791.000,00
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
33.000,00
431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, 
KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI
30.000,00
432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
3.000,00
III.
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ 
900.000,00
III/1.
PRIMARNI PRIMANJKLJAJ
900.000,00
III/2.
TEKOČI PRESEŽEK
259.000,00
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE
0
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 
NA RAČUNU
–900.000,00
X.
NETO ZADOLŽEVANJE
0
XI.
NETO FINANCIRANJE
900.000,00
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
900.000,00
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4100-0001/2018-15
Dol pri Ljubljani, dne 19. junija 2019
Župan 
Občine Dol pri Ljubljani 
Željko Savič l.r.