Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2019 z dne 28. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2019 z dne 28. 6. 2019

Kazalo

1960. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Dobrova - Polhov Gradec, stran 5417.

  
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Dobrova - Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 26/12) je Občinski svet Občine Dobrova - Polhov Gradec na 5. redni seji dne 5. 6. 2019 sprejel
S P R E M E M B E   I N   D O P O L N I T V E   P O S L O V N I K A Občinskega sveta Občine Dobrova - Polhov Gradec
1. člen 
V Poslovniku Občinskega sveta Občine Dobrova - Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 31/12) se 4. člen spremeni tako, da se glasi:
»4. člen
(javnost dela) 
(1) Delo in dokumentacija sveta in njegovih delovnih teles sta javna, razen če svet ali njegovo delovno telo obravnava zadevo zaupne narave.
(2) Svet zagotavlja javnost dela z obveščanjem javnosti o svojem delu, z navzočnostjo občanov in predstavnikov medijev na sejah in na druge načine v skladu s predpisi občine. Svet lahko odloči, da se o seji izda uradno obvestilo za javnost.
(3) Svet lahko na predlog predlagatelja obravnavane zadeve, župana, pristojnega delovnega telesa sveta, člana sveta ali nadzornega odbora sklene, da bo seja ali del seje sveta potekal brez navzočnosti javnosti, tudi če ne obravnava zadeve zaupne narave, kadar je utemeljeno pričakovati, da bodo v razpravi lahko sprožena vprašanja v zvezi z zadevami zaupne narave. Sklep o tem sprejme svet brez navzočnosti javnosti. Predsedujoči sveta določi, kdo je lahko poleg župana, članov sveta in predlagatelja gradiva navzoč na seji ali delu seje, ki poteka brez navzočnosti javnosti.
(4) Javnosti niso dostopni dokumenti in gradiva sveta in njegovih delovnih teles, ki so zaupne narave. Ravnanje z akti in z gradivom zaupne narave določi župan s posebnim aktom.
(5) Šteje se, da je z objavo sklica seje na spletni strani občine zagotovljena seznanitev javnosti. Z dnem objave na spletu prične teči javna razprava, ki traja do pričetka seje sveta. V času javne razprave mora biti zagotovljen tudi vpogled v predlog odloka v prostorih občine v času uradnih ur. Zainteresirana javnost lahko o predlogu odloka posreduje mnenja, stališča, predloge in pripombe. Povzetek sodelovanja javnosti pripravi občinska uprava.«.
2. člen 
V prvem odstavku 10. člena se besedilo »predlaga župan, lahko pa predlaga tudi vsak član sveta« nadomesti z besedilom »predlagajo člani sveta«.
3. člen 
V tretjem odstavku 12. člena se pred piko doda besedilo »ter v nadzornem odboru občine«.
4. člen 
V prvem stavku prvega odstavka 13. člena se črtajo besede »na predlog župana«.
Drugi odstavek se črta.
5. člen 
V tretji alineji tretjega odstavka 14. člena se črta beseda »dopolnila« ter oklepaj pri besedi »amandmaje«.
6. člen 
Črtata se 15. in 16. člen.
7. člen 
V prvem odstavku 17. člena se za besedama »od župana« doda beseda »in«, črtajo pa se besede »in občinske uprave«.
V tretjem odstavku se črtajo besede »ali direktorju občinske uprave«, besedilo pa se postavi v ednino.
8. člen 
V drugem stavku tretjega odstavka 18. člena se besedilo »župan ali za vodenje seje pooblaščeni podžupan oziroma član sveta« nadomesti z besedo »predsedujoči«.
Doda se nov zadnji odstavek, ki se glasi:
»(9) Razprave o vprašanjih in pobudah ni.«.
9. člen 
V 20. členu se črta tretji odstavek.
10. člen 
V 21. členu se doda nov zadnji odstavek, ki se glasi:
»(4) Župan lahko skliče redno sejo sveta, preden je končana predhodno sklicana seja, svet pa nove redne seje ne more pričeti, dokler ne konča prejšnje redne seje.«.
11. člen 
22. člen se spremeni tako, da se glasi:
»22. člen
(vabilo in gradivo) 
(1) Sklic seje vsebuje vabilo in gradivo.
(2) Sklic redne seje sveta se pošlje članom sveta najkasneje devet dni pred dnevom, določenim za sejo. Posamezno gradivo se lahko pošlje tudi kasneje, če je vsebina gradiva nujno potrebna pri odločanju o točki dnevnega reda.
(3) Sklic seje se pošlje županu, podžupanu, direktorju občinske uprave in medijem. Sklic se pošlje tudi predsednikom svetov krajevnih skupnosti, vodjem političnih strank in list, zastopanih v svetu ter predstavnikom medijev. Vabilo se pošlje tudi vsem, katerih navzočnost je potrebna glede na dnevni red seje.
(4) Sklic seje se pošlje po elektronski pošti v skladu s predpisom, ki ureja elektronsko poslovanje, lahko pa tudi v papirni obliki na izrecno pisno zahtevo prejemnika.
(5) Sklic seje je informacija javnega značaja. Sklic seje se z dnem, ko se ga odpošlje članom sveta in ostalim prejemnikom sklica, objavi na spletni strani občine.«.
12. člen 
V prvem odstavku 23. člena se črta besedilo »ali na zahtevo četrtine članov sveta«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Sklic seje mora biti vročen članom sveta najkasneje tri dni pred sejo. Izredna seja sveta poteka po dnevnem redu, ki je naveden v sklicu. O dnevnem redu svet ne razpravlja in ne glasuje.«.
13. člen 
V tretjem stavku prvega odstavka 24. člena se črta besedilo »ter z osebnim telefonskim glasovanjem ali glasovanjem po elektronski pošti« ter se postavi pika. Doda se novi stavek, ki se glasi: »Glasuje se lahko v fizični obliki pisno ali po elektronski pošti s podpisanim skeniranim dopisom.«.
V drugem odstavku se doda nov stavek, ki se glasi: »Predlog sklepa, ki je predložen na dopisno sejo, je sprejet, če je zanj glasovala večina članov sveta, ki so do roka oddali svoj glas.«.
14. člen 
V prvem odstavku 25. člena se besedilo »direktor občinske uprave« nadomesti z besedilom »drugi predlagatelj«.
15. člen 
V 26. členu se dodata nov tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»(3) Posamezno točko dnevnega reda lahko poleg župana predlaga tudi član sveta, delovno telo, nadzorni odbor v zadevah iz svoje pristojnosti in najmanj pet odstotkov volivcev.
(4) Na dnevni red ni mogoče uvrstiti akta, če še ni končan postopek o aktu z enako ali podobno vsebino.«.
Črta se peti odstavek.
Ostali odstavki se preštevilčijo.
16. člen 
28. člen se spremeni tako, da se glasi:
»28. člen
(javnost seje sveta) 
(1) Seje sveta so javne. Javnost seje se zagotavlja z navzočnostjo občanov in predstavnikov medijev na sejah sveta. Občani morajo svojo navzočnost najaviti vsaj en dan pred sejo sveta. Predsedujoči mora poskrbeti, da ima javnost v prostoru, v katerem seja sveta poteka, primeren prostor, da lahko spremlja delo sveta ter pri tem dela ne moti. Prostor za javnost mora biti vidno ločen od prostora za člane sveta.
(2) Občani se lahko vključujejo v razpravo samo v primeru, če to dovoli svet. Če občan, ki spremlja sejo ali predstavnik medija moti delo sveta, ga predsedujoči najprej opozori, če pa tudi po opozorilu ne neha motiti dela sveta pa ga odstrani iz prostora.
(3) Svet lahko sklene, da se o seji izda uradno obvestilo za javnost. Besedilo uradnega obvestila pripravi župan.«.
17. člen 
V prvem odstavku 29. člena se pred piko doda besedilo »ali če vsebujejo podatke, ki so v skladu z zakonom, drugim predpisom ali splošnim aktom občine oziroma druge javne ali zasebno pravne osebe zaupne narave oziroma državna, vojaška ali uradna tajnost«.
18. člen 
Črta se 31. člen.
19. člen 
V 32. členu se dodata nov peti in šesti odstavek, ki se glasita:
»(5) Prva točka dnevnega reda je praviloma sprejem zapisnika seje sveta.
(6) Mandatne zadeve se uvrstijo na dnevni red takoj za točko »potrditev zapisnika.«.
Ostali odstavki se preštevilčijo.
20. člen 
V drugem odstavku 33. členu se doda nov stavek, ki se glasi: »Spremembo vrstnega reda obravnave je potrebno ustno obrazložiti.«.
21. člen 
V prvem odstavku 39. člena se besedilo »na eno izmed naslednjih sej« nadomesti z besedilom »na naslednjo sejo«.
22. člen 
Tretji in četrti odstavek 42. člena se črtata.
23. člen 
V drugem stavku drugega odstavka 44. člena se besedilo »lahko da župan ali najmanj ena četrtina vseh članov sveta« nadomesti z besedami »vsak član sveta«.
Četrti in sedmi odstavek se črtata.
24. člen 
V drugem odstavku 46. člena se črta tretji stavek.
25. člen 
V prvem odstavku 48. člena se za besedilom »ali ugotovitvi izida« doda besedilo »pri javnem glasovanju«.
26. člen 
V drugem odstavku 49. člena se besedilo »sprejetem dnevnem redu« nadomesti z besedilom »predlogu dnevnega reda, umiku točk, razširitvi dnevnega reda ter sprejetem dnevnem redu«; besedi »predlogih sklepov« se nadomestita z besedilom »predlogih amandmajev in sklepov«.
27. člen 
50. člen se spremeni tako, da se glasi:
»50. člen
(1) Seja sveta se zvočno snema. Zvočno snemanje seje sveta izvaja občinska uprava. Nepooblaščeno snemanje seje je kršitev v skladu s tretjo alinejo prvega odstavka 41. člena tega poslovnika. Šteje se, da so člani sveta s pričetkom mandata seznanjeni z vsebino tega poslovnika in namenom snemanja sej sveta, izdelavo prepisa in javno objavo zvočnega posnetka seje ter s svojo udeležbo na seji podajajo svojo privolitev v obdelavo osebnih podatkov, kadar soglasje predstavlja pravno podlago za obdelavo osebnih podatkov. Enako se šteje za druge udeležence na seji, ki imajo pravico do besede, ter podajo izjavo, da so seznanjeni s tem poslovnikom.
(2) Upravljalec osebnih podatkov je občinska uprava.
(3) Seje se snemajo z namenom obveščanja javnosti in zagotavljanja nadzora javnosti nad delovanjem organov občine ter izdelave zapisnika seje sveta, enako velja tudi za izdelavo prepisa in javno objavo zvočnega posnetka seje.
(4) Zvočni zapis se objavi na uradni spletni strani občine v roku sedmih delovnih dni po seji sveta, če so izpolnjeni pogoji za objavo, ter se izbriše najkasneje v roku 30 dni po konstitutivni seji naslednjega občinskega sveta. V kolikor se izdela magnetogram seje, se zvočni zapis uniči v roku sedmih delovnih dni po izdelavi magnetograma.
(5) Posnetki sej ali njihovih delov, iz katerih je javnost izključena zaradi obdelave varovanih osebnih podatkov, se ne objavljajo javno in se te seje oziroma ti deli sej zvočno snemajo z namenom priprave zapisnika ali z drugim zakonitim namenom.
(6) Dobesedni zapisnik je prepis zvočnega zapisa seje (magnetogram). Magnetogram seje se hrani v sejnem dosjeju skupaj z zapisnikom in gradivom s seje, v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje z dokumentarnim in arhivskim gradivom.
(7) Pravna podlaga za snemanje sej oziroma za javno objavo zvočnih posnetkov sej je zagotavljanje zakonitih interesov, to je izvrševanje zakonitih pristojnosti, nalog in obveznosti javnega sektorja, pod pogojem, da se s tako obdelavo ne poseže v upravičen interes posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo. Javni uslužbenec pred vsako sejo, ki se snema, in pred vsako javno objavo zvočnega posnetka izdela oceno obstoja zakonitega interesa. V kolikor zakoniti interes za zvočno snemanje seje ali javno objavo zvočnega posnetka ni podan, je pravna podlaga za zvočno snemanje seje ali javno objavo zvočnega posnetka privolitev posameznika. Posameznik lahko svojo privolitev kadarkoli prekliče, vendar velja ta preklic samo za bodoče snemanje oziroma za bodoče javne objave zvočnih zapisov.
(8) Pravice, njihov obseg in način uveljavitve, ki jih lahko uveljavlja posameznik v zvezi s svojimi osebnimi podatki in njihovo obdelavo, določa GDPR ali zakon, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
(9) Član sveta in drug udeleženec seje, če je za to dobil dovoljenje predsedujočega, ima pravico poslušati zvočni zapis seje, če ta ni javno objavljen. Poslušanje se opravi v prostorih občinske uprave ob navzočnosti pooblaščenega javnega uslužbenca.«.
28. člen 
Prvi odstavek 54. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Strokovno in administrativno delo za potrebe sveta opravlja občinska uprava.«.
29. člen 
55. člen se spremeni tako, da se glasi:
»55. člen
(komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja) 
(1) Svet ima komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki jo imenuje izmed svojih članov.
(2) Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ima tri člane.
(3) Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja opravlja zlasti naslednje naloge:
– predlaga kandidate za organe občine, delovna telesa sveta in druge organe, ki jih imenuje svet,
– daje pobude in predloge v zvezi s kadrovskimi vprašanji v občini, ki so v pristojnosti sveta,
– opravlja naloge v zvezi s preprečevanjem korupcije,
– izdaja akte v zvezi s pravicami in obveznostmi funkcionarjev,
– obravnava druga vprašanja, ki ji jih določi svet ali so določena v zakonu.«.
30. člen 
57. člen se spremeni tako, da se glasi:
»57. člen
(stalna delovna telesa) 
Stalna delovna telesa sveta, ustanovljena s statutom občine, so naslednji odbori in komisija:
– odbor za zdravstvo in socialo,
– odbor za družbene dejavnosti,
– odbor za gospodarske dejavnosti,
– odbor za komunalo in urbanizem,
– statutarno pravna komisija.«.
31. člen 
V prvem stavku tretjega odstavka 58., 59., 60., 61. in 62. člena se besedilo »županu, predsedujočemu in predlagatelju« nadomesti z besedami »županu ali drugemu predlagatelju«. V drugem stavku se beseda »dopolnilih« nadomesti z besedo »amandmajih«.
32. člen 
V 60. členu se naslov člena in besedilo spremeni tako, da se glasi: »(odbor za gospodarske dejavnosti)«.
33. člen 
Črtata se 63. in 64. člen.
34. člen 
V drugem odstavku 66. člena se doda novi prvi stavek, ki se glasi: »Odbor oziroma komisija ima predsednika in namestnika predsednika.«
35. člen 
Četrti, peti, šesti in sedmi odstavek 67. člena se nadomestijo z novim četrtim odstavkom, ki se glasi:
»(4) Za delo delovnih teles se smiselno uporabljajo določila tega poslovnika, ki se nanašajo na delo sveta.«.
36. člen 
V 68. členu se doda nov prvi odstavek, ki se glasi:
»(1) Svet sprejema splošne akte (v nadaljevanju: akti) v rednem, hitrem in skrajšanem postopku. V rednem postopku svet sprejema akte po dvostopenjskem ali enostopenjskem postopku.«.
Ostali odstavki se preštevilčijo.
37. člen 
Prvi odstavek 73. člena se črta.
38. člen 
V drugem odstavku 74. člena se črta besedilo »z večino opredeljenih glasov navzočih članov«.
39. člen 
V 75. členu se doda novi drugi stavek, ki se glasi: »Predlagatelj navede tudi rešitve, ki odstopajo od besedila predloga odloka v prvi obravnavi.«.
40. člen 
76. in 77. člen se spremenita tako, da se glasita:
»76. člen
(vlaganje amandmajev) 
(1) V drugi obravnavi predloga odloka se vlagajo amandmaji. Splošna obravnava ni dovoljena.
(2) Amandma mora biti predložen v pisni obliki z obrazložitvijo najmanj tri dni pred dnem, določenim za sejo sveta, na kateri bo obravnavan predlog odloka, h kateremu je predlagan amandma, ali na sami seji, na kateri lahko predlagajo amandma predlagatelj odloka, najmanj ena četrtina vseh članov sveta ali župan.
(3) Predlagatelj akta in župan lahko do konca razprave o posameznem členu vložita amandma na amandma.
(4) Predlagatelj akta in župan se lahko opredelita do amandmaja k predlogu tega akta.
77. člen 
(glasovanje o amandmaju) 
(1) O vsakem amandmaju se glasuje posebej.
(2) Če amandma ni predložen v pisni obliki ali je brez obrazložitve, ga predsedujoči ne sme dati v razpravo in odločanje.
(3) O amandmajih k posameznemu členu se glasuje po vrstnem redu, kot so bili vloženi.
(4) Če je k posameznemu členu predlaganih več amandmajev, ki se med seboj izključujejo, se najprej glasuje o amandmaju, ki najbolj odstopa od vsebine člena in nato po tem kriteriju o drugih amandmajih. Po sprejemu prvega takega amandmaja se o nadaljnjih ne glasuje.
(5) Če je predlagan amandma na amandma, se najprej glasuje o amandmaju, ki je dan na amandma.
(6) Predlagatelj amandmaja lahko umakne amandma do začetka glasovanja o amandmajih k členu, h kateremu je predlagal amandma.
(7) Za sprejem amandmaja je potrebna enaka večina kot za sprejem akta v obravnavi.«.
41. člen 
Dodata se nova 77.a in 77.b člena, ki se glasita:
»77.a člen 
(uskladitveni amandma) 
Če predlagatelj po sprejemu vseh amandmajev ugotovi, da so zaradi sprejetih amandmajev posamezne določbe predloga akta medsebojno neusklajene, lahko predlaga uskladitveni amandma še pred glasovanjem o aktu v celoti.
77.b člen 
(nesprejetje akta) 
Če svet v katerikoli fazi obravnave akta ne sprejme, je postopek za njegov sprejem končan.«.
42. člen 
Drugi odstavek 79. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Postopki sprejemanja aktov, ki se do poteka mandata sveta ne zaključijo, so končani in se v novem mandatu ne nadaljujejo.«.
Tretji odstavek se črta.
43. člen 
Peti odstavek 80. člena se črta.
44. člen 
V prvem odstavku 81. člena se doda nova zadnja alineja, ki se glasi:
»– obvezno razlago določb splošnih aktov.«
45. člen 
Podpoglavje 5.5 in 82. člen se črtajo.
Ostala podpoglavja se preštevilčijo.
46. člen 
Prvi odstavek 84. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Župan predloži predlog proračuna v roku, kot ga določa zakon.«.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Svet mora sprejeti proračun v roku, ki omogoča uveljavitev proračuna s 1. januarjem leta, za katero se sprejema proračun.«.
V tretjem odstavku se doda nova predzadnja alineja, ki se glasi »– kadrovski načrt«.
Doda se novi četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Predstavitev ni časovno omejena.«.
Ostali odstavki se preštevilčijo.
47. člen 
V prvem odstavku 86. člena se besedilo »ožjih delov občine« nadomesti z besedama »krajevnih skupnosti«.
Drugi odstavek se črta.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Med javno razpravo je župan dolžan pojasniti predlog proračuna občine.«.
48. člen 
V prvem odstavku 87. člena se doda novi drugi stavek, ki se glasi: »S tem je splošna razprava zaključena.«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Na dopolnjen predlog proračuna in odlok o proračunu občine lahko člani sveta in delovna telesa vložijo amandmaje najkasneje tri dni pred sejo sveta. Delovno telo, ki je pristojno za določeno področje, lahko vloži amandmaje samo k tistim delom predloga proračuna, ki zadevajo njegovo delovno področje, pri čemer lahko predlog za spremembo izdatkov na tem področju uravnoteži s predlogom za spremembo izdatkov na drugem področju.«.
49. člen 
88. člen se spremeni tako, da se glasi:
»88. člen
(amandmajska obravnava) 
(1) Pred začetkom obravnave predloga proračuna občine in odloka o proračunu občine župan najprej pojasni, katere pripombe iz prve obravnave in javne razprave je upošteval pri pripravi predloga in katerih ni, ter obrazloži, zakaj jih ni upošteval. Pisna obrazložitev zavrnjenih pripomb in predlogov je sestavni del gradiva predloga proračuna.
(2) V nadaljevanju župan poroča o prejetih amandmajih k predlogu proračuna in odloku o proračunu občine ter poda svoje mnenje o amandmajih. Po poročilu in mnenju lahko predlagatelj umakne predlagani amandma.
(3) Župan lahko vloži amandmaje do konca razprave na seji sveta.
(4) Najprej se glasuje o amandmajih, ki jih je vložil župan, nato pa o amandmajih, ki so jih vložili drugi predlagatelji, po vrstnem redu vložitve.
(5) O amandmajih, ki niso vloženi v skladu z drugim in tretjim odstavkom 87. člena, se ne glasuje.«.
50. člen 
Naslov 91. člena se spremeni tako, da se glasi »(rebalans in zaključni račun proračuna občine)«.
Doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Po skrajšanem postopku se sprejme tudi zaključni račun proračuna občine.«.
51. člen 
V drugem stavku četrtega odstavka 94. člena se beseda »obravnave« nadomesti z besedo »razprave«.
V petem odstavku se črta besedilo »v uradnem glasilu«.
52. člen 
Naziv poglavja 6 se spremeni tako, da se glasi »6. Volitve, imenovanja in razrešitve«. Pred 95. členom se doda novo podpoglavje »6.1 Splošne določbe«.
53. člen 
95. člen se spremeni tako, da se glasi:
»95. člen
Volitve in imenovanja funkcionarjev in drugih oseb, ki jih po zakonu in statutu voli ali imenuje svet, se opravijo po določbah tega poslovnika, če zakon ali drug akt občine ne določa drugače.«.
54. člen 
Za 98. členom se doda novo podpoglavje »6.2 Imenovanje članov delovnih teles« in nov 98.a člen, ki se glasi:
»98.a člen 
(imenovanje delovnih teles) 
(1) Člane delovnih teles sveta imenuje svet na podlagi liste kandidatov za člane, ki jo določi komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Kandidati morajo komisiji predložiti svoje soglasje.
(2) Če kandidatna lista ni dobila potrebne večine glasov, se na isti seji izvede posamično javno imenovanje članov.
(3) Če na ta način niso imenovani vsi člani, se glasovanje ponovi na naslednji seji sveta tako, da se izvede nov kandidacijski postopek samo glede manjkajočih članov delovnega telesa.«.
Ostala podpoglavja se preštevilčijo.
55. člen 
V prvem stavku drugega odstavka 99. člena se črta besedilo »ali na predlog ene četrtine članov sveta«.
V četrtem odstavku se beseda »županu« nadomesti z besedami »komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja«.
56. člen 
Prvi stavek prvega odstavka 102. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Za izvajanje odločitev sveta je odgovoren župan.«.
57. člen 
Poglavje 8. Javnost dela in 103. ter 104. člen se črtajo.
Ostala poglavja se preštevilčijo.
58. člen 
Prvi odstavek 106. člena se črta.
KONČNA DOLOČBA 
59. člen 
Te spremembe in dopolnitve začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0011/2019-1
Dobrova, dne 5. junija 2019
Župan 
Občine Dobrova - Polhov Gradec
Franc Setnikar