Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2019 z dne 28. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2019 z dne 28. 6. 2019

Kazalo

1922. Zakon o interventnem odvzemu osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave (ZIOMVN), stran 5275.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o interventnem odvzemu osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave (ZIOMVN) 
Razglašam Zakon o interventnem odvzemu osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave (ZIOMVN), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 20. junija 2019.
Št. 003-02-6/2019-10
Ljubljana, dne 28. junija 2019
Borut Pahor l.r.
predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O INTERVENTNEM ODVZEMU OSEBKOV VRST RJAVEGA MEDVEDA (URSUS ARCTOS) IN VOLKA (CANIS LUPUS) IZ NARAVE (ZIOMVN) 
1. člen
(vsebina) 
Ta zakon v skladu z (b), (c) in (e) točko prvega odstavka 16. člena Direktive Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst (UL L št. 206 z dne 22. 7. 1992, str. 7), zadnjič spremenjene z Direktivo Sveta 2013/17/EU z dne 13. maja 2013 o prilagoditvi nekaterih direktiv na področju okolja zaradi pristopa Republike Hrvaške (UL L št. 158 z dne 10. 6. 2013, str. 193), z namenom zagotavljanja ugodnega stanja vrste, varovanja življenja in zdravja ljudi, preprečitve resne škode na premoženju ter ustrezne ravni sobivanja s človekom, določa obseg in pogoje interventnega selektivnega in omejenega odvzema osebkov vrst rjavi medved (Ursus arctos) (v nadaljnjem besedilu: medved) in volka (Canis lupus) iz narave do 30. septembra 2020 ter spremljanje odvzema in vodenje evidenc odvzetih živali iz narave.
2. člen 
(izrazi) 
V tem zakonu uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:
1. izjemni odstrel je usmrtitev živali z lovom v skladu s predpisi, ki urejajo divjad in lovstvo, na podlagi dovoljenja ministrstva, pristojnega za ohranjanje narave, zaradi zagotavljanja koristi varstva živalskih in rastlinskih vrst in ohranjanja habitatnih tipov, preprečitve resne škode, zlasti na posevkih, živini, gozdovih, ribiških območjih in vodi ter drugem premoženju, ter zagotavljanja zdravja in varnosti ljudi, vključno z zračno varnostjo, ali zaradi drugih nujnih razlogov prevladovanja javne koristi, ki je lahko tudi socialna ali gospodarska, in zaradi koristnih posledic bistvenega pomena za okolje. Poleg upravljavcev lovišč in lovišč s posebnim namenom (v nadaljnjem besedilu: upravljavci lovišč) ga lahko izvajajo tudi člani skupine za hitro ukrepanje v primeru ogrožanja življenja ljudi in premoženja po velikih zvereh v skladu s predpisi, ki urejajo ohranjanje narave;
2. odstrel je usmrtitev živali, ki ga izvajajo upravljavci lovišč z lovom kot selektivni in omejeni odvzem živali iz narave pod strogo nadzorovanimi pogoji in v omejenem številu ter v skladu s predpisi, ki urejajo divjad in lovstvo, ter tem zakonom;
3. odvzem živali iz narave vključuje odstrel, izjemni odstrel, ujetje, preselitev, povoz ali vsako drugo izgubo živali ne glede na vzrok, ki je izgubo povzročil. Če se ujeta žival vrne v naravo na območja življenjskega prostora vrste znotraj meja Republike Slovenije, se ujetje živali ne šteje za odvzem živali iz narave.
3. člen 
(omejitev odvzema živali iz narave) 
Odvzem živali iz narave po tem zakonu lahko presega s tem zakonom predviden obseg le, če je posledica izjemnega odstrela ali izgub, ki presegajo obseg izgub, predviden s tem zakonom, pri čemer je treba v vsakem primeru upoštevati kumulativne vplive izvajanja vseh odvzemov iz narave skupaj na ugodno stanje vrste rjavega medveda in volka.
4. člen 
(obseg in prostorska razporeditev odvzema iz narave) 
(1) Obseg in prostorska razporeditev odvzema medvedov iz narave sta določena v Prilogi 1, ki je sestavni del tega zakona.
(2) Odstrel medveda iz Priloge 1 tega zakona se razporedi po lovsko upravljavskih območjih (v nadaljnjem besedilu: LUO) tako, da se del odstrela izvede v predelih gostejše naseljenosti prebivalstva, pri čemer se upošteva pogostnost primerov neposrednega ogrožanja ljudi in premoženja od leta 2014 in ob upoštevanju usmeritev iz 8. člena tega zakona.
(3) Obseg in prostorska razporeditev odvzema volkov iz narave sta določena v Prilogi 2, ki je sestavni del tega zakona.
(4) Odstrel volka iz Priloge 2 tega zakona se razporedi po LUO tako, da se upoštevajo pogostnost primerov škodnih dogodkov na rejnih živalih od leta 2014 in usmeritve iz 9. člena tega zakona.
5. člen 
(načrtovalsko obdobje odvzema in časovna razporeditev odstrela) 
(1) Načrtovalsko obdobje odvzema živali iz narave je od uveljavitve tega zakona do 30. septembra 2020.
(2) Odstrel se izvaja v naslednjih obdobjih:
– za medvede: od uveljavitve tega zakona do 30. aprila 2020 ter
– za volkove: od uveljavitve tega zakona do 31. januarja 2020 in od 1. do 30. septembra 2020.
6. člen 
(obveščanje o posebnih okoliščinah) 
Če ob odvzemu živali iz narave obstaja sum na nalezljive bolezni, predvsem zoonoze, ali če je žival odvzeta iz narave v nejasnih okoliščinah (npr. najdena poginula žival, sum krivolova, možna kršitev pri odstrelu, silobran), se o tem poleg Zavoda za gozdove Slovenije (v nadaljnjem besedilu: zavod) obvestijo službe, pristojne za obravnavo posameznega razloga za odvzem in organi pregona.
7. člen 
(struktura odstrela medvedov) 
(1) Območja življenjskega prostora medveda so osrednje, robno in prehodno območje ter območje izjemne prisotnosti, kot jih opredeljuje strategija, ki ureja upravljanje z rjavim medvedom v Sloveniji.
(2) Na osrednjem območju življenjskega prostora medveda se lahko izvede odstrel v:
– I. težnostni kategoriji do vključno 100 kg bruto telesne mase v višini najmanj 75 % od celotnega odstrela medvedov;
– II. težnostni kategoriji nad 100 do vključno 150 kg bruto telesne mase v višini največ 15 % od celotnega odstrela medvedov;
– III. težnostni kategoriji nad 150 kg bruto telesne mase v višini največ 10 % od celotnega odstrela medvedov.
(3) Na robnem območju življenjskega prostora medveda se načrtuje pretežno odstrel medvedov I. težnostne kategorije iz prve alineje prejšnjega odstavka.
(4) Ob posameznem odstrelu medveda je dopustno odstopanje za največ 20 % telesne mase medveda.
(5) Ob odstrelu medveda v posamezni težnostni kategoriji iz drugega odstavka tega člena zavod o tem obvesti upravljavce lovišč znotraj LUO na območju odvzema.
8. člen 
(pogoji za odstrel medveda) 
(1) Odstrel medvedov se v LUO, ki so v celoti ali delno v osrednjem območju življenjskega prostora medveda, prednostno izvede v pasu 1,5 km okoli naselij, prav tako tudi na lokacijah, kjer pogosteje prihaja do škodnih primerov, ali v njihovi neposredni bližini.
(2) Odstrel medvedov se v osrednjem območju življenjskega prostora medveda izvaja z visoke preže, razen v pasu približno 1,5 km okoli naselij, kjer se medvedi pogosto redno pojavljajo oziroma se tam zadržujejo in odstrel z visoke preže ni mogoč. V teh primerih se lahko odstrel izvede na katerikoli način v skladu s predpisi, ki urejajo divjad in lovstvo, razen s pogonom, pritiskom in brakado.
(3) Odstrel medvedov se v robnem območju življenjskega prostora medveda izvaja prednostno z visoke preže, lahko pa tudi na katerikoli način v skladu s predpisi, ki urejajo divjad in lovstvo, razen s pogonom, pritiskom in brakado.
(4) Odstrel medvedov se v prehodnem območju življenjskega prostora medveda in območju izjemne prisotnosti medveda izvaja na katerikoli način v skladu s predpisi, ki urejajo divjad in lovstvo, razen s pogonom, pritiskom in brakado.
(5) Izjemni odstrel medveda, ki se izvede takrat, ko v posameznem LUO odstrel še ni izpolnjen, se upošteva pri izvedbi odstrela medvedov tega LUO.
(6) V izvedbo odstrela medvedov se šteje tudi odlov živih medvedov za doselitev ali naselitev zunaj meja Republike Slovenije.
(7) V primeru, ko je očitno, da medvedka vodi mladiče, poležene v istem letu, se odstrel medvedke ne izvaja.
(8) Smrtnost medveda zaradi usmrtitve ranjene živali zaradi prometne nesreče se klasificira kot izguba. Taki primeri se obravnavajo kot etično načelo iskanja in preprečitve mučenja ranjene živali, za katere ni treba pridobiti dovoljenja ministrstva, pristojnega za ohranjanje narave.
(9) Pri odstrelu medvedov je dovoljena uporaba umetnih virov svetlobe.
9. člen 
(pogoji za odstrel volka) 
(1) Pri ponavljajoči se škodi se odstrel volkov prednostno izvaja na pašnikih ali v njihovi neposredni bližini. Šteje se, da je škoda ponavljajoča, kar morata z mnenjem predhodno potrditi zavod in Zavod za varstvo narave, kadar:
– se škoda kljub zaščiti ponavlja pogosteje, razen če zaščita ni izvedljiva, kar potrdi krajevno pristojna javna kmetijsko svetovalna služba z mnenjem,
– so med posameznimi škodnimi dogodki kratka časovna obdobja (največ štirih tednov),
– med posameznimi škodnimi dogodki znotraj posameznega lovsko upravljalskega območja iz Priloge 2 tega zakona obstaja določena prostorska povezava in
– če je iz okoliščin škodnih dogodkov mogoče sklepati, da so dogodki posledica naučenega obnašanja volka.
(2) V primeru, ko je očitno, da volkulja vodi mladiče, poležene v istem letu, se odstrel volkulje ne izvaja. Pri odstrelu volkov se prednostno odstrelijo manjše živali v tropu.
(3) Kadar število odvzetih odraslih volkov (osebkov, starih dve leti ali več) doseže 45 % predvidenega odvzema volkov iz Priloge 2 tega zakona, se odstrel ne izvaja več.
(4) Zaradi varovanja strukture tropov volkov na osrednjem območju življenjskega prostora volka se v loviščih s posebnim namenom (Medved, Žitna Gora, Snežnik, Kočevska Reka, Jelen, Ljubljanski vrh) odstrel volkov ne načrtuje. Ne glede na prejšnji stavek je v lovišču s posebnim namenom Jelen dovoljen odvzem osebkov v tropu, ki so križanci med volkom in domačim psom.
(5) Smrtnost volka zaradi usmrtitve ranjene živali zaradi prometne nesreče se klasificira kot izguba. Taki primeri se obravnavajo kot etično načelo iskanja in preprečitve mučenja ranjene živali, za katere ni treba pridobiti dovoljenja ministrstva, pristojnega za ohranjanje narave.
(6) Pri odstrelu volkov je dovoljena uporaba umetnih virov svetlobe.
10. člen 
(izvajalci) 
(1) Zavod v sodelovanju z območnimi združenji upravljavcev lovišč izdela načrt podrobnejše prostorske razporeditve odstrela živali v LUO po posameznih loviščih iz Priloge 1 in Priloge 2 tega zakona.
(2) Zavod spremlja izvajanje odvzema živali iz narave in skrbi, da odvzem živali iz narave poteka po načrtu iz prejšnjega odstavka.
(3) Upravljavci lovišč morajo zagotavljati, da se odstrel živali izvaja v skladu z določbami tega zakona.
11. člen 
(odvzem vzorcev tkiv in organov) 
(1) Zavod omogoči na podlagi medsebojnega dogovora znanstvenoraziskovalnim organizacijam odvzem ali posredovanje vzorcev tkiv, organov ali drugih telesnih delov živali, odvzetih iz narave, za raziskave.
(2) Zavod odvzame oziroma pridobi vzorce tkiv vsake odvzete živali, na podlagi katerih je mogoča genotipizacija posamezne živali.
12. člen 
(evidenca odvzema živali iz narave) 
Zavod spremlja odvzem živali iz narave v skladu s predpisi, ki urejajo divjad in lovstvo, ter predpisi, ki urejajo ohranjanje narave, in vodi o tem evidenco, ki vsebuje:
1. datum odvzema živali iz narave,
2. kraj odvzema živali iz narave z navedbo območja življenjskega prostora, LUO in lovišča ter pri odvzemu živali iz narave v naselju ali v njegovi neposredni bližini tudi z navedbo geografskega imena naselja,
3. podatke o spolu in telesni masi živali ter oceni njegove starosti,
4. navedbo razloga za odvzem živali iz narave,
5. podatke o odvzemu vzorcev tkiv, organov ali drugih telesnih delov živali, vključno z navedbo organizacije, ki je odvzela vzorce,
6. podatke o dednem materialu živali in
7. druge za varstvo živali pomembne podatke.
13. člen 
(nadzor) 
Nadzor nad izvajanjem določb tega zakona izvajajo inšpektorji, pristojni za divjad in lovstvo.
14. člen 
(prekrški) 
(1) Z globo od 10.000 do 30.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, če se pravna oseba po predpisu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, pa z globo od 20.000 do 60.000 eurov, če kot izvajalec odvzema po tem zakonu ne upošteva obsega in prostorske razporeditve odvzema iz narave (4. člen tega zakona) in načrta podrobnejše prostorske razporeditve odstrela živali po posameznih loviščih (10. člen tega zakona).
(2) Z globo od 5.000 do 15.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.
(3) Z globo od 2.500 eurov do 7.000 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ali odgovorna oseba v državnem organu ali v samoupravni lokalni skupnosti.
(4) Z globo od 1.000 do 3.000 eurov se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena posameznik.
15. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 324-01/19-5/18
Ljubljana, dne 20. junija 2019
EPA 647-VIII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
mag. Dejan Židan 
predsednik