Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2019 z dne 8. 4. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2019 z dne 8. 4. 2019

Kazalo

1036. Zaključni račun proračuna Občine Žirovnica za leto 2018, stran 2822.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in spremembe) in 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99 in 66/18 – UPB2) je Občinski svet Občine Žirovnica na 3. seji dne 28. 3. 2019 sprejel
Z A K L J U Č N I  R A Č U N 
proračuna Občine Žirovnica za leto 2018 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Žirovnica za leto 2018.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Žirovnica za leto 2018 sestavljajo splošni in posebni del, ter načrt razvojnih programov.
V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Žirovnica za leto 2018.
Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2018 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
3. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Žirovnica za leto 2018 izkazuje (v EUR brez centov):
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
3.498.764
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
3.305.231
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704)
2.773.270
700 Davki na dohodek in dobiček
2.384.808
703 Davki na premoženje
344.304
704 Domači davki na blago in storitve
42.641
706 Drugi davki
1.517
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+714)
531.960
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
414.873
711 Takse in pristojbine
4.579
712 Globe in druge denarne kazni
14.065
714 Drugi nedavčni prihodki
98.444
72
KAPITALSKI PRIHODKI (722)
88.382
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
88.382
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740)
105.152
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
105.152
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
4.174.057
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
1.125.661
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
232.528
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
37.715
402 Izdatki za blago in storitve
850.410
403 Plačila domačih obresti
9
409 Rezerve
5.000
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
1.368.774
410 Subvencije
12.185
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
686.061
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
226.592
413 Drugi tekoči domači transferi
443.936
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
1.500.276
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
1.500.276
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
179.346
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
16.217
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
163.129
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.) (skupaj prihodki minus skupaj odhodki)
–675.293
III./1.
PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.–7102)–(II.-403-404) (skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)
–675.930
III./2.
TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70+71)-(40+41) (tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)
810.795
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV)
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
1.500
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
1.500
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb
1.500
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELŽEV (IV.–V.) 
–1.500
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500+501)
41.410
50
ZADOLŽEVANJE
41.410
500 Domače zadolževanje
41.410
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550+551)
27.358
55
ODPLAČILA DOLGA
27.358
550 Odplačila domačega dolga
27.358
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–662.742
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
14.052
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
675.293
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
1.040.858
4. člen 
Presežek odhodkov in drugih izdatkov nad prihodki in drugimi prejemki, po zaključnem računu proračuna za leto 2018 v višini 662.742 EUR, se pokrije iz sredstev na računih.
5. člen 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave.
Št. 410-0038/2018
Breznica, dne 29. marca 2019
Župan 
Občine Žirovnica 
Leopold Pogačar l.r.

AAA Zlata odličnost