Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2019 z dne 8. 4. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2019 z dne 8. 4. 2019

Kazalo

1034. Odlok o prvih spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Letališče (SD OPPN 1 Letališče), stran 2819.

  
Na podlagi 57. in 61.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 109/12, 76/14 – odl.US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZureP-2) je Občinski svet Občine Bovec na podlagi 30. člena Statuta Občine Bovec (Uradni list RS, št. 72/06) na 5. redni seji dne 28.03. 2019 sprejel
O D L O K 
o prvih spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Letališče (SD OPPN 1 Letališče) 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(predmet za spremembe in dopolnitve) 
S tem odlokom se spreminja in dopolnjuje (SD) Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu »Letališče« (Uradni list RS, št. 11/11), in sicer za zemljišči s parcelnima številkama 8150/5 in 8150/6, k.o. Bovec. SD OPPN 1 je potrebna zaradi sprememb in novih potreb dogradnje letalsko športnega parka z gostinsko turističnimi vsebinami in potrebami razvijajočega se padalskega centra, minimalnimi korekcijami atletskega stadiona z nogometnim igriščem in tribunami ter dopolnitvami z dopolnilnimi vsebinami. Spremembe in dopolnitve so razvidne tudi iz grafičnega dela v kartah 2.2.3 Urbanistično arhitektonska in krajinska zasnova in 2.2.5 Načrt ureditve omrežij GJI. Izdelala jih je Struktura, arhitekturna delavnica forme/vsebine pod št. U1819-SDOPPN1 Letališče Bovec.
II. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ODLOKA 
2. člen 
1. člen se spremeni, da se glasi:
»S tem odlokom se v skladu s Strategijo prostorskega razvoja Republike Slovenije in Odlokom o OPN Bovec (Uradni list SRS, št. 119/08) ter Odlokom o OPPN Letališče (Uradni list RS, št. 11/11) sprejme prve spremembe in dopolnitve OPPN Letališče (v nadaljevanju tudi SD OPPN 1). Akt je izdelala Struktura, arhitekturna delavnica forme/vsebine pod št. U1819-SDOPPN1.«
3. člen 
V 2. členu se za zadnjim stavkom doda stavek: »SD OPPN 1 pa spreminja in dopolnjuje merila urejanja in izgradnje objekta za padalce, gostinsko turističnega objekta, športnega parka in mirujočega prometa. V zvezi s tem se dopolnjujejo tudi ureditve komunalne infrastrukture.«
4. člen 
3. člen se za odstavkom Grafični del OPPN dopolni z:
»Grafični del SD OPPN 1 pa vsebuje:
2.1.1 Izsek iz Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Bovec (Uradni list RS, št. 119/08), M 1:2000
2.1.2 OPPN Letališče (Uradni list RS, št. 11/11)
2.1.4 Situacija katastra na DOF, M 1:2000
2.2.1 Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji, M 1:25000
2.2.2 Prikaz predvidenih rušitev stavb in infrastrukture, M 1:2000
2.2.3 Urbanistično arhitektonska in krajinska zasnova, M 1:1000
2.2.4 Zakoličbeni načrt, M 1:2000
2.2.5 Načrt ureditve poteka omrežij GJI – zasnova prometne, komunalne, energetske in komunikacijske infrastrukture ter priključevanje objektov, M 1:1000
2.2.5.1 Potek priključka kanalizacije na ČN Bovec, M 1:5000
2.2.6 Načrt členitve površin s prikazom grajenega javnega dobra, M 1:2000
2.2.7 Vplivno območje v času gradnje, M 1:2000
2.2.8 Prikaz ukrepov za izvajanje dejavnosti varstva pred naravnimi nesrečami, M 1:2000
2.3.1 Vplivno območje v času obratovanja, M 1:2000.«
5. člen 
3. člen se za poglavjem Priloge OPPN dopolni z:
»Priloge SD OPPN 1 so:
– izvleček iz hierarhično nadrejenega akta
– mnenja nosilcev urejanja prostora
– obrazložitev
– povzetek za javnost.«
6. člen 
V 4. členu se za zadnjim stavkom doda nov odstavek:
»Območje urejanja SDOPPN 1 obsega območje letališča (1,3 ha) in območje športnega parka (3,4 ha). Skupaj obsega 4,75 ha, vse na zemljiščih s parc. št. 8150/5 in 8150/6, k.o. 2207-Bovec. Parkirišča se uredijo na zemljišču s parc. št. 8150/6, k.o. 2207-Bovec (53 PM).
Ureditve komunalne infrastrukture (izgradnja priključka na kanalizacijsko omrežje) izven območja urejanja z OPPN pa segajo tudi na zemljišča s parc. št. 8150/1, 2879/1, 2873/1, 2873/4, 2892/1, 2893/3, 2894, 2901/2, 2899/2, 2898/4, 2898/3, 8118/32, vse k.o. 2207 Bovec.«
7. člen 
V 5. členu se za zadnjim stavkom doda odstavek, ki se glasi:
»Revidirane oziroma dopolnjene funkcije v SDOPPN01, omejene na območje letališča in športnega parka, so po posameznih površinah skladne z veljavnim OPPN in s tem tudi z veljavnim OPN. Glede na veljavni OPPN se znotraj območij le nekoliko reorganizirajo – z namenom izvedljivosti potrebnih podrobnejših programov, sicer že zastavljenih programov.«
8. člen 
V 6. členu se na koncu dodata odstavka, ki se glasita:
»V SD OPPN 1 se v območju letališča podrobneje opredeli le stavba gostinstva s prenočitvenimi zmogljivostmi in nove ureditve za potrebe razvijajočega se padalskega središča. Rešuje se tudi vprašanje parkiranja za tovrstne goste v kletni etaži tega objekta.
V območju športnega parka ostaja še naprej umeščen objekt za nogomet in atletiko (s 400 m atletsko stezo). Objekt naj ustreza mednarodnim standardom atletske zveze, z možnostjo postavitev tribun na vzhodni oziroma zahodni strani. V sklopu lokacije tribun naj bo opredeljena tudi možnost vzpostavitve pomožnih prostorov (garderobe, sanitarije ipd.) oziroma manjših lokalov z eventuelnimi dopolnilnimi vsebinami ostalih programov v območju OPPN. Med stadionom in parkirišči naj se na vzhodni strani oblikuje ambientalna ploščad za pešce. Na zahodni strani se uredi športni park – ureditve za vadbo na zelenih oziroma netlakovanih površinah v parkovni ureditvi z ustrezno vegetacijo. V severnem delu se uredijo dodatna parkirišča za osebna vozila (21 PM).«
9. člen 
V 8. členu se doda nov odstavek, ki se glasi:
»SD OPPN 1 v območju letališke ureditve slonijo na izhodišču projektne naloge naročnika, v območju športnega središča pa na projektni preveritvi standardov za tovrstne objekte.«
10. člen 
V 9. členu se spremeni drugi odstavek, da se glasi:
»Oblikovanje novih objektov naj bo modernistično – izhodiščno v elementarnih geometrijskih likih (kvadri), z izrazito horizontalno členitvijo ali brez nje, z oblikovno ravno streho. Delovati morajo horizontalno in ne smejo vertikalno dominirati okoliškim reliefnim strukturam.«
11. člen 
V 9. členu se točka 1.1. spremeni in združi s točko 1.3, da se glasi:
»1.1 HANGAR – PADALSKI CENTER, 1.3. GOSTINSKO TURISTIČNI PROGRAM
Na vzhodnem delu letališke ploščadi se ob obstoječem hangarju dogradijo še prostori padalskega centra in gostinsko turističnega programa objekta v stavbnem sklopu. Vsebuje naj prostore servisa padal, hangarja padalcev in skladišče ter skupni prostor. V sklopu gostinsko turističnega programa so dovoljene le naslednje dejavnosti (po SKD): 55.1 Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov in 56 Dejavnost strežbe jedi in pijač, v sklopu hangarja – padalskega centra pa so dovoljene dejavnosti (po SKD): 51 Zračni promet, 52.1 Skladiščenje in 52.23 Spremljajoče storitvene dejavnosti v zračnem prometu. Gostinski program naj služi potrebam letališča kot tudi športnemu parku. Tlorisna velikost stavbe je določena z geometrijo lokacije (karta 223):
– gradbeno linijo iz obstoječega hangarja na vzhodi strani,
– pozicioniranjem osnovnega, izrazito vzdolžnega kubusa (razmerje širina: dolžini vsaj 1:3 ali več), s severno, fasado vzdolž meje parcele proti stadionu (meje med parcelama št. 8150/5 in 8150/6), odmaknjena od nje najmanj 3,0 m (optimalno največ do 5,0 m brez posebne ambientalno prostorske utemeljitve); kubus se po dolžini proti zahodu lahko razvije do odmika 3,0 m od parcelne meje parcele št. 8150/1; po globini, proti jugu, pa je lahko kubus največ širok do severne linije obstoječega hangarja (znotraj polja po grafiki 223);
– s pozicioniranjem povezovalnega kubusa z obstoječim hangarjem (če ostane) na omenjeno gradbeno linijo.
Višinski gabarit stavbe je največ klet, pritličje in možno nadstropje, s teraso na strehi. Pri tem naj bo najmanj povezovalni del z obstoječim hangarjem v celotni širini in po globini vsaj 5 m (oddaljenostjo od obstoječega hangarja) višinsko (zgornji rob atike ravne strehe) poravnan z gabaritom kapi obstoječega hangarja.
V kontekstu varovanja letališkega prometa v Bovcu je potrebno v celoti upoštevati smernico RS, Ministrstva za infrastrukturo, direktorata za letalski in pomorski promet št. 350-108/2018/4-00201644, ki določa upoštevanje vzletno, priletne in druge omejitvene ravnine v prostoru letališča. Vsi predvideni posegi so izven vodoravne omejitvene ravnine 476 m.n.v. (najvišji je 448,5 m) in 20 % naklona ravnine, merjenega na v smernici predpisan način.«
12. člen 
V 9. členu se črta točka 1.2 Upravna stavba.
13. člen 
V 9. členu se točka 1.4 Letališka ploščad spremeni, da se glasi:
»Letališka ploščad služi za servisiranje, parkiranje in polnjenje letal z gorivom in je locirana na zahodni strani hangarjev. Izvede naj se v utrjeni, vodo nepropustni izvedbi, v velikosti do 400 m2 – pozicija in oblika naj se prilagodijo geometriji stavbnih kubusov.«
14. člen 
V 9. členu se v točki 2.1 Nogometno igrišče besedilo spremeni, da se glasi:
»2.1 NOGOMETNO IGRIŠČE Z ATLETSKO STEZO 400 m
Nogometno igrišče se izvede v travni površini največjih dimenzij 70x100 m, orientirano v smeri S-J. Okoli igrišča je predvidena atletska 6-pasovna steza (tartan ali umetna masa) za tek dolžine 400 m. Dovoljene so naslednje dejavnosti (po SKD): 56.102 Okrepčevalnice in podobni obrati, 56.2 Priložnostna priprava in dostava jedi, 56.3 Strežba pijač, 93 Športne in druge dejavnosti za prosti čas ter 96 Druge storitvene dejavnosti. Ob dovozni cesti oziroma pod eventuelnimi tribunami se lahko zgradijo garderobe, sanitarije, prostori za sodnike, novinarje in shrambe za športno opremo ter eventuelni javni lokali za osebne storitve oziroma gostinstvo – tribune in pomožni objekti niso obvezni, so opcija, tudi za eventuelno fazno dograditev. Eventuelne tribune se lahko prekrijejo z lahko streho. Eventuelna gradnja pomožnih prostorov izven stavbe tribun pa je določena z:
– lokacijo v območju tribun (po situaciji na karti 223),
– z oblikovano ravno streho, v višini največ do kapi obstoječega hangarja. Območje stadiona naj se ogradi.
Kompleks nogometnega igrišča z atletsko stezo se umesti ob ploščad pešcev. Stik s cesto določajo nova parkirišča za osebna vozila (ca. 32).
Ostale površine so travnate, ki se jih lahko uporabi in uredi za druge atletske dejavnosti oziroma športe ali pa za sprostitvene dejavnosti. Površina se zasadi z drevjem in opremi z urbano opremo.
15. člen 
11. člen se premeni, da se glasi:
»(priključevanje na okoljsko, energetsko in telekomunikacijsko GJI) 
Ker je območje komunalno neopremljeno, je potrebno izvesti vse infrastrukturne priključke na novo. Vsa GJI bo praviloma potekala po ali v telesu voznih površin javnega dobra. Medsebojni odmiki, globina in križanja morajo biti v skladu s predpisi.
FEKALNA KANALIZACIJA
Za potrebe odvajanja in čiščenja odplak je potrebno zgraditi novo kanalizacijsko omrežje do priključka na centralno čistilno napravo po idejni zasnovi, ki je sestavni del gradiva dopolnjenega osnutka SD OPPN 1. Priključevanje na omrežje je možno na podlagi priloženih smernic Komunale Tolmin št. 54/18-K in njihovega mnenja v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja.
METEORNA KANALIZACIJA
Meteorna kanalizacija je ločena in poteka proti jugu. Vse vode iz utrjenih povoznih površin se vodijo preko maščobolovilca v ponikovalnico, locirano v območju proti Soči.
VODOVODNO IN HIDRANTNO OMREŽJE
Priključek se izvede na obstoječe javno vodovodno in hidrantno omrežje, ki se dogradi. Priključevanje na omrežje je možno na podlagi priloženih smernic Komunale Tolmin d.o.o. št. 80/2018 in mnenja Komunale v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja.
ODPADKI
Odpadki se bodo za območje OPPN zbirali ločeno na za to predvidenem ekološkem otoku in v opredeljenih prostorih za odpadke, ki jih, skupaj z nabavo ustreznih zabojnikov, zagotavlja vsak investitor – lastnik prostorov v območju urejanja. Prostori za zbiranje odpadkov morajo biti stalno dostopni za kamione, velikost in vrsto zabojnikov pa bodo določeni v izdaji mnenja pred izdajo gradbenih dovoljenj.
ELEKTRO IN TELEKOMUNIKACIJSKO OMREŽJE
Ureditev se priključuje na TP Letališče Bovec v skladu z grafičnim prikazom, smernico št. 35008-4/2017/-3/10921-4 in v soglasju z Elektro Primorska d.d.
Priključek na fiksno telekomunikacijsko omrežje se izvede v jašku pri gasilskem domu na parceli 2564/1. V območju zgrajenih in načrtovanih objektov tega OPPN izven koridorja vzletno pristajalne steze je dopustna postavitev bazne postaje skladno z enotno klasifikacijo vrst objektov CC-SI 22240 – lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi in lokalna (dostopkovna) komunikacijska omrežja. «
16. člen 
20. člen se spremeni, da se glasi:
»(dovoljena odstopanja) 
Tolerance glede namembnosti območja (vsebinskih in funkcionalnih rešitev) so mogoče znotraj centralnih dejavnosti, dejavnost športa in za dejavnost prometa za potrebe letališča CC-SI od šifre 12112, 12203 in 124 v kolikor ni neka dejavnost moteča za opravljanje obstoječih dejavnosti. Na območju športnega parka je mogoča gradnja objektov za potrebe športa, gostinsko turistične dejavnosti in zabavišča po CC-SI 12112, 1265. Dopustna je tudi samo ena ali več vrst dejavnosti.
Tolerance glede odmikov in gabaritov:
Gradbena linija objektom je določena grafično v karti 223, z izhodiščem obstoječega objekta hangarja. Atletska steza z nogometnim igriščem se locira z grafično opredeljeno geometrijo – orientacijo, z uravnoteženim – sredinskim odmikom od južne meje oziroma ureditve poti ob gostinsko turističnem objektu na južnem robu in severnem robu – med atletsko stezo in obstoječo potjo (maksimalno odstopanje od enakih odmikov ± 1 m), zatem na vzhodni strani vzporedno s cesto ob ploščad pešcev z zaporednim parkiranjem na odmik atletske steze od ceste (28 m ± 1 m).
OPPN določa osnovne gabarite objektom in ureditvam, lahko pa so ti tudi večji ali manjši, če ustrezajo osnovnim pogojem glede gradbene linije. Višinski gabariti stavb lahko odstopajo v višino ± 10 %. Minimalni odmik stavb od parcelnih meja je 3,0 m, talne ureditve pa lahko segajo do parcelnih meja.
17. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-01/2018-16
Bovec, dne 29. marca 2019
Župan 
Občine Bovec 
Valter Mlekuž l.r.