Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2019 z dne 21. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2019 z dne 21. 6. 2019

Kazalo

1869. Odlok o rebalansu proračuna Občine Ankaran za leto 2019, stran 4566.

  
Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) ter 120. člena Statuta Občine Ankaran (Uradni list RS, št. 17/15) je župan Občine Ankaran na 5. redni seji dne 11. 6. 2019 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Občine Ankaran za leto 2019 
1. člen 
V II. poglavju »VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA« Odloka o proračunu Občine Ankaran za leto 2019 (Uradni list RS, št. 83/18) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:
»3. člen 
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
18.240.941,89
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
8.173.151,89
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
6.264.890,68
700
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
1.630.320,00
703
DAVKI NA PREMOŽENJE
4.305.015,22
704
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
328.555,46
706
DRUGI DAVKI
1.000,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
1.908.261,21
710
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA
1.519.882,80
711
TAKSE IN PRISTOJBINE
3.000,00
712
GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI
5.200,00
713
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
309.178,41
714
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
71.000,00
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
9.944.990,00
720
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
0,00
721
PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
0,00
722
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV
9.944.990,00
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
0,00
730
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV
0,00
731
PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
0,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)
122.800,00
740
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
122.800,00
741
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
0,00
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV (786+787)
0,00
786
OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
0,00
787
PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ
0,00
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
19.021.142,25
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
3.650.099,62
400
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
607.175,86
401
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
97.469,26
402
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
2.773.437,36
403
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
0,00
409
REZERVE
172.017,14
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
3.447.645,59
410
SUBVENCIJE
106.567,20
411
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
805.499,84
412
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
436.221,10
413
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI
2.099.357,45
414
TEKOČI TRANSFERI V TUJINO
0,00
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
11.639.429,96
420
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
11.639.429,96
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
283.967,08
431
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM
1.500,00
432
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
282.467,08
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.–II.)
–780.200,36
75
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0,00
750
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0,00
751
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
752
KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
0,00
44
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0,00
440
DANA POSOJILA
0,00
441
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB
0,00
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)
0,00
50
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
0,00
500
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
0,00
55
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
0,00
550
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA
0,00
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.)=(I.+IV.+VII.)–(II.+V.+VIII.)
–780.200,36
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)
0,00
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
780.200,36
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA
780.200,36
– OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA
« 
2. člen 
Deli splošnega in posebnega dela ter načrtov razvojnih programov proračuna, ki se spremenijo z rebalansom, so kot priloge sestavni deli tega odloka in se objavijo na spletni strani Občine Ankaran.
Deli splošnega in posebnega dela ter načrtov razvojnih programov proračuna, ki se z rebalansom proračuna ne spremenijo, ostanejo v veljavi.
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. SVT.039/2019
Ankaran, dne 11. junija 2019
Župan 
Občine Ankaran 
Gregor Strmčnik 
Ai sensi dell'articolo 40 della Legge sulle finanze pubbliche (Gazzetta ufficiale della RS, n° 11/11 – testo ufficiale riveduto e corretto, 14/13 – corr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 e 13/18) e dell'articolo 120 dello Statuto del Comune di Ancarano (Gazzetta ufficiale della RS, n° 17/15) il Consiglio comunale del Comune di Ancarano nella sua 5a seduta ordinaria, ha approvato il presente
D E C R E T O 
dell’assestamento del bilancio del Comune di Ancarano per il 2019 
Articolo 1 
Nel II paragrafo »QUOTA DEL LAVORO GENERALE DEL BILANCIO E STRUTTURA DEL LAVORO SPECIFICO DEL BILANCIO« del Decreto sul bilancio di previsione del Comune di Ancarano per il 2019 (Gazzetta ufficiale della RS, 83/18), l’articolo 3 viene modificato e recita:
»Articolo 3 
La parte generale del bilancio a livello dei sottogruppi di conto si determina nei seguenti importi:
I. TOTALE ENTRATE (70+71+72+73+74+78)
18.240.941,89
ENTRATE CORRENTI (70+71)
8.173.151,89
70
ENTRATE TRIBUTARIE (700+703+704+706)
6.264.890,68
700
IMPOSTE SUI REDDITI E SUGLI UTILI
1.630.320,00
703
IMPOSTE PATRIMONIALI
4.305.015,22
704
IMPOSTE NAZIONALI SU BENI E SERVIZI
328.555,46
706
ALTRE IMPOSTE
1.000,00
71
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE (710+711+712+713+714)
1.908.261,21
710
PARTECIPAZIONE AGLI UTILI E RENDITE PATRIMONIALI
1.519.882,80
711
TASSE E ALTRI TRIBUTI
3.000,00
712
MULTE E ALTRE SANZIONI PECUNIARIE
5.200,00
713
ENTRATE DALLA VENDITA DI BENI E SERVIZI
309.178,41
714
ALTRE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
71.000,00
72
ENTRATE DA CAPITALI (720+721+722)
9.944.990,00
720
ENTRATE DALLA VENDITA DI IMMOBILIZZAZIONI
0,00
721
ENTRATE DALLA VENDITA DI SCORTE
0,00
722
ENTRATE DALLA VENDITA DI TERRENI E IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
9.944.990,00
73
DONAZIONI RICEVUTE (730+731)
0,00
730
DONAZIONI DA FONTI NAZIONALI
0,00
731
DONAZIONI RICEVUTE DALL’ESTERO
0,00
74
ENTRATE DA TRASFERIMENTI ERARIALI (740+741)
122.800,00
740
TRASFERIMENTI ERARIALI DA ALTRI ENTI DELLA SPESA PUBBLICA
122.800,00
741
FONDI PERCEPITI DAL BILANCIO DELLO STATO DAI FONDI DEL BILANCIO
DELL’UNIONE EUROPEA
0,00
78
FONDI COMUNITARI PERCEPITI (786+787)
0,00
786
ALTRI FONDI PERCEPITI DAL BILANCIO DELL’UNIONE EUROPEA
0,00
787
FONDI PERCEPITI DA ALTRE ISTITUZIONI EUROPEE
0,00
II. TOTALE SPESE (40+41+42+43)
19.021.142,25
40
SPESE CORRENTI (400+401+402+403+409)
3.650.99,62
400
STIPENDI ED ALTRE EROGAZIONI AI DIPENDENTI
607.175,86
401
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DEI DATORI DI LAVORO
97.469,26
402
SPESE PER BENI E SERVIZI
2.773.437,36
403
PAGAMENTO INTERESSI IN AMBITO NAZIONALE
0,00
409
RISERVE
172.017,14
41
TRASFERIMENTI CORRENTI (410+411+412+413)
3.447.645,59
410
SOVVENZIONI
106.567,20
411
TRASFERIMENTI A SINGOLI E NUCLEI FAMILIARI
805.499,84
412
TRASFERIMENTI A ORGANIZZAZIONI ED ENTI NO PROFIT
436.221,10
413
ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI IN AMBITO NAZIONALE
2.099.357,45
414
TRASFERIMENTI CORRENTI ALL’ESTERO
0,00
42
SPESE A TITOLO DI INVESTIMENTI (420)
11.639.429,96
420
ACQUISTO E COSTRUZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI
11.639.429,96
43
TRASFERIMENTI A TITOLO DI INVESTIMENTI (431+432)
283.967,08
431
TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI A PERSONE GIURIDICHE E FISICHE
1.500,00
432
TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI AI FRUITORI DEL BILANCIO
282.467,08
III. AVANZO DI BILANCIO (DISAVANZO) (I. – II.)
–780.200,36
75
IV. RESTITUZIONE CREDITI CONCESI E ALIENAZIONE DI QUOTE DI CAPITALI (750+751+752)
0,00
750
RESTITUZIONE CREDITI CONCESSI
0,00
751
ALIENAZIONE DI QUOTE DI CAPITALI
0,00
752
RICAVI DERIVANTI DALLA PRIVATIZZAZIONE
0,00
44
V. CREDITI CONCESSI E AUMENTO DELLE QUOTE IN CONTO CAPITALE (440+441)
0,00
440
CREDITI CONCESSI
0,00
441
AUMENTO QUOTE IN CONTO CAPITALE E DEGLI INVESTIMENTI FINANZIARI
0,00
VI. DIFFERENZA TRA CREDITI RESTITUITI E CONCESSI; VARIAZIONE DELLE QUOTE IN CONTO CAPITALE (IV.–V.)
0,00
50
VII. INDEBITAMENTO (500)
0,00
500
INDEBITAMENTO IN AMBITO NAZIONALE
0,00
55
VIII. RESTITUZIONE DEL DEBITO (550)
0,00
550
RESTITUZIONE DEL DEBITO NAZIONALE
0,00
IX. INCREMENTO (RIDUZIONE) DEI FONDI SUI CONTI (III.+VI.+X.)=(I.+IV.+VII.)–(II.+V.+VIII.)
–780.200,36
X. INDEBITAMENTO NETTO (VII.–VIII.)
0,00
XI. FINANZIAMENTO NETTO (VI.+X.-IX.)
780.200,36
SALDO DEI FONDI SUI CONTI ALLA FINE DELL’ANNO PRECEDENTE
780.200,36
– DI CUI AVANZO DI CONGUAGLIO FINANZIARIO DELL’ANNO PRECEDENTE
« 
Articolo 2 
Le partite della sezione generale e di quella particolare, nonché le voci dei piani dei programmi di sviluppo del bilancio che si modificano con il presente assestamento sono allegati e parte integrante del presente Decreto, e si pubblicano sul sito internet del Comune di Ancarano.
Le partite della sezione generale e di quella particolare, nonché le voci dei piani dei programmi di sviluppo del bilancio che non si modificano con il presente assestamento rimangono in vigore.
Articolo 3 
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. SVT.039/2019
Ancarano, 11 giugno 2019
Il Sindaco 
Comune di Ancarano 
Gregor Strmčnik 

AAA Zlata odličnost