Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2019 z dne 4. 4. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2019 z dne 4. 4. 2019

Kazalo

906. Pravilnik o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja nevladne organizacije za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju notranjih zadev, stran 2541.

  
Na podlagi petega odstavka 6. člena Zakona o nevladnih organizacijah (Uradni list RS, št. 21/18) minister za notranje zadeve izdaja
P R A V I L N I K 
o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja nevladne organizacije za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju notranjih zadev 
1. člen 
(vsebina) 
Ta pravilnik določa kriterije za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja nevladne organizacije za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področjih javne varnosti in policije, upravnih notranjih zadev in migracij.
2. člen 
(pomembnejši dosežki) 
Za pomembnejši dosežek delovanja nevladne organizacije se šteje delovanje nevladne organizacije, s katerim nevladna organizacija dviguje splošno raven zadovoljevanja določenih potreb v družbi, prispeva k razvoju področja, na katerem deluje, ali nadomešča oziroma nadgrajuje delovanje državnih ali javnih institucij pri izvajanju nacionalnih oziroma EU strategij ali posameznih večletnih projektov na področju, za katere je pristojno Ministrstvo za notranje zadeve.
3. člen 
(kriteriji za izkazovanje pomembnejših dosežkov) 
Kriteriji za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja nevladne organizacije iz prejšnjega člena so zlasti:
– aktivno sodelovanje pri razvoju področja, na katerem nevladna organizacija deluje, s tem da nevladna organizacija izvaja promocijo ali širi strokovno znanje z izobraževanjem in vzgojo oziroma prispeva k razvoju področja na drug primerljiv način;
– dopolnjevanje in razvijanje vsebin, povezanih s področjem, na katerem nevladna organizacija deluje;
– vzpodbujanje aktivnosti pristojnih organov in organizacij za čim uspešnejše reševanje vprašanj na področju, na katerem nevladna organizacija deluje;
– aktivno sodelovanje pri oblikovanju državnih ukrepov ali ukrepov samoupravne lokalne skupnosti in predlaganje sprejema predpisov in ukrepov na področju, na katerem nevladna organizacija deluje;
– izvajanje dejavnosti, ki so po kakovosti ali po namenu primerljive z dejavnostjo javnih zavodov, oziroma dejavnosti, ki dopolnjujejo mrežo javnih zavodov po vsebini dela ali načinu delovanja;
– prejem priznanj ali nagrad na lokalni, državni oziroma mednarodni ravni;
– izdajanje strokovne literature na področju, na katerem nevladna organizacija deluje.
4. člen 
(izkazovanje izpolnjevanja kriterijev) 
Nevladna organizacija izkaže izpolnjevanje kriterijev iz prejšnjega člena s poročilom iz prve in tretje alineje drugega odstavka 8. člena Zakona o nevladnih organizacijah (Uradni list RS, št. 21/18), z različnimi dokazili, ki izkazujejo posamezen kriterij, ali z drugimi listinami, s katerimi dokazuje rezultate svojega delovanja v javnem interesu.
KONČNI DOLOČBI 
5. člen 
(prenehanje uporabe) 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati Pravilnik o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja društva za podelitev statusa društva v javnem interesu (Uradni list RS, št. 36/12 in 21/18 – ZNOrg).
6. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-277/2018
Ljubljana, dne 1. aprila 2019
EVA 2018-1711-0018
Boštjan Poklukar l.r.
minister 
za notranje zadeve