Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2019 z dne 10. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2019 z dne 10. 6. 2019

Kazalo

1727. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Lendava, stran 4402.

  
Na podlagi 29. in 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 18. člena Statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 32/17) je Občinski svet Občine Lendava na 6. /redni/ seji dne 29. 5. 2019 sprejel
S P R E M E M B E   I N   D O P O L N I T V E    S T A T U T A 
Občine Lendava 
1. člen 
V Statutu Občine Lendava (Uradni list RS, št. 32/17 in 5/19) se peti odstavek 16. člena spremeni tako, da se sedaj glasi:
»Ko članom občinskega sveta preneha mandat, jim z imenovanjem novih članov in s pričetkom njihovega mandata preneha tudi članstvo v vseh občinskih organih in v organih javnih zavodov, javnih podjetij ter skladov, katerih ustanoviteljica je občina, oziroma drugim članom, ki so v te organe kot predstavniki občine bili imenovani s strani občinskega sveta zaradi sedeža subjekta na območju občine ali zaradi drugih razlogov, ki jih določajo področni zakoni.«
2. člen
V 57. členu Statuta se spremeni druga alineja prvega odstavka, ki se sedaj glasi:
»– lahko upravljajo s pokopališči, pokopališkimi objekti in napravami ter z drugo pokopališko infrastrukturo,«
3. člen
Spremembe in dopolnitve Statuta začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Sprememba petega odstavka 16. člena se prvič uporabi ob prenehanju mandata občinskega sveta 2018–2022.
Št. 03502-0001/2015
Lendava, dne 29. maja 2019
Župan 
Občine Lendava 
Janez Magyar 

AAA Zlata odličnost