Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2019 z dne 8. 4. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2019 z dne 8. 4. 2019

Kazalo

1030. Zakon o dopolnitvi Zakona o gasilstvu (ZGas-C), stran 2811.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o dopolnitvi Zakona o gasilstvu (ZGas-C) 
Razglašam Zakon o dopolnitvi Zakona o gasilstvu (ZGas-C), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 28. marca 2019.
Št. 003-02-3/2019-37
Ljubljana, dne 5. aprila 2019
Borut Pahor l.r.
predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O DOPOLNITVI ZAKONA O GASILSTVU (ZGas-C) 
1. člen
V Zakonu o gasilstvu (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo) se za 14.c členom doda nov 14.č člen, ki se glasi:
»14.č člen 
(dodatek za stalnost) 
(1) Poklicnim gasilcem, ki v skladu s sistemizacijo delovnih mest opravljajo operativne naloge gasilstva, pripada za vsako začeto leto dela na taki dolžnosti nad pet let dodatek za stalnost v višini, določeni z zakonom, ki ureja sistem plač v javnem sektorju.
(2) Javnemu uslužbencu, ki je premeščen na delo v poklicno gasilsko enoto, se za določitev dodatka za stalnost šteje tudi delovna doba v organu, iz katerega je premeščen, če je bil po predpisih in pod pogoji, ki veljajo za organ, iz katerega je premeščen, upravičen do dodatka za stalnost.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
(poračun dodatka za stalnost) 
Poklicni gasilci so upravičeni do poračuna dodatka za stalnost iz prvega odstavka 14.č člena zakona od 1. januarja 2018.
3. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 213-10/19-1/14
Ljubljana, dne 28. marca 2019
EPA 363-VIII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
Tina Heferle l.r.
podpredsednica 

AAA Zlata odličnost