Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2019 z dne 28. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2019 z dne 28. 6. 2019

Kazalo

1944. Sklep o uporabi Smernic o poročanju o internaliziranih poravnavah na podlagi člena 9 CSDR, stran 5383.

  
Na podlagi drugega odstavka 469.a člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 108/10 – UPB3, 78/11, 55/12, 105/12 – ZBan-1J, 63/13 – ZS-K, 30/16, 9/17 in 77/18 – ZTFI-1) v zvezi s prvim odstavkom 557. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 77/18 in 17/19 – popr.) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P 
o uporabi Smernic o poročanju o internaliziranih poravnavah na podlagi člena 9 CSDR 
1. člen 
(namen smernic) 
(1) Evropski organ za vrednostne papirje in trge (v nadaljevanju ESMA) je na podlagi 9. člena Uredbe (EU) št. 909/20141 (v nadaljevanju CSDR) izdal Smernice o poročanju o internaliziranih poravnavah na podlagi člena 9 CSDR (v nadaljevanju smernice).
(2) Smernice so objavljene na spletnih straneh Agencije za trg vrednostnih papirjev (v nadaljevanju agencija) in ESMA.
(3) Namen smernic je zagotoviti skupno, enotno in usklajeno uporabo člena 9 uredbe CSDR ter ustreznih določb Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/3912 in Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2017/3933, vključno z izmenjavo informacij med organom ESMA in pristojnimi organi v zvezi z internalizirano poravnavo.
2. člen 
(opredelitev pojmov) 
Pojmi, ki se uporabljajo v teh smernicah, imajo enak pomen kot v uredbi CSDR in Delegirani uredbi Komisije (EU) 2017/391.
3. člen 
(obseg uporabe smernic) 
S tem sklepom agencija določa uporabo smernic za:
– agencijo kot pristojnemu organu na podlagi člena 11 uredbe CSDR in
– internalizatorje poravnave, kot so opredeljeni v 11. točki prvega odstavka 2. člena uredbe CSDR.
4. člen 
(uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po njegovi objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-11/2019-2
Ljubljana, dne 19. junija 2019
EVA 2019-1611-0085
Predsednik Sveta 
Agencije za trg vrednostnih papirjev 
mag. Miloš Čas 
1 UREDBA (EU) št. 909/2014 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 23. julija 2014 o izboljšanju ureditve poravnav vrednostnih papirjev v Evropski uniji in o centralnih depotnih družbah ter o spremembi direktiv 98/26/ES in 2014/65/EU ter Uredbe (EU) št. 236/2012
2 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/391 z dne 11. novembra 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 909/2014 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi o podrobnejši določitvi vsebine poročanja o internaliziranih poravnavah
3 Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/393 z dne 11. novembra 2016 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi s predlogami in postopki za poročanje in posredovanje informacij o internaliziranih poravnavah v skladu z Uredbo (EU) št. 909/2014 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 65, 10.3.2017, str. 116–144).