Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2019 z dne 29. 3. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2019 z dne 29. 3. 2019

Kazalo

833. Odlok o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2019, stran 2362.

  
Na podlagi 29. in 57. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 3. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17 in 21/18 – popr.), 29 člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13, 110/11 – ZDIU12, 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 72. člena Statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 3/17) je Občinski svet Občine Dolenjske Toplice na 5. redni seji dne 27. 3. 2019 sprejel
O D L O K 
o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2019 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
S tem odlokom se za proračun Občine Dolenjske Toplice za leto 2019 (v nadaljnjem besedilu; proračun) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.
2. VIŠINA PRORAČUNA 
2. člen 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
(v EUR)
Skupina /podskupina kontov / OPIS
Leto 2019
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
5.311.239
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
3.226.415
70
DAVČNI PRIHODKI
2.768.355
700 Davki na dohodek in dobiček
2.300.550
703 Davki na premoženje
263.355
704 Domači davki na blago in storitve
204.350
706 Drugi davki
100
71
NEDAVČNI PRIHODKI
458.060
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja 
280.800
711 Takse in pristojbine
4.610
712 Globe in druge denarne kazni
28.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
33.500
714 Drugi nedavčni prihodki
111.150
72
KAPITALSKI PRIHODKI 
246.200
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
200
721 Prihodki od prodaje zalog
5.000
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
241.000
73
PREJETE DONACIJE 
2.500
730 Prejete donacije iz domačih virov 
2.500
74
TRANSFERNI PRIHODKI 
1.836.124
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
877.321
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna 
Evropske unije in iz drugih držav
958.803
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 
7.067.786
40
TEKOČI ODHODKI 
1.147.416
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
335.172
401 Prisp. delodajalca za soc. varnost
52.799
402 Izdatki za blago in storitve
729.445
409 Rezerve
30.000
41
TEKOČI TRANSFERI 
1.294.455
410 Subvencije
77.510
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
828.950
412 Transferi neprofitnim org. 
in ustanovam 
129.688
413 Drugi tekoči domači transferi 
258.307
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
4.526.216
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
4.526.216
43 
INVESTICIJSKI TRANSFERI
99.700
431 Investicijski transferi pravnim 
in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
35.000
432 Investicijski transferji proračunskim uporabnikom
64.700
III.
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
–1.756.548
B
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442) 
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
441 Povečanje kapitalskih deležev 
in naložb 
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
798.488
50
ZADOLŽEVANJE
798.488
500 Domače zadolževanje
798.488
VIII.
ODPLAČILO DOLGA (550+551)
0
55
ODPLAČILO DOLGA
0
550 Odplačila domačega dolga
0
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–958.060
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
798.488
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+ X.-IX.)
1.756.548
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
958.166
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Dolenjske Toplice.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 
3. člen 
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – podkonta.
4. člen 
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov določenih v prvem odstavku 43. člena Zakona o javnih financah tudi prihodki od občanov, ki se namenijo za namene, za katere se pobirajo.
Namensko prejeta sredstva, ki v tekočem proračunskem letu niso bila porabljena, se prenesejo v naslednje leto in izkazujejo kot črpanje sredstev na računih za naloge in projekte za katere so opredeljena.
5. člen 
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega uporabnika župan odloča o prerazporeditvi pravic porabe med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna. V sprejetem proračunu lahko na predlog neposrednega proračunskega uporabnika finančna služba občine znotraj proračunske postavke odpre nov konto v okviru proračunske postavke oziroma projekta, če je to potrebno zaradi pravilnega knjiženja porabe sredstev.
O prerazporeditvi pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) med na primer: glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe oziroma med podprogrami v okviru glavnih programov, odloča na predlog neposrednega uporabnika župan.
Župan s polletnim poročilom in konec leta poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2019 in njegovi realizaciji.
Župan Občine Dolenjske Toplice je pooblaščen, da poveča ali zmanjša določeno postavko v proračunu za 20 % brez soglasja občinskega sveta, oziroma da prerazporedi sredstva iz posameznega področja v drugo področje proračuna do višine 25 % posameznega področja.
6. člen 
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte iz načrta razvojnih programov prične s postopkom prevzemanja obveznosti za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati 70 % teh pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu uporabnika, od tega:
– v letu 2020 40 % navedenih pravic porabe in
– v ostalih prihodnjih letih 30 % navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega porabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in tekoče transfere, ne sme presegati 25 % teh pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen 
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20 % mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz prehodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta. Investicijsko dokumentacijo potrjuje župan.
8. člen 
Za poravnavo obveznosti v breme proračuna se uporabljajo plačilni roki kot so določeni v zakonu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije.
Predčasno plačilo je možno na podlagi odobritve župana in če je dosežen popust, kar mora biti opredeljeno v pogodbi oziroma aneksu k osnovni pogodbi, v katerem se določi predčasno plačilo.
9. člen 
V proračunu se zagotavljajo sredstva za proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad.
Proračunska rezerva se v letu 2019 oblikuje v višini 20.000 EUR.
Na predlog neposrednega proračunskega uporabnika odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena Zakona o javnih financah do višine 10.000,00 EUR župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
10. člen 
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2019 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer do skupne višine 500,00 EUR.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA 
11. člen 
Občina Dolenjske Toplice se za proračunsko obdobje 2019 zadolži.
Občina Dolenjske Toplice v proračunskem obdobju 2019 ne izdaja poroštev za izpolnjevanje obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Dolenjske Toplice. Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine se ne zadolžujejo in ne izdajajo poroštev.
O kratkoročnem likvidnostnem zadolževanju za financiranje javne porabe, vendar le do višine 15 % sprejetega proračuna odloča župan. Znesek mora biti odplačan do konca proračunskega leta.
5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
12. člen 
Posredni uporabnik občinskega proračuna morajo organizirati izvrševanje del in nalog iz svojega delovnega področja v mejah sredstev, odobrenih s proračunom.
Sredstva se med letom dodeljujejo praviloma enakomerno kot mesečne akontacije vendar v odvisnosti in zapadlosti obveznosti ter upoštevanju likvidnostnega položaja proračuna. Sredstva se smejo uporabljati le za namene za katere so odobrene.
Posredni uporabniki občinskega proračuna ne smejo za račun občinskega proračuna prevzemati obveznosti, ki presegajo zneske določene s proračunom.
13. člen 
Posredni uporabniki občinskega proračuna so dolžni občinski upravi in županu občine kot predstojniku občine, predložiti finančne načrte za naslednje proračunsko leto na način in v rokih, ki jih predpiše župan.
Posredni uporabniki občinskega proračuna so dolžni županu poročati najmanj dvakrat letno o realizaciji nalog, in sicer ob polletju in ob zaključku leta oziroma po potrebi.
Posredni uporabniki občinskega proračuna so dolžno dodatno predložiti podatke za analizo poslovanja, ki jih zahteva župan, direktor občinske uprave ali nadzorni odbor.
14. člen 
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov poveča obseg izdatkov proračuna.
15. člen 
V obdobju začasnega financiranja Občine Dolenjske Toplice v letu 2020, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep župana o začasnem financiranju.
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-11/2019-14
Dolenjske Toplice, dne 27. marca 2019
Župan 
Občine Dolenjske Toplice 
Franc Vovk l.r.