Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2019 z dne 28. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2019 z dne 28. 6. 2019

Kazalo

1959. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Dobrova - Polhov Gradec, stran 5413.

  
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Dobrova - Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 26/12) je Občinski svet Občine Dobrova - Polhov Gradec na 5. redni seji dne 5. 6. 2019 sprejel
S P R E M E M B E I N   D O P O L N I T V E   S T A T U T A 
Občine Dobrova - Polhov Gradec
1. člen 
V prvem stavku prvega odstavka 3. člena Statuta Občine Dobrova - Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 26/12) se za besedami »Občine Dobrova - Polhov Gradec« besedilo spremeni tako, da se glasi »so ustanovljene krajevne skupnosti kot ožji deli občine«.
V drugem stavku prvega odstavka in v drugem odstavku se besede »ožjih delov občine« nadomestijo z besedama »krajevnih skupnosti«.
2. člen 
V četrtem odstavku 5. člena se pred piko postavi vejica in doda besedilo »če tako določa zakon«.
3. člen 
V prvem odstavku 6. člena se črtajo besede »širšimi lokalnimi skupnostmi«.
4. člen 
V 7. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Praznik občine je 25. junij.«.
Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek.
5. člen 
Naziv 5. točke 8. člena se spremeni tako, da se glasi: »5. Ureja, upravlja in skrbi za lokalne javne službe tako, da:«.
Prva alineja 5. točke se spremeni tako, da se glasi:
»– določa izbirne lokalne javne službe ter obliko zagotavljanja in način opravljanja obveznih in izbirnih lokalnih javnih služb,«.
Tretja alineja 5. točke se črta.
Naziv 9. točke se spremeni tako, da se glasi: »9. Skrbi za varstvo zraka, tal, vode, za varstvo pred hrupom, za ravnanje z odpadki in opravlja druge dejavnosti varstva okolja in ohranjanja narave tako, da:«.
Prva alineja 9. točke se spremeni tako, da se glasi:
»– izvaja naloge s področja varstva okolja in naravnih dobrin,«.
V drugi alineji 9. točke se za besedilom »s katerimi zagotavlja varstvo okolja« dodajo besede »in ohranjanja narave«.
Tretja alineja 9. točke se črta.
Naziv 11. točke se spremeni tako, da se glasi: »11. Skrbi za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, tako da:«.
6. člen 
V tretjem odstavku 9. člena se za besedilom »pridobiva občina od upravljalcev zbirk podatke« doda besedilo »v skladu z zakonom«.
Četrti odstavek se črta.
7. člen 
Četrti odstavek 11. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Občinsko upravo ustanovi občinski svet na predlog župana s splošnim aktom, s katerim določi njene naloge in notranjo organizacijo.«.
8. člen 
V drugem stavku 12. člena se pred besedo »navzočih« dodata besedi »opredeljenih glasov«.
9. člen 
V drugem odstavku 13. člena se besede »sredstev javnega obveščanja« nadomestijo z besedo »medijev«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Občani in njihovi pravni zastopniki imajo pravico vpogleda v dokumente v skladu z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja.«.
Doda se novi peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Občina izdaja glasilo »Naš časopis«. Način izdajanja in organizacija dela glasila se določi z odlokom.«.
10. člen 
Črtajo se šesti, sedmi in osmi odstavek 14. člena.
11. člen 
Drugi odstavek 17. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Nezdružljivost funkcije člana občinskega sveta ureja zakon.«.
12. člen 
V drugem stavku tretjega odstavka 18. člena se pred besedo »podžupan« doda beseda »pooblaščeni«.
V četrtem odstavku se črta beseda »navzoči«.
Šesti odstavek se črta.
13. člen 
V 19. členu se črta beseda »organizacijsko«.
14. člen 
V tretjem odstavku 20. člena se za besedilom »Vsak član občinskega sveta dodajo besede »in delovno telo«.
V šestem odstavku se črtata drugi in tretji stavek.
Črta se sedmi odstavek.
15. člen 
Četrti odstavek 21. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Za izvrševanje odločitev občinskega sveta je odgovoren župan.«.
16. člen 
Drugi, tretji, četrti, peti in šesti odstavek 22. člena se črtajo.
17. člen 
23. člen se črta.
18. člen 
24. člen se črta.
19. člen 
25. člen se spremeni tako, da se glasi:
»25. člen
(stalna in občasna delovna telesa občinskega sveta) 
(1) Občinski svet ima komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
(2) Občinski svet lahko ustanovi enega ali več odborov in komisij kot svoja stalna ali občasna delovna telesa.
(3) Nazive, pristojnosti in število članov v stalnih delovnih telesih določa poslovnik občinskega sveta.
(4) Občasna delovna telesa ustanovi občinski svet s sklepom, s katerim določi naloge delovnega telesa, število članov in opravi imenovanje.«.
20. člen 
26. člen se črta.
21. člen 
28. člen se črta.
22. člen 
Prvi in četrti odstavek 29. člena se črtata.
23. člen 
31. člen se črta.
24. člen 
34. člen se spremeni tako, da se glasi:
»34. člen
(podžupan) 
Občina ima lahko dva podžupana.«.
25. člen 
35. člen se črta.
26. člen 
37. člen se spremeni tako, da se glasi:
»37. člen
(predčasno prenehanje mandata župana) 
Predčasno prenehanje mandata župana ureja zakon.«.
27. člen 
38. člen se spremeni tako, da se glasi:
»38. člen
(naloge nadzornega odbora) 
(1) Nadzorni odbor občine je najvišji organ nadzora javne porabe v občini.
(2) Nadzorni odbor poleg pristojnosti, kot jih določa zakon, ki ureja lokalno samoupravo, ugotavlja tudi zakonitost in pravilnost poslovanja organov občine, občinske uprave, svetov krajevnih skupnosti, javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter drugih porabnikov sredstev proračuna občine in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim premoženjem ter ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih javnih sredstev.«
28. člen 
Drugi in tretji odstavek 39. člena se črtata.
29. člen 
V drugem odstavku 40. člena se za besedo »predsednika« dodata besedi »in namestnika«.
30. člen 
41. člen se spremeni tako, da se glasi:
»41. člen
(program dela nadzornega odbora) 
(1) Nadzorni odbor samostojno določa svoj program dela, ki vsebuje letni program nadzora in na njegovi podlagi pripravljen predlog finančnega načrta za prihodnje proračunsko leto. Pri tem mora nadzorni odbor upoštevati roke glede priprave proračuna občine. Z letnim programom dela nadzorni odbor seznani tudi občinski svet.
(2) Nadzorni odbor lahko začne postopek nadzora le, če je tak nadzor določen v nadzornem programu. Če nadzorni odbor želi izvesti nadzor, ki ni vključen v nadzorni program, mora najprej dopolniti nadzorni program. Dopolnitev nadzornega programa posreduje županu in občinskemu svetu. Enako velja za spremembo nadzornega programa. Dopolnitev in sprememba nadzornega programa morata biti obrazložena.
(3) Nadzorni odbor posreduje letno poročilo o svojem delu županu in občinskemu svetu do 28. februarja tekočega leta.«.
31. člen 
Prvi odstavek 42. člena se črta.
Ostali odstavki se preštevilčijo.
32. člen 
Določbe 43. do vključno 47. člena se črtajo.
33. člen 
Drugi odstavek 48. člena se črta.
Tretji odstavek postane drugi.
34. člen 
49. člen se črta.
35. člen 
50. člen se spremeni tako, da se glasi:
»50. člen
(javnost dela nadzornega odbora) 
(1) Delo nadzornega odbora je javno. Nadzorni odbor lahko o svojih ugotovitvah obvesti javnost šele, ko je njegovo poročilo dokončno. Ob obveščanju javnosti mora spoštovati pravice strank.
(2) Pri opravljanju svojega dela so člani nadzornega odbora dolžni varovati osebne podatke ter državne, uradne in poslovne skrivnosti nadzorovanih organov, ki so tako opredeljene z zakonom, drugim predpisom ali z akti občinskega sveta in uporabnikov proračunskih sredstev ter spoštovati dostojanstvo, dobro ime in integriteto fizičnih in pravnih oseb.
(3) Način zagotavljanja javnosti dela in način omejitve javnosti dela nadzornega odbora določa poslovnik nadzornega odbora.
(4) Za obveščanje javnosti o delu nadzornega odbora je pristojen predsednik nadzornega odbora oziroma oseba, ki jo on pooblasti.«.
36. člen 
51. člen se spremeni tako, da se glasi:
»51. člen
(strokovna in administrativna pomoč nadzornemu odboru) 
(1) Strokovno in administrativno pomoč za delo nadzornega odbora zagotavljata župan in občinska uprava.
(2) Za posamezne posebne strokovne naloge nadzora lahko poda izvid in mnenje izvedenec, ki ga na predlog nadzornega odbora imenuje občinski svet.«.
37. člen 
V prvem stavku 53. člena se za besedilom »v skladu z aktom občinskega sveta« postavi pika, ostalo besedilo se črta.
38. člen 
Drugi in tretji odstavek 66. člena se spremenita tako, da se glasita:
»(2) Občinski svet lahko s spremembo statuta ukine krajevno skupnost ali spremeni njeno območje. Ta sprememba statuta začne veljati šele po izteku mandata sveta krajevne skupnosti. Občinski svet izvede postopek za ukinitev krajevne skupnosti ali spremembo njenega območja enkrat v obdobju med rednimi volitvami v svet krajevne skupnosti. Postopek mora biti končan najkasneje tri mesece pred rokom, ki je z zakonom, ki ureja lokalne volitve, določen kot prvi rok za razpis rednih volitev v svet krajevne skupnosti.
(3) Pobudo za ustanovitev krajevne skupnosti ali za spremembo njenega območja lahko da zbor občanov ali najmanj pet odstotkov volivcev krajevne skupnosti ali dela območja občine, na katerega se nanaša pobuda. Občinski svet mora pobudo obvezno obravnavati. Pred ustanovitvijo ali spremembo območja krajevne skupnosti mora občinski svet na teh območjih ugotoviti interes prebivalcev. Interes prebivalcev se ugotovi na zborih občanov. Ugotavljanje interesa se nanaša na ime in območje krajevne skupnosti.«.
39. člen 
67. člen se spremeni tako, da se glasi:
»67. člen
(pristojnosti in naloge krajevne skupnosti) 
(1) Pri opravljanju javnih zadev v občini sodeluje krajevna skupnost z organi občine, občinsko upravo, drugimi krajevnimi skupnostmi in organizacijami, katerih ustanoviteljica je občina, in sicer:
I. Splošno:
– obravnava vprašanja, pomembna za delo in življenje krajanov ter oblikuje stališča, pobude in mnenja v zvezi s temi vprašanji,
– na krajevno primeren način obvešča občane o svojem delu in drugih zadevah, pomembnih za krajevno skupnost,
– opozarja na neizvajanje predpisov občine,
– sodeluje pri organizaciji in izvedbi programov in aktivnosti, ki se izvajajo na območju krajevne skupnosti.
II. Na področju urejanja prostora in varstva okolja:
– spremlja stanje in opozarja na potrebe in probleme prebivalcev s področja urejanja prostora in varstva okolja,
– sodeluje in daje pripombe in predloge glede predvidene prostorske ureditve na javnih razgrnitvah prostorskih aktov in aktov o razglasitvi naravnih vrednot, ki obravnavajo območje krajevne skupnosti,
– daje predloge s področja javne infrastrukture na območju krajevne skupnosti,
– sodeluje pri pridobivanju soglasij lastnikov zemljišč za potrebe izvedbe izgradnje investicij,
– opozarja na zaznane nepravilnosti pri izvajanju javnih gospodarskih služb,
– daje mnenja in pobude ter sodeluje pri urejanju pogojev za zagotavljanje prometne varnosti,
– evidentira in daje predloge za sanacijo divjih odlagališč,
– sodeluje in izvaja olepševanje krajevne skupnosti (ocvetličenje, ureditev in vzdrževanje sprehajalnih poti ipd.),
– sodeluje v postopkih določitve, spremembe in ukinitve imen oziroma potekov ulic,
– spremlja nevarnosti na svojem območju in o tem obvešča pristojne službe ter organe vodenja v sistemu zaščite in reševanja ter po potrebi prebivalstvo in sodeluje pri ostalih nalogah s področja zaščite in reševanja,
– spremlja stanje in predlaga ukrepe za izboljšanje varnosti občanov,
– sodeluje pri evidentiranju škode v primeru naravnih nesreč,
– opozarja na kršitve v zvezi z obratovalnim časom gostinskih obratov.
III. Na področju družbenih dejavnosti:
– spremlja socialno problematiko in problematiko varovanja zdravja ter predlaga ukrepe za njihovo reševanje,
– sodeluje in predlaga ukrepe pri zagotavljanju pomoči socialno ogroženim in izključenim posameznikom, otrokom, mladim, starejšim osebam, družinam in drugim skupinam posameznikov,
– spremlja stanje in opozarja na neurejenost kulturne dediščine,
– sodeluje pri pospeševanju kulturne, športne, rekreacijske, socialne, turistične dejavnosti in na področju drugih dejavnostih, ki jih izvajajo društva s sedežem na območju krajevne skupnosti in so namenjene prebivalcem krajevne skupnosti,
– organizira kulturne, športne, rekreacijske in druge prireditve in pri tem sodeluje z organiziranimi in neformalnimi oblikami združevanja občanov.
(2) Krajevne skupnosti lahko opravljajo tudi druge naloge, ki jih občina prenese na krajevno skupnost z odlokom.
(3) Kriteriji za izvedbo nalog se določijo v odloku iz 77. člena statuta.
40. člen 
68. člen se črta.
41. člen 
V drugem stavku drugega odstavka 69. člena se pred besedo »soglasja« doda beseda »predhodnega«.
Prvi stavek četrtega odstavka se črta.
42. člen 
Drugi odstavek 70. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Nezdružljivost opravljanja funkcije člana sveta krajevne skupnosti ureja zakon.«.
43. člen 
V naslovu 72. člena in besedilu členov se beseda »podpredsednik« nadomesti z besedama »namestnik predsednika«.
V drugem stavku drugega odstavka se za besedilom »ob pisnem soglasju župana« napiše pika in črta ostalo besedilo.
44. člen 
V 74. členu se doda novi drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Pred sprejetjem odločitve, ki se nanaša na krajevno skupnost, pridobi občinski svet mnenje sveta krajevne skupnosti in ga obravnava.«
Ostali odstavki se preštevilčijo.
45. člen 
Prvi odstavek 77. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Financiranje krajevnih skupnosti ureja zakon. Sredstva, ki jih krajevna skupnost pridobi s prostovoljnimi prispevki fizičnih in pravnih oseb ter s plačili za storitve, so namenjena za financiranje njenih nalog.«.
V prvem stavku sedmega odstavka se črtata besedi »in svet«, ostalo besedilo se postavi v ednino. V tretjem stavku se beseda »župan« nadomesti z besedilom »svet krajevne skupnosti«.
46. člen 
Doda se novi 77.a člen, ki se glasi:
»77.a člen 
(sredstva za delo) 
(1) Prostore in opremo, ki jih za svoje delovanje potrebuje krajevna skupnost, zagotovi in z njimi upravlja občina, v kolikor krajevna skupnost nima lastnega premoženja iz prvega odstavka 76. člena.
(2) Kriteriji in način uporabe prostorov za delovanje krajevne skupnosti se določijo s pravilnikom, ki ga izda župan.«.
47. člen 
78. člen se črta.
48. člen 
Druga alineja prvega odstavka 80. člena se črta.
49. člen 
V drugem odstavku 82. člena se za besedo »objaviti« doda besedilo »na spletni strani občine in«.
50. člen 
V drugem stavku tretjega odstavka 83. člena se besedilo za besedo »župana« spremeni tako, da se glasi: »in ga objavi na spletni strani občine ter na krajevno običajen način.«.
51. člen 
V prvem odstavku 88. člena se za besedo »osebnim« dodata besedi »ali elektronskim«.
V tretjem odstavku se doda nov drugi stavek, ki se glasi:
»Volivec lahko podpiše obrazec tudi preko enotnega državnega portala e-uprava z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom.«.
52. člen 
V prvem odstavku 89. člena se za besedami »v skladu s četrtim odstavkom prejšnjega člena« postavi pika, preostalo besedilo se črta.
53. člen 
V 102. členu se črtajo tretji, četrti in peti odstavek.
54. člen 
Drugi odstavek 103. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Občina je upravičena do finančne izravnave in drugih sredstev sofinanciranja iz državnega proračuna.«.
55. člen 
V 104. členu se črtata tretji in četrti odstavek.
56. člen 
105. člen se črta.
57. člen 
Prvi odstavek 106. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Župan lahko za izvrševanje proračuna pooblasti druge osebe.«.
Črtajo se drugi, tretji, četrti in peti odstavek.
58. člen 
Črtata se 107. in 108. člen.
59. člen 
Črtata se 110. in 111. člen.
60. člen 
Doda se novi 119.a člen, ki se glasi:
»119.a člen 
(odredba) 
Z odredbo uredi občina določene razmere, ki imajo splošen pomen ali se odreja način ravnanja v takih razmerah.«.
61. člen 
Doda se novi 120.a člen, ki se glasi:
»120.a člen 
(navodilo) 
Z navodilom se lahko podrobneje predpiše način dela organov občinske uprave pri izvrševanju določb statuta ali odloka.«
62. člen 
121. člen se spremeni tako, da se glasi:
»121. člen
(uradna objava) 
(1) Splošni akti občine se objavljajo v Uradnem listu Republike Slovenije in pričnejo veljati petnajsti dan po objavi, če ni v njih drugače določeno.
(2) V Uradnem listu Republike Slovenije se objavljajo tudi drugi akti, za katere tako odloči občinski svet ali drugi organ občine.«.
63. člen 
Drugi odstavek 122. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Odločbe in sklepi se izdajajo v upravnem postopku in v postopku o prekrških, v vseh drugih posamičnih zadevah pa sklepi, kolikor ni z zakonom ali drugim predpisom določeno drugače.«.
64. člen 
V prvem odstavku 123. člena se doda novi stavek, ki se glasi:
»Župan mora odločiti v skladu z zakonom.«.
65. člen 
Črtata se poglavji 11 in 12 ter členi 124 do 129.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
66. člen 
Nadzorni odbor mora uskladiti svoj poslovnik v roku treh mesecev po uveljavitvi sprememb in dopolnitev statuta.
67. člen 
Te spremembe in dopolnitve pričnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0010/2019-1
Dobrova, dne 5. junija 2019
Župan 
Občine Dobrova - Polhov Gradec
Franc Setnikar