Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2019 z dne 28. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2019 z dne 28. 6. 2019

Kazalo

1942. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o kartici zdravstvenega zavarovanja, profesionalni kartici in pooblastilih za branje in zapisovanje podatkov v zalednem sistemu, stran 5375.

  
Na podlagi šestega odstavka 78. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 63/13 – ZIUPTDSV, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ in 64/17 – ZZDej-K), prvega odstavka 21. člena Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 30/03 – prečiščeno besedilo, 35/03 – popr., 78/03, 84/04, 44/05, 86/06, 90/06 – popr., 64/07, 33/08, 7/09, 88/09, 30/11, 49/12, 106/12, 99/13 – ZSVarPre-C, 25/14, 85/14, 10/17 – ZČmIS in 64/18) ter 13. točke prvega odstavka 22. člena v zvezi s 5. točko prvega odstavka 70. člena in drugim odstavkom 71. člena Statuta Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Uradni list RS, št. 87/01 in 1/02 – popr.) je Upravni odbor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije na 20. redni seji 17. 6. 2019 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o kartici zdravstvenega zavarovanja, profesionalni kartici in pooblastilih za branje in zapisovanje podatkov v zalednem sistemu 
1. člen 
V Pravilniku o kartici zdravstvenega zavarovanja, profesionalni kartici in pooblastilih za branje in zapisovanje podatkov v zalednem sistemu (Uradni list RS, št. 12/17 in 57/18) se v 30. členu v prvem odstavku 25.a in 25.b točka spremenita tako, da se glasita:
»– 25.a zapis podatkov elektronskega potrdila o upravičeni zadržanosti od dela;
– 25.b branje podatkov elektronskega potrdila o upravičeni zadržanosti od dela;«.«
2. člen 
Priloga 1 in Priloga 2 se nadomestita z novima Prilogo 1 in Prilogo 2, ki sta kot Priloga sestavni del tega pravilnika.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
Spremenjeni 25.a in 25.b točka prvega odstavka 30. člena pravilnika ter novi Priloga 1 in Priloga 2 pravilnika se začnejo uporabljati od vzpostavitve tehničnih možnosti, ki bodo izvajalcem zdravstvenih storitev omogočale zapis podatkov v zaledne sisteme, katere datum generalni direktor Zavoda objavi na spletnih straneh Zavoda.
4. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9001-9/2019-DI/12
Ljubljana, dne 17. junija 2019
EVA 2019-2711-0030
Tatjana Čerin 
predsednica Upravnega odbora 
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije