Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2019 z dne 28. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2019 z dne 28. 6. 2019

Kazalo

1949. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del enote urejanja prostora Male Braslovče: MB05 – 1, stran 5390.

  
Na podlagi 119. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) ter na podlagi 30. člena Statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 69/12, 22/17) je župan Občine Braslovče dne 21. 6. 2019 sprejel
S K L E P 
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del enote urejanja prostora Male Braslovče: MB05 – 1 
1. člen 
(pravna podlaga) 
S tem sklepom določa župan Občine Braslovče začetek in način priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del enote urejanja prostora Male Braslovče: MB05 – 1 (v nadaljevanju: OPPN).
Pravna podlaga za pripravo OPPN je Zakon o urejanju prostora – ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17, v nadaljevanju: ZUreP-2) in Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 61/18, v nadaljevanju: OPN).
2. člen 
(izhodišča za pripravo OPPN) 
Priprava OPPN temelji na odločitvah in usmeritvah iz OPN ter na pobudi investitorjev priprave OPPN z dne 6. 3. 2019 in dne 31. 5. 2019.
Ker so usmeritve za pripravo OPPN celovito in dovolj podrobno določene v OPN, priprava izhodišč po 108. členu ZUreP-2 ni potrebna.
OPN za celotno enoto urejanja prostora (EUP) Male Braslovče: MB05 v drugem odstavku 86. člena določa postopek predhodne izdelave OPPN. Za posamezne dele EUP so ti prostorski akti že sprejeti, za območje parcel 449/24 in 449/91, k.o. Male Braslovče, ki je predmet tega OPPN, pa še ne. Podrobna namenska raba zemljišč znotraj EUP je SS – stanovanjske površine.
Kot okvirne usmeritve za izdelavo novega OPPN se na podlagi tretjega odstavka 86. člena uporabljajo okvirne usmeritve iz tretjega odstavka 84. člena, in sicer:
– območje se vizualno, komunalno in funkcionalno sanira,
– določi se enotna podoba EUP
– oblikuje se jedro naselja s kupnimi javnimi površinami
– prvenstveno naj bo dopustna gradnja naslednjih stavb: 111 Enostanovanjske stavbe, 1121 Dvostanovanjske stavbe, 1242 Garažne stavbe, 127 Druge nestanovanjske stavbe, 2 Gradbeni inženirski objekti in drugi objekti, ki niso v nasprotju s podrobnejšo namensko rabo EUP
– izjemoma naj bo dopustna gradnja naslednjih stavb: 121 Gostinske stavbe 123 Trgovske stavbe in druge stavbe za storitvene dejavnosti, 125 Industrijske stavbe in skladišča vendar samo v sklopu parcele, namenjene gradnji objektov 111 Enostanovanjske stavbe ali 11210 Dvostanovanjske stavbe
– predlagan faktor izrabe parcele, namenjene gradnji je 0,8
– predlagan faktor zazidanosti parcele, namenjene gradnji je 0,4
– višina novih objektov naj se omeji z višino obstoječih objektov v EUP
– predlagana max. etažnost je K+P+1 ali K+P+M, pri čemer je klet (delno) vkopana, kolenčni zid v mansardi pa ne presega višine 1,00 m
– predlagano oblikovanje objektov je: značilnosti objektov naj v čim večji možni meri sledijo značilnostim zunanje podobe sosednjih obstoječih objektov, pri čemer so izjemoma možni balkoni in drugi arhitekturni elementi, ki naj bodo skladni s prevladujočimi elementi naselja, fasade bele barve ali v zemeljskih odtenkih, nakloni strešin od 30° do 45°, zaželene dvokapnice, brez posebnih arhitekturnih elementov streh, z minimalnimi napušči, kritina pretežno opečnata, naravna rdeča barva, možno drugačno oblikovanje streh, ki naj bo skladno s prevladujočimi elementi v naselju, sleme mora potekati vzporedno z daljšo stranico
– pri nadaljnjem načrtovanju je še posebej potrebno upoštevati ukrepe glede varstva pred podtalnico, poplavno varnost in območja ohranjanja narave ob Savinji.
Poleg tega se kot okvirne usmeritve za izdelavo novega OPPN na območjih ohranjanja narave, smiselno pa tudi na preostalem območju, skladno s četrtim odstavkom 86. člena uporabljajo naslednje usmeritve s področja ohranjanja narave; odstopanje od teh usmeritev je v postopku priprave OPPN možno le v soglasju pristojnega nosilca za področje ohranjanja narave:
– gradnja novih objektov in ureditve okolice objektov naj se načrtuje v čim večji oddaljenosti od brežin vodotoka oziroma meje naravne vrednote
– regulacij in ostalih tehničnih ureditev, s katero bi povzročili spremembo smeri, obliko ali globino struge (spremembo vzdolžnega in prečnega profila struge), izolacijo in fragmentacijo habitata, naj se ne izvaja
– v primeru nujnosti utrjevanja brežin zaradi bočne erozije, naj se brežina utrjuje s sonaravnimi ukrepi (vrbovi popleti, leseni piloti)
– krčitev vlagoljubne obvodne vegetacije naj se ne izvaja, iz sestoja se lahko odstranijo le poškodovana drevesa in grmičevje, oziroma le v primeru močno oviranega pretoka, vendar tako, da se odstranijo le debla in veje (pušča naj se panje in korenine)
– posamična drevesa naj se ohranja
– propadla drevesa naj se nadomesti z zasaditvijo avtohtonih vrst
– sadnja alohtonih vrst grmovnic ali dreves naj se ne izvaja
– pri izvajanju gradbenih del naj se večja drevesa fizično zaščiti pred poškodbami
– območja naj se ne ograjuje
– odlaganje kakršnegakoli materiala v strugo in na bregove vodotoka naj se ne izvaja
– morfologija brežine in dna struge vodotoka se ne spreminja z izgradnjo dostopov do vode
– ureditve na območju naj ne omejujejo dostopa do vode
– objektov, ki prekinjajo zveznost vodnega toka naj se ne gradi, v primeru, ko drugih možnosti ni, pa naj se gradijo tako, da se ob njih z dodatnimi tehničnimi rešitvami vzpostavi povezava s celotnim tokom
– za ureditve zelenih površin naj se uporabijo avtohtone vrste trav, grmovnic in drevja; pri zasaditvi naj se upošteva naravni izgled in ne linijska parkovna zasaditev
– ureditev površin naj se izvede brez škarp, teras, ograj in drugih objektov za premoščanje višinskih razlik
– pohodne oziroma vozne površine naj bodo izdelane iz naravnih materialov pesek, sekanci, les ipd.)
– odpadne vode iz novozgrajenih objektov naj se odvajajo v vodotesne greznice ali v kanalizacijski sistem
– osvetljena naj bo le okolica objektov; osvetljevanje naj se uredi tako, da je z ustreznimi tehničnimi rešitvami svetloba prostorsko usmerjena proti tlom in stran od vodotoka ter časovno omejena.
3. člen 
(območje in predmet načrtovanja OPPN) 
Predmet načrtovanja OPPN je:
1. na delu parcele št. 449/24, k.o. Male Braslovče: Možnost gradnje ene enostanovanjske stavbe (klasifikacija stavb razred CCSI:11100) z vso pripadajočo komunalno, prometno in energetsko infrastrukturo. Novogradnja se bo v gabaritih prilagodila gabaritom obstoječe zazidave in ne bo presegala višine dveh etaž. Hkrati bo novogradnja upoštevala usmeritve iz OPN.
2. Na parceli št. 449/91, k.o. Male Braslovče: Možnost gradnje prizidkov k enostanovanjski stavbi na parceli s parcelno št. 449/91, k.o. Male Braslovče. Novogradnja se bo v gabaritih prilagodila gabaritom obstoječe hiše in ne bo presegala višine dveh etaž. Hkrati bo novogradnja upoštevala usmeritve z OPN.
Okvirno območje OPPN zajema zemljišča s parcelno številko 449/24 (del parcele) in 449/91 (celotna parcela), k.o. Male Braslovče. Območje obravnave je mogoče dopolniti s sosednjimi parcelami glede na boljšo prostorsko zasnovo in glede na pogoje nosilcev urejanja prostora, vendar le, če bistveno ne spreminja vsebine tega sklepa. V nasprotnem primeru je potrebno ta sklep dopolniti.
4. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
Strokovne rešitve za izvedbo OPPN bodo temeljile na usmeritvah iz OPN.
Strokovne rešitve prostorskih ureditev ter ostale strokovne podlage vključno z geodetskim načrtom za izdelavo OPPN ter geološkim poročilom zagotovita investitorja. V postopku priprave OPPN se lahko določijo tudi morebitne dodatne strokovne podlage glede na zahteve nosilcev urejanja prostora.
Kot obvezna strokovna podlaga za pripravo OPPN se izdela elaborat ekonomike.
V kolikor bo za predvideno načrtovanje potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje, je potrebno med pripravo osnutka OPN zagotoviti okoljsko poročilo.
5. člen 
(vrsta postopka) 
Za postopek priprave in sprejetja OPPN se na podlagi 119. člena ZUreP-2 smiselno uporabljajo določbe, ki veljajo za postopek priprave in sprejema OPN.
6. člen 
(roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz) 
Roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz so naslednji:
(1) 
Župan sprejme sklep o začetku priprave OPPN, objava sklepa na spletnih straneh občine, dodelitev identifikacijske številke prostorskega akta
junij 2019
(2) 
Pridobivanje mnenj nosilcev urejanja prostora (NUP) o verjetnosti pomembnejših vplivov OPPN na okolje 
30 dni
(3) 
Pridobivanje odločbe MOP, ali je potrebna izvedba celovite presoje vplivov na okolje (CPVO) po pridobitvi mnenj iz faze (2)
21 dni
(4) 
Pridobivanje konkretnih smernic (državnih) NUP – faza se izvede samo v primeru, 
če se presodi, da splošne smernice ne zadoščajo ali če to narekujejo posebnosti načrtovane prostorske ureditve 
30 dni, hkrati 
s fazo (2)
(5) 
Izdelava osnutka OPPN 
60 dni 
po prejemu vseh 
smernic 
iz faze (4)
(6) 
Občina izvede sodelovanje z javnostjo 
tekom faze (5)
(7) 
Izdelava okoljskega poročila (OP), če je z odločbo potrjena izdelava CPVO
90 dni
(8) 
Objava osnutka OPPN in OP na spletni strani občine in pridobivanje mnenj NUP na osnutek OPPN in mnenj NUP 
o ustreznosti OP
30 dni 
(+30 dni, 
v kolikor 
to zahteva NUP)
(9) 
Pridobivanje odločbe MOP, ali je OP ustrezno
30 dni
(10) 
Dopolnitev osnutka OPPN in OP 
na podlagi mnenj iz faze (8)
30 dni
(11) 
Objava osnutka OPPN in OP na spletni strani občine in javna razgrnitev ter javna obravnava (v tej fazi se javnost seznani tudi z morebitnim nasprotjem interesov)
min. 30 dni
(12) 
Občina zavzame stališča do pripomb in predlogov javnosti, objava stališč na spletni strani občine in na krajevno običajen način
15 dni
(13) 
Izdelava predloga OPPN in dopolnitve OP na podlagi stališč iz faze (12)
30 dni / po prejemu stališč
(14) 
Objava predloga OPPN in OP na spletni strani občine in pridobivanje mnenj NUP na osnutek OPPN in mnenj NUP 
o ustreznosti OP (če ga niso podali v fazi (8))
30 dni (+30 dni, v kolikor to zahteva NUP)
(15) 
Izpeljava postopka prevlade javne koristi (samo v primeru negativnih mnenj NUP 
iz faze (14))
MOP
(16) 
Pridobivanje odločbe MOP, ali so vplivi izvedbe OPPN na okolju sprejemljivi
MOP
(17) 
Sprejem OPPN z odlokom (po pridobitvi vseh pozitivnih mnenj iz faze (14) 
in ugotovitvi MOP iz faze (16), 
da so vplivi izvedbe predloga OPPN 
na kolje sprejemljivi 
30 dni
(18) 
Posredovanje Odloka o OPPN na MOP, javna objava na spletni strani MOP 
15 dni
Okvirni predvideni roki se zaradi nepredvidljivih zahtev in pogojev v postopku lahko tudi spremenijo, saj pripravljavec akta, Občina Braslovče na to ne more imeti nikakršnega vpliva.
7. člen 
(državni in lokalni nosilci urejanja prostora) 
Državni in lokalni nosilci urejanja prostora, ki bodo pozvani za podajo mnenj in konkretnih smernic, so:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode – območna pisarna Celje
2. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Ljubljana
3. Elektro Celje d.d. – javno podjetje za distribucijo električne energije
4. Telekom Slovenije – poslovna enota Celje
5. Telemach d.d. Ljubljana
6. Javno komunalno podjetje Žalec d.o.o.
7. Simbio d.o.o.
8. Zavod RS za varstvo narave – OE Celje
9. Občina Braslovče.
Občina pozove nosilce urejanja prostora o verjetnosti pomembnejših vplivov OPPN na okolje, in sicer:
1. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
2. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode
3. Zavod RS za varstvo narave
4. Ministrstvo za zdravje
5. Ministrstvo za kulturo.
Ministrstvo za okolje in prostor, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje v skladu z 110. členom ZUreP-2 odloči, ali je za OPPN potrebno izvesti CPVO.
V kolikor se v postopku priprave ugotovi, da je potrebno vključiti tudi druge nosilce urejanja prostora, ki niso našteti v prvem odstavku tega člena, se njihove smernice in mnenja pridobijo v postopku.
8. člen 
(načrt vključevanja javnosti) 
Javnost se seznani s sklepom o pripravi OPPN z objavo na svetovnem spletu, t.j. na spletni strani Občine Braslovče: http://www.braslovce.si/Prostor/VPripravi
Javnost se seznani z okvirnim predmetom načrtovanja in območjem OPPN v fazi izdelave osnutka OPN kot je predvideno v 6. členu, faza (6), in sicer na javnem posvetu ali podobnem načinu sodelovanja z javnostjo.
Javnost se seznani s podrobnejšimi načrtovanimi rešitvami in območjem OPPN z objavo osnutka OPN na spletni strani občine in javno razgrnitvijo ter javno obravnavo kot je predvideno v 6. členu, faza (11).
9. člen 
(podatki in strokovne podlage ter obveznosti udeležencev glede njihovega zagotavljanja) 
Podatke in sredstva za izdelavo OPPN zagotovita investitorja.
Sredstva v zvezi s financiranjem postopka priprave OPPN, izvedbo CPVO, v kolikor bo potrebna, izdelava geodetskega načrta, elaborat ekonomike in pripravo vseh strokovnih rešitev zagotovita investitorja.
Sredstva za uradne objave (v uradnem glasilu, spletni strani ipd.) zagotovi občina.
10. člen 
(določitev objave) 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Občina Braslovče skladno z 298. členom ZUreP-2 objavi ta sklep tudi na svetovnem spletu, in sicer spletni strani Občine Braslovče: http://www.braslovce.si/Prostor/VPripravi.
Št. 35050-1/2019-3
Braslovče, dne 21. junija 2019
Župan 
Občine Braslovče 
Tomaž Žohar