Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2019 z dne 22. 3. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2019 z dne 22. 3. 2019

Kazalo

780. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2018, stran 1618.

  
Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) ter Statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 3/18 – UPB) je Občinski svet na 3. redni seji dne 13. 3. 2019 sprejel
O D L O K 
o zaključnem računu proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2018 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2018.
2. člen 
Zaključni račun proračuna izkazuje:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
Skupaj prihodki 
4.698.489,79
II.
Skupaj odhodki 
5.145.102,19
III.
Presežek odhodkov nad prihodki 
446.612,40
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev 
0,00
V.
Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev 
0,00
VI.
Prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalskih deležev 
0,00
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
Zadolževanje proračuna 
0,00
VIII.
Odplačila dolga 
0,00
IX.
Sprememba stanja sredstev na računu
–446.612,40
X.
Neto zadolževanje 
0,00
XI.
Neto financiranje 
446.612,40
Stanje sredstev na TRR na dan 31. 12. 2018
901.685,54
SREDSTVA REZERV:
prenos sredstev rezerv iz preteklih let
0,00
prihodki rezerv leta 2018
166.350,30
odhodki rezerv leta 2018
153.046,06
presežek sredstev rezerv za prenos v leto 2018
13.304,24
3. člen 
Presežek sredstev na računih proračuna Občine Dol pri Ljubljani se prenese v proračun Občine Dol pri Ljubljani za leto 2019.
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4101-0001/2019-1
Dol pri Ljubljani, dne 13. marca 2019
Župan 
Občine Dol pri Ljubljani 
Željko Savič l.r.

AAA Zlata odličnost