Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2019 z dne 8. 4. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2019 z dne 8. 4. 2019

Kazalo

1035. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja ŽA-1/5, stran 2821.

  
Na podlagi 119. in v povezavi s 110. členom Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2) (Uradni list RS, št. 61/17) in 29. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13 in 23/17) je župan Občine Žalec sprejel
S K L E P 
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja ŽA-1/5 
1. člen 
(splošno) 
S tem sklepom se začne priprava občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju: OPPN) za prostorsko ureditev južnega dela območja EUP z oznako ŽA-1/5 v Občini Žalec – območje HMEZAD exim d.d..
2. člen 
(ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN) 
Razlog za pripravo OPPN predstavljajo razvojne potrebe lastnikov, potreba po celoviti preureditvi območja za potrebe delovanja podjetja Hmezad exim d.d., ki je podjetje z dolgoletno tradicijo trgovanja s hmeljem. Na obravnavanem območju je potrebno načrtovati ureditve, ki bodo omogočile skladiščenja hmelja, dejavnosti povezane s predelavo hmelja, trgovino, promet, gostinstvo, nastanitve ter druge poslovne in sorodne dejavnosti. Načrtovati pa je potrebno tudi ustrezno in celovito ureditev gospodarske infrastrukture in prometa.
Pobudo za izdelavo OPPN je podal investitor priprave OPPN.
Pravna podlaga:
– Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in podzakonski predpisi,
– Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Žalec (Uradni list RS, št. 64/13, 91/13 – popr.),
– Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) TPC Žalec (Uradni list RS, št. 29/08).
3. člen 
(območje OPPN) 
Ureditveno območje OPPN vključuje južni del EUP ŽA – 1/5 in zajema zemljišča z naslednjimi parcelnimi številkami 907/2, 907/3, 907/5, 907/6, *297, *835, 908/25, 908/24, 908/23, 908/22, 908/21, 908/20, 908/7, 897/1, 897/3, 897/4 vse k.o. Žalec. Območje OPPN je veliko ca. 19.000 m².
Glede na usmeritve izdelanih strokovnih podlag oziroma smernic nosilcev urejanja prostora, se lahko območje OPPN tudi spremeni.
4. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
Strokovne podlage se izdelajo na osnovi obstoječe veljavne prostorske dokumentacije Občine Žalec, analize prostora, idejne zasnove, smernic nosilcev urejanja prostora in programskih izhodišč na predmetnem območju.
5. člen 
(roki za pripravo OPPN) 
Postopek priprave OPPN se izvaja skladno s 119. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17). S tem sklepom se določijo naslednji okvirni roki priprave OPPN:
– priprava osnutka OPPN / 30 dni,
– pridobitev smernic in odločbe potrebnosti izdelave celovite presoje vplivov OPPN na okolje – v nadaljevanju: CPVO / 30 dni,
– dopolnitev osnutka OPPN / 30 dni,
– javna razgrnitev in javna obravnava / 30 dni,
– priprava predloga OPPN / 15 dni po potrditvi stališč do pripomb in predlogov,
– pridobitev mnenj / 30 dni,
– izdelava usklajenega predloga OPPN / 15 dni,
– sprejem odloka OPPN na občinskem svetu / 30 dni.
Okvirni predvideni roki se zaradi nepredvidljivih zahtev in pogojev v postopku lahko tudi spremenijo. V kolikor bo ugotovljeno, da je potrebno izvesti CPVO, se postopek in roki od faze dopolnjenega osnutka dalje ustrezno spremenijo.
6. člen 
(nosilci urejanja prostora) 
Nosilci urejanja prostora, ki morajo pred pričetkom izdelave občinskega podrobnega prostorskega načrta podati smernice za njegovo pripravo, k dopolnjenemu predlogu občinskega podrobnega prostorskega načrta pa mnenja, so:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana,
2. RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor območja Savinje, Mariborska c. 88, 3000 Celje,
3. RS Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za kopenski promet Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana,
4. SŽ – Infrastruktura, d.o.o., Kolodvorska 11, 1000 Ljubljana,
5. RS, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
6. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Celje, Glavni trg 1, 3000 Celje,
7. Elektro Celje, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Vrunčeva 2a, Celje,
8. Telekom Slovenije, PE Celje, Lava 1, Celje,
9. Telemach d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 21, 1000 Ljubljana,
10. Adria plin d.o.o., podružnica Žalec, Ulica Ivanke Uranjek 1, 3310 Žalec,
11. Javno komunalno podjetje Žalec, d.o.o., Nade Cilenšek 5, Žalec,
12. SIMBIO d.o.o., Celje, Teharska cesta 49, Celje,
13. Občina Žalec, Urad za gospodarske javne službe, Ul. Savinjske čete 5, Žalec,
14. MS Žalec, Ulica Savinjske čete 4, 3310 Žalec,
ter drugi nosilci urejanja, če to pogojujejo utemeljene potrebe, ugotovljene v postopku priprave.
Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana (za CPVO) sodeluje v postopku kot organ, ki skladno z zakonodajo na podlagi pridobljenih mnenj odloča, ali je za prostorski akt potrebno izvesti celovito presojo vplivov plana na okolje.
Državni nosilci urejanja prostora, kateri podajo svoja mnenja o verjetnosti pomembnejših vplivov na okolje, so naslednji:
– Ministrstvo za kulturo,
– Zavod RS za varstvo narave,
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
– Ministrstvo za zdravje,
– Direkcija RS za vode,
– Zavod za gozdove.
Če nosilci urejanja prostora v roku 30 dni od prejema vloge in ustreznega gradiva za pridobitev smernic in mnenj, le-teh ne podajo pisno se šteje, da jih nimajo, pri čemer pa mora izdelovalec OPPN upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi.
Pri pripravi izdelave izhodišč za pripravo OPPN in strokovnih podlag sodelujejo naslednji udeleženci:
– pobudnik: HMEZAD exim d.d., Vrečerjeva ulica 14, 3310 Žalec,
– pripravljavec OPPN: Občina Žalec, Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec,
– izdelovalec OPPN: R Projekt d.o.o., Romihova 77, 2310 Slov. Bistrica.
7. člen 
(vključevanje javnosti) 
Javnost bo v postopek priprave vključena tako, da bo občina dopolnjen osnutek OPPN za 30 dni javno razgrnila, gradivo pa tudi objavila na svoji spletni strani. Javnosti se na razgrnjeno in objavljeno gradivo omogoči dajanje predlogov in pripomb v roku 30 dni. Javnost se seznani s krajem in časom javne razgrnitve, spletnim naslovom, kjer je osnutek OPPN objavljen, z načinom dajanja pripomb in rokom za njihovo posredovanje. Med javno razgrnitvijo bo občina zagotovila tudi javno obravnavo razgrnjenih gradiv.
8. člen 
(obveznosti v zvezi s financiranjem postopka) 
Sredstva v zvezi s financiranjem priprave OPPN, izdelavo geodetskega načrta, pripravo vseh strokovnih rešitev, izvedbo CPVO, kolikor bo potrebna zagotovi pobudnik sam.
9. člen 
(začetek veljavnosti sklepa) 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletnih straneh Občine Žalec. Veljati začne z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-0002/2019
Žalec, dne 2. aprila 2019
Župan 
Občine Žalec 
Janko Kos l.r.

AAA Zlata odličnost