Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2019 z dne 21. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2019 z dne 21. 6. 2019

Kazalo

1884. Uredba o določitvi bistvenih storitev in podrobnejši metodologiji za določitev izvajalcev bistvenih storitev, stran 4588.

  
Na podlagi prvega odstavka 6. člena in četrtega odstavka 7. člena Zakona o informacijski varnosti (Uradni list RS, št. 30/18) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o določitvi bistvenih storitev in podrobnejši metodologiji za določitev izvajalcev bistvenih storitev 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina) 
Ta uredba določa tiste storitve iz Uredbe o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08; v nadaljnjem besedilu: SKD), ki se za potrebe izvajanja Zakona o informacijski varnosti (Uradni list RS, št. 30/18; v nadaljnjem besedilu: ZInfV) štejejo za bistvene, in metodologijo za določitev izvajalcev bistvenih storitev (v nadaljnjem besedilu: IBS), vključno z vrednotenjem medpodročnih in področnih dejavnikov.
2. člen 
(Banka Slovenije) 
(1) Ta uredba se ne uporablja za storitve, katerih zagotavljanje je odvisno od informacijskih sistemov, ki jih upravlja Evropski sistem centralnih bank.
(2) Ta uredba se ne uporablja za storitve, katerih zagotavljanje je odvisno od informacijskih sistemov v upravljanju Banke Slovenije, ki jih nadzira Evropski sistem centralnih bank.
3. člen 
(uporabljeni izrazi) 
Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo za potrebe te uredbe naslednji pomen:
– negativni vpliv na finančno stabilnost države je negativni vpliv zaradi nedelovanja plačilnega prometa ali pomanjkanja gotovine ali spremembe rasti BDP kot posledice incidenta, pri tem nedelovanje plačilnega prometa ali pomanjkanje gotovine traja vsaj ves poslovni dan;
– uporabnik ali uporabnica (v nadaljnjem besedilu: uporabnik) je fizična ali pravna oseba, ki uporablja posamezno bistveno storitev neposredno, posredno ali s posredovanjem oziroma je odvisna od nje.
II. DOLOČITEV BISTVENIH STORITEV 
4. člen 
(področja in podpodročja, na katerih se izvajajo bistvene storitve) 
(1) Področja, na katerih se izvajajo bistvene storitve, so:
1. energija,
2. digitalna infrastruktura,
3. oskrba s pitno vodo in njena distribucija,
4. zdravstvo,
5. promet,
6. bančništvo,
7. infrastruktura finančnega trga,
8. preskrba s hrano in
9. varstvo okolja.
(2) Na področju energije iz prejšnjega odstavka so naslednja podpodročja:
– elektrika,
– nafta,
– plin.
(3) Na področju prometa iz prvega odstavka tega člena so naslednja podpodročja:
– zračni promet,
– železniški promet,
– vodni promet,
– cestni promet.
5. člen 
(določitev bistvenih storitev) 
Seznam bistvenih storitev po področjih in podpodročjih iz prejšnjega člena je določen v Prilogi, ki je sestavni del te uredbe.
III. METODOLOGIJA ZA DOLOČITEV IBS 
6. člen 
(metodologija) 
(1) Pri določitvi IBS se upošteva:
– ali subjekt zagotavlja bistveno storitev s seznama v Prilogi,
– ali je zagotavljanje te bistvene storitve odvisno od omrežij in informacijskih sistemov in
– ali bi incident imel pomemben negativen vpliv na zagotavljanje te storitve.
(2) Pri določitvi, ali bi incident imel pomemben negativen vpliv iz prejšnjega odstavka, se upoštevajo vsaj trije medpodročni dejavniki in hkrati še vsaj dva področna dejavnika. Če ta uredba določa, da je posamezni področni dejavnik obvezen, mora biti ta upoštevan.
(3) Pred določitvijo IBS s področja bančništva je potrebno predhodno soglasje Banke Slovenije, če je zagotavljanje teh storitev odvisno od njenih informacijskih sistemov, ki niso informacijski sistemi iz prvega ali drugega odstavka 2. člena te uredbe in jih Banka Slovenije uporablja za izvajanje svojih nalog po zakonu, ki ureja Banko Slovenije, oziroma drugih predpisih, Statutu Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke (UL C št. 326 z dne 26. 10. 2012, str. 230) in predpisih Evropske unije.
1. Medpodročni dejavniki
7. člen 
(medpodročni dejavniki) 
(1) Medpodročni dejavniki iz drugega odstavka prejšnjega člena so izpolnjeni, če:
1. je število uporabnikov, ki so odvisni od posamezne bistvene storitve subjekta enako ali večje, kot je to opredeljeno pri področnih dejavnikih glede števila uporabnikov, ki bi jih prizadela motnja pri zagotavljanju te bistvene storitve;
2. so od posamezne bistvene storitve odvisne storitve drugih področij ali podpodročij iz 4. člena te uredbe;
3. sta stopnja in trajanje vpliva, ki bi ga incidenti lahko imeli na gospodarske in družbene dejavnosti ali na javno varnost, glede trajanja vpliva enaka ali presegata vrednosti področnih dejavnikov posamezne bistvene storitve in je hkrati podana velika ali srednja stopnja vpliva, kot je opredeljena v drugem odstavku tega člena;
4. je tržni delež posameznega subjekta, ki zagotavlja bistveno storitev, na trgu, ki se nanaša na posamezno bistveno storitev, 25 odstotkov ali več, pri čemer je trg geografsko opredeljen pri področnih dejavnikih z vplivnim območjem, ki bi ga motnja pri zagotavljanju te bistvene storitve lahko prizadela;
5. geografska razširjenost območja, ki bi ga incident lahko prizadel, zajema območje z več kot 100.000 prebivalci oziroma gre za območje, enako ali večje, kot je to za posamezno bistveno storitev opredeljeno pri področnih dejavnikih;
6. pomen subjekta za ohranitev zadostne ravni bistvene storitve, ob upoštevanju razpoložljivosti alternativnih načinov za zagotavljanje storitve, upošteva pragove, ki so določeni za posamezno bistveno storitev v Prilogi te uredbe po področjih oziroma podpodročjih iz 4. člena te uredbe.
(2) Stopnja vpliva iz prejšnjega odstavka je:
– velika, če obstaja možnost nastanka smrtnih žrtev, ponesrečenih ljudi ali trajnega poslabšanja zdravstvenega stanja ljudi zaradi incidenta,
– srednja, če obstaja možnost nastanka gospodarske škode ali izpada dohodka, ki znaša več kot 1.000.000 eurov na dan oziroma možnost negativnega vpliva na finančno stabilnost države,
– majhna, če obstaja možnost nastanka gospodarske škode ali izpada dohodka, ki znaša do 1.000.000 eurov na dan.
2. Področni dejavniki
8. člen 
(področni dejavniki) 
Pri določitvi IBS se za posamezno bistveno storitev iz Priloge te uredbe po področjih oziroma podpodročjih iz 4. člena te uredbe upoštevajo tudi področni dejavniki, kot so določeni v tem podpoglavju.
9. člen 
(dejavniki na področju energije) 
(1) Dejavniki na podpodročju elektrike za bistvene storitve iz Priloge te uredbe, ki so vsi obvezni, so:
1. pri storitvi prenosa električne energije:
– motnja pri zagotavljanju storitve iz te točke po prenosnem omrežju izvajalca bi lahko prizadela vsaj 100.000 uporabnikov hkrati;
– incident lahko onemogoči napajanje z električno energijo uporabnikov iz prejšnje alineje za vsaj tri ure;
– motnja pri zagotavljanju storitve iz te točke ima vpliv na območju Republike Slovenije;
2. pri storitvi distribucije električne energije:
– motnja pri zagotavljanju storitve iz te točke bi lahko prizadela vsaj 100.000 uporabnikov hkrati;
– incident lahko onemogoči napajanje z električno energijo uporabnikov iz prejšnje alineje za vsaj tri ure;
– motnja pri zagotavljanju storitve iz te točke ima vpliv na območju Republike Slovenije;.
3. pri storitvi trgovanja z električno energijo, ki je omejena na prodajo električne energije odjemalcem:
– motnja pri zagotavljanju storitve iz te točke bi lahko prizadela vsaj 100.000 uporabnikov hkrati;
– incident lahko onemogoči napajanje z električno energijo uporabnikov iz prejšnje alineje za vsaj tri ure;
– motnja pri zagotavljanju storitve iz te točke ima vpliv na območju Republike Slovenije;
4. pri storitvi proizvodnje električne energije v hidroelektrarnah, ki je omejena v delu in za potrebe delovanja prenosnega oziroma distribucijskih sistemov:
– motnja pri zagotavljanju storitve iz te točke bi lahko prizadela vsaj 100.000 uporabnikov hkrati;
– incident lahko onemogoči napajanje z električno energijo uporabnikov iz prejšnje alineje za vsaj tri ure;
– motnja pri zagotavljanju storitve iz te točke ima vpliv na območju Republike Slovenije;
5. pri storitvi proizvodnje električne energije v termoelektrarnah, jedrskih elektrarnah, ki je omejena v delu in za potrebe delovanja prenosnega oziroma distribucijskih sistemov:
– motnja pri zagotavljanju storitve iz te točke bi lahko prizadela vsaj 100.000 uporabnikov hkrati;
– incident lahko onemogoči napajanje z električno energijo uporabnikov iz prejšnje alineje za vsaj tri ure;
– motnja pri zagotavljanju storitve iz te točke ima vpliv na območju Republike Slovenije.
(2) Dejavniki na podpodročju nafte za bistvene storitve iz Priloge te uredbe so:
1. pri storitvi trgovine na drobno z lastnimi motornimi gorivi:
– motnja pri zagotavljanju storitve iz te točke bi lahko prizadela vsaj 100.000 uporabnikov;
– incident lahko povzroči motnjo pri zagotavljanju storitve iz te točke za več kot teden dni;
– motnja pri zagotavljanju storitve iz te točke ima vpliv na območju Republike Slovenije;
2. pri storitvi posredništva pri prodaji motornih goriv na drobno:
– motnja pri zagotavljanju storitve iz te točke bi lahko prizadela vsaj 100.000 uporabnikov;
– incident lahko povzroči motnjo pri zagotavljanju storitve iz te točke za več kot teden dni;
– motnja pri zagotavljanju storitve iz te točke ima vpliv na območju Republike Slovenije;
3. pri storitvi skladiščenja, ki je omejena na obratovanje skladišč za nafto in naftne derivate – cisterne:
– motnja pri zagotavljanju storitve iz te točke bi lahko prizadela vsaj 100.000 uporabnikov;
– incident lahko povzroči motnjo pri zagotavljanju storitve iz te točke za več kot teden dni;
– motnja pri zagotavljanju storitve iz te točke ima vpliv na območju Republike Slovenije.
(3) Dejavniki na podpodročju plina za bistvene storitve iz Priloge te uredbe so:
1. pri storitvi distribucije plinastih goriv po plinovodni mreži:
– motnja pri zagotavljanju storitve iz te točke bi lahko prizadela vsaj 100.000 uporabnikov;
– incident lahko povzroči motnjo pri zagotavljanju storitve iz te točke za več kot teden dni;
– motnja pri zagotavljanju storitve iz te točke ima vpliv na območju, večjem od deset odstotkov površine Republike Slovenije;
2. pri storitvi trgovanja s plinastimi gorivi po plinovodni mreži, ki je omejena na prodajo plina uporabnikom prek plinovodne mreže:
– motnja pri zagotavljanju storitve iz te točke bi lahko prizadela vsaj 100.000 uporabnikov;
– incident lahko povzroči motnjo pri zagotavljanju storitve iz te točke za več kot teden dni;
– motnja pri zagotavljanju storitve iz te točke ima vpliv na območju Republike Slovenije;
3. pri storitvi cevovodnega transporta, ki je omejena na transport plina po cevovodih – plinovodih:
– motnja pri zagotavljanju storitve iz te točke bi lahko prizadela vsaj 100.000 uporabnikov;
– incident lahko povzroči motnjo pri zagotavljanju storitve iz te točke za več kot teden dni;
– motnja pri zagotavljanju storitve iz te točke ima vpliv na območju Republike Slovenije.
10. člen 
(dejavniki na področju digitalne infrastrukture) 
Dejavniki na področju digitalne infrastrukture za bistvene storitve iz Priloge te uredbe so:
1. pri storitvi telekomunikacijskih dejavnosti po vodih, ki je omejena na storitev zagotavljanja stičišč omrežij – tako imenovani IXP, razen za izvajalce storitev, ki so izključeni na podlagi tretjega odstavka 2. člena ZInfV:
– motnja pri zagotavljanju storitve iz te točke bi lahko prizadela več kot 100.000 uporabnikov;
– incident lahko povzroči prekinitev zagotavljanja storitve iz te točke za več kot šest ur;
– motnja pri zagotavljanju storitve iz te točke ima vpliv na območju Republike Slovenije;
2. pri storitvi telekomunikacijskih dejavnosti po vodih, ki je omejena na storitve sistema domenskih imen – tako imenovani DNS, razen za izvajalce storitev, ki so izključeni na podlagi tretjega odstavka 2. člena ZInfV:
– motnja pri zagotavljanju storitve iz te točke bi lahko prizadela več kot 100.000 uporabnikov;
– incident lahko povzroči prekinitev zagotavljanja storitve sistema domenskih imen najvišje ravni za več kot šest ur ali lahko povzroči prekinitev zagotavljanja drugih storitev iz te točke za več kot 12 ur;
– motnja pri zagotavljanju storitve iz te točke ima vpliv na območju Republike Slovenije;
3. pri storitvi telekomunikacijskih dejavnosti po vodih, ki je omejena na storitev registra domenskih imen najvišje ravni – tako imenovani register TLD, razen za izvajalce storitev, ki so izključeni na podlagi tretjega odstavka 2. člena ZInfV:
– motnja pri zagotavljanju storitve iz te točke bi lahko prizadela več kot 100.000 uporabnikov;
– incident lahko povzroči prekinitev zagotavljanja storitve iz te točke za več kot 24 ur;
– motnja pri zagotavljanju storitve iz te točke ima vpliv na območju Republike Slovenije.
11. člen 
(dejavniki na področju oskrbe s pitno vodo in njene distribucije) 
Dejavniki na področju oskrbe s pitno vodo in njene distribucije za bistveno storitev iz Priloge te uredbe so pri storitvi zbiranja, prečiščevanja in distribucije vode, ki je omejena na zbiranje, prečiščevanje in distribucijo vode za gospodinjstva oziroma za prehrano ljudi:
– motnja pri zagotavljanju storitve iz te točke bi lahko prizadela več kot 100.000 uporabnikov (obvezen dejavnik);
– incident lahko povzroči prekinitev zagotavljanja storitve iz te točke za več kot teden dni;
– motnja pri zagotavljanju storitve iz te točke ima vpliv na območju, večjem od deset odstotkov površine Republike Slovenije.
12. člen 
(dejavniki na področju zdravstva) 
Dejavniki na področju zdravstva za bistvene storitve iz Priloge te uredbe so:
1. pri storitvi bolnišnične zdravstvene dejavnosti, ki je omejena na storitve bolnišničnega zdravstvenega varstva, namenjene hospitaliziranim pacientom, vključno z nujno medicinsko pomočjo:
– motnja pri zagotavljanju storitve iz te točke bi lahko v bolnišnični dejavnosti prizadela več kot 1.000 fizičnih oseb, šteto glede na število postelj pri posameznem izvajalcu te storitve, oziroma v dejavnosti nujne medicinske pomoči več kot 100.000 oseb, šteto glede na letno število obravnav v dejavnosti nujne medicinske pomoči (obvezen dejavnik);
– incident lahko povzroči motnjo pri zagotavljanju storitve iz te točke za več kot teden dni;
– motnja pri zagotavljanju storitve iz te točke ima vpliv na območju Republike Slovenije;
2. pri storitvi splošne zunajbolnišnične zdravstvene dejavnosti, ki je omejena na svetovanje, diagnostiko in zdravljenje, ki ga opravljajo zdravniki splošne medicine ali zdravniki pediatri:
– motnja pri zagotavljanju storitve iz te točke bi lahko prizadela več kot 200.000 fizičnih oseb, šteto glede na število opredeljenih zavarovanih oseb pri posameznem izvajalcu te storitve (obvezen dejavnik);
– incident lahko povzroči motnjo pri zagotavljanju storitve iz te točke za več kot teden dni;
– motnja pri zagotavljanju storitve iz te točke ima vpliv na območju Republike Slovenije;
3. pri storitvi specialistične zunajbolnišnične zdravstvene dejavnosti, ki je omejena na specialistično svetovanje, diagnostiko in zdravljenje:
– motnja pri zagotavljanju storitve iz te točke bi lahko prizadela več kot 400.000 fizičnih oseb, šteto glede na število obiskov pacientov pri posameznem izvajalcu te storitve na letni ravni (obvezen dejavnik);
– incident lahko povzroči motnjo pri zagotavljanju storitve iz te točke za več kot teden dni;
– motnja pri zagotavljanju storitve iz te točke ima vpliv na območju Republike Slovenije;
4. pri storitvi trgovine na drobno v specializiranih prodajalnah s farmacevtskimi izdelki, ki je omejena na lekarniško dejavnost – izdajanja zdravil na recept:
– motnja pri zagotavljanju storitve iz te točke bi lahko prizadela več kot 200.000 fizičnih oseb, šteto glede na število izdaj zdravil na recept v enem mesecu pri posameznem izvajalcu te storitve (obvezen dejavnik);
– incident lahko povzroči prekinitev zagotavljanja storitve iz te točke za več kot teden dni;
– motnja pri zagotavljanju storitve iz te točke ima vpliv na območju Republike Slovenije.
13. člen 
(dejavniki na področju prometa) 
(1) Dejavniki na podpodročju zračnega prometa za bistvene storitve iz Priloge te uredbe so:
1. pri storitvi potniškega zračnega prometa:
– motnja pri zagotavljanju storitve iz te točke bi lahko prizadela vsaj 2.000 fizičnih oseb;
– incident lahko onemogoči zagotavljanje storitve iz te točke v zračnem prostoru Republike Slovenije za več kot 12 ur;
– motnja pri zagotavljanju storitve iz te točke ima vpliv na območju Republike Slovenije;
2. pri storitvi tovornega zračnega prometa:
– motnja pri zagotavljanju storitve iz te točke bi lahko prizadela vsaj 10.000 uporabnikov;
– incident lahko onemogoči zagotavljanje storitve iz te točke v zračnem prostoru Republike Slovenije za več kot 12 ur;
– motnja pri zagotavljanju storitve iz te točke ima vpliv na območju Republike Slovenije;
3. pri storitvi spremljajočih storitvenih dejavnosti v zračnem prometu, ki je omejena na obratovanje letaliških terminalov in podobnih objektov, obratovanje letališč, kontrolo zračnega prometa in dejavnost služb na letališčih, vključno s protipožarno varnostjo:
– motnja pri zagotavljanju storitve iz te točke bi lahko prizadela vsaj 2.000 uporabnikov;
– incident lahko onemogoči zagotavljanje storitve iz te točke v zračnem prostoru Republike Slovenije za več kot 12 ur;
– motnja pri zagotavljanju storitve iz te točke ima vpliv na območju Republike Slovenije.
(2) Dejavniki na podpodročju železniškega prometa za bistvene storitve iz Priloge te uredbe so:
1. pri storitvi železniškega potniškega prometa:
– motnja pri zagotavljanju storitve iz te točke na glavnih progah bi lahko prizadela vsaj 10.000 fizičnih oseb;
– incident lahko onemogoči zagotavljanje vsega železniškega potniškega prometa na glavnih progah za najmanj teden dni;
– motnja pri zagotavljanju storitve iz te točke ima vpliv na območju Republike Slovenije;
2. pri storitvi železniškega tovornega prometa:
– motnja pri zagotavljanju storitve iz te točke na železniških tovornih koridorjih bi lahko prizadela vsaj 20.000 uporabnikov;
– incident lahko onemogoči zagotavljanje vsega železniškega tovornega prometa na železniških tovornih koridorjih za najmanj teden dni;
– motnja pri zagotavljanju storitve iz te točke ima vpliv na območju Republike Slovenije;
3. pri storitvi spremljajočih storitvenih dejavnosti v kopenskem prometu, ki je omejena na obratovanje železniških postaj, ranžirnih postaj terminalov tovornega prometa in druge železniške infrastrukture:
– motnja pri zagotavljanju storitve iz te točke na železniških tovornih koridorjih in glavnih progah bi lahko prizadela vsaj 10.000 uporabnikov;
– incident lahko onemogoči zagotavljanje storitve iz te točke na železniških tovornih koridorjih in glavnih progah za najmanj teden dni;
– motnja pri zagotavljanju storitve iz te točke ima vpliv na območju Republike Slovenije.
(3) Dejavniki na podpodročju vodnega prometa za bistvene storitve iz Priloge te uredbe so:
1. pri storitvi pomorskega potniškega prometa:
– motnja pri zagotavljanju storitve iz te točke bi lahko prizadela vsaj 2.000 fizičnih oseb;
– incident lahko onemogoči zagotavljanje storitve iz te točke za najmanj teden dni;
– motnja pri zagotavljanju storitve iz te točke ima vpliv na območju Republike Slovenije;
2. pri storitvi pomorskega tovornega prometa:
– motnja pri zagotavljanju storitve iz te točke bi lahko prizadela vsaj 10.000 uporabnikov;
– incident lahko onemogoči zagotavljanje storitve iz te točke za najmanj teden dni;
– motnja pri zagotavljanju storitve iz te točke ima vpliv na območju Republike Slovenije;
3. pri storitvi spremljajočih storitvenih dejavnosti v vodnem prometu, ki je omejena na obratovanje pristanišč in pomolov, obratovanje vodnih zapornic in navigacijo, vključno z delovanjem obalnih postaj za pomorsko radijsko komunikacijo ter opreme in sistemov za nadzor in upravljanje pomorskega prometa, pilotažo, sidranje, reševanje plovil, obratovanje svetilnikov in drugih objektov za varnost plovbe:
– motnja pri zagotavljanju storitve iz te točke bi lahko prizadela vsaj 20.000 uporabnikov;
– incident lahko onemogoči zagotavljanje storitve iz te točke za 24 ur ali več;
– motnja pri zagotavljanju storitve iz te točke ima vpliv na območju Republike Slovenije.
(4) Dejavniki na podpodročju cestnega prometa za bistveno storitev iz Priloge te uredbe so pri storitvi spremljajočih storitvenih dejavnosti v kopenskem prometu, ki je omejena na obratovanje cestne infrastrukture, objektov in naprav za cestninjenje, premostitvenih objektov in predorov na avtocestah in hitrih cestah:
– motnja pri zagotavljanju storitve iz tega odstavka bi lahko prizadela vsaj 20.000 uporabnikov;
– incident lahko onemogoči zagotavljanje storitve iz tega odstavka za 24 ur;
– motnja pri zagotavljanju storitve iz tega odstavka ima vpliv na območju Republike Slovenije.
14. člen 
(dejavniki na področju bančništva) 
Dejavniki na področju bančništva za bistvene storitve iz Priloge te uredbe so:
1. pri storitvi centralnega bančništva, ki je omejena na delovanje v vlogi bančnika državnega sektorja, vključno s podračuni za pokojninsko, zdravstveno in socialno zavarovanje, razen storitev iz 2. člena te uredbe:
– motnja pri zagotavljanju storitve iz te točke bi lahko prizadela več kot 50.000 uporabnikov;
– incident lahko povzroči motnjo pri zagotavljanju storitve iz te točke za več kot teden dni;
– motnja pri zagotavljanju storitve iz te točke ima vpliv na območju Republike Slovenije;
2. pri storitvi drugega denarnega posredništva, ki je omejena na sprejemanje depozitov in dajanje kreditov s strani bank, hranilnic in kreditnih zadrug:
– motnja pri zagotavljanju storitve iz te točke bi lahko prizadela več kot 100.000 uporabnikov;
– incident lahko povzroči prekinitev zagotavljanja storitve iz te točke za več kot tri dni;
– motnja pri zagotavljanju storitve iz te točke ima vpliv na območju Republike Slovenije;
3. pri storitvi drugih pomožnih dejavnosti za finančne storitve, razen za zavarovalništvo in pokojninske sklade, ki je omejena na dejavnost obdelave finančnih transakcij in dejavnost poravnav, vključno s transakcijami s kreditnimi karticami – plačilni promet, razen storitev iz 2. člena te uredbe:
– motnja pri zagotavljanju storitve iz te točke bi lahko prizadela več kot 10.000 uporabnikov;
– incident lahko povzroči prekinitev zagotavljanja storitve iz te točke za več kot en dan;
– motnja pri zagotavljanju storitve iz te točke ima vpliv na območju Republike Slovenije.
15. člen 
(dejavniki na področju infrastrukture finančnega trga) 
Dejavniki na področju infrastrukture finančnega trga za bistveni storitvi iz Priloge te uredbe so:
1. pri storitvi upravljanja finančnih trgov, ki je omejena na poslovanje in nadzor finančnih trgov, razen tistega, ki ga opravljajo državni organi: zbirna hramba vrednostnih papirjev, ugotavljanje in izpolnjevanje obveznosti iz poslov z vrednostnimi papirji ter vodenje centralnega registra imetnikov nematerializiranih vrednostnih papirjev:
– motnja pri zagotavljanju storitve iz te točke bi lahko prizadela več kot 10.000 uporabnikov;
– incident lahko povzroči prekinitev zagotavljanja storitve iz te točke za več kot tri delovne dni;
– motnja pri zagotavljanju storitve iz te točke ima vpliv na območju Republike Slovenije;
2. pri storitvi posredništva pri trgovanju z vrednostnimi papirji in borznim blagom, ki je omejena na trgovanje z vrednostnimi papirji, s katerimi se trguje na mestu trgovanja v skladu z zakonom, ki ureja trg finančnih instrumentov, in s tem povezane dejavnosti, borzno posredništvo vrednostnih papirjev:
– motnja pri zagotavljanju storitve iz te točke bi lahko prizadela več kot 50.000 uporabnikov;
– incident lahko povzroči prekinitev zagotavljanja storitve iz te točke za več kot tri delovne dni;
– motnja pri zagotavljanju storitve iz te točke ima vpliv na območju Republike Slovenije.
16. člen 
(dejavniki na področju preskrbe s hrano) 
Dejavniki na področju preskrbe s hrano za bistveno storitev iz Priloge te uredbe so pri storitvi skladiščenja, ki je omejena na obratovanje skladišč za osnovne prehrambne proizvode:
– motnja pri zagotavljanju storitve iz te točke bi lahko prizadela več kot 100.000 uporabnikov;
– incident lahko povzroči prekinitev zagotavljanja storitve iz te točke za več kot teden dni;
– motnja pri zagotavljanju storitve iz te točke ima vpliv na območju Republike Slovenije.
17. člen 
(dejavniki na področju varstva okolja) 
Dejavniki na področju varstva okolja za bistveno storitev iz Priloge te uredbe so pri storitvi ravnanja z nevarnimi odpadki:
– motnja pri zagotavljanju storitve iz te točke bi lahko povzročila onesnaženje ali radioaktivno kontaminacijo okolja z neposrednim kratkoročnim vplivom na zdravje več kot 50.000 fizičnih oseb;
– incident lahko povzroči prekinitev zagotavljanja storitve iz te točke za več kot 24 ur;
– motnja pri zagotavljanju storitve iz te točke ima vpliv na območju z več kot 50.000 prebivalci ali na območju, ki je večje od 100 ha.
IV. KONČNA DOLOČBA 
18. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
Št. 00714-18/2019
Ljubljana, dne 20. junija 2019
EVA 2018-3130-0029
 
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar 
podpredsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti