Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2019 z dne 4. 4. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2019 z dne 4. 4. 2019

Kazalo

907. Pravilnik o izvajanju predhodnega svetovanja, stran 2541.

  
Na podlagi četrtega odstavka 204. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17 in 21/18 – ZNOrg) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti izdaja
P R A V I L N I K 
o izvajanju predhodnega svetovanja 
1. člen 
(vsebina pravilnika) 
S tem pravilnikom se določa način izvajanja predhodnega svetovanja pri centru za socialno delo za:
– zakonca, ki nameravata vložiti predlog za razvezo zakonske zveze,
– starša, ki nameravata vložiti predlog za začetek postopka o varstvu in vzgoji otroka, o preživljanju otroka, o njegovih stikih z njima ali o vprašanjih izvajanja starševske skrbi, ki bistveno vplivajo na otrokov razvoj,
– starša, druge osebe, s katerimi je otrok družinsko povezan in nanje osebno navezan (v nadaljnjem besedilu: druge osebe), in otroka, ki nameravajo vložiti predlog za začetek postopka o otrokovih stikih z drugimi osebami.
2. člen 
(čas izvedbe predhodnega svetovanja) 
Predhodno svetovanje se izvede pred vložitvijo predloga pri pristojnem sodišču.
3. člen 
(vabljenje na predhodno svetovanje) 
(1) Strokovni delavec povabi osebe iz 1. člena tega pravilnika (v nadaljnjem besedilu: stranke) na predhodno svetovanje najpozneje v 14 dneh po prejemu predloga za predhodno svetovanje.
(2) V vabilu se določi datum, uro in kraj predhodnega svetovanja. Datum se določi tako, da ostane strankam za pripravo najmanj osem dni od prejema vabila.
(3) V vabilu se stranke pouči o posledicah neudeležbe na predhodnem svetovanju.
(4) Vabilo se strankam vroči osebno, v skladu z določbami zakona, ki ureja upravni postopek.
4. člen 
(predhodno svetovanje za zakonca) 
(1) V predhodnem svetovanju za zakonca, ki nameravata vložiti predlog za razvezo zakonske zveze, se strokovni delavec in zakonca najprej seznanijo z razlogi, ki so pripeljali do odločitve za vložitev predloga za razvezo zakonske zveze.
(2) Strokovni delavec zakoncema pomaga ugotoviti, ali obstaja možnost za ohranitev njune zakonske zveze.
5. člen 
(ohranitev zakonske zveze) 
(1) Če se v predhodnem svetovanju ugotovi, da obstaja možnost, da se zakonska zveza ohrani, strokovni delavec zakonca seznani z možnostjo udeležbe na strokovnem svetovanju pri centru za socialno delo.
(2) S strokovnim svetovanjem, ki se izvaja individualno ali v skupini, se zakoncema pomaga rešiti težave, s katerimi se soočata, in izboljšati njun odnos.
(3) Udeležba na strokovnem svetovanju je za zakonca prostovoljna in brezplačna.
6. člen 
(nevzdržnost zakonske zveze) 
(1) Če se v predhodnem svetovanju ali po izvedbi strokovnega svetovanja iz prejšnjega člena ugotovi, da je zakonska zveza za vsaj enega od zakoncev nevzdržna, strokovni delavec zakonca seznani s posledicami, ki nastanejo z razvezo zakonske zveze zanju in za njuno družinsko skupnost, z možnimi rešitvami in oblikami pomoči.
(2) Strokovni delavec in zakonca se seznanijo, ali obstaja med zakoncema sporazum. Če se zakonca nista sporazumela sama, jima pri sklenitvi sporazuma pomaga strokovni delavec.
(3) V primeru da imata zakonca skupnega otroka, strokovni delavec istočasno opravi tudi predhodno svetovanje iz 7. člena tega pravilnika.
7. člen 
(predhodno svetovanje za starša) 
(1) V predhodnem svetovanju za starša, ki nameravata vložiti predlog za začetek postopka o varstvu in vzgoji otroka, o preživljanju, o njegovih stikih z njima ali o vprašanjih izvajanja starševske skrbi, ki bistveno vplivajo na otrokov razvoj, strokovni delavec opozori starša na varstvo koristi otroka pri urejanju razmerij z otrokom, na njune dolžnosti ter na dober vpliv sporazumnega urejanja teh razmerij na otroka. Strokovni delavec seznani starša z možnimi rešitvami in oblikami pomoči.
(2) Strokovni delavec in starša se seznanijo, ali obstaja med staršema sporazum. Če se sama o tem nista sporazumela, jima pri sklenitvi sporazuma pomaga strokovni delavec. V primeru, da strokovni delavec oceni, da sporazum ni v skladu s koristjo otroka, s svojo oceno seznani starša.
8. člen 
(predhodno svetovanje pri določitvi stikov z drugo osebo) 
(1) V predhodnem svetovanju za starša, druge osebe in otroka, glede določitve otrokovih stikov z drugimi osebami, strokovni delavec opozori starša in druge osebe na varstvo koristi otroka pri urejanju stikov, na njihove dolžnosti ter na dober vpliv sporazumnega urejanja teh razmerij na otroka. Strokovni delavec seznani starša, druge osebe in otroka z možnimi rešitvami in oblikami pomoči.
(2) Strokovni delavec, starša, druge osebe in otrok se seznanijo, ali obstaja med njimi sporazum. Če se sami o tem niso sporazumeli, jim pri sklenitvi sporazuma pomaga strokovni delavec. V primeru, da strokovni delavec oceni, da sporazum ni v skladu s koristjo otroka, s svojo oceno seznani starša.
9. člen 
(seznanitev z in napotitev na mediacijo) 
(1) Strokovni delavec stranke v postopku predhodnega svetovanja vedno seznani tudi z namenom in postopkom mediacije.
(2) Na podlagi soglasja strank se postopek predhodnega svetovanja lahko nadaljuje s postopkom mediacije.
10. člen 
(vodenje zapisnika) 
(1) O poteku, ugotovitvah in dogovorih predhodnega svetovanja strokovni delavec sestavi zapisnik, v skladu z določbami zakona, ki ureja upravni postopek.
(2) Če je bil o zaupanju v varstvo in vzgojo otroka, o preživljanju, o njegovih stikih, o izvrševanju starševske skrbi ali o otrokovih stikih z drugimi osebami v predhodnem svetovanju med strankami sklenjen sporazum, mora biti iz zapisnika razvidna tudi ocena strokovnega delavca ali je predlog v skladu s koristjo otroka.
(3) Vsaka od strank prejme en izvod zapisnika, en izvod pa obdrži center za socialno delo.
11. člen 
(rok za izvedbo) 
(1) Center za socialno delo predhodno svetovanje opravi najpozneje v 60 dneh po prejemu predloga za predhodno svetovanje.
(2) Kadar se zakonca udeležita strokovnega svetovanja iz 5. člena tega pravilnika in je po izvedenem svetovanju ugotovljeno, da je zakonska zveza za vsaj enega od zakoncev nevzdržna, se mora predhodno svetovanje nadaljevati ter zaključiti v 30 dneh po zaključku strokovnega svetovanja.
KONČNI DOLOČBI 
12. člen 
(prenehanje uporabe) 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati Pravilnik o postopku in vsebini izvajanja svetovalnega razgovora (Uradni list SRS, št. 41/89 in Uradni list RS, št. 15/17 – DZ).
13. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati 15. aprila 2019.
Št. 0072-29/2018
Ljubljana, dne 27. marca 2019
EVA 2018-2611-0088
Mag. Ksenija Klampfer l.r.
ministrica 
za delo, družino, socialne zadeve 
in enake možnosti 

AAA Zlata odličnost