Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2019 z dne 29. 3. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2019 z dne 29. 3. 2019

Kazalo

900. Akt o metodologiji za obračunavanje omrežnine za prenosni sistem zemeljskega plina, stran 2481.

  
Na podlagi drugega odstavka 256. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15) Agencija za energijo izdaja
A K T 
o metodologiji za obračunavanje omrežnine za prenosni sistem zemeljskega plina 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina) 
S tem aktom se na podlagi izhodišč ekonomskega reguliranja določajo:
– tarife in tarifni elementi, ki predstavljajo kategorije uporabnikov prenosnega sistema (v nadaljnjem besedilu: uporabnik sistema) glede na značilnost njihove uporabe prenosnega sistema zemeljskega plina (v nadaljnjem besedilu: prenosnega sistema) v določenih največjih razponih teh značilnosti;
– storitve, ki jih lahko operater prenosnega sistema zemeljskega plina (v nadaljnjem besedilu: operater prenosnega sistema) poleg omrežnine zaračunava uporabnikom sistema v okviru izvajanja gospodarske javne službe dejavnost operaterja prenosnega sistema;
– način izračuna omrežnine;
– način zaračunavanja omrežnine in ostalih storitev.
2. člen 
(pomen izrazov) 
Izrazi, uporabljeni v tem aktu, imajo enak pomen kot izrazi, opredeljeni v 4. in 159. členu Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15, v nadaljnjem besedilu: EZ-1), poleg tega imajo posamezni izrazi še naslednji pomen:
– biometan:
pomeni energetski plin, pridobljen iz biomase ali iz biološko razgradljivih odpadkov, ali lesni plin, ki je prečiščen do kakovosti, enakovredne zemeljskemu plinu;
– izstopna tarifna postavka:
je znesek za uporabo izstopne zmogljivosti na obračunsko enoto (CI);
– izstopna 
zmogljivost:
je za uporabnika sistema v pogodbi o prenosu dogovorjena zakupljena zmogljivost posamezne izstopne točke, ki je podlaga za obračunavanje omrežnine. Izstopna zmogljivost je lahko zagotovljena ali prekinljiva zmogljivost;
– potrdilo o izvoru plina:
je javna listina, ki dokazuje, da je določena količina biometana ali sintetičnega metana obnovljivega izvora proizvedena iz obnovljivih virov energije;
– povezovalna točka:
je fizična ali navidezna točka, ki povezuje sosednja vstopno-izstopna sistema in predstavlja mejno vstopno ali mejno izstopno točko;
– sintetični metan obnovljivega izvora:
pomeni energetski plin, proizveden s pomočjo uporabe električne energije iz obnovljivih virov, ki je po specifikacijah glede kakovosti enakovreden zemeljskemu plinu;
– tarifna postavka za lastno rabo:
je znesek za lastno rabo na obračunsko enoto (CLR);
– tarifna postavka za meritve:
je znesek za meritve na obračunsko enoto (CM);
– vstopna tarifna postavka:
je znesek za uporabo vstopne zmogljivosti na obračunsko enoto (CV);
– vstopna zmogljivost: 
je za uporabnika sistema v pogodbi o prenosu dogovorjena zakupljena zmogljivost posamezne vstopne točke, ki je podlaga za obračunavanje omrežnine. Vstopna zmogljivost je lahko zagotovljena ali prekinljiva zmogljivost.
II. STORITVE OPERATERJA PRENOSNEGA SISTEMA 
3. člen 
(storitve dostopa do prenosnega sistema) 
(1) Operater prenosnega sistema zaračunava uporabnikom sistema uporabo prenosnega sistema, ki jo uporabniki sistema plačujejo operaterju prenosnega sistema v obliki omrežnine.
(2) Operater prenosnega sistema v okviru omrežnine zagotavlja uporabnikom sistema naslednje storitve:
– dostop do prenosnega sistema na vstopnih točkah;
– dostop do prenosnega sistema na izstopnih točkah;
– lastna raba;
– meritve.
(3) Dostop do prenosnega sistema na vstopnih točkah, dostop do prenosnega sistema na izstopnih točkah ter lastna raba predstavljajo prenosne storitve iz Uredbe Komisije (EU) št. 2017/460 z dne 16. marca 2017 o oblikovanju kodeksa omrežja o usklajenih tarifnih strukturah za plin (UL L št. 72 z dne 17. 3. 2017, str. 29; v nadaljnjem besedilu: Uredba 2017/460/EU), medtem ko storitve meritev predstavljajo neprenosno storitev.
4. člen 
(ostale storitve) 
(1) Operater prenosnega sistema lahko uporabnikom sistema poleg omrežnine zaračuna samo ostale storitve, ki so neposredno povezane z izvajanjem gospodarske javne službe dejavnost operaterja prenosnega sistema. Ostale storitve predstavljajo neprenosne storitve iz Uredbe 2017/460/EU.
(2) Vrste ostalih storitev operater prenosnega sistema določi v skladu s tem aktom.
5. člen 
(soglasje k tarifnim postavkam) 
Operater prenosnega sistema lahko uporabnikom sistema zaračuna prenosne in neprenosne storitve samo na podlagi tarifnih postavk, h katerim je bilo izdano soglasje Agencije za energijo (v nadaljnjem besedilu: agencija).
III. METODA ZA OBRAČUNAVANJE OMREŽNINE 
6. člen 
(opredelitev metode) 
(1) Metoda za obračunavanje omrežnine za vstopne in izstopne točke temelji na metodi vstopno-izstopnih točk, kar pomeni sistem enotnih tarifnih postavk za posamezno vstopno ali izstopno točko.
(2) Metoda iz prejšnjega odstavka velja za vse tlačne nivoje prenosnega sistema in za vse uporabnike sistema.
(3) Tarifne postavke omrežnine so za operaterja prenosnega sistema mehanizem za obračunavanje in pobiranje omrežnine pri uporabnikih sistema.
(4) Omrežnino za posamezno vstopno ali izstopno točko obračunava in pobira operater prenosnega sistema na način in pod pogoji, določenimi s tem aktom, upoštevaje pogodbeno dogovorjen zakup vstopne zmogljivosti ali pogodbeno dogovorjen zakup izstopne zmogljivosti.
(5) Metoda za obračunavanje omrežnine za lastno rabo je enaka za vse izstopne točke. Metoda temelji na določitvi takšnih tarifnih postavk omrežnine za lastno rabo, ki pokrivajo tisti del upravičenih stroškov operaterja prenosnega sistema, ki se nanašajo na lastno rabo.
(6) Metoda za obračunavanje omrežnine za meritve je enaka za vse izstopne točke. Metoda temelji na določitvi takšnih tarifnih postavk omrežnine za meritve, ki pokrivajo tisti del upravičenih stroškov operaterja prenosnega sistema, ki se nanašajo na meritve.
IV. TARIFE IN TARIFNI ELEMENTI 
7. člen 
(tarifne postavke omrežnine) 
(1) Tarifne postavke omrežnine določi operater prenosnega sistema na način in pod pogoji, določenimi v skladu s tem aktom, ob upoštevanju načrtovanih omrežnin, določenih v skladu z aktom, ki ureja metodologijo za določitev regulativnega okvira operaterja sistema (v nadaljnjem besedilu: metodologija za določitev RO).
(2) Operater prenosnega sistema določi v obliki tarif, kot jih določajo Tabela 1, Tabela 2, Tabela 3 in Tabela 4 Priloge 1, ki je sestavni del tega akta, naslednje tarifne postavke omrežnine:
– vstopno tarifno postavko (CV);
– izstopno tarifno postavko (CI);
– tarifno postavko za lastno rabo (CLR) ter
– tarifno postavko za meritve (CM).
(3) Operater prenosnega sistema po pridobitvi soglasja agencije objavi tarifne postavke omrežnine iz prejšnjega odstavka v Uradnem listu Republike Slovenije in na svoji spletni strani.
(4) Tarifne postavke omrežnine iz drugega odstavka tega člena se določijo pred začetkom regulativnega obdobja za posamezna leta regulativnega obdobja, ki je določeno v skladu z metodologijo za določitev RO, tako da ob načrtovani uporabi prenosnega sistema prihodki iz omrežnin dosežejo največ znesek omrežnin regulativnega obdobja. Tarifne postavke omrežnine se zaokrožijo na pet decimalk.
(5) Tarifne postavke omrežnine mora operater prenosnega sistema določiti objektivno, pregledno in nediskriminatorno ter na način, ki spodbuja uporabo plina iz obnovljivih virov.
8. člen 
(omrežnina za uporabo prenosnega sistema) 
(1) Z omrežnino za vstopne točke in omrežnino za izstopne točke se pokriva tisti del upravičenih stroškov, ki se ne nanašajo na stroške za lastno rabo, na stroške za meritve in stroške za ostale storitve ter se ne pokrijejo z drugimi prihodki operaterja prenosnega sistema in so povezani z:
– zagotavljanjem dostopa do prenosnega sistema;
– izvajanjem prenosa;
– varnim, zanesljivim in učinkovitim obratovanjem in vzdrževanjem prenosnega sistema;
– razvojem prenosnega sistema ob upoštevanju predvidenih potreb uporabnikov sistema, zahtev varnega in zanesljivega obratovanja sistema in usmeritev razvojnega načrta operaterja prenosnega sistema;
– zagotavljanjem dolgoročne zmogljivosti prenosnega sistema, da omogoča razumne zahteve za priključitev in dostop do prenosnega sistema;
– zagotavljanjem zanesljivosti dobave zemeljskega plina z ustrezno zmogljivostjo in zanesljivostjo prenosnega sistema;
– zagotavljanjem sistemskih storitev razen lastne rabe;
– posredovanjem kateremu koli drugemu operaterju prenosnega sistema, operaterju skladiščnega sistema, operaterju sistema za utekočinjen zemeljski plin (v nadaljnjem besedilu: UZP) in operaterju distribucijskega sistema zemeljskega plina (v nadaljnjem besedilu: operater distribucijskega sistema) dovolj informacij, da se lahko zagotovita prenos in skladiščenje zemeljskega plina, ki bosta združljiva z varnim in učinkovitim obratovanjem povezanega sistema;
– pravočasnim zagotavljanjem potrebnih podatkov uporabnikom sistema, da lahko učinkovito uveljavljajo dostop do prenosnega sistema;
– vzpostavitvijo in nadzorom mehanizmov za upravljanje pretokov in izravnave odstopanj v prenosnem sistemu;
– napovedjo porabe zemeljskega plina ter potrebnih virov z uporabo metode celovitega načrtovanja, z upoštevanjem varčevalnih ukrepov pri uporabnikih sistema;
– nediskriminatornim obravnavanjem posameznih uporabnikov sistema ali vrst uporabnikov sistema, posebno ne v korist svojih povezanih podjetij;
– drugimi nalogami, določenimi z zakonom, podzakonskim aktom ali aktom za izvrševanje javnih pooblastil.
(2) Omrežnina za vstopno točko (e) se obračunava v obliki tarifne postavke za vstopno točko CV(e) glede na vstopno zmogljivost mejne vstopne točke ali vstopne točke znotraj Republike Slovenije. Vstopna točka znotraj Republike Slovenije se nanaša na vstopno točko iz skladišča zemeljskega plina, terminala za UZP ali proizvodnje zemeljskega plina v prenosni sistem.
(3) Omrežnina za izstopno točko (e) se obračunava v obliki tarifne postavke za izstopno točko CI(e) glede na izstopno zmogljivost mejne izstopne točke ali izstopne točke znotraj Republike Slovenije. Izstopna točka znotraj Republike Slovenije se nanaša na izstopno točko do:
– končnega odjemalca na prenosnem sistemu;
– distribucijskega sistema zemeljskega plina (v nadaljnjem besedilu: distribucijski sistem);
– skladišča zemeljskega plina ali
– terminala za UZP.
9. člen 
(omrežnina za lastno rabo) 
(1) Z omrežnino za lastno rabo se pokriva tisti del upravičenih stroškov, ki se nanaša na količine zemeljskega plina, ki so na merilnih mestih prenosnega sistema registrirane za potrebe delovanje kompresorjev in za tehnološko ogrevanje. Količine zemeljskega plina za lastno rabo vključujejo tudi registrirane količine izpihanega zemeljskega plina.
(2) Omrežnina za lastno rabo se obračunava v obliki tarifne postavke za lastno rabo (CLR) glede na preneseno količino zemeljskega plina na posamezni izstopni točki.
10. člen 
(omrežnina za meritve) 
(1) Z omrežnino za meritve se pokriva tisti del upravičenih stroškov, ki so nastali v zvezi z obsegom izvajanja meritev in tlačnih redukcij ter se nanašajo na izvajanje meritev, število tlačnih redukcij, obdelavo merjenih podatkov, vzdrževanje, kalibriranje in skladno s predpisi, ki urejajo meroslovje, določene periodične menjave merilnih naprav oziroma reduktorjev tlaka.
(2) Omrežnina za meritve se obračunava v obliki tarifne postavke za meritve (CM), z upoštevanjem velikosti merilne naprave in števila tlačnih redukcij.
11. člen 
(način določitve vstopnih in izstopnih tarifnih postavk) 
(1) Operater prenosnega sistema določi vstopne in izstopne tarifne postavke iz drugega odstavka 7. člena tega akta po matrični metodi skladno s 7. členom Uredbe 2017/460/EU, tako da upošteva:
– nadomestno vrednost prenosnega sistema;
– porazdelitev tistega dela upravičenih stroškov, ki se nanašajo na prenosne storitve na podlagi zmogljivosti, in
– obremenitev posameznih delov prenosnega sistema ob nastopu vršne obremenitve prenosnega sistema.
(2) Operater prenosnega sistema lahko vstopne in izstopne tarifne postavke določene v skladu s prejšnjim odstavkom, prilagodi na podlagi četrtega odstavka 6. člena Uredbe 2017/460/EU. Če operater prenosnega sistema izvede prilagoditev, se prilagojene tarifne postavke, določene v skladu s tem aktom, obravnavajo kot vstopne ali izstopne tarifne postavke iz drugega odstavka 7. člena tega akta.
(3) Vstopna ali izstopna tarifna postavka za mejno točko predstavlja pridržano ceno, ki je dopustna cena na dražbi v skladu z 12. členom Uredbe 2017/460/EU.
12. člen 
(dovoljene spremembe vstopnih in izstopnih tarifnih postavk) 
(1) Operater prenosnega sistema mora zaradi preprečitve skokovitega spreminjanja tarifnih postavk med posameznimi leti regulativnega obdobja pri določitvi vstopnih in izstopnih tarifnih postavk (CV(e) in CI(e)) upoštevati faktor dovoljene spremembe tarifnih postavk (It).
(2) Operater prenosnega sistema pri izračunu vstopnih in izstopnih tarifnih postavk upošteva faktor dovoljene spremembe tarifne postavke (It), ki mora biti v naslednjem območju:
Slika 1
kjer oznaki pomenita:
It
faktor dovoljene spremembe tarifnih postavk, 
v deležu;
t
leto regulativnega obdobja.
(3) Faktor dovoljene spremembe tarifnih postavk (It) se upošteva pri izračunu vstopne in izstopne tarifne postavke na naslednji način:
Slika 2
in
Slika 3
kjer oznake pomenijo:
CV(e)
vstopna tarifna postavka za vstopno točko (e), v cent/(kWh/dan);
CI(e)
izstopna tarifna postavka za izstopno točko (e), v cent/(kWh/dan);
e
točka na prenosnemu sistemu, ki je lahko vstopna ali izstopna in v kateri operater prenosnega sistema prevzema ali predaja zemeljski plin uporabniku sistema;
It
faktor dovoljene spremembe tarifnih postavk, 
v deležu;
t
leto regulativnega obdobja.
13. člen 
(tarifne postavke za ostale storitve) 
(1) Posamezne ostale storitve, ki jih operater prenosnega sistema lahko zaračunava uporabnikom sistema v okviru izvajanja gospodarske javne službe, so določene v Tabeli 1 Priloge 2, ki je sestavni del tega akta.
(2) Operater prenosnega sistema določi tarifne postavke za ostale storitve tako, da upošteva dejanske stroške teh storitev. Tarifne postavke za ostale storitve določi operater prenosnega sistema za posamezno leto regulativnega obdobja pred začetkom regulativnega obdobja, ki je določeno v skladu z metodologijo za določitev RO, in jih po predhodni pridobitvi soglasja agencije k tarifnim postavkam za ostale storitve objavi na svoji spletni strani.
VI. NAČIN IZRAČUNA OMREŽNINE 
1. Način izračuna omrežnine za uporabo prenosnega sistema
14. člen 
(obračunavanje omrežnine za uporabo prenosnega sistema) 
(1) Operater prenosnega sistema uporabniku sistema, ki ima s pogodbo o prenosu urejen zakup vstopne zmogljivosti, obračuna omrežnino tako, da uporabniku sistema za posamezno vstopno točko obračuna znesek zagotovljene ali prekinljive vstopne zmogljivosti.
(2) Operater prenosnega sistema uporabniku sistema, ki ima s pogodbo o prenosu urejen zakup izstopne zmogljivosti, obračuna omrežnino tako, da uporabniku sistema za posamezno izstopno točko obračuna:
– znesek zagotovljene ali prekinljive izstopne zmogljivosti;
– znesek za lastno rabo in
– znesek za meritve.
(3) Operater prenosnega sistema pri obračunu omrežnine zakupa vstopne ali izstopne zmogljivosti upošteva tarifne postavke omrežnine, veljavne v obdobju uporabe posamezne zmogljivosti.
15. člen 
(standardni produkti mejnih vstopnih in mejnih izstopnih točk) 
(1) Uporabnik sistema zakupi mejno vstopno ali izstopno zmogljivost za tipska časovna obdobja kot letni, četrtletni, mesečni in dnevni standardni produkt zmogljivosti ter kot standardni produkt zmogljivosti znotraj dneva v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 2017/459 z dne 16. marca 2017 o oblikovanju kodeksa omrežja za mehanizme za dodeljevanje zmogljivosti v prenosnih sistemih plina in razveljavitvi Uredbe (EU) št. 984/2013 (UL L št. 72 z dne 17. 3. 2017, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 2017/459/EU) in pravili, ki določajo pogoje in način razdelitve zmogljivosti na povezovalnih točkah prenosnega sistema z dražbo.
(2) Znesek mejne vstopne ali izstopne zmogljivosti se obračuna za zagotovljen ali prekinljiv zakup zmogljivosti.
(3) Če uporabnik sistema zakupi mejno vstopno ali mejno izstopno zmogljivost na dražbi in nastane dražbena premija, operater prenosnega sistema v skladu z Uredbo 2017/459/EU uporabniku sistema obračuna tudi dražbeno premijo. Dražbena premija je določena za posamezni standardni produkt zmogljivosti na spletni rezervacijski platformi.
(4) Uporabniku sistema, ki zakupi združeno zmogljivost, operater prenosnega sistema obračuna omrežnino za uporabo prenosnega sistema in pripadajoči del dražbene premije.
16. člen 
(standardni produkti vstopnih in izstopnih točk znotraj Republike Slovenije) 
(1) Uporabnik sistema zakupi zmogljivost znotraj Republike Slovenije za tipska časovna obdobja kot letni, mesečni in dnevni standardni produkt zmogljivosti ter kot standardni produkt zmogljivosti za dan vnaprej v skladu s pravili, ki določajo postopke dodeljevanja zmogljivosti prenosnega sistema za vstopne in izstopne točke znotraj Republike Slovenije.
(2) Znesek vstopne ali izstopne zmogljivosti znotraj Republike Slovenije se obračuna za zagotovljen zakup zmogljivosti.
2. Način izračuna zneska zagotovljene vstopne zmogljivosti
17. člen 
(znesek vstopne zmogljivosti) 
(1) Operater prenosnega sistema obračuna uporabniku sistema za posamezni standardni produkt zmogljivosti znesek vstopne zmogljivosti glede na zakupljeno vstopno zmogljivost in vstopno tarifno postavko (CV) za posamezno vstopno točko in ostalih pravil v zvezi z obračunom omrežnine skladno s tem aktom.
(2) Pri obračunu zneska vstopne zmogljivosti za kratkoročni produkt zmogljivosti (četrtletni, mesečni, dnevni in znotraj dnevni) se pri izračunu upoštevata multiplikator in sezonski faktor za posamezni standardni produkt zmogljivosti, določen v Tabeli 5 in Tabeli 6 Priloge 1.
18. člen 
(znesek zagotovljene letne vstopne zmogljivosti) 
Operater prenosnega sistema uporabniku sistema v koledarskem mesecu (m) za zagotovljeno letno vstopno zmogljivosti obračuna mesečni znesek (ZVL(m)(e)) na naslednji način:
Slika 4
kjer oznake pomenijo:
ZVL(m)(e)
mesečni znesek zagotovljene letne vstopne zmogljivosti vstopne točke (e), v koledarskem mesecu (m), v eurih;
CV(e)
vstopna tarifna postavka za vstopno točko (e), v cent/(kWh/dan);
Dm
število dni v koledarskem mesecu (m);
Dt
število dni v koledarskem letu (t);
PKVL(e)
zagotovljena letna vstopna zmogljivost za vstopno točko (e), v koledarskem mesecu (m), v kWh/dan.
19. člen 
(znesek zagotovljene četrtletne vstopne zmogljivosti) 
Operater prenosnega sistema uporabniku sistema v koledarskem mesecu (m) za zagotovljeno četrtletno vstopno zmogljivost obračuna mesečni znesek (ZVQ(m)(e)) na naslednji način:
Slika 5
kjer oznake pomenijo:
ZVQ(m)(e)
mesečni znesek zagotovljene četrtletne vstopne zmogljivosti vstopne točke (e), v koledarskem mesecu (m), v eurih;
CV(e)
vstopna tarifna postavka za vstopno točko (e), v cent/(kWh/dan);
MQ
multiplikator za četrtletni standardni produkt zmogljivosti;
SQ(m)
sezonski faktor za četrtletni standardni produkt zmogljivosti za koledarski mesec (m);
Dm
število dni v koledarskem mesecu (m);
Dt
število dni v koledarskem letu (t);
PKVQ(m)(e)
zagotovljena četrtletna vstopna zmogljivost za vstopno točko (e), v koledarskem mesecu (m), v kWh/dan.
20. člen 
(znesek zagotovljene mesečne vstopne zmogljivosti) 
Operater prenosnega sistema uporabniku sistema v koledarskem mesecu (m) za zagotovljeno mesečno vstopno zmogljivost obračuna mesečni znesek (ZVM(m)(e)) na naslednji način:
Slika 6
kjer oznake pomenijo:
ZVM(m)(e)
mesečni znesek zagotovljene mesečne vstopne zmogljivosti vstopne točke (e), v koledarskem mesecu (m), v eurih;
CV(e)
vstopna tarifna postavka za vstopno točko (e), v cent/(kWh/dan);
MM
multiplikator za mesečni standardni produkt zmogljivosti;
SM(m)
sezonski faktor za mesečni standardni produkt zmogljivosti za koledarski mesec (m);
Dm
število dni v koledarskem mesecu (m);
Dt
število dni v koledarskem letu (t);
PKVM(m)(e)
zagotovljena mesečna vstopna zmogljivost za vstopno točko (e), v koledarskem mesecu (m), v kWh/dan.
21. člen 
(znesek zagotovljene dnevne vstopne zmogljivosti) 
Operater prenosnega sistema uporabniku sistema v koledarskem mesecu (m) za zagotovljeno dnevno vstopno zmogljivost obračuna mesečni znesek (ZVD(m)(e)) na naslednji način:
Slika 7
kjer oznake pomenijo:
ZVD(m)(e)
mesečni znesek zagotovljene dnevne vstopne zmogljivosti za vstopno točko (e), v koledarskem mesecu (m), v eurih;
CV(e)
vstopna tarifna postavka za vstopno točko (e), v cent/(kWh/dan);
MD
multiplikator za dnevni standardni produkt zmogljivosti;
SD(m)
sezonski faktor za dnevni standardni produkt zmogljivosti za koledarski mesec (m);
Dm
število dni v koledarskem mesecu (m);
Dt
število dni v koledarskem letu (t);
PKVD(m)(d)(e)
zagotovljena dnevna vstopna zmogljivost za vstopno točko (e) za dan (d), v koledarskem mesecu (m), v kWh/dan.
22. člen 
(znesek zagotovljene vstopne zmogljivosti znotraj dneva) 
(1) Operater prenosnega sistema obračuna uporabniku sistema zagotovljeno vstopno zmogljivost znotraj dneva na enak način, kot je določen v skladu z 21. členom tega akta glede načina obračuna za zagotovljeno dnevno vstopno zmogljivost, pri čemer upošteva sorazmerni delež uporabe zmogljivosti v dnevu.
(2) Sorazmerni delež uporabe vstopne zmogljivosti znotraj dneva se določi kot razmerje med urami zakupa vstopne prenosne zmogljivosti in urami plinskega dne.
23. člen 
(znesek zagotovljene vstopne zmogljivosti za dan vnaprej) 
(1) Operater prenosnega sistema uporabniku sistema, ki je sklenil okvirno pogodbo za zakup vstopnih zmogljivosti za dan vnaprej, na podlagi katere lahko uporabnik sistema zakupi zagotovljeno vstopno zmogljivost za dan vnaprej, obračuna znesek zagotovljene dnevne vstopne zmogljivosti za dan vnaprej (ZVDV(m)(e)).
(2) Fiksni del mesečnega zneska dnevne zagotovljene vstopne zmogljivosti za dan vnaprej za vodenje okvirne pogodbe za vstopne zmogljivosti za dan vnaprej operater prenosnega sistema obračuna uporabniku sistema za vsak mesec veljave okvirne pogodbe ne glede na to, ali so bile na njeni podlagi sklenjene posamezne pogodbe o prenosu.
(3) Operater prenosnega sistema obračuna uporabniku sistema v koledarskem mesecu (m) za vstopno zmogljivost za dan vnaprej mesečni znesek (ZVDV(m)(e)) na naslednji način:
Slika 8
kjer oznaki pomenita:
ZVDV(m)(e)
mesečni znesek zagotovljene vstopne zmogljivosti za dan vnaprej za vstopno točko (e), v koledarskem mesecu (m), v eurih;
ZVD(m)(e)
mesečni znesek zagotovljene dnevne vstopne zmogljivosti za vstopno točko (e), v koledarskem mesecu (m), v eurih.
3. Način izračuna zneska prekinljive vstopne zmogljivosti
24. člen 
(znesek prekinljive vstopne zmogljivosti) 
(1) Operater prenosnega sistema obračuna uporabniku sistema v koledarskem mesecu (m) za prekinljivo letno, četrtletno ali mesečno vstopno zmogljivost mesečni znesek na enak način, kot obračuna mesečni znesek zagotovljene vstopne zmogljivosti v skladu z določbami od 18. do 20. člena tega akta.
(2) Če operater prenosnega sistema uporabniku sistema prekine ali zmanjša pogodbeno vstopno zmogljivost, pripada uporabniku sistema na obračunani mesečni znesek zagotovljene vstopne zmogljivosti iz prejšnjega odstavka mesečni znesek popusta.
(3) Mesečni znesek popusta predstavlja seštevek dnevnih zneskov popusta za posamezne dnevne prekinitve ali zmanjšanja vstopne zmogljivosti in se izračuna na naslednji način:
Slika 9
kjer oznake pomenijo:
ZVP(m)(e)
znesek popusta vseh nastalih prekinitev ali zmanjšanja vstopne zmogljivosti za vstopno točko (e), v koledarskem mesecu (m), v eurih;
ZVP(m)(d)(e)
dnevni znesek popusta za posamezno dnevno prekinitev ali zmanjšanje vstopne zmogljivosti za vstopno točko (e), za dan (d), v koledarskem mesecu (m), v eurih;
Dm
število dni v koledarskem mesecu (m).
(4) Dnevni znesek popusta za posamezno dnevno prekinitev ali zmanjšanje vstopne zmogljivosti za vstopno točko se izračuna na naslednji način:
Slika 10
kjer oznake pomenijo:
ZVP(m)(d)(e)
dnevni znesek popusta za dnevno prekinitev ali zmanjšanje vstopne zmogljivosti vstopne točke (e), za dan (d), v koledarskem mesecu (m), v eurih;
CV(e)
vstopna tarifna postavka za vstopno točko (e), v cent/(kWh/dan);
Dt
število dni v koledarskem letu (t);
PKV(m)(d)(e)
zakupljena vstopna zmogljivost vstopne točke (e), za dan (d), v koledarskem mesecu (m), v kWh/dan.
4. Način izračun zneska zagotovljene izstopne zmogljivosti
25. člen 
(znesek izstopne zmogljivosti) 
(1) Operater prenosnega sistema obračuna uporabniku sistema za posamezni standardni produkt zmogljivosti znesek izstopne zmogljivosti glede na zakupljeno izstopno zmogljivost in izstopno tarifno postavko (CI)) za posamezno izstopno točko in na podlagi ostalih pravil v zvezi z obračunom omrežnine.
(2) Operater prenosnega sistema uporabniku sistema v okviru obračuna omrežnine, ki se nanaša na znesek izstopne zmogljivosti, zaračuna še znesek za prekoračitev skupne izstopne zmogljivosti posamezne izstopne točke oziroma povezanih izstopnih točk v skladu z določbami 6. oddelka V. poglavja tega akta, če se prekorači:
– skupna izstopna zmogljivost dveh ali več izstopnih točk (e), ki so medsebojno povezane znotraj distribucijskega sistema posamezne lokalne skupnosti ali znotraj povezanih distribucijskih sistemov iz 216. člena EZ-1 (v nadaljnjem besedilu: povezane izstopne točke), ali
– izstopna zmogljivost na posamezni izstopni točki (e), ki predstavlja izstopno točko znotraj Republike Slovenije, ki ni del povezanih izstopnih točk.
(3) Operaterji distribucijskega sistema so dolžni operaterju prenosnega sistema in agenciji pred sklenitvijo pogodbe o prenosu oziroma ob vsaki spremembi, ki se nanaša na povezane izstopne točke, predložiti seznam povezanih in ostalih izstopnih točk za vsako posamezno lokalno skupnost ali več lokalnih skupnosti v primeru povezanih distribucijskih sistemov iz 216. člena EZ-1, v kateri izvajajo dejavnost operaterja distribucijskega sistema. Če operater distribucijskega sistema ne predloži navedenega seznama do vključno zadnjega dne tekočega obračunskega meseca, se šteje, da je seznam, ki se nanaša na povezane izstopne točke, ostal nespremenjen. Če operater distribucijskega sistema predloži nepopoln seznam, se za izstopno mesto, ki v seznamu ni navedeno, obračuna prekoračitev pogodbene prenosne zmogljivosti kot prekoračitev izstopne zmogljivosti posamezne izstopne točke (e).
(4) Povezane izstopne točke so skupina izstopnih točk znotraj Republike Slovenije, na katerih je dejansko izvedena povezava in je s tem omogočen medsebojni fizični pretok zemeljskega plina za potrebe oskrbe lokalne skupnosti ali povezanega distribucijskega sistema iz 216. člena EZ-1.
(5) Pri obračunu zneska izstopne zmogljivosti za kratkoročni produkt zmogljivosti (četrtletni, mesečni, dnevni in znotraj dnevni) se v izračunu upoštevata multiplikator in sezonski faktor za posamezni standardni produkt zmogljivosti določena v Tabeli 5 in Tabeli 6 Priloge 1.
26. člen 
(znesek zagotovljene letne izstopne zmogljivosti) 
Operater prenosnega sistema uporabniku sistema v koledarskem mesecu (m) za zagotovljeno letno izstopno zmogljivost obračuna mesečni znesek (ZIL(m)(e)) na naslednji način:
Slika 11
kjer oznake pomenijo:
ZIL(m)(e)
mesečni znesek zagotovljene letne izstopne zmogljivosti izstopne točke (e), v koledarskem mesecu (m), v eurih;
CI(e)
izstopna tarifna postavka za izstopno točko (e), v cent/(kWh/dan);
Dm
število dni v koledarskem mesecu (m);
Dt
število dni v koledarskem letu (t);
PKIL(e)
zagotovljena letna izstopna zmogljivost za izstopno točko (e), v koledarskem mesecu (m), v kWh/dan.
27. člen 
(znesek zagotovljene četrtletne izstopne zmogljivosti) 
Operater prenosnega sistema uporabniku sistema v koledarskem mesecu (m) za zagotovljeno četrtletno izstopno zmogljivost obračuna mesečni znesek (ZIQ(m)(e)) na naslednji način:
Slika 12
kjer oznake pomenijo:
ZIQ(m)(e)
mesečni znesek zagotovljene četrtletne izstopne zmogljivosti izstopne točke (e), v koledarskem mesecu (m), v eurih;
CI(e)
izstopna tarifna postavka za izstopno 
točko (e), v cent/(kWh/dan);
MQ
multiplikator za četrtletni standardni produkt zmogljivosti;
SQ(m)
sezonski faktor za četrtletni standardni produkt zmogljivosti za koledarski mesec (m);
Dm
število dni v koledarskem mesecu (m);
Dt
število dni v koledarskem letu (t);
PKIQ(m)(e)
zagotovljena četrtletna izstopna zmogljivost za izstopno točko (e), v koledarskem mesecu (m), v kWh/dan.
28. člen 
(znesek zagotovljene mesečne izstopne zmogljivosti) 
Operater prenosnega sistema uporabniku sistema v koledarskem mesecu (m) za zagotovljeno mesečno izstopno zmogljivost obračuna mesečni znesek (ZIM(m)(e)) na naslednji način:
Slika 13
kjer oznake pomenijo:
ZIM(m)(e)
mesečni znesek zagotovljene mesečne izstopne zmogljivosti izstopne točke (e), v koledarskem mesecu (m), v eurih;
CI(e)
izstopna tarifna postavka za izstopno točko (e), v cent/(kWh/dan);
MM
multiplikator za mesečni standardni produkt zmogljivosti;
SM(m)
sezonski faktor za mesečni standardni produkt zmogljivosti za koledarski mesec (m);
Dm
število dni v koledarskem mesecu (m);
Dt
število dni v koledarskem letu (t);
PKIM(m)(e)
zagotovljena mesečna izstopna zmogljivost za izstopno točko (e), v koledarskem mesecu (m), v kWh/dan.
29. člen 
(znesek zagotovljene dnevne izstopne zmogljivosti) 
Operater prenosnega sistema uporabniku sistema v koledarskem mesecu (m) za zagotovljeno dnevno izstopno zmogljivost obračuna mesečni znesek (ZID(m)(e)) na naslednji način:
Slika 14
kjer oznake pomenijo:
ZID(m)(e)
mesečni znesek zagotovljene dnevne izstopne zmogljivosti za izstopno točko (e), v koledarskem mesecu (m), v eurih;
CI(e)
izstopna tarifna postavka za izstopno točko (e), v cent/(kWh/dan);
MD
multiplikator za dnevni standardni produkt zmogljivosti;
SD(m)
sezonski faktor za dnevni standardni produkt zmogljivosti za koledarski mesec (m);
Dm
število dni v koledarskem mesecu (m);
Dt
število dni v koledarskem letu (t);
PKID(m)(d)(e)
dnevna izstopna zmogljivost za izstopno točko (e), za dan (d), v koledarskem mesecu (m), v kWh/dan.
30. člen 
(znesek zagotovljene izstopne zmogljivosti znotraj dneva) 
(1) Operater prenosnega sistema obračuna uporabniku sistema zagotovljeno izstopno zmogljivost znotraj dneva na enak način, kot je z 29. členom tega akta določen način obračuna za zagotovljeno dnevno izstopno zmogljivost, pri čemer upošteva sorazmerni delež uporabe zmogljivosti v dnevu.
(2) Sorazmerni delež uporabe izstopne zmogljivosti znotraj dneva se določi kot razmerje med urami zakupa izstopne prenosne zmogljivosti in urami plinskega dne.
31. člen 
(znesek zagotovljene izstopne zmogljivosti za dan vnaprej) 
(1) Operater prenosnega sistema uporabniku sistema, ki je sklenil okvirno pogodbo za zakup izstopnih zmogljivosti za dan vnaprej, na podlagi katere lahko uporabnik sistema zakupi zagotovljeno izstopno zmogljivost za dan vnaprej, obračuna znesek zagotovljene dnevne izstopne zmogljivosti za dan vnaprej (ZIDV(m)(e)).
(2) Fiksni del mesečnega zneska dnevne zagotovljene izstopne zmogljivosti za dan vnaprej za vodenje okvirne pogodbe za izstopne zmogljivosti za dan vnaprej operater prenosnega sistema obračuna uporabniku sistema za vsak mesec veljave okvirne pogodbe ne glede na to, ali so bile na njeni podlagi sklenjene posamezne pogodbe o prenosu.
(3) Operater prenosnega sistema obračuna uporabniku sistema v koledarskem mesecu (m) za zagotovljeno izstopno zmogljivost za dan vnaprej mesečni znesek (ZIDV(m)(e)) na naslednji način:
Slika 15
kjer oznaki pomenita:
ZIDV(m)(e)
mesečni znesek zagotovljene izstopne zmogljivosti za dan vnaprej za izstopno točko (e), v koledarskem mesecu (m), v eurih;
ZID(m)(e)
mesečni znesek zagotovljene dnevne izstopne zmogljivosti za izstopno točko (e), v koledarskem mesecu (m), v eurih.
32. člen 
(znesek zagotovljene izstopne zmogljivosti za plin iz obnovljivih virov) 
(1) Z namenom spodbujanja rabe plina iz obnovljivih virov operater prenosnega sistema pri izračunu zneska zagotovljene izstopne zmogljivosti upošteva tudi faktor obnovljivega vira. Faktor obnovljivega vira fOVE se vključi v enačbo tako, da se mesečni znesek iz 26., 28., 29. oziroma 31. člena tega akta pomnoži s faktorjem fOVE, ki se določi na naslednji način:
Slika 16
kjer oznaki pomenita:
fOVE
faktor obnovljivega vira;
DOVE
delež biometana in sintetičnega metana obnovljivega izvora v odstotku.
(2) Uporabnik sistema mora za izračun zneska zagotovljene zmogljivosti skladno s tem členom operaterju prenosnega sistema predložiti potrdilo o izvoru plina oziroma druga dokazila, iz katerih mora biti jasno razvidno, da gre za biometan ali sintetični metan obnovljivega izvora. Izračun zneska za zagotovljeno zmogljivost v skladu s tem členom se določi le za tiste izstopne točke uporabnikov sistema, kjer se plin uporablja za končno rabo.
33. člen 
(znesek zagotovljene izstopne zmogljivosti za javno dostopna oskrbovalna mesta za stisnjen zemeljski plin) 
(1) Z namenom spodbujanja alternativne rabe plina v prometu operater prenosnega sistema pri izračunu zneska zagotovljene izstopne zmogljivosti iz 26., 28., 29. oziroma 31. člena tega akta upošteva tudi faktor stisnjenega zemeljskega plina. Faktor stisnjenega zemeljskega plina fSZP se vključi v enačbo tako, da se mesečni znesek iz 26., 28., 29. oziroma 31. člena tega akta pomnoži s faktorjem fSZP.
(2) Faktor stisnjenega zemeljskega plina fSZP znaša 0,5.
(3) Izračun zneska za zagotovljeno zmogljivost v skladu s tem členom se določi le za tiste izstopne točke uporabnikov sistema, ki izstopno točko uporabljajo izključno za zagotavljanje javno dostopnih oskrbovalnih mest za stisnjen zemeljski plin za uporabo alternativnega goriva v prometu.
5. Način izračuna zneska prekinljive izstopne zmogljivosti
34. člen 
(znesek prekinljive izstopne zmogljivosti) 
(1) Operater prenosnega sistema obračuna uporabniku sistema v koledarskem mesecu (m) za prekinljivo letno, četrtletno ali mesečno izstopno zmogljivost mesečni znesek na enak način, kot obračuna mesečni znesek zagotovljene izstopne zmogljivosti v skladu z določbami od 26. do 28. člena tega akta.
(2) Če operater prenosnega sistema uporabniku sistema prekine ali zmanjša pogodbeno izstopno zmogljivost, pripada uporabniku sistema na obračunani mesečni znesek zagotovljene izstopne zmogljivosti iz prejšnjega odstavka mesečni znesek popusta.
(3) Mesečni znesek popusta iz prejšnjega odstavka se za izstopno točko (e) določi ob smiselni uporabi določb o mesečnih zneskih popusta za vstopno točko (e) tako, da se v 24. členu tega akta v posameznih enačbah indeks (V), ki označuje vstopno točko (e), nadomesti z indeksom (I), ki označuje izstopno točko (e).
6. Način izračuna zneska za prekoračitev izstopne zmogljivosti
35. člen 
(skupna izstopna zmogljivost) 
(1) Skupna izstopna zmogljivost izstopne točke (e) je največja zmogljivost, ki jo v okviru sklenjenih pogodb o prenosu lahko koristi uporabnik sistema v posamezni izstopni točki (e) v dnevu (d) v koledarskem mesecu (m).
(2) Za potrebe obračunavanja omrežnine v povezavi s prekoračitvijo izstopne zmogljivosti posamezne izstopne točke (e) za dan (d) v koledarskem mesecu (m) se za izračun skupne izstopne zmogljivosti posamezne izstopne točke upoštevajo naslednje postavke:
Slika 17
kjer oznake pomenijo:
PKS(m)(d)(e)
skupna izstopna zmogljivost posamezne izstopne točke (e), za dan (d), v koledarskem mesecu (m), v kWh/dan;
PKIL(e)
letna izstopna zmogljivost izstopne točke (e), za dan (d), v koledarskem mesecu (m), v kWh/dan;
PKIM(m)(e)
mesečna izstopna zmogljivost izstopne točke (e), za dan (d), v koledarskem mesecu (m), v kWh/dan;
PKID(m)(d)(e)
dnevna izstopna zmogljivost izstopne točke (e), za dan (d), v koledarskem mesecu (m), v kWh/dan.
(3) Za potrebe obračunavanja omrežnine v povezavi s prekoračitvijo izstopne zmogljivosti povezanih izstopnih točk se šteje, da le-te predstavljajo izstopne točke, katerih skupna izstopna zmogljivost (PKS(m)(d)(e)) je za potrebe obračunavanja omrežnine v povezavi s prekoračitvijo izstopne zmogljivosti enaka vsoti vseh pogodbenih skupnih izstopnih zmogljivosti povezanih izstopnih točk (e). Pri tem v posamezni povezani izstopni točki ne sme biti presežena maksimalna izstopna zmogljivost, ki je za to izstopno točko določena v pogodbi o priključitvi.
36. člen 
(znesek za prekoračitev skupne izstopne zmogljivosti) 
Operater prenosnega sistema obračuna uporabniku sistema mesečni znesek za prekoračitev skupne izstopne zmogljivosti v izstopnih točkah na naslednji način:
Slika 18
kjer oznaki pomenita:
ZPrSS(m)
mesečni znesek za prekoračitev zakupljenih izstopnih zmogljivosti v izstopnih točkah, v koledarskem mesecu (m), v eurih;
ZPrS(m)(d)(e)
dnevni znesek za prekoračitev skupne zakupljene izstopne zmogljivosti v posamezni izstopni točki (e), za dan (d), v koledarskem mesecu (m), v eurih.
37. člen 
(dnevni znesek za prekoračitev skupne izstopne zmogljivosti) 
Če uporabnik sistema prekorači skupno izstopno zmogljivost v posamezni izstopni točki, mu operater prenosnega sistema zaračuna dnevni znesek za prekoračitev skupne izstopne zmogljivosti v izstopni točki na naslednji način:
Slika 19
kjer oznake pomenijo:
ZPrS(m)(d)(e)
dnevni znesek za prekoračitev skupne zakupljene izstopne zmogljivosti v izstopni točki (e), za dan (d), v koledarskem mesecu (m), v eurih;
PKK(m)(d)(e)
koriščena izstopna zmogljivost v izstopni točki (e), za dan (d), v koledarskem mesecu (m), v kWh/dan;
PKS(m)(d)(e)
skupna izstopna zmogljivost v izstopni točki (e), za dan (d), v koledarskem mesecu (m), v kWh /dan;
CI(e)
izstopna tarifna postavka za izstopno točko (e), v cent/(kWh /dan);
MD
multiplikator za dnevni standardni produkt zmogljivosti;
SD(m)
sezonski faktor za dnevni standardni produkt zmogljivosti za posamezni koledarski mesec (m).
7. Način določitve omrežnine v stopnji pripravljenosti ali izrednih razmerah
38. člen 
(nadomestilo) 
(1) Če pristojni organ razglasi stopnjo pripravljenosti ali izrednih razmer skladno s točkama (b) ali (c) prvega odstavka 11. člena Uredbe (EU) št. 2017/1938 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2017 o ukrepih za zagotavljanje zanesljivosti oskrbe s plinom in o razveljavitvi Uredbe (EU) št. 994/2010 (UL L št. 280 z dne 28. 10. 2017, str. 1) in uporabniki zaradi omejitev zmogljivosti, ki so bile razlog za razglasitev stopnje pripravljenosti ali izrednih razmer, na povezovalni točki ne uporabijo že zakupljenih zmogljivosti, so uporabniki upravičeni do nadomestila zneska omrežnine zaradi zakupa zmogljivosti na alternativnih povezovalnih točkah.
(2) Nadomestilo zneska omrežnine se upošteva pri obračunu zneska za zakup zmogljivosti na alternativnih povezovalnih točkah tako, da se znesek za zakup vseh zmogljivosti na alternativnih povezovalnih točkah zniža za znesek, ki se obračuna za zakup zmogljivosti na povezovalni točki, zakupljeni pred razglasitvijo stopnje pripravljenosti ali izrednih razmer in v višini zakupljenih zmogljivosti, ki jih uporabnik ni uporabil.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek se nadomestilo zneska omrežnine lahko upošteva le do količine zmogljivosti povezovalne točke, zakupljene pred razglasitvijo stopnje pripravljenosti ali izrednih razmer.
(4) Nadomestilo zneska omrežnine velja za zakup zagotovljenih oziroma prekinljivih zmogljivosti za obdobje razglašene stopnje pripravljenosti ali izrednih razmer.
8. Način določitve omrežnine za razširitveno zmogljivost
39. člen 
(obvezna najnižja premija) 
Pri razširitveni zmogljivosti se vstopni ali izstopni tarifni postavki omrežnine prišteje obvezna najnižja premija. Obvezno najnižjo premijo določi operater prenosnega sistema skladno s 33. členom Uredbe 2017/460/EU in odločitvijo agencije za posamezni projekt razširitvene zmogljivosti.
9. Način izračuna zneska za lastno rabo
40. člen 
(znesek za lastno rabo) 
Operater prenosnega sistema zaračuna uporabniku sistema v koledarskem mesecu (m) znesek za lastno rabo (ZLRm) na podlagi prenesenih količin zemeljskega plina iz izstopnih točk prenosnega sistema in cene zemeljskega plina za lastno rabo na naslednji način:
Slika 20
kjer oznake pomenijo:
ZLRm
znesek za lastno rabo v koledarskem mesecu (m), v eurih;
CLR
tarifna postavka za lastno rabo, v cent/kWh;
Qm
prenesene količine zemeljskega plina iz izstopne točke (e), v koledarskem mesecu (m), v kWh.
10. Način izračuna zneska za meritve
41. člen 
(znesek za meritve) 
(1) Za izvajanje meritev in tlačnih redukcij, obdelavo merjenih podatkov, vzdrževanje, kalibriranje in skladno s predpisi, ki urejajo meroslovje, določene periodične menjave merilnih naprav oziroma reduktorjev tlaka, operater prenosnega sistema uporabniku sistema, ki je zakupil izstopno zmogljivost, zaračuna mesečni znesek za meritve glede na nazivni pretok merilne naprave in število tlačnih redukcij.
(2) Mesečni znesek za meritve (ZMm) za posamezno merilno mesto v posamezni izstopni točki se izračuna na naslednji način:
Slika 21
kjer oznake pomenijo:
ZMm
mesečni znesek za meritve v koledarskem mesecu (m), v eurih;
CM
tarifna postavka za meritve, v eurih;
f1
faktor velikosti meritve;
f2
faktor števila redukcij.
(3) Faktor velikosti meritve (f1) se določi na način:
Nazivni pretok (q) v Nm3/h
Vrednost faktorja f1
q ≤ 500
1
500 < q ≤ 1 000
2
1 000 < q ≤ 2 000
4
2 000 < q ≤ 5 000
6
q > 5 000
8
(4) Faktor števila tlačnih redukcij na izstopnih točkah v Republiki Sloveniji (f2) se določi na način:
Število tlačnih redukcij
Vrednost faktorja f2
1
1
2
2
≥ 3
3
(5) Faktor števila tlačnih redukcij na mejnih izstopnih točkah je enak 0.
(6) Za uporabnika sistema z večjim številom merilnih mest se mesečni zneski za meritve seštejejo.
(7) Če uporabnik sistema zakupi izstopno zmogljivost za obdobje, krajše od enega meseca, se znesek za meritve določi sorazmerno glede na obdobje zakupljene zmogljivosti.
(8) Operater prenosnega sistema obračuna za skupno izstopno točko (e) v Republiki Sloveniji posameznemu uporabniku sistema mesečni znesek za meritve, in sicer v razmerju med njegovo izstopno zmogljivostjo in skupno pogodbeno izstopno zmogljivost za to skupno izstopno točko (e).
11. Način izračuna zneska za ostale storitve
42. člen 
(znesek za ostale storitve) 
Operater prenosnega sistema izračuna znesek za izvedene ostale storitve na podlagi tarifnih postavk tarif za ostale storitve, ki so določene v Tabeli 1 Priloge 2.
VI. NAČIN ZARAČUNAVANJA OMREŽNINE IN OSTALIH STORITEV 
43. člen 
(izstavljanje računov za omrežnino) 
(1) Operater prenosnega sistema najpozneje v desetih dneh po izteku koledarskega meseca, na katerega se nanaša prenos, uporabniku sistema izstavi račun za omrežnino. Obračunsko obdobje je koledarski mesec.
(2) Operater prenosnega sistema mora na izdanem računu zaračunati in ločeno izkazati naslednje postavke omrežnine:
a) mesečni znesek vstopne zmogljivosti po posameznih vrstah storitve zakupa vstopne točke iz 18. do 24. člena tega akta;
b) mesečni znesek izstopne zmogljivosti po posameznih vrstah storitve zakupa izstopne točke iz 26. do 31. in 34. ter 36. člena tega akta;
c) mesečni znesek za lastno rabo iz 40. člena tega akta;
d) mesečni znesek za meritve iz 41. člena tega akta.
(3) Pri zaračunavanju omrežnine iz točke b) prejšnjega odstavka, se upoštevajo tudi določbe 32. in 33. člena tega akta.
(4) Operater prenosnega sistema mora uporabniku sistema v prilogi računa posredovati ali mu na drug način omogočiti dostop do izračuna mesečnega zneska za posamezne postavke omrežnine.
44. člen 
(izstavljanje računov za ostale storitve) 
(1) Operater prenosnega sistema izstavi račun za izvedene ostale storitve najkasneje v roku desetih dni po izvedeni storitvi z zapadlostjo 30 dni po nastanku terjatve. Če uporabnik sistema svoje obveznosti ne poravna vključno do dneva zapadlosti računa, operater prenosnega sistema od vključno 31. dne od nastanka terjatve do plačila uporabniku sistema zaračuna zakonite zamudne obresti.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se lahko operater prenosnega sistema in uporabnik dogovorita, da se mu izvedene ostale storitve zaračunajo skupaj z omrežnino v skladu s prejšnjim členom.
45. člen 
(zavarovanje plačila) 
(1) Operater prenosnega sistema izda račun za omrežnino z zapadlostjo 30 dni po nastanku terjatve oziroma zadnji dan v mesecu za mesec februar. Kot datum nastanka terjatve se šteje zadnji dan obračunskega meseca, na katerega se nanaša zakup zmogljivosti.
(2) Če uporabnik sistema svoje obveznosti ne poravna vključno do dneva zapadlosti računa, operater prenosnega sistema od vključno 31. dne od nastanka terjatve do plačila uporabniku sistema zaračuna zakonite zamudne obresti.
(3) Če uporabnik sistema svojih obveznosti ne poravna v roku iz prvega odstavka tega člena, lahko operater prenosnega sistema zahteva druge instrumente za zavarovanje plačil ali drugačen način plačila.
(4) Če uporabnik sistema izpolni zahtevo operaterja prenosnega sistema po instrumentu zavarovanja plačil ali drugačnem načinu plačila, skleneta operater prenosnega sistema in uporabnik sistema dogovor o poplačilu zapadlih obveznosti, ki ne predstavlja novacije teh obveznost.
46. člen 
(davki, takse, trošarine in druge dajatve) 
Zneski iz 43. člena in 44. člena tega akta ne vključujejo dajatev, ki jih operater prenosnega sistema zaračunava uporabniku sistema.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
47. člen 
(uvrstitev izstopne točke znotraj Republike Slovenije v odjemno skupino) 
(1) Ne glede na določbe 26., 28., 29. in 31. člena tega akta operater prenosnega sistema za obdobje od 1. januarja 2020 do 31. decembra 2024 z namenom izračuna zneska izstopne zmogljivosti za posamezno izstopno točko znotraj Republike Slovenije najprej izračuna znesek za posamično izstopno zmogljivost na podlagi določb 26., 28., 29. in 31. člena tega akta, ki ga nato glede na uvrstitev posamezne izstopne točke (e) v odjemno skupino (CPKi) pomnoži s stopnjo izstopne tarifne postavke (kl(i)), kot je določena za posamezno leto v tabeli v naslednjem odstavku.
(2) Operater prenosnega sistema pri uvrstitvi posamezne izstopne točke (e) v odjemno skupino (CPKi) najprej sešteje istovrstne izstopne zmogljivosti (letna, mesečna ali dnevna zmogljivost) za izstopno točko znotraj Republike Slovenije (PKI(e)). Glede na seštevek istovrstnih izstopnih zmogljivosti operater prenosnega sistema uvrsti izstopno točko (e) v ustrezno odjemno skupino (CPKi),kjer se za posamezno leto določi stopnja izstopne tarifne postavke (kl(i)), kot sledi:
 
Izstopna zmogljivost izstopne točke znotraj Republike Slovenije
∑PKI(e) (kWh/dan)
Odjemna skupina 
(CPKi)
Stopnja izstopne tarifne postavke kl(i=4÷n) [/]
Leto 2020
Leto 2021
Leto 2022
Leto 2023
Leto 2024
0 ≤ PK < 50 000
CPK1
1,504
1,378
1,252
1,126
1,000
50 000 ≤ PK < 100 000
CPK2
1,296
1,222
1,148
1,074
1,000
100 000 ≤ PK < 250 000
CPK3
1,160
1,120
1,080
1,040
1,000
250 000 ≤ PK < 500 000
CPK4
1,112
1,084
1,056
1,028
1,000
500 000 ≤ PK < 1 000 000
CPK5
1,056
1,042
1,028
1,014
1,000
1 000 000 ≤ PK < 2 000 000
CPK6
1,024
1,018
1,012
1,006
1,000
2 000 000 ≤ PK
CPK7
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
Distribucija
CPK8
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
(3)  Operater prenosnega sistema uvrsti tiste izstopne točke znotraj Republike Slovenije, ki so namenjene distribuciji zemeljskega plina po distribucijskem sistemu ali zaprtem distribucijskem sistemu in je zanje sklenil pogodbo o prenosu operater distribucijskega sistema ali operater zaprtega distribucijskega sistema, v odjemno skupino »distribucija CPK8« iz prejšnjega odstavka.
48. člen 
(trajanje regulativnega obdobja) 
Prvo regulativno obdobje po tem aktu traja od 1. januarja 2020 do 31. decembra 2021.
49. člen 
(prenehanje uporabe predpisa) 
Z dnem uveljavitve tega akta preneha veljati Akt o metodologiji za obračunavanje omrežnine za prenosni sistem zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 77/15, 21/18 in 86/18), razen določb IV., V. in VI. poglavja, ki se uporabljajo za obračunavanje omrežnine in ostalih storitev do 31. decembra 2019.
50. člen 
(uveljavitev akta) 
Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 71-1/2019-15/213
Maribor, dne 26. marca 2019
EVA 2019-2430-0027
Predsednica sveta 
Agencije za energijo 
Ivana Nedižavec Korada l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti