Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2019 z dne 28. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2019 z dne 28. 6. 2019

Kazalo

1933. Pravilnik o vzdrževanju tirnih vozil, ki niso tovorni vagoni, stran 5368.

  
Na podlagi šestega odstavka 15. člena Zakona o varnosti v železniškem prometu (Uradni list RS, št. 30/18) ministrica za infrastrukturo izdaja
P R A V I L N I K 
o vzdrževanju tirnih vozil, ki niso tovorni vagoni 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina) 
(1) Ta pravilnik določa pogoje in način izpolnjevanja pogojev, ki jih mora izpolnjevati subjekt, zadolžen za vzdrževanje tirnih vozil, ki niso tovorni vagoni (v nadaljnjem besedilu: subjekt, zadolžen za vzdrževanje) oziroma nosilec posamezne funkcije sistema vzdrževanja.
(2) Ta pravilnik delno prenaša Direktivo (EU) 2016/798 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. maja 2016 o varnosti na železnici (UL L št. 138 z dne 26. 5. 2016, str. 102).
2. člen 
(pomen izrazov) 
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, pomenijo:
1. »nosilec posamezne funkcije sistema vzdrževanja« je pravna ali fizična oseba, ki ima s subjektom, zadolženim za vzdrževanje, sklenjeno pisno pogodbo o izvajanju posamezne funkcije ali dela funkcije sistema vzdrževanja in izpolnjuje pogoje po tem pravilniku za posamezno funkcijo sistema vzdrževanja, določeno z zakonom, ki ureja varnost v železniškem prometu;
2. »priročnik o vzdrževanju« je dokument, ki ga subjekt, zadolžen za vzdrževanje, izdela za izvajanje posameznih funkcij sistema vzdrževanja;
3. »sprostitev v obratovanje« je potrdilo, ki ga nosilec funkcije izvajanja vzdrževanja, izroči nosilcu funkcije upravljanja vzdrževanja voznega parka, da je bilo vzdrževanje opravljeno po nalogih za vzdrževanje;
4. »tirna vozila« so tirna vozila, ki niso tovorni vagoni in obsegajo vlake z motorji z notranjim zgorevanjem na lastni pogon in električne vlake na lastni pogon, parne lokomotive, vlečne enote z motorji z notranjim zgorevanjem in električne vlečne enote, potniške in druge sorodne vagone ter mobilno železniško opremo za gradnjo in vzdrževanje infrastrukture;
5. »vrnitev v uporabo« je potrdilo, izdano na podlagi sprostitve v obratovanje, ki ga subjekt, zadolžen za vzdrževanje, izda prevozniku ali imetniku. S tem zagotavlja, da so bila vzdrževalna dela končana in da so tirna vozila, ki so bila umaknjena iz obratovanja, znova v takem stanju, da omogočajo varno uporabo, pri čemer so mogoče začasne omejitve uporabe;
6. »vzdrževanje« je preventivno ohranjanje zadovoljivega tehničnega stanja tirnih vozil, s katerim se stalno zagotavlja zanesljiv, varen, urejen, gospodaren in okolju prijazen železniški promet.
3. člen 
(odnosi med upravljavcem, prevoznikom, imetnikom in subjektom, zadolženim za vzdrževanje) 
(1) Kadar ima prevoznik ali upravljavec tirna vozila uvrščena v vlak, mora ves čas spremljati njihovo tehnično brezhibnost in v primeru ugotovljenih nepravilnosti sprotno obveščati subjekt, zadolžen za vzdrževanje, o ugotovitvah glede obratovanja, ki vplivajo na vzdrževanje.
(2) Če prevoznik ali upravljavec ni imetnik tirnega vozila, uvrščenega v vlak, mora z imetnikom skleniti pogodbo o uporabi tirnih vozil, v kateri natančno opredelita medsebojna razmerja tako, da je zagotovljena tehnična brezhibnost tirnih vozil, uvrščenih v vlak.
(3) Pogodbe med prevoznikom, imetnikom in subjektom, zadolženim za vzdrževanje, morajo biti v skladu s postopki, ki jih prevoznik določi v svojem sistemu varnega upravljanja, vključno z izmenjavo informacij.
(4) Prevoznik mora v svojem sistemu varnega upravljanja zagotoviti nadzor nad vsemi tveganji v zvezi z izvajanjem dejavnosti vzdrževanja. Nadzor vključuje tudi dejavnosti podizvajalcev.
(5) Imetnik mora:
– s subjektom, zadolženim za vzdrževanje, skleniti pogodbo v pisni obliki, s katero se dogovorita o vzdrževanju tirnih vozil,
– varnostnemu organu nemudoma sporočiti vsako spremembo podatkov o tirnih vozilih, ki se vodijo v registru tirnih vozil,
– zagotoviti, da je tirno vozilo pravočasno na voljo subjektu, zadolženemu za vzdrževanje, zaradi vzdrževanja,
– izvesti postopke za odpravo ugotovljenih tehničnih težav, nastalih pri obratovanju tirnega vozila,
– nemudoma obvestiti prevoznika oziroma upravljavca, s katerim ima sklenjeno pogodbo o uporabi tirnega vozila, če tirno vozilo ne izpolnjuje pogojev za obratovanje.
II. VZPOSTAVITEV SISTEMA VZDRŽEVANJA TIRNIH VOZIL 
4. člen 
(splošno) 
(1) Subjekt, zadolžen za vzdrževanje, mora imeti vzpostavljen sistem vzdrževanja, ki obsega vse funkcije sistema vzdrževanja, določene z zakonom, ki ureja varnost v železniškem prometu in mora zagotoviti stalno spremljanje in nadzorovanje učinkovitosti vseh funkcij sistema vzdrževanja. Subjekt, zadolžen za vzdrževanje, je odgovoren za škodo, ki bi utegnila nastati zaradi neustreznega vzdrževanja.
(2) Za vzpostavitev sistema vzdrževanja mora subjekt, zadolžen za vzdrževanje, izdelati priročnik o vzdrževanju, ki vsebuje:
– organizacijsko strukturo, naloge in obveznosti odgovornih,
– dejavnost subjekta, zadolženega za vzdrževanje,
– varnostne cilje vzdrževanja,
– strukturiran način izpolnjevanja pogojev za izvajanje posameznih funkcij sistema vzdrževanja.
(3) Priročnik o vzdrževanju mora subjekt, zadolžen za vzdrževanje, preverjati in ga po vsaki organizacijski ali tehnični spremembi posodobiti.
1. Funkcija upravljanja
5. člen 
(pogoji za izvajanje funkcije upravljanja) 
Subjekt, zadolžen za vzdrževanje, mora za izvajanje funkcije upravljanja izpolnjevati naslednje pogoje:
1. vodstvo – zavezanost razvoju in uporabi sistema vzdrževanja ter stalnemu izboljševanju njegove učinkovitosti,
2. ocena tveganja – strukturiran pristop pri ocenjevanju tveganj, povezanih z vzdrževanjem tirnih vozil, vključno s tveganji, ki neposredno izhajajo iz operativnih procesov in dejavnosti podizvajalcev, ter pri opredeljevanju ukrepov za obvladovanje tveganj,
3. spremljanje – strukturiran pristop, s katerim se zagotovijo uvedba in pravilno delovanje ukrepov za obvladovanje tveganj ter uresničevanje ciljev organizacije,
4. stalno izboljševanje – strukturiran pristop, ki omogoča analizo informacij, zbranih z rednim spremljanjem ali presojami, ali informacij iz drugih pomembnih virov ter učenje in sprejemanje preventivnih ali korektivnih ukrepov za ohranjanje ali izboljševanje ravni varnosti na podlagi zadevnih rezultatov,
5. struktura in odgovornost – strukturiran pristop, ki omogoča opredelitev odgovornosti posameznikov in skupin ter s tem zanesljivo izvajanje varnostnih ciljev organizacije,
6. upravljanje usposobljenosti – strukturiran pristop, ki zagotavlja, da so zaposleni ustrezno usposobljeni za varno, uspešno in učinkovito doseganje ciljev organizacije v vseh razmerah,
7. informacije – strukturiran pristop, ki zagotavlja, da so pomembne informacije na voljo tistim, ki sprejemajo mnenja in odločitve na vseh ravneh organizacije, popolnost in ustreznost informacij,
8. dokumentacija – strukturiran pristop, ki zagotavlja sledljivosti vseh pomembnih informacij,
9. pogodbene dejavnosti – strukturiran pristop, s katerim se zagotovi ustrezno upravljanje podizvajalskih dejavnosti, ki omogočajo uresničitev ciljev organizacije in zajemajo vse kompetence in zahteve.
6. člen 
(vodstvo) 
Subjekt, zadolžen za vzdrževanje, mora za izpolnjevanje pogoja iz 1. točke prejšnjega člena določiti:
1. postopke za izdelavo politike vzdrževanja, ki ustreza vrsti in področju njegovih storitev, ki jo odobri direktor,
2. varnostne cilje, ki morajo biti načrtovani v skladu s predpisi, ki urejajo varnost v železniškem prometu, ob upoštevanju vrste, obsega in povezanih tveganj,
3. postopke za oceno učinkovitosti sistema vzdrževanja v zvezi z varnostnimi cilji,
4. postopke za doseganje varnostnih ciljev,
5. postopke za ugotavljanje in obvladovanje vpliva drugih dejavnosti na sistem vzdrževanja,
6. postopke za informiranje vodstva glede spremljanja, ocenjevanja učinkovitosti in izboljšanja sistema vzdrževanja.
7. člen 
(ocena tveganja) 
Subjekt, zadolžen za vzdrževanje, mora za izpolnjevanje pogoja iz 2. točke 5. člena tega pravilnika določiti postopke za analizo, oceno in obvladovanje tveganj glede tehnične, organizacijske ali kadrovske strukture, pomembnih za obseg dejavnosti, ki jih izvaja, vključno s tveganji, ki izhajajo iz okvar in neskladnosti ali napak v celotnem življenjskem ciklu tirnega vozila. Postopki morajo biti določeni v skladu z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 402/2013 z dne 30. aprila 2013 o skupni varnostni metodi za ovrednotenje in oceno tveganja ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 352/2009 (UL L št. 121 z dne 3. 5. 2013, str. 8), zadnjič spremenjeno z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2015/1136 z dne 13. julija 2015 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 402/2013 o skupni varnostni metodi za ovrednotenje in oceno tveganja (UL L št. 185 z dne 14. 7. 2015, str. 6).
8. člen 
(spremljanje) 
(1) Subjekt, zadolžen za vzdrževanje, mora za izpolnjevanje pogoja iz 3. točke 5. člena tega pravilnika določiti postopke za:
– spremljanje učinkovitosti vzdrževanja,
– spremljanje in analizo informacij o napakah, okvarah in izvedenem vzdrževanju,
– prijavo in analizo nesreč in incidentov tirnih vozil.
(2) Subjekt, zadolžen za vzdrževanje, mora imeti za redni pregled vseh procesov izdelan notranji sistem presoje. Ta sistem mora imeti vzpostavljene postopke za:
– izdelavo in posodabljanje notranjega načrta presoje,
– metodološko in periodično izvajanje notranjih presoj v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1078/2012 z dne 16. novembra 2012 o skupni varnostni metodi spremljanja, ki jo uporabljajo prevozniki v železniškem prometu in upravljavci infrastrukture po prejemu varnostnega spričevala ali varnostnega pooblastila ter subjekti, zadolženi za vzdrževanje (UL L št. 320 z dne 17. 11. 2012, str. 8), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1078/2012/EU),
– analiziranje in ocenjevanje ugotovitev notranjih presoj,
– predlaganje in izvajanje preventivnih ali korektivnih ukrepov,
– preverjanje učinkovitosti uvedenih preventivnih in korektivnih ukrepov.
9. člen 
(stalno izboljševanje) 
(1) Subjekt, zadolžen za vzdrževanje, mora za izpolnjevanje pogoja iz 4. točke 5. člena tega pravilnika določiti postopke za:
1. odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti,
2. uporabo novih razvojnih dosežkov na področju varnosti,
3. upoštevanje notranjih presoj za izboljšanje sistema,
4. uvedbo preventivnih ali korektivnih postopkov za zagotovitev usklajenosti sistema vzdrževanja s standardi opredeljenimi v tehničnih specifikacijah za interoperabilnost (v nadaljnjem besedilu: TSI), ki urejajo mobilne podsisteme,
5. preučitev izsledkov preiskav nesreč in incidentov in v primeru ugotovitve, da vzrok izvira iz sistema vzdrževanja, za sprejetje ukrepov za izboljšanje ravni varnosti, izsledkov preiskav o vrednotenju in upoštevanju priporočil varnostnega ali preiskovalnega organa oziroma priporočil na podlagi industrijskih ali notranjih preiskav,
6. obravnavo in upoštevanje poročil in informacij glede obratovanja tirnega vozila,
7. nadzor sistema vzdrževanja za njegovo izboljšanje.
(2) Subjekt, zadolžen za vzdrževanje, mora vsako leto do 31. maja predložiti letno poročilo o vzdrževanju, ki mora vsebovati:
– opis nadzora nad storitvami, pomembnimi za varnost,
– preverjanje usposobljenosti osebja,
– vzorčno preverjanje zapiskov vzdrževanja,
– izredne in načrtovane dejavnosti vzdrževanja.
10. člen 
(struktura in odgovornost) 
Subjekt, zadolžen za vzdrževanje, mora za izpolnjevanje pogoja iz 5. točke 5. člena tega pravilnika:
– določiti odgovornost posameznih fizičnih oseb ali skupin za izvajanje vseh svojih nalog,
– zagotavljati vsa sredstva, ki so pri dejavnosti vzdrževanja potrebna,
– določiti postopke za usklajevanje dejavnosti, kar pomeni zagotovitev prenosa vseh informacij o vzdrževanju posameznim izvajalcem funkcij sistema vzdrževanja, kadar so take informacije potrebne.
11. člen 
(upravljanje usposobljenosti) 
(1) Subjekt, zadolžen za vzdrževanje, mora za izpolnjevanje pogoja iz 6. točke 5. člena tega pravilnika vzpostaviti sistem usposobljenosti s tem, da:
– določi delovna mesta z odgovornostjo izvajanja vseh procesov v sistemu,
– določi delovna mesta za naloge, povezane z vzdrževanjem delov in naprav tirnih vozil, ki neposredno vplivajo na varno obratovanje,
– imenuje osebje z ustrezno usposobljenostjo za ustrezne naloge.
(2) Pri vzpostavitvi sistema usposobljenosti je treba za upravljanje usposobljenosti osebja določiti:
– znanja, spretnosti in izkušnje za izvajanje nalog, ki neposredno vplivajo na varnost,
– osnovno raven izobrazbe, duševno sposobnost in telesno pripravljenost,
– programe stalnega usposabljanja in rednega izobraževanja,
– postopke za redno preverjanje usposobljenosti, duševne sposobnosti in telesne pripravljenosti,
– postopke v primeru nesreč, incidentov in daljše odsotnosti z dela.
12. člen 
(informacije) 
(1) Subjekt, zadolžen za vzdrževanje, mora za izpolnjevanje pogoja iz 7. točke 5. člena tega pravilnika vzpostaviti postopke za poročanje v okviru sistema vzdrževanja, ki vključujejo poslovanje s podizvajalci, dobavitelji, prevozniki, imetniki, upravljavci in drugimi subjekti, zadolženi za vzdrževanje, o pomanjkljivostih na komponentah tirnih vozil, s katerimi se zagotovi pretok informacij:
1. iz registra tirnih vozil, ki jih subjekt, zadolžen za vzdrževanje, vzdržuje,
2. o dokumentaciji za vzdrževanje,
3. za zagotavljanje podpore imetnikom in drugim stranem, vključno s prevozniki in upravljavci,
4. o usposobljenosti osebja in poznejšem nadzoru med vzdrževanjem,
5. o obratovanju, vključno z informacijami o prevoženih razdaljah v kilometrih, o vrstah in obsegu obratovanja, o morebitnih nesrečah in incidentih ter zahtevke prevoznikov, imetnikov in upravljavcev glede vzdrževanja,
6. o pomanjkljivostih, ki so jih pri pregledih ugotovili prevozniki ali upravljavci (npr. pri pregledih in spremljanju pred odhodom vlaka ali med vožnjo),
7. o korektivnih ukrepih oziroma vzdrževalnih delih, ki so jih izvedli prevozniki ali upravljavci,
8. o sprostitvi v obratovanje in vrnitvi v uporabo,
9. o nalogih za vzdrževanje,
10. o tehničnih informacijah, ki morajo biti zagotovljene prevoznikom, upravljavcem in imetnikom kot navodila za vzdrževanje,
11. o omejitvah uporabe tirnih vozil, ki jih subjekt, zadolžen za vzdrževanje, vzdržuje,
12. o drugih tirnih vozilih iste serije v zvezi z varnostnimi vprašanji, ki nastanejo med vzdrževanjem (npr. o pomanjkljivostih, ugotovljenih na komponentah, ki so skupne več vrstam ali serijam vozil), potrebne za predložitev letnega poročila o vzdrževanju certifikacijskemu organu, imetnikom in varnostnemu organu na njegovo zahtevo, ki morajo biti veljavne, pravilne, popolne, posodobljene, nadzorovane, dosledne in enostavne za razumevanje (vključno z uporabljenim jezikom) in dostopne fizičnim osebam, ki sodelujejo v sistemu vzdrževanja.
(2) Postopki poročanja iz prejšnjega odstavka so vzpostavljeni in zagotavljajo učinkovit pretok informacij, če omogočajo prejem, obdelavo, razpoložljivost, zanesljivost in posodabljanje vseh informacij v zvezi s sistemom vzdrževanja.
(3) Subjekt, zadolžen za vzdrževanje, mora poročati varnostnemu organu o morebitnem neizpolnjevanju zahtev pri uporabi sistema za upravljanje, ki bi lahko povzročili nesreče in incidente, ter voditi preiskavo in analizo takšnih primerov, pa tudi sprejetje preventivnih ukrepov v skladu z Uredbo 1078/2012/EU.
13. člen 
(dokumentacija) 
Subjekt, zadolžen za vzdrževanje, mora za izpolnjevanje pogoja iz 8. točke 5. člena tega pravilnika določiti postopke za izdelavo, posodabljanje in arhiviranje dokumentacije o izvedbi vzdrževanja.
14. člen 
(pogodbene dejavnosti) 
(1) Subjekt, zadolžen za vzdrževanje, mora imeti za izpolnjevanje pogoja iz 9. točke 5. člena tega pravilnika vzpostavljene postopke, s katerimi določi način izbire in sodelovanja s podizvajalci in dobavitelji blaga ali storitev.
(2) Postopek izbire podizvajalcev oziroma dobaviteljev in način sodelovanja z njimi je učinkovito vzpostavljen, če vsebuje preverjanje njihove usposobljenosti in ima vzpostavljen dokumentiran postopek dobave blaga in storitev.
(3) Pogodba o medsebojnem sodelovanju, sklenjena med subjektom, zadolženim za vzdrževanje, in podizvajalcem oziroma dobaviteljem mora vsebovati vsaj:
– naloge in odgovornosti podizvajalca oziroma dobavitelja, povezanih z dejavnostjo vzdrževanja,
– obveznosti, ki jih mora podizvajalec oziroma dobavitelj izpolnjevati glede pogoja »informacije« iz 12. člena tega pravilnika,
– obveznosti, ki jih mora podizvajalec oziroma dobavitelj izpolnjevati glede pogoja »dokumentacija« iz 13. člena tega pravilnika.
2. Funkcija razvoja vzdrževanja
15. člen 
(pogoji za izvajanje funkcije razvoja vzdrževanja) 
Za izvajanje funkcije razvoja vzdrževanja mora nosilec funkcije razvoja vzdrževanja izpolnjevati naslednje pogoje:
1. določiti postopke za izvajanje funkcije razvoja vzdrževanja,
2. zagotoviti in preveriti skladnost z osnovnimi zahtevami interoperabilnosti,
3. načrtovati in preverjati uporabo objektov, opreme in orodja za vzdrževanje,
4. določiti postopke pred izdajo dovoljenja za dajanje tirnega vozila na trg,
5. določiti postopke za posodabljanje dokumentacije,
6. določiti postopke za upravljanje usposobljenosti osebja, ki izvaja funkcijo razvoja vzdrževanja.
16. člen 
(postopki za izvajanje funkcije razvoja vzdrževanja) 
Nosilec funkcije razvoja vzdrževanja mora za izpolnjevanje pogoja iz 1. točke prejšnjega člena določiti postopke za opredelitev in upravljanje:
– vseh dejavnosti vzdrževanja, ki vplivajo na varnost in varnostno kritične komponente,
– sprememb v dejavnosti vzdrževanja, ki morajo temeljiti na pravilih stroke, navodilih proizvajalcev in izkušnjah pri obratovanju.
17. člen 
(skladnost z osnovnimi zahtevami interoperabilnosti) 
Nosilec funkcije razvoja vzdrževanja mora pri vzdrževanju tirnega vozila za izpolnjevanje pogoja iz 2. točke 15. člena tega pravilnika vzpostaviti postopke, za doseganje skladnosti z osnovnimi zahtevami interoperabilnosti, s katerimi:
– stalno preverja skladnost dokumentacije o vzdrževanju,
– upravlja zamenjave delov tirnega vozila,
– ugotavlja potrebe po analizi tveganj glede učinka zamenjave delov, ki vplivajo na varnost,
– upravlja uvajanje tehničnih sprememb in tehnik vzdrževanja, ki vplivajo na varnost.
18. člen 
(načrtovanje in preverjanje uporabe objektov, opreme in orodja za vzdrževanje) 
Nosilec funkcije razvoja vzdrževanja mora za izpolnjevanje pogoja iz 3. točke 15. člena tega pravilnika določiti postopek, s katerim pred začetkom vzdrževanja načrtuje predvideno uporabo prostorov za vzdrževanje ter opremo in orodja, ki so bili posebej določeni in zahtevani za izvajanje vzdrževanja. Z omenjenim postopkom mora določiti način uporabe, umerjanja, shranjevanja in vzdrževanja prostorov, opreme in orodja, v skladu z navodili za uporabo.
19. člen 
(postopki pred izdajo dovoljenja za dajanje tirnega vozila na trg) 
Nosilec funkcije razvoja vzdrževanja mora imeti za izpolnjevanje pogoja iz 4. točke 15. člena tega pravilnika pred izdajo dovoljenja za dajanje tirnega vozila na trg vzpostavljene postopke, s katerimi določi način:
– zagotavljanja razpoložljivosti tehnične dokumentacije tirnega vozila (tehnična datoteka, določena v TSI, tehnična dokumentacija proizvajalca, vključno z navodili za vzdrževanje, garancijskimi izjavami glede tirnega vozila in njegovih komponent),
– zbiranja informacij o načrtovanem obratovanju tirnega vozila,
– analiziranja tehnične dokumentacije in informacij o načrtovanem obratovanju,
– uporabe dokumentacije iz prejšnje alineje ob izdaji nalogov za vzdrževanje.
20. člen 
(postopki za posodabljanje dokumentacije) 
(1) Nosilec funkcije razvoja vzdrževanja mora za izpolnjevanje pogoja iz 5. točke 15. člena tega pravilnika vzpostaviti postopke za posodabljanje dokumentacije o vzdrževanju v celotnem obratovalnem obdobju tirnega vozila, s katerimi določi način:
1. zbiranja informacij v zvezi z vrsto in obsegom vzdrževalnih dejavnosti, ki se izvajajo,
2. zbiranja informacij v zvezi z nesrečami in incidenti, ki so nastali med obratovanjem tirnih vozil in bi lahko vplivali na varnost,
3. uporabe informacij iz prejšnje točke pri določitvi vrste in obsega načrtovanih vzdrževalnih dejavnosti,
4. posodobitve dokumentacije z upoštevanjem mejnih vrednosti za obratovanje tirnih vozil,
5. posodabljanja dokumentacije o vzdrževalnih dejavnosti na podlagi analize tveganj,
6. izvedbe nadzora nad izvajanjem vzdrževalnih dejavnosti v skladu s posodobljeno dokumentacijo.
(2) Pri posodabljanju dokumentacije iz prejšnjega odstavka mora biti zagotovljena sledljivost:
– dokumentacije o razvoju, ocenjevanju, potrjevanju in odobritvi zamenjave komponent tirnih vozil med vzdrževanjem,
– izvedenih vzdrževalnih del,
– izsledkov študij o izmenjavi izkušenj,
– dokumentacije o vzdrževanju,
– poročil o ustreznosti vzdrževalnih dejavnosti in upravljanja vzdrževanja tirnih vozil ter nadzoru nad tem.
21. člen 
(postopki za upravljanje usposobljenosti) 
Nosilec funkcije razvoja vzdrževanja mora za izpolnjevanje pogoja iz 6. točke 15. člena tega pravilnika določiti postopke za upravljanje usposobljenosti osebja, ki mora biti sposobno:
– oceniti pomembnost sprememb dokumentacije o vzdrževanju,
– uveljaviti tehnike spajanja, vzdrževanja zavornih sistemov, kolesnih dvojic in vlečnih naprav, neporušnega preizkušanja in vzdrževanja posebnih komponent tirnih vozil.
3. Funkcija upravljanja vzdrževanja voznega parka
22. člen 
(pogoji za izvajanje funkcije upravljanja vzdrževanja voznega parka) 
Za izvajanje funkcije upravljanja vzdrževanja voznega parka, mora nosilec te funkcije določiti postopke za:
1. izvajanje funkcije upravljanja vzdrževanja voznega parka,
2. upravljanje usposobljenosti človeških virov,
3. način spremljanja obratovanja tirnih vozil in izdajo naloga za vzdrževanje,
4. opredelitev nadzornih ukrepov pri vzdrževanju tirnih vozil in pred sprostitvijo teh v obratovanje,
5. zagotavljanje informacij,
6. zagotavljanje dokumentacije.
23. člen 
(postopki za izvajanje funkcije upravljanja vzdrževanja voznega parka) 
(1) Nosilec funkcije upravljanja vzdrževanja voznega parka mora za izpolnjevanje pogoja iz 1. točke prejšnjega člena določiti postopek za preverjanje usposobljenosti in razpoložljivosti nosilcev funkcije izvajanja vzdrževanja pred izdajo naloga za vzdrževanje.
(2) Postopek za preverjanje usposobljenosti in razpoložljivosti nosilcev funkcije izvajanja vzdrževanja je vzpostavljen, če izpolnjuje naslednje zahteve:
– ima narejen seznam vseh nosilcev funkcije izvajanja vzdrževanja, s katerimi sodeluje,
– ima vzpostavljen informacijski sistem za upravljanje vzdrževanja voznega parka in s tem dostop do zapiskov o opravljenih in potrebnih ukrepih za vzdrževanje tirnih vozil,
– ima vzpostavljene postopke za pripravo, obdelavo in pošiljanje informacij nosilcem funkcije izvajanja vzdrževanja o obratovanju in vzdrževanju tirnih vozil.
24. člen 
(postopki za upravljanje usposobljenosti človeških virov) 
Nosilec funkcije upravljanja vzdrževanja voznega parka mora za izpolnjevanje pogoja iz 2. točke 22. člena tega pravilnika vzpostaviti postopek za upravljanje usposobljenosti človeških virov, s katerim določi način za kakovostno in varno izvajanje dejavnosti, povezanih z vzdrževanjem.
25. člen 
(postopki za spremljanje obratovanja tirnih vozil in izdajo naloga za vzdrževanje) 
Nosilec funkcije upravljanja vzdrževanja voznega parka mora za izpolnjevanje pogoja iz 3. točke 22. člena tega pravilnika določiti postopek za spremljanje obratovanja tirnih vozil in za izdajo naloga za vzdrževanje, s katerim zagotavlja:
– pravočasni umik vozil iz obratovanja zaradi načrtovanih, preventivnih ali korektivnih vzdrževalnih del oziroma kadar koli, če se ugotovi, da je prišlo do okvar ali je to potrebno iz drugih razlogov,
– pravočasno napotitev tirnih vozil v vzdrževanje v skladu z roki za vzdrževanje,
– uporabo komponent in materiala, kot je določeno v nalogih za vzdrževanje in v dokumentaciji dobavitelja,
– shranjevanje, ravnanje in prevoz komponent in materiala, kot je določeno v nalogih za vzdrževanje in dokumentaciji dobavitelja.
26. člen 
(postopki za opredelitev nadzornih ukrepov pri vzdrževanju tirnih vozil in pred sprostitvijo v obratovanje) 
(1) Nosilec funkcije upravljanja vzdrževanja voznega parka mora za izpolnjevanje pogoja iz 4. točke 22. člena tega pravilnika določiti postopek za opredelitev nadzornih ukrepov pri vzdrževanju tirnih vozil in pred sprostitvijo v obratovanje, s katerim zagotavlja:
– izvedbo vseh načrtovanih del, vsebovanih v nalogu za vzdrževanje,
– vzpostavitev postopka, s katerim se na podlagi ugotovitev iz prejšnje alineje in dokumentacije o sprostitvi v obratovanje izda obvestilo o vrnitvi v obratovanje, ki lahko vključuje omejitve uporabe tirnega vozila,
– ukrepe za nadzorovanje kakovosti.
(2) Nosilcu funkcije upravljanja vzdrževanja voznega parka mora nosilec funkcije izvajanja vzdrževanja omogočiti dostop do prostorov za vzdrževanje, vpogled v dokumentacijo o vzdrževanju in v dokumentacijo o sprostitvi v obratovanje.
27. člen 
(postopki za zagotavljanje informacij) 
(1) Nosilec funkcije upravljanja vzdrževanja voznega parka mora za izpolnjevanje pogoja iz 5. točke 22. člena tega pravilnika določiti postopke, s katerimi bo zagotavljal posodabljanje, hrambo in obdelavo informacij.
(2) Nosilec funkcije upravljanja vzdrževanja voznega parka mora izdelati postopek, s katerim določi način pretoka informacij nosilcu funkcije izvajanja vzdrževanja, ki obsegajo:
– veljavne standarde, navodila in tehnične specifikacije,
– načrt vzdrževanja za vsako tirno vozilo,
– seznam nadomestnih delov in materialov, vključno s tehničnim opisom,
– informacije v zvezi z zdravjem in varnostjo.
28. člen 
(postopki za pripravo dokumentacije) 
Nosilec funkcije upravljanja vzdrževanja voznega parka mora za izpolnjevanje pogoja iz 6. točke 22. člena tega pravilnika določiti postopke za pripravo dokumentacije glede:
– nalogov za vzdrževanje,
– vrnitve v uporabo (potrdilo),
– omejitev uporabe tirnih vozil.
4. Funkcija izvajanja vzdrževanja
29. člen 
(pogoji za izvajanje funkcije izvajanja vzdrževanja) 
Za izvajanje funkcije izvajanja vzdrževanja mora nosilec te funkcije določiti postopke za:
1. izvajanje funkcije izvajanja vzdrževanja,
2. zagotavljanje upravljanja usposobljenosti človeških virov,
3. ravnanje s sredstvi za delo,
4. upoštevanje posebnih zahtev,
5. zagotavljanje informacij,
6. ravnanje z dokumentacijo.
30. člen 
(postopki za izvajanje funkcije izvajanja vzdrževanja) 
Nosilec funkcije izvajanja vzdrževanja mora za izpolnjevanje pogoja iz 1. točke prejšnjega člena določiti postopke za:
1. zagotovitev celovitosti in ustreznosti informacij, ki jih predloži nosilec funkcije upravljanja sistema vzdrževanja pri naročanju vzdrževalnih del,
2. zagotovitev nadzora nad uporabo dokumentacije o vzdrževanju in veljavnih standardov za izvajanje vzdrževanja v skladu z nalogi za vzdrževanje,
3. zagotovitev, da so za vsa vzdrževalna dela, opredeljena v nalogih za vzdrževanje, izdelana delovna navodila za vzdrževanje, ki so na voljo vsem udeležencem pri izvajanju funkcije izvajanja vzdrževanja,
4. pretok informacij za izmenjavo informacij pri nosilcu funkcije izvajanja vzdrževanja in udeležencih v sistemu vzdrževanja,
5. določiti postopek arhiviranja dokazil o opravljenih vzdrževalnih delih za vsako tirno vozilo, pri čemer rok arhiviranja ne sme biti krajši od roka uporabe vzdrževanega dela tirnega vozila,
6. izvedbo vzdrževalnih del v skladu z nalogi za vzdrževanje in za izdajo potrdila o sprostitvi v obratovanje, ki vključuje morebitne omejitve uporabe.
31. člen 
(postopki za zagotavljanje upravljanja usposobljenosti človeških virov) 
Nosilec funkcije izvajanja vzdrževanja mora za izpolnjevanje pogoja iz 2. točke 29. člena tega pravilnika določiti postopke za upravljanje usposobljenosti človeških virov v zvezi:
– z izvedbo vseh meritev, končnega preskušanja in sprostitve vozila v obratovanje,
– s tehnikami spajanja, vzdrževanja zavornih sistemov, kolesnih dvojic in vlečnih odbojnih naprav, neporušnega preizkušanja in vzdrževanja varnostnih naprav tirnih vozil.
32. člen 
(postopki za ravnanje s sredstvi za delo in za upoštevanje posebnih zahtev) 
(1) Nosilec funkcije izvajanja vzdrževanja mora za izpolnjevanje pogojev iz 3. točke 29. člena tega pravilnika določiti postopke, na podlagi katerih se merilna oprema, orodja, delovni prostori, nadomestni deli in drug material določajo, opredelijo, zagotavljajo, dokumentirajo, namensko uporabljajo, umerjajo in vzdržujejo v skladu z nalogi za vzdrževanje, navodili proizvajalcev in navodili za varno delo.
(2) Nosilec funkcije izvajanja vzdrževanja mora za izpolnjevanje pogojev iz 4. točke 29. člena tega pravilnika določiti postopke za izvedbo tehnik spajanja, vzdrževanja zavornih komponent, vzdrževanja kolesnih dvojic, vzdrževanja podstavnih vozičkov, vzdrževanja vlečnih odbojnih naprav, vzdrževanja varnostnih naprav, neporušnih metod preizkušanja in končnih preizkušanj tirnih vozil v skladu z navodili proizvajalcev, standardi SIST EN, obveznimi objavami UIC in drugimi standardi, ki so opredeljeni v tehničnih specifikacijah za interoperabilnost, ki urejajo mobilne podsisteme.
33. člen 
(postopki za zagotavljanje informacij) 
(1) Nosilec funkcije izvajanja vzdrževanja mora imeti za izpolnjevanje pogoja iz 5. točke 29. člena tega pravilnika vzpostavljene postopke, s katerimi določiti način zbiranja informacij o:
– izvedenih vzdrževalnih delih, ki morajo biti v skladu z nalogi za vzdrževanje,
– sprostitvi v obratovanje,
– morebitni omejitvi uporabe tirnega vozila po vzdrževanju.
(2) Nosilec funkcije izvajanja vzdrževanja mora nosilcu funkcije upravljanja vzdrževanja, nosilcu funkcije razvoja vzdrževanja in nosilcu funkcije upravljanja vzdrževanja voznega parka zagotoviti informacije o:
– vseh izvedenih vzdrževalnih delih,
– okvarah ali napakah, nastalih pri drugih podobnih sklopih oziroma delih tirnih vozil med obratovanjem, ki bi lahko vplivale na varnost v železniškem prometu,
– sprostitvi v obratovanje.
(3) Nosilec funkcije izvajanja vzdrževanja mora vzpostaviti postopke, s katerimi določi način izvajanja internega nadzora nad vsemi postopki, ki se izvajajo pri opravljanju funkcije izvajanja vzdrževanja.
34. člen 
(postopki za pripravo dokumentacije) 
Nosilec funkcije izvajanja vzdrževanja mora za izpolnjevanje pogoja iz 6. točke 29. člena tega pravilnika pri izvajanju svoje funkcije določiti postopke za pripravo dokumentacije, ki obsega:
1. seznam prostorov, opreme, orodja, nadomestnih delov in drugega materiala, uporabljenih pri vzdrževanju tirnega vozila,
2. podatke, ki opredeljujejo izvedbo vzdrževalnih del, ki mora vključevati navedbo vseh oseb, ki so pri vzdrževalnih delih sodelovale,
3. pisno opredelitev predpisov, zahtev in mednarodnih oziroma nacionalnih standardov, ki so bili upoštevani pri izvedbi vzdrževalnih del,
4. rezultate končnega preizkušanja,
5. odločitev v zvezi s sprostitvijo v obratovanje,
6. rezultate nadzornih ukrepov,
7. rezultate kalibriranja merilne opreme.
III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
35. člen 
(izpolnjevanje pogojev) 
(1) Vzdrževalne delavnice, ki so pridobile spričevala za izvajanje funkcije vzdrževanja tirnih vozil, razen tovornih vagonov, do uveljavitve tega pravilnika, izpolnjujejo pogoje po tem pravilniku za funkcijo izvajanja vzdrževanja.
(2) Prevozniki in upravljavci, ki imajo ob uveljavitvi tega pravilnika veljavno varnostno spričevalo ali varnostno pooblastilo, morajo izpolniti pogoje po tem pravilniku v enem letu od uveljavitve tega pravilnika.
36. člen 
(sistem varnega upravljanja – SVU) 
(1) Šteje se, da je v SVU upravljavca in prevoznikov, ki imajo veljavno varnostno spričevalo oziroma varnostno pooblastilo na dan uveljavitve tega pravilnika, vključena vsebina Pravilnika o vzdrževanju železniških vozil (Uradni list RS, št. 70/08, 4/17 in 30/18 – ZVZelP-1), kot njihov sestavni del.
(2) Prevozniki in upravljavec morajo za spremembo pravil v svojem SVU, določenimi s Pravilnikom o vzdrževanju železniških vozil (Uradni list RS, št. 70/08, 4/17 in 30/18 – ZVZelP-1), pridobiti predhodno potrditev varnostnega organa.
37. člen 
(prenehanje uporabe) 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se prenehata uporabljati:
– Pravilnik o preverjanju usposobljenosti delavnic za vzdrževanje železniških vozil (Uradni list RS, št. 16/09 in 30/18 – ZVZelP-1) in
– Pravilnik o vzdrževanju železniških vozil (Uradni list RS, št. 70/08, 4/17 in 30/18 – ZVZelP-1).
38. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-110/2019
Ljubljana, dne 3. junija 2019
EVA 2019-2430-0002
Mag. Alenka Bratušek 
ministrica 
za infrastrukturo 

AAA Zlata odličnost