Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2019 z dne 8. 4. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2019 z dne 8. 4. 2019

Kazalo

1031. Pravilnik Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije, o upravičenih stroških sofinanciranih projektov in programov, stran 2811.

  
Na podlagi druge alineje prvega odstavka 18. člena in prvega odstavka 26. člena Zakona o javnih agencijah (Uradni list RS, št. 52/20, 51/04 – EZ-A in 33/11 – ZEKom-C), je svet Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije, na 32. redni seji, dne 31. 1. 2019, sprejel
P R A V I L N I K 
Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije, o upravičenih stroških sofinanciranih projektov in programov 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina) 
S tem pravilnikom se določa vrsta in vsebina upravičenih stroškov projektov in programov, ki jih lahko sofinancira Slovenski filmski center, javna agencija Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: agencija), ter pogoje za priznavanje upravičenosti in njihovo izkazovanje.
II. UPRAVIČENI IN NEUPRAVIČENI STROŠKI 
2. člen 
(upravičeni stroški) 
Upravičeni stroški projekta so stroški, nastali pri aktivnostih, ki so v celoti ali delno v neposredni zvezi s projektom, sprejetim v sofinanciranje, so v skladu s predmetom in z namenom razpisa ter niso sofinancirani iz drugih javnih virov.
3. člen 
(pogoji za priznanje upravičenosti stroškov) 
(1) Pogoji za priznanje upravičenosti stroškov so naslednji:
– vrsta stroška, ki je s tem pravilnikom opredeljen kot upravičen, je navedena v predračunu projekta ali programa,
– so nujno potrebni in so v celoti ali delno nastali izključno zaradi izvajanja projekta ali programa,
– so dejansko nastali na podlagi opravljenega dela, dobavljenega materiala in opravljenih storitev,
– so pripoznani v skladu s skrbnostjo dobrega gospodarja,
– so nastali in bili plačani v obdobju upravičenosti,
– so izkazani z verodostojnimi listinami.
(2) Stroški morajo temeljiti na verodostojnih listinah. Kot dokazila o izvršenih plačilih se upoštevajo verodostojne listine, za katere tako določajo veljavni predpisi. Iz dokazil o nastalih stroških morata biti razvidni vrsta in vrednost opravljenega dela ali dobavljenega materiala oziroma opravljenih storitev.
(3) Stroški oziroma izdatki morajo biti evidentirani za vsak projekt ali program posebej v poslovnih knjigah producenta na posebnem stroškovnem mestu. Na vseh listinah je treba navesti naziv stroškovnega mesta, na katerem so evidentirani stroški v poslovnih knjigah producenta.
(4) Agencija sofinancira le upravičene stroške, ki so nastali od dneva objave javnega razpisa naprej, razen stroškov ureditve avtorskih pravic, ki so lahko sofinancirani tudi, če so nastali do največ enega leta pred dnem objave. Stroški realizacije študijskih filmov in študijskih televizijskih del ter stroški projektov, sofinancirani po shemi de minimis, so lahko sofinancirani tudi, če so nastali v tekočem proračunskem letu.
(5) Kot upravičeni stroški se priznajo vrednosti stroškov, ki so izkazane na računu, vendar brez obračunanega davka na dodano vrednost (v nadaljnjem besedilu: DDV). Upošteva se neto vrednost računa, razen v primeru, ko producent ne more odbiti celotnega DDV oziroma ta ni v celoti povračljiv. V tem primeru se kot strošek prizna tudi del DDV, katerega si producent ne more povrniti.
(6) V primeru, da agencija ne sofinancira stroškov, ki so s tem pravilnikom opredeljeni kot upravičeni, oziroma jih sofinancira le do določene višine, mora izvajalcu podati ustrezno utemeljitev, zakaj dela stroškov, ki so v skladu s tem pravilnikom opredeljeni kot upravičeni, ne bo sofinancirala.
4. člen 
(neupravičeni stroški) 
Neupravičeni stroški projekta ali programa so stroški, ki jih agencija ne sofinancira. To so zlasti:
– stroški, ki niso v neposredni povezavi s projektom ali programom,
– stroški za nakup, gradnjo in adaptacijo zgradb, ki niso usklajeni s scenografijo,
– stroški za nakup filmske tehnike in ostale opreme, pisarniškega pohištva in prevoznih sredstev,
– DDV, razen v delu, za katerega producent ni upravičen do povračila DDV,
– stroški zamudnih obresti zaradi nepravočasnega poravnavanja producentovih obveznosti,
– denarne kazni, penali, varščine in stroški sodnih postopkov,
– stroški, ki so že financirani iz drugih javnih sredstev ali virov EU, ter stroški, ki so že bili producentu sofinancirani za isti projekt v predhodnih fazah (npr. razvoj filmskega projekta ali scenarija) ali v okviru drugega sofinanciranega projekta ali programa.
III. UPRAVIČENI STROŠKI, KI SE KOT UPRAVIČENI FINANCIRAJO PRI RAZLIČNIH FILMSKIH OZIROMA AVDIOVIZUALNIH DEJAVNOSTIH 
5. člen 
(stroški ureditve in opravljenega dela na scenariju, zgodborisu in likovni zasnovi) 
Upravičeni stroški ureditve pravic in opravljenega dela na scenariju, zgodborisu in likovni zasnovi se nanašajo na ureditev pravic, zlasti za literarno predlogo in scenarij, ter na delo, ki je opravljeno v neposredni zvezi s scenarijem (kot npr: honorar pisca scenarija, treatmenta, sinopsisa, koscenaristov, »script doctorja«, dramaturga, avtorja dialogov, prevodi scenarija, treatmenta, sinopsisa, stroški udeležbe – šolnine za delavnico za razvoj scenarija, stroški scenarističnih raziskav, izdelava zgodborisa, izdelava likovne zasnove, likov in ozadij, itd.). Prav tako se ti stroški nanašajo na ureditev pravic za uporabo drugih avtorskih in sorodnih del oziroma arhivsko gradivo.
6. člen 
(stroški dela producenta) 
(1) Upravičeni stroški dela producenta so stroški izplačanih nadomestil za delo producenta.
(2) Agencija lahko stroške dela producenta, ki ne vključujejo stroškov avtorskega dela, sofinancira največ do višine 7 % zneska sofinanciranja projekta ali programa pri filmskih projektih.
(3) Neposredni stroški plačil zaposlenih pri producentu, ki delajo neposredno na projektu ali programu, niso vključeni v omejitev iz prejšnjega odstavka. Pogoj za priznavanje upravičenosti stroškov plač zaposlenih pri producentu so sklenjene pogodbe o zaposlitvi in izjava producenta o vključitvi zaposlenih v neposredno delo na projektu ali programu.
7. člen 
(stroški honorarjev članov filmske in izvajalske ekipe) 
Upravičeni stroški honorarjev članov filmske ekipe (režiser, direktor fotografije, avtor glasbe, glavni animator in ostali člani filmske ekipe) in izvajalske ekipe (igralcev in drugih nastopajočih oziroma njihovih skrbnikov) so stroški izplačanih nadomestil za delo članom filmske ekipe ter stroški izplačanih nadomestil za delo igralcem in drugim nastopajočim oziroma njihovim skrbnikom.
8. člen 
(stroški izbora potencialne izvajalske ekipe) 
Upravičeni stroški izbora potencialne izvajalske ekipe (igralcev in drugih nastopajočih) so stroški:
– avdicij in zasedbe vlog,
– izvedbe predintervjujev,
– izvedbe poskusnih snemanj in
– drugi neposredni upravičeni stroški, ki se nanašajo na izvedbo izbora potencialne izvajalske ekipe.
9. člen 
(stroški filmske tehnike, storitev in opreme) 
Upravičeni stroški filmske tehnike, storitev in opreme so zlasti:
– stroški najema, ki nastanejo v fazi priprav na snemanje, snemanja, postprodukcije (snemalne, tonske, scenske, svetlobne, montažne) ter stroški nabave potrošnega in drobnega materiala za delovanje filmske tehnike,
– izdatki za najem in delovanje opreme, ki je nujno potrebna za delovanje filmske tehnike (agregati, grelci ipd.),
– obratovalni stroški Filmskega studia Viba film Ljubljana, ki se nanašajo na izvedbo projekta, vendar niso predmet pogodbe o neodplačnem opravljanju storitev po sklenjeni pogodbi med Filmskim studiem Viba film Ljubljana in producentom,
– stroški najema posebnih vozil (kot npr: dvigala, helikopterjev, dronov in letal) ter ostale mehanizacije, potrebne za izvedbo projekta in
– drugi neposredni upravičeni stroški, ki se nanašajo na filmsko tehniko, storitev in opremo,
– stroški nakupa nosilcev slike, zvoka, filmskega traku, fotografskih nosilcev slike, stroški nakupa licenc oziroma pravic (kot npr. Dolby ipd.) ter stroški opravljenih storitev za obdelavo filmskega traku ter drugih avdio oziroma videonosilcev, in sicer do končnega formata, ki omogoča javno kinematografsko predvajanje oziroma v primeru avdiovizualnih projektov predvajanje v medijih.
10. člen 
(stroški prehrane, prenočitev, prevozov in potni stroški članov ekipe) 
(1) Upravičeni stroški prehrane in prenočitev članov ekipe so:
– povračila stroškov za prehrano (hrano in brezalkoholno pijačo) za člane filmske in izvajalske ekipe za čas dela na projektu,
– povračila stroškov za prenočevanje za člane filmske in izvajalske ekipe v času dela na projektu v Republiki Sloveniji in tujini,
– stroški organiziranih prevozov oseb, opreme, rekvizitov, scenografije in drugega,
– stroški najema vozil,
– povračila potnih stroškov, dnevnic zaposlenih ter kilometrine za vožnje z lastnimi, najetimi ali s službenimi vozili za namene izvajanja projekta.
(2) Obračunski dokumentaciji, s katero se dokazuje upravičenost stroškov iz prejšnjega odstavka, je potrebno predložiti seznam oseb, za katere se krijejo stroški.
(3) Agencija lahko krije stroške iz zadnje alineje prvega odstavka tega člena do višine veljavne vrednosti dnevnice, določene z veljavnimi predpisi v Republiki Sloveniji.
11. člen 
(stroški zavarovanj) 
Upravičeni stroški zavarovanja so zlasti stroški zavarovanj, ki se nanašajo na zavarovanje izvedbe projekta, tehnike, opreme, scenografije, oseb, pridobitve garancije za dobro izvedbo posla, filmskega materiala.
12. člen 
(režijski stroški) 
(1) Režijski stroški so: stroški komunikacijskih in poštnih storitev, stroški elektrike, ogrevanja, čiščenja, vzdrževanja in upravljanja registriranega poslovnega prostora, stroški najema pisarniških prostorov, potrebnih za realizacijo projekta ali programa, stroški pisarniškega materiala in drobnega inventarja, stroški tiskanja (kartuše, tonerji ipd.) in fotokopiranja, stroški računovodskih storitev, stroški tarife storitev agencije v delu, ki se nanaša na realizacijo oziroma izvedbo sofinanciranega projekta, stroški reprezentance, stroški svetovalnih storitev s finančnega, pravnega in z davčnega področja, stroški revizije in drugi stroški poslovanja producenta, ki se nanašajo na sofinanciran projekt ali program. V primeru, da producent izvaja več projektov ali programov oziroma drugih poslovnih aktivnosti, mora obrazložiti delež režijskega stroška, ki ga uveljavlja pri posameznem projektu.
(2) Agencija lahko sofinancira v zvezi s projektom ali programom nastale režijske stroške največ do višine 5 % zneska sofinanciranja projekta ali programa, v to omejitev pa se ne šteje strošek tarife storitev agencije in revizije iz prejšnjega odstavka.
IV. UPRAVIČENI STROŠKI, KI JIH AGENCIJA FINANCIRA PO POSAMEZNIH FILMSKIH IN AVDIOVIZUALNIH DEJAVNOSTIH 
13. člen 
(financiranje razvoja scenarijev) 
V okviru faze razvoja scenarijev lahko agencija producentu oziroma piscu scenarija sofinancira le naslednje vrste neposrednih stroškov:
– ureditev pravic in opravljeno delo na scenariju, zgodborisu in likovni zasnovi,
– udeležba na delavnicah, seminarjih, festivalih in filmskih sejmih, kjer se razvija sofinanciran projekt,
– prehrana, prevoz piscev scenarija in strokovnjakov za scenarij.
14. člen 
(financiranje razvoja filmskih projektov) 
V okviru faze razvoja filmskih projektov lahko agencija producentu sofinancira le naslednje vrste neposrednih stroškov:
– ureditev pravic in opravljenega dela na scenariju, zgodborisu in likovni zasnovi,
– delo članov filmske ekipe ter strokovnjakov za razvoj scenarija,
– delo producenta,
– izbor potencialne izvajalske ekipe,
– udeležba soavtorjev in producenta na delavnicah, seminarjih, festivalih in filmskih sejmih, kjer se razvija oziroma predstavlja sofinanciran projekt,
– stroški filmske tehnike, storitev in opreme,
– prehrana, prevoz in prenočitev članov filmske ekipe,
– režijski stroški.
15. člen 
(financiranje realizacije filmskih projektov vključno s fazo postprodukcije) 
V okviru faze realizacije filmskih projektov, z izjemo stroškov faze promocije in distribucije, lahko agencija producentu sofinancira le naslednje vrste neposrednih stroškov:
– ureditev pravic in opravljeno delo na scenariju, zgodborisu in likovni zasnovi,
– honorarji članov filmske in izvajalske ekipe,
– izbor potencialne izvajalske ekipe,
– delo producenta,
– stroški scenografije in rekvizitov (stroški nakupa scenskih elementov, porabljenega materiala, blaga in storitev pri izdelavi scenskih elementov in rekvizitov, najema scenskih elementov in rekvizitov materiali in izvedba, čiščenja scenografije in rekvizitov, lokacij snemanja, kot npr.: stroški najema studia, stroški najema lokacij za snemanje in pripadajoči obratovalni stroški, stroški cestninskih zapor, izdelave varnostnega elaborata, stroški varovanja oseb, scenografije in tehničnih sredstev v skladu z varnostnim elaboratom in zakoni, ki urejajo to področje, stroški pridobivanja dovoljenj za snemanja in uporabo javnih površin, takse, stroški čiščenja, stroški objave v medijih, stroški javnega vodovoda in razsvetljave ter odvoza smeti, odškodnine, stroški adaptacij snemalnih mest, poravnave škod in poškodb, vzpostavitve snemalnih mest oziroma lokacij v prvotno stanje, stroški postavitve mobilnih sanitarij, stroški gasilcev, stroški posebnih asistenc itd.) in drugi neposredni upravičeni stroški, ki se nanašajo na izdelavo scenografije in rekvizitov,
– stroški kostumografije (stroški nakupa in predelave kostumov, porabljenega materiala, blaga in storitev pri pripravi oziroma izdelavi kostumov, najema kostumov, čiščenja kostumov) in maske (stroški porabljenega materiala, blaga in storitev pri oblikovanju in izdelavi maske, frizerskih storitev ter nakupa materiala, potrebnega za izdelavo frizure, posebnih maskerskih učinkov),
– stroški filmske tehnike, storitev in opreme,
– prehrana, prevoz, prenočitev in potni stroški članov ekipe,
– zavarovanja,
– režijski stroški.
16. člen 
(financiranje realizacije filmskih projektov – fazi promocije in distribucije) 
(1) Znesek sofinanciranja promocije in distribucije filmov v Republiki Sloveniji ne sme presegati vrednosti 30.000,00 eurov.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko agencija sofinancira promocijo in distribucijo filma, ki je bil manjšinsko sofinanciran, največ do višine 5.000,00 eurov.
(3) Upravičeni stroški promocije in distribucije filmov v Republiki Sloveniji so stroški:
– izdelave distribucijskih kopij in napovednika v DCP formatu,
– strokovnih sodelavcev, ki sodelujejo pri promociji in distribuciji filma,
– izdelave oglasnega materiala, oblikovanja in tiskanja plakatov ter programskih lističev, izdelave fotografij ter promocije na socialnih omrežjih,
– izvedbe premier v Republiki Sloveniji (plačilo moderatorja, pogostitve, izvedbe kulturnega programa itd.),
– oglaševanja v medijih.
17. člen 
(financiranje promocije slovenskih filmov v tujini) 
(1) Upravičeni stroški sofinanciranja promocije slovenskih filmov v tujini so stroški:
a) v okviru festivalov svetovnih premier (seznam festivalov je kot priloga sestavni del tega pravilnika):
– izdelave in podnaslavljanja filmskega nosilca (digitalnega ali 35 mm),
– transporta filmskega nosilca,
– izdelave promocijskega materiala,
– udeležbe na festivalu za največ pet najpomembnejših članov filmske ekipe uvrščenega filma,
b) v okviru udeležbe filma v uradni selekciji katerega od tekmovalnih mednarodnih filmskih festivalov nacionalnih premier in festivalov kratkega in dokumentarnega filma (seznam festivalov je kot priloga sestavni del tega pravilnika):
– transporta filmskega nosilca,
– izdelave in podnaslavljanja filmskega nosilca,
– udeležbe (so)avtorja filma, ki ga povabi vodstvo festivala, v kolikor teh stroškov ne krije festival.
(2) Za udeležbo filmov na mednarodnih festivalih, ki niso navedeni v prilogah tega pravilnika, agencija ne sofinancira stroškov gostovanja avtorjev in promocijskih aktivnosti na festivalu.
18. člen 
(financiranje izvedbe filmskih festivalov) 
Agencija lahko za potrebe izvedbe filmskega festivala sofinancira le naslednje vrste neposrednih stroškov:
– odkup licenčnih pravic za filme (stroški odkupa licence za film za festivalsko predvajanje),
– delo, oziroma honorarji članov izvajalske ekipe (avtorska dela, oziroma druga dela, neposredno povezana z izvedbo festivala),
– najem prostorov ter stroški organizacije in izvedbe strokovnih srečanj ter dogodkov v okviru festivala,
– najem tehnične opreme in tehničnih storitev, potrebnih za izvedbo festivala,
– prehrana, prevoz in prenočitev članov izvajalske ekipe in gostov festivala,
– zavarovanja,
– promocija festivala,
– izdelava publikacij in tiskovin festivala,
– režijski stroški.
19. člen 
(financiranje programov in projektov filmske vzgoje v Republiki Sloveniji) 
Agencija lahko za potrebe izvedbe programov ali projektov sofinancira le naslednje vrste neposrednih stroškov:
– delo, honorar članov izvajalske ekipe in gostov financiranega filmskovzgojnega programa ali projekta,
– najem prostorov ter stroški organizacije in izvedbe strokovnih srečanj ter dogodkov,
– najem tehnične opreme in tehničnih storitev, potrebnih za izvedbo programa ali projekta,
– prehrana in prenočitev udeležencev ali organizatorjev filmskovzgojnih dogodkov,
– prevoz članov izvajalske ekipe in gostov,
– promocija kulturno-vzgojnega programa ali projekta,
– izdelava publikacij in tiskovin programa ali projekta,
– režijski stroški.
20. člen 
(financiranje programov organizirane filmske stroke) 
Agencija lahko za potrebe izvajanja projektov organizirane filmske stroke, ki spodbujajo razvoj organizirane filmske stroke, sofinancira le naslednje vrste neposrednih stroškov:
– honorarji članov izvajalske ekipe in gostov,
– najem prostorov za organizacijo in izvedbo strokovnih srečanj ter dogodkov,
– najem tehnične opreme in tehničnih storitev,
– prehrana, prevoz in prenočitev članov izvajalske ekipe in gostov,
– promocija in izvajanje mednarodnih aktivnosti,
– podelitev nagrad in izdelava plaket,
– izdelava publikacij in tiskovin,
– režijski stroški.
21. člen 
(financiranje strokovnega izobraževanja in usposabljanja soavtorjev, avtorjev prispevkov, producentov, izvajalcev in drugih strokovnjakov s področja dela agencije v tujini) 
Agencija lahko za potrebe strokovnega izobraževanja in usposabljanja soavtorjev, avtorjev prispevkov, producentov, izvajalcev s področja dela agencije sofinancira le naslednje vrste neposrednih in izkazanih stroškov:
– šolnina oziroma kotizacija,
– prehrana in prenočitev v maksimalni protivrednosti dnevnice v javnem sektorju za posamezno državo,
– prevoz,
– prevodi,
– izdelava publikacij in tiskovin.
22. člen 
(financiranje digitalizacije kinematografskega predvajanja) 
Vrste neposrednih stroškov, ki jih agencija lahko sofinancira za potrebe digitalizacije slovenskih kinematografov oziroma kinematografske verige, se določijo z besedilom javnega razpisa.
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA 
23. člen 
(dokončanje postopkov) 
Projekti, ki so bili sprejeti v sofinanciranje pred uveljavitvijo tega pravilnika, se zaključijo v skladu s PravilnikomSlovenskega filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije, o upravičenih stroških sofinanciranih projektov (Uradni list RS, št. 60/11 in 82/11).
24. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije, o upravičenih stroških sofinanciranih projektov (Uradni list RS, št. 60/11 in 82/11).
25. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-3/2019/12
Ljubljana, 31. januarja 2019
EVA 2019-3340-0003
Bojan Labović l.r.
Predsednik sveta 
Slovenskega filmskega centra, 
javne agencije Republike Slovenije 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti