Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2019 z dne 22. 3. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2019 z dne 22. 3. 2019

Kazalo

701. Uredba o izvajanju službe iskanja in reševanja zrakoplova, stran 1507.

  
Na podlagi prvega odstavka 135. člena Zakona o letalstvu (Uradni list RS, št. 81/10 – uradno prečiščeno besedilo in 46/16) in četrtega odstavka 3. člena Zakona o zagotavljanju navigacijskih služb zračnega prometa (Uradni list RS, št. 30/06 – uradno prečiščeno besedilo, 109/09, 62/10 – ZLet-C in 18/11 – ZUKN-A) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o izvajanju službe iskanja in reševanja zrakoplova 
1. člen 
(vsebina) 
(1) S to uredbo se določajo pogoji in način izvajanja iskanja in reševanja zrakoplova, ko je ta pogrešan, je v nevarnosti, ali se je zgodila nesreča ali ko letalskemu prometu grozi nevarnost, ter naloge in odgovornosti med organizacijami in službami, ki sodelujejo pri iskanju in reševanju zrakoplova.
(2) Pri izvajanju službe iskanja in reševanja zrakoplova se upoštevajo mednarodni standardi in priporočena praksa iz Priloge 11 in Priloge 12 h Konvenciji o mednarodnem civilnem letalstvu (Uradni list FLRJ – Mednarodne pogodbe, št. 3/54, Uradni list RS, št. 24/92 – akt o notifikaciji nasledstva in Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 3/00), ki je objavljena na spletnih straneh Ministrstva za infrastrukturo, v vsakokratnem veljavnem besedilu.
(3) Ta uredba se ne uporablja za vojaške in brezpilotne zrakoplove.
2. člen 
(pomen izrazov in kratic) 
(1) Izrazi in kratice, uporabljeni v tej uredbi, imajo naslednji pomen:
– center za koordinacijo (v nadaljnjem besedilu: RCC) je enota, odgovorna za spodbujanje učinkovite organizacije službe iskanja in reševanja zrakoplova in za koordinacijo izvedbe te akcije na območju iskanja in reševanja zrakoplova;
– območje iskanja in reševanja zrakoplova je določeno območje, v katerem deluje RCC in se zagotavlja služba iskanja in reševanja zrakoplova;
– služba iskanja in reševanja zrakoplova pomeni izvajanje nalog spremljanja stanja v sili, komunikacije, koordinacije iskanja in reševanja zrakoplova, prvo pomoč in evakuacijo ponesrečencev z uporabo javnih in zasebnih virov in sredstev, vključno s sodelujočimi zrakoplovi, plovili, drugimi vozili in opremo;
– COSPAS-SARSAT je vesoljski sistem za iskanje plovil v nevarnosti – sledenje s pomočjo satelita za iskanje in reševanje (Space System for Search of Vessels in Distress – Search and Rescue Satellite – Aided Tracking);
– IMO je Mednarodna pomorska organizacija (International Maritime Organization);
– WGS-84 je svetovni geodetski sistem 1984 (World Geodetic System 1984).
(2) Drugi izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo enak pomen, kot je določeno v predpisih, ki urejajo civilno letalstvo in varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.
3. člen 
(pristojni organ) 
Organ, pristojen za izvajanje te uredbe, je Javna agencija za civilno letalstvo Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: agencija).
4. člen 
(obveščanje in alarmiranje) 
(1) Vsakdo, ki opazi izginotje ali nesrečo zrakoplova, izve o tem ali povzroči njegovo izginotje ali nesrečo, takoj obvesti najbližji center za obveščanje ali Policijo.
(2) Vključeni v sistem opazovanja, obveščanja in alarmiranja v skladu z zakonom o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami brezplačno in brez odlašanja sporočajo podatke, ki so pomembni za uspešno in učinkovito izvedbo iskanja in reševanja zrakoplova.
5. člen 
(območje iskanja in reševanja zrakoplova) 
Služba iskanja in reševanja zrakoplova se izvaja na območju z informacijami za letenje (FIR) Ljubljana.
6. člen 
(izvajanje službe iskanja in reševanja zrakoplova) 
(1) Služba iskanja in reševanja zrakoplova se izvaja, ko nastopi nevarnost za zrakoplov in ljudi na krovu. To stanje se deli na faze nevarnosti:
– faza negotovosti (INCERFA), ki je stanje, ko obstaja negotovost glede varnosti zrakoplova in ljudi na krovu;
– faza alarmiranja (ALERFA), ki je stanje, v katerem obstaja skrb za varnost zrakoplova in ljudi na krovu, in
– faza stiske (DETRESFA), ki je stanje, v katerem je gotovo, da zrakoplovu in njegovim potnikom grozi resna in grozeča nevarnost in se zahteva takojšnja pomoč.
(2) Služba iskanja in reševanja zrakoplova se deli na upravljanje službe iskanja in reševanja zrakoplova (v nadaljnjem besedilu: raven upravljanja) in operativno izvajanje službe iskanja in reševanja zrakoplova (v nadaljnjem besedilu: operativna raven).
7. člen 
(raven upravljanja) 
(1) Raven upravljanja izvaja agencija, ki se posvetuje z Medresorskim odborom za upravljanje službe iskanja in reševanja zrakoplova (v nadaljnjem besedilu: odbor) in ga tudi vodi.
(2) Odbor sestavljajo predstavniki agencije, ministrstva, pristojnega za promet, Uprave Republike Slovenije za pomorstvo (v nadaljnjem besedilu: Uprava RS za pomorstvo), ministrstva, pristojnega za obrambo, Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje (v nadaljnjem besedilu: Uprava RS za zaščito in reševanje), ministrstva, pristojnega za notranje zadeve, Policije, ministrstva, pristojnega za zdravje, in Javnega podjetja Kontrola zračnega prometa Slovenije, d. o. o. Člane odbora iz agencije imenuje direktor agencije, člane odbora iz ministrstev in organov v sestavi imenujejo pristojni ministri in člane odbora iz Javnega podjetja Kontrola zračnega prometa Slovenije, d. o. o., direktor javnega podjetja.
(3) Agencija se glede formalne ureditve in izmenjave informacij, ki so potrebne za uspešno izvajanje službe iskanja in reševanja zrakoplova na morju, usklajuje z Upravo RS za pomorstvo.
8. člen 
(operativna raven) 
(1) Operativno raven izvajajo Javno podjetje Kontrola zračnega prometa Slovenije, d. o. o., Policija, Uprava RS za pomorstvo in Uprava RS za zaščito in reševanje s centri za obveščanje in silami za zaščito, reševanje in pomoč, ki zagotavljajo izvajanje nalog 24 ur na dan, sedem dni v tednu. V izvajanje nalog se lahko vključijo tudi drugi subjekti, v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.
(2) Operativna raven zajema naloge RCC, iskanja zrakoplova in reševanja zrakoplova.
(3) Naloge RCC izvaja Javno podjetje Kontrola zračnega prometa Slovenije, d. o. o, razen nalog, ki so v pristojnosti Policije, Uprave RS za zaščito in reševanje in Uprave RS za pomorstvo. K izvedbi posamezne naloge koordinacije iskanja in reševanja zrakoplova Javno podjetje Kontrola zračnega prometa Slovenije, d. o. o., lahko vključi tudi predstavnike Policije, Uprave RS za zaščito in reševanje, Uprave RS za pomorstvo in agencije.
(4) Iskanje zrakoplova izvaja Policija, v iskanje pa se lahko vključijo tudi sile za zaščito, reševanje in pomoč.
(5) Reševanje zrakoplova se izvaja v skladu s predpisi s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
(6) Ne glede na tretji in četrti odstavek tega člena iskanje in reševanje zrakoplova na morju izvaja Uprava RS za pomorstvo. V izvajanje nalog se lahko vključijo tudi Uprava RS za zaščito in reševanje s centri za obveščanje in silami za zaščito, reševanje in pomoč ter enote Policije.
(7) Ne glede na tretji in četrti odstavek tega člena reševanje zrakoplova na območju letališča, na katerem je zagotovljena služba zračnega prometa, in v njegovi neposredni bližini med obratovalnim časom letališča načrtuje, usklajuje in izvaja obratovalec letališča. V reševanje zrakoplova se lahko vključijo Uprava RS za zaščito in reševanje s centri za obveščanje in silami za zaščito, reševanje in pomoč ter enote Policije.
(8) Podatke o zaznanem oddajanju signala v sili na območju Republike Slovenije iz sistema COSPAS-SARSAT sprejme Uprava RS za pomorstvo.
(9) Informacije o letu zrakoplova zagotavlja Javno podjetje Kontrola zračnega prometa Slovenije, d. o. o.
9. člen 
(sodelovanje Slovenske vojske) 
Slovenska vojska pri izvajanju operativne ravni sodeluje v skladu s predpisi, ki urejajo obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami v skladu z njeno organiziranostjo, opremljenostjo, usposobljenostjo in razpoložljivostjo.
10. člen 
(mednarodno sodelovanje) 
(1) Subjekti, ki so vključeni v iskanje in reševanje zrakoplova, v skladu s svojimi pristojnostmi in glede na naloge, ki jih opravljajo, sodelujejo s pristojnimi službami sosednjih in drugih držav.
(2) Vsebina in način sodelovanja iz prejšnjega odstavka se uredita z dogovorom, v katerem se določi, v katerih primerih, kako in v kakšnem obsegu se sprejme pomoč tujih sil pri iskanju in reševanju zrakoplova na ozemlju Republike Slovenije ali nudi pomoč sil Republike Slovenije pri iskanju in reševanju zrakoplova na tujem ozemlju.
11. člen 
(izmenjava informacij) 
(1) Subjekti iz 8. člena te uredbe, ki izvajajo operativno raven, sproti obveščajo in izmenjujejo informacije, pomembne za učinkovito iskanje in reševanje zrakoplova.
(2) Pri nudenju pomoči ali ko ni znano, na ozemlju katere države je pogrešan zrakoplov, RCC obvešča in izmenjuje informacije z RCC sosednje države.
(3) Obveščanje domačih in tujih subjektov, ki izvajajo operativno raven, in izmenjava informacij z njimi se izvajata v skladu s pristojnostmi posameznega subjekta.
(4) Pri izmenjavi podatkov o lokaciji iskanja in reševanja zrakoplova se za določanje horizontalnega položaja uporablja stopinjski zapis v geografskem koordinatnem sistemu WGS-84.
12. člen 
(sredstva komuniciranja) 
(1) Subjekti iz 8. člena te uredbe, ki izvajajo operativno raven, zagotovijo potrebna sredstva za komunikacijo, ki omogočajo medsebojno povezljivo, zanesljivo in neprekinjeno komunikacijo na območju iskanja in reševanja.
(2) Za koordinacijo zrakoplovov, ki izvajajo iskanje in reševanje zrakoplova, se uporablja frekvenca 119,550 MHz.
13. člen 
(osebje, sredstva in oprema) 
(1) Subjekti iz 8. člena te uredbe, ki izvajajo operativno raven, zagotovijo osebje, sredstva in opremo za iskanje in reševanje zrakoplova in o tem na zahtevo poročajo agenciji.
(2) Izvajalci nalog RCC iz tretjega odstavka 8. člena te uredbe morajo imeti na voljo podatke o razpoložljivosti osebja, sredstvih in opremi iz prejšnjega odstavka ter druge informacije, potrebne za učinkovito izvajanje nalog iz njihove pristojnosti.
14. člen 
(usposobljenost osebja) 
(1) Subjekti iz 7. in 8. člena te uredbe zagotavljajo stalno usposobljeno osebje.
(2) Zahteve glede usposabljanja osebja, vključenega v iskanje in reševanje zrakoplova, se določijo v programih usposabljanja. Programi usposabljanja za subjekte iz 7. in 8. člena te uredbe se določijo v skladu s predpisi, ki urejajo civilno letalstvo, pomorstvo, naloge in pooblastila Policije ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.
(3) Programi usposabljanja vsebujejo vsebine o ureditvi službe iskanja in reševanja zrakoplova, postopkih in uporabi tehnik, sredstev in opreme pri izvajanju iskanja in reševanja zrakoplova. Usposabljanje lahko vključuje tudi udeležbo pri izvajanju iskanja in reševanja zrakoplova ali na vajah s področja iskanja in reševanja zrakoplova.
(4) Subjekti iz 7. in 8. člena te uredbe o izvajanju programa usposabljanja na zahtevo poročajo agenciji.
(5) Vaje s področja iskanja in reševanja zrakoplova se izvajajo v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.
15. člen 
(načrt iskanja in reševanja zrakoplova) 
Naloge subjektov iz 8. in 9. člena te uredbe se podrobneje opredelijo v državnem načrtu v skladu z ureditvijo s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
16. člen 
(spremljanje aktivnosti) 
(1) Agencija za namen stalnega izboljševanja izvajanja nalog zbira podatke, spremlja učinkovitost izvedenih aktivnosti iskanja in reševanja zrakoplova ter predlaga spremembe in izboljšave službe iskanja in reševanja zrakoplova na nacionalni in mednarodni ravni.
(2) Policija, Uprava RS za zaščito in reševanje, Uprava RS za pomorstvo in Javno podjetje Kontrola zračnega prometa Slovenije, d. o. o., za namen iz prejšnjega odstavka agenciji v sedmih dneh po končani posamezni aktivnosti poročajo o izvedbi iskanja in reševanja zrakoplova.
(3) Agencija spremlja izvedene aktivnosti iskanja in reševanja zrakoplova na ozemlju Republike Slovenije. V skladu s predpisi Evropske unije in mednarodnimi pogodbami, ki zavezujejo Republiko Slovenijo, poroča o izvajanju službe iskanja in reševanja zrakoplova.
17. člen 
(zahteve za operatorja in zrakoplov) 
(1) Operator zrakoplova, ki izvaja iskanje in reševanje zrakoplova, zagotavlja usposobljenost posadke in opremljenost zrakoplova.
(2) Iskanje in reševanje pogrešanega zrakoplova prednostno izvaja zrakoplov, ki je opremljen z radiokompasom (Direction Finding) in z dvema radijskima napravama, od katerih ena deluje na frekvenci za pomoč v sili (121,5 MHz).
18. člen 
(poročanje ICAO in IMO) 
Ministrstvo, pristojno za promet, poroča ICAO in IMO o sredstvih in območju iskanja in reševanja zrakoplova.
KONČNA DOLOČBA 
19. člen 
(začetek veljavnosti in uporabe) 
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne eno leto od uveljavitve te uredbe.
Št. 00710-4/2019
Ljubljana, dne 21. marca 2019
EVA 2018-2430-0031
Vlada Republike Slovenije 
dr. Andrej Bertoncelj l.r.
podpredsednik 

AAA Zlata odličnost