Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2019 z dne 28. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2019 z dne 28. 6. 2019

Kazalo

1958. Pravilnik o subvencioniranju komunalnega prispevka za gradnjo poslovnih objektov v Občini Črenšovci, stran 5413.

  
Na podlagi 13. člena Statuta Občine Črenšovci (Uradni list RS, št. 58/10 in 62/16) ter v skladu z 21. in 29. členom Zakona o lokalni samoupravi – ZLS-UPB2 (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo – UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08, 100/08 – Odl. US, 79/09, 14/10 – Odl. US, 51/10 in 84/10 – Odl. US) je Občinski svet Občine Črenšovci na 6. redni seji dne 12. 6. 2019 sprejel
P R A V I L N I K 
o subvencioniranju komunalnega prispevka za gradnjo poslovnih objektov v Občini Črenšovci 
1. člen 
S tem pravilnikom se določajo pogoji in postopki za subvencioniranje komunalnega prispevka za gradnjo poslovnih objektov v Občini Črenšovci.
2. člen 
Zavezancu za plačilo komunalnega prispevka za gradnjo poslovnega objekta se subvencionira komunalni prispevek v skladu s tem pravilnikom.
Do subvencije komunalnega prispevka so upravičeni investitorji, ki gradijo na območju Občine Črenšovci.
3. člen 
Upravičenec je investitor, ki je zemljiškoknjižni lastnik oziroma investitor gradnje, ki ima pravico graditi na podlagi ustanovljene in zemljiško vpisane stavbne pravice, ter izpolnjuje pogoje iz 2. člena tega pravilnika.
4. člen 
Vlagatelj lahko uveljavlja pravico do subvencioniranja komunalnega prispevka hkrati z vlogo za odmero komunalnega prispevka.
5. člen 
Upravičenec do subvencije iz tega pravilnika mora biti investitor gradnje poslovnega objekta iz 3. člena tega pravilnika na območju Občine Črenšovci.
6. člen 
Subvencija se odobri na podlagi popolne vloge investitorja.
Vlogi za pridobitev subvencije mora biti priložena projektna dokumentacija za gradbeno dovoljenje.
7. člen 
Vloge obravnava strokovna služba občinske uprave Občine Črenšovci, ki v roku 30 dni od prejetja popolne vloge s sklepom odloči o upravičenosti do subvencije. Zoper sklep je možna pritožba, ki se v roku 8 dni od prejema sklepa vloži pri organu, ki je sklep izdal. O pritožbi odloči župan v 30 dneh od prejema.
Za vodenje postopka glede odločanja o upravičenosti vlagatelja do subvencioniranja komunalnega prispevka, se uporabljajo določbe zakona, ki ureja splošni upravni postopek.
8. člen 
Upravičencu se sofinancira 50 % vrednosti komunalnega prispevka določenega z odločbo o odmeri komunalnega prispevka.
9. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 7. 3. 2019 dalje.
Št. 0320-06/2019-61
Črenšovci, dne 12. junija 2019
Županja 
Občine Črenšovci 
Vera Markoja