Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2019 z dne 19. 4. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2019 z dne 19. 4. 2019

Kazalo

1134. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcih Občine Brežice, stran 3137.

  
Na podlagi 31. in 32. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 94/10 – ZIU, 62/10 – ZUPJS, 40/11 – ZUPJS-A, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 55/17), 2., 4., 17. in 18. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05 in 93/15) in 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10) je Občinski svet Občine Brežice na 4. redni seji dne 8. 4. 2019 sprejel
S K L E P 
o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcih Občine Brežice 
1. člen
Cene dnevnih programov v javnih vrtcih v Občini Brežice znašajo mesečno na otroka:
Dnevni programi: 
– Prvo starostno obdobje 
530 EUR
– Drugo starostno obdobje 
383 EUR
– Kombinirani oddelki in oddelki 3–4 let
447 EUR
– Razvojni oddelek 
1005 EUR
2. člen 
Mesečni stroški živil za otroke, upoštevani v cenah programov iz 1. člena tega sklepa znašajo 41,14 EUR mesečno. Za čas, ko je otrok odsoten in ne obiskuje vrtca, se staršem plačilo zniža za stroške neporabljenih živil. Stroški živil se odštejejo v višini enakega odstotka od cene živil, kot je določeno plačilo staršev. Vrtec zniža ceno programa za stroške neporabljenih živil z naslednjim dnem odsotnosti, v kolikor je vnaprej napovedana.
3. člen 
(1) Starši otrok, za katere je Občina Brežice po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v javnem vrtcu, lahko uveljavijo rezervacijo (oziroma začasen izpis) zaradi počitniške odsotnosti otroka enkrat letno v obdobju od 1. junija do 30. septembra. Rezervacijo lahko starši uveljavijo za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj 15 delovnih dni in največ dva meseca v koledarskem letu. Starši so jo dolžni vrtcu pisno napovedati najpozneje zadnji dan pred odsotnostjo otroka iz vrtca. V kolikor je odsotnost razporejena v dveh zaporednih mesecih, se za obračun odsotnosti šteje 22 delovnih dni na mesec.
(2) Starši lahko uveljavljajo rezervacijo izjemoma tudi med letom v kolikor je vnaprej napovedana in traja neprekinjeno najmanj 15 delovnih dni.
(3) Starši lahko koristijo rezervacijo za namen iz prvega in drugega odstavka tega člena v skupnem trajanju največ 2 meseca letno.
(4) Starši, ki imajo v vrtec vključenega več kakor enega otroka, lahko uveljavijo znižano plačilo za rezervacijo (oziroma začasen izpis) otroka le za najstarejšega otroka.
4. člen 
Staršem se za obdobje največ dveh mesecev, ko koristijo rezervacijo oziroma otroka začasno izpišejo iz vrtca, zaračunajo stroški, ki nastanejo z začasnim izpisom. Stroški se obračunajo v višini 25 % od plačila staršev, določenega na podlagi razvrstitve v plačilni razred.
5. člen 
Glede na razmere in položaj dejavnosti predšolske vzgoje v Občini Brežice, se število otrok v vseh oddelkih predšolske vzgoje poveča za dva otroka.
6. člen 
Če je otrok prisoten v vrtcu dlje časa kot traja posamezni program v katerega je otrok vključen, brez predhodnega dogovora z upravo vrtca, je staršem vrtec upravičen zaračunati dodatne stroške varstva. Za prvo uro znašajo stroški varstva 4,50 EUR, za vsako naslednjo uro pa 6,50 EUR.
7. člen 
Starši ob podpisu pogodbe o vpisu otroka v vrtec, za vsakega novo vpisanega otroka, plačajo akontacijo v višini 10 % od cene programa, v katerega bo otrok vključen. Znesek se poračuna pri plačilu prvega računa za storitev vrtca. V primeru, da starši kljub podpisani pogodbi otroka ne vključijo v vrtec, se akontacija ne vrne.
8. člen 
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcih Občine Brežice (Uradni list RS, št. 11/16).
9. člen 
Sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 5. 2019 dalje.
Št. 602-0003/2019
Brežice, dne 8. aprila 2019
Župan 
Občine Brežice 
Ivan Molan l.r.