Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2019 z dne 28. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2019 z dne 28. 6. 2019

Kazalo

1924. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o voznikih (ZVoz-1B), stran 5283.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o voznikih (ZVoz-1B)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o voznikih (ZVoz-1B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 18. junija 2019.
Št. 003-02-6/2019-3
Ljubljana, dne 26. junija 2019
Borut Pahor 
predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O VOZNIKIH (ZVoz-1B)
1. člen
V Zakonu o voznikih (Uradni list RS, št. 85/16, 67/17 in 21/18 – ZNOrg) se v 18. členu v naslovu člena za besedo »obrambo« doda besedilo »in varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami«.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Minister, pristojen za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, v soglasju z ministrom, pristojnim za zdravje, ter z ministrom, pristojnim za promet, podrobneje določi:
– program in način izvajanja usposabljanja ter način preverjanja usposobljenosti za vožnjo manjših gasilskih vozil, vozil policije, reševalnih vozil in specialnih vozil za izvajanje nujne medicinske pomoči, ki se uporabljajo v okviru javne zdravstvene službe in vojaške zdravstvene službe (v nadaljnjem besedilu: reševalna vozila), posebej označenih intervencijskih vozil civilne zaščite, gorske, jamarske ter podvodne javne reševalne službe in mobilne enote ekološkega laboratorija, ki se uporabljajo za opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči (v nadaljnjem besedilu: intervencijska vozila civilne zaščite),
– pogoje za izvajanje usposabljanja in preverjanje usposobljenosti,
– obrazec potrdila o usposobljenosti za vožnjo,
– vzpostavitev ter način vodenja evidence o opravljenem programu usposabljanja in preverjanju usposobljenosti ter izdanih potrdilih o usposobljenosti za vožnjo.«.
2. člen 
Za 20. členom se doda nov 20.a člen, ki se glasi:
»20.a člen 
(strokovni nadzor ministrstva, pristojnega za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami) 
Strokovni nadzor nad vsebino, obsegom, strokovnostjo in kakovostjo izvajanja usposabljanja za vožnjo manjših gasilskih vozil, vozil policije, reševalnih vozil in intervencijskih vozil civilne zaščite, opravlja ministrstvo, pristojno za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. Pri nadzoru se smiselno uporabljajo določbe tega zakona, ki se nanašajo na strokovni nadzor.«.
3. člen 
Za 23. členom se doda nov 23.a člen, ki se glasi:
»23.a člen 
(pooblastila inšpektorata, pristojnega za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami) 
Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem določb tega zakona in predpisov, izdanih na njegovi podlagi, ki se nanašajo na usposabljanje za vožnjo manjših gasilskih vozil, vozil policije, reševalnih vozil in intervencijskih vozil civilne zaščite, opravlja inšpektorat, pristojen za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. Pri nadzoru se smiselno uporabljajo določbe tega zakona, ki se nanašajo na inšpekcijski nadzor.«.
4. člen 
V 28. členu se v sedmem odstavku besedi »neizvajanja usposabljanja« nadomestita z besedilom »ugotovljenih težjih nepravilnosti«.
Za sedmim odstavkom se doda nov osmi odstavek, ki se glasi:
»(8) Če je šola vožnje izbrisana iz registra šol vožnje zaradi ugotovljenih težjih nepravilnosti v skladu s tem zakonom in predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, sme strokovni vodja šole vožnje, izbrisane iz registra šol vožnje, opravljati delo strokovnega vodje v drugi šoli vožnje po preteku enega leta od izdane odločbe o izbrisu šole vožnje iz registra šol vožnje.«.
5. člen 
Za 58. členom se doda nov 58.a člen, ki se glasi:
»58.a člen 
(vožnja manjših gasilskih vozil, vozil policije, reševalnih vozil in intervencijskih vozil civilne zaščite) 
(1) Za vožnjo manjših gasilskih vozil, vozil policije, reševalnih vozil in intervencijskih vozil civilne zaščite se ne uporabljajo določbe tega zakona o izdaji, veljavnosti in podaljšanju veljavnosti vozniškega dovoljenja za vožnjo vozil tiste oziroma tistih kategorij, v katere spada vozilo ali skupina vozil, ki jo vozi. Ta vozila lahko pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem operativnih in drugih nalog zaščite, reševanja in pomoči vozijo vozniki, ki imajo veljavno vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil kategorije B in veljavno potrdilo o usposobljenosti za vožnjo teh vozil. Vozniki morajo imeti med vožnjo teh vozil pri sebi veljavno vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil kategorije B in veljavno potrdilo o usposobljenosti za vožnjo teh vozil, ki ju morajo pokazati na zahtevo pooblaščene uradne osebe. Na podlagi sklenjenega sporazuma med Republiko Slovenijo in drugo državo lahko ob pogojih, določenih v sporazumu, na območju Republike Slovenije vozijo manjša gasilska vozila, vozila policije, reševalna vozila in intervencijska vozila civilne zaščite tudi osebe, ki so v drugi državi pridobile primerljivo potrdilo oziroma drugo javno listino o usposobljenosti za vožnjo teh vozil.
(2) Manjša gasilska vozila so motorna vozila, namenjena izvajanju operativnih nalog gasilstva, kategorije C1, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg in ne presega 5.500 kg ter so zasnovana in izdelana za prevoz največ osmih potnikov poleg voznika, ter kategorije B, kadar jim je dodano priklopno vozilo, ki ni lahki priklopnik in največja dovoljena masa take skupine vozil presega 3.500 kg, a ne presega 4.250 kg.
(3) Vozila policije so motorna vozila, namenjena izvajanju operativnih nalog policije, kategorije C1, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg in ne presega 5.500 ter so zasnovana in izdelana za prevoz največ osmih potnikov poleg voznika, ter kategorije B, kadar jim je dodano priklopno vozilo, ki ni lahki priklopnik in največja dovoljena masa take skupine vozil presega 3.500 kg, a ne presega 4.250 kg.
(4) Reševalna vozila so motorna vozila, namenjena izvajanju nujnih prevozov pacientov in nujnim intervencijam z zdravnikom, kategorije C1, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg in ne presega 5.000 kg ter so zasnovana in izdelana za prevoz največ osmih potnikov poleg voznika, ter kategorije B, kadar jim je dodano priklopno vozilo, ki ni lahki priklopnik in največja dovoljena masa take skupine vozil presega 3.500 kg, a ne presega 4.250 kg.
(5) Intervencijska vozila civilne zaščite so motorna vozila, namenjena izvajanju operativnih nalog zaščite, reševanja in pomoči, kategorije C1, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg in ne presega 5.000 kg ter so zasnovana in izdelana za prevoz največ osmih potnikov poleg voznika, ter kategorije B, kadar jim je dodano priklopno vozilo, ki ni lahko priklopnik in največja dovoljena masa take skupine vozil presega 3.500 kg, a ne presega 4.250 kg.
(6) Program usposabljanja in preverjanje usposobljenosti voznikov za vožnjo manjših gasilskih vozil, vozil policije, reševalnih vozil in intervencijskih vozil civilne zaščite izvaja Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje lahko za izvajanje programa usposabljanja ali dela programa ali preverjanje usposobljenosti za vožnjo pooblasti tudi na javnem razpisu izbrano pravno osebo ali samostojnega podjetnika posameznika, če ta izpolnjuje pogoje glede poslovnih prostorov, vadbene proge, predpisane opreme, naprav ter kadrov, podrobneje določene v podzakonskem predpisu, izdanim na podlagi tega zakona, pri čemer mora ta izpolnjevati pogoje ves čas trajanja pooblastila.
(7) Program usposabljanja voznikov za vožnjo manjših gasilskih vozil, vozil policije, reševalnih vozil in intervencijskih vozil civilne zaščite mora biti primerljiv s programom usposabljanja za pridobitev vozniškega dovoljenja za vožnjo motornega vozila kategorije C1.
(8) Potrdilo o usposobljenosti za vožnjo se izda oziroma njegovo veljavnost podaljša operativnemu gasilcu, policistu, članu mobilne enote nujne medicinske pomoči, pripadniku Slovenske vojske, osebi, ki deluje v sestavi vojaške zdravstvene enote in izvaja zdravstveno oskrbo pripadnikov Slovenske vojske, dejavnosti s področja veterinarske medicine in preventivnega zdravstvenega varstva z laboratorijsko diagnostiko kužnih bolezni ter naloge za potrebe biološke, kemijske ali radiološke obrambe ali pripadniku enote, službe in druge operativne sestave civilne zaščite, gorske, jamarske, za reševanje iz vode in na vodi ter mobilne enote z ekološkim laboratorijem, ki:
1. ni voznik začetnik,
2. ima veljavno vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil kategorije B,
3. je uspešno opravil program usposabljanja in preverjanja usposobljenosti za vožnjo manjših gasilskih vozil, vozil policije, reševalnih vozil ali intervencijskih vozil civilne zaščite,
4. je telesno in duševno zmožen za vožnjo motornega vozila, kar dokaže z veljavnim zdravniškim spričevalom kandidata za voznika motornega vozila kategorije C1 ali operativnega gasilca – nosilca izolirnega dihalnega aparata, in
5. opravlja operativne in druge naloge zaščite, reševanja in pomoči, kar dokaže s potrdilom pristojne organizacije.
(9) Potrdilo o usposobljenosti za vožnjo manjših gasilskih vozil, vozil policije, reševalnih vozil in intervencijskih vozil civilne zaščite izda oziroma njegovo veljavnost podaljša Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje.
(10) Potrdilo o usposobljenosti za vožnjo manjših gasilskih vozil, vozil policije, reševalnih vozil in intervencijskih vozil civilne zaščite se izda z veljavnostjo petih let ter se po poteku podaljša, če oseba predloži veljavno zdravniško spričevalo iz 4. točke osmega odstavka tega člena in potrdilo iz 5. točke osmega odstavka tega člena.
(11) Evidenco o opravljenem programu usposabljanja in preverjanju usposobljenosti ter izdanih potrdilih o usposobljenosti za vožnjo manjših gasilskih vozil, vozil policije, reševalnih vozil in intervencijskih vozil civilne zaščite vodi Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Inšpektorat, pristojen za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, in policija imata v zvezi z izvajanjem svojih zakonsko določenih nalog pravico obdelovati podatke o osebah, ki se usposabljajo za vožnjo manjših gasilskih vozil, vozil policije, reševalnih vozil in intervencijskih vozil civilne zaščite ter podatke o imetnikih potrdil o usposobljenosti.
(12) Evidenca o opravljenem programu usposabljanja in preverjanju usposobljenosti ter izdanih potrdilih o usposobljenosti za vožnjo manjših gasilskih vozil, vozil policije, reševalnih vozil in intervencijskih vozil civilne zaščite vsebuje naslednje podatke:
1. osebno ime,
2. EMŠO,
3. kraj rojstva,
4. stalno oziroma začasno prebivališče,
5. podatke o usposabljanju in preverjanju usposobljenosti,
6. vrsto in kategorijo vozila iz drugega do petega odstavka tega člena, za katero je oseba opravila usposabljanje in preverjanje usposobljenosti,
7. datum izdaje in številko potrdila o usposobljenosti za vožnjo ter datum podaljšanja,
8. datum, številka in izdajatelj zdravniškega spričevala iz 4. točke osmega odstavka tega člena,
9. datum potrdila iz 5. točke osmega odstavka tega člena.«.
6. člen 
V 85. členu se peti odstavek črta.
7. člen 
V 89. členu se četrti odstavek črta.
8. člen 
V 90. členu se v prvem odstavku na koncu prvega stavka doda besedilo », z obrazloženim mnenjem«. V drugem stavku se za besedo »spričevala« doda besedilo »z obrazloženim mnenjem«.
V drugem odstavku se beseda »Mnenje« nadomesti z besedilom »Zdravniško spričevalo z obrazloženim mnenjem«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
9. člen 
(rok za izdajo podzakonskega predpisa in vzpostavitev evidenc) 
(1) Minister, pristojen za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izda podzakonski predpis iz drugega odstavka 18. člena zakona v devetih mesecih po uveljavitvi tega zakona.
(2) Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje vzpostavi evidenco iz 58.a člena zakona najpozneje v dvanajstih mesecih po uveljavitvi tega zakona.
10. člen 
(prehodno obdobje) 
Določbi spremenjenega sedmega in novega osmega odstavka 28. člena zakona se uporabljata za težje nepravilnosti iz 3. točke tretjega odstavka 20. člena zakona, storjene po uveljavitvi tega zakona.
11. člen 
(začetek izvajanja usposabljanja) 
Program usposabljanja iz šestega odstavka 58.a člena zakona se začne izvajati najpozneje v šestnajstih mesecih po uveljavitvi tega zakona.
12. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati druga alineja prvega odstavka 102. člena Zakona o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 82/13 – uradno prečiščeno besedilo, 59/17 – popr., 68/16, 54/17 in 3/18 – odl. US).
13. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 326-07/19-24/15
Ljubljana, dne 18. junija 2019
EPA 497-VIII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
mag. Dejan Židan 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti