Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2019 z dne 22. 3. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2019 z dne 22. 3. 2019

Kazalo

700. Uredba o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije, stran 1505.

  
Za izvrševanje prvega odstavka 314. člena in prvega odstavka 315. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije 
1. člen 
(vsebina) 
Ta uredba določa ukrep spodbujanja rabe električne energije, pridobljene iz obnovljivih virov energije z napravo za samooskrbo, pogoje za samooskrbo in način obračuna električne energije ter dajatev za odjemalce s samooskrbo.
2. člen 
(pomen izrazov) 
(1) Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, pomenijo:
1. »ključ delitve proizvodnje« je način izračuna količinskih deležev proizvodnje, ki pripadajo vsakemu posameznemu merilnemu mestu iste samooskrbe večstanovanjske stavbe oziroma iste skupnosti za oskrbo z energijo iz obnovljivih virov (v nadaljnjem besedilu: skupnost OVE) in so navedeni na peto decimalko natančno, pri čemer mora biti vsota vseh deležev iste skupnostne samooskrbe enaka 1;
2. »količinski delež proizvodnje« je tisti del celotne neto proizvedene električne energije (v kWh) z napravo za samooskrbo, ki pripada posameznemu merilnemu mestu iste skupnostne samooskrbe;
3. »merilno mesto naprave za samooskrbo« je samostojno merilno mesto, prek katerega je naprava za samooskrbo večstanovanjske stavbe ali skupnosti OVE priključena na skupno notranjo nizkonapetostno inštalacijo objekta ali na nizkonapetostno distribucijsko omrežje;
4. »naprava za samooskrbo« je naprava, ki proizvaja električno energijo z izrabo sončne, vetrne, vodne ali geotermalne energije, in naprava za soproizvodnjo toplote in električne energije, ki kot primarni vir uporablja obnovljive vire energije, razen proizvodnih naprav, ki so ali so bile vključene v podporno shemo za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji z visokim izkoristkom na podlagi 372. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15; v nadaljnjem besedilu: Energetski zakon);
5. »obračunsko obdobje za samooskrbo« je koledarsko leto oziroma obdobje od dneva vključitve merilnega mesta v bilančno skupino dobavitelja v tekočem koledarskem letu do konca koledarskega leta ali obdobje od začetka koledarskega leta do izključitve merilnega mesta iz bilančne skupine dobavitelja v tekočem koledarskem letu ali obdobje od dneva vključitve merilnega mesta v bilančno skupino dobavitelja v tekočem koledarskem letu do dneva izključitve merilnega mesta iz bilančne skupine dobavitelja v istem koledarskem letu (v nadaljnjem besedilu: obračunsko obdobje);
6. »oddana električna energija« je količina električne energije, oddana v distribucijsko omrežje, odčitana na merilnem mestu ob koncu obračunskega obdobja (v primeru individualne samooskrbe), ali količinski delež proizvodnje, odčitane na merilnem mestu naprave za samooskrbo ob koncu obračunskega obdobja, ki pripada posameznemu merilnemu mestu, pri čemer se ta delež izračuna na podlagi ključa delitve proizvodnje (v primeru skupnostne samooskrbe);
7. »odjemalec s samooskrbo« je gospodinjski ali mali poslovni odjemalec, ki je imetnik soglasja za priključitev na merilnem mestu, ali druga oseba, ki ima soglasje imetnika soglasja za priključitev za odjem električne energije prek merilnega mesta (v nadaljnjem besedilu: odjemalec);
8. »pogodba o samooskrbi« je pogodba med dobaviteljem in odjemalcem, s katero se dogovorita o kompenzaciji oddane električne energije (v kWh) s prevzeto električno energijo (v kWh) v obračunskem obdobju ter o predaji presežka električne energije dobavitelju, kadar je v obračunskem obdobju količina oddane električne energije večja od količine prevzete električne energije;
9. »prevzeta električna energija« je količina električne energije, ki je prevzeta iz distribucijskega omrežja in odčitana na merilnem mestu ob koncu obračunskega obdobja;
10. »samooskrba« pomeni individualno in skupnostno samooskrbo;
11. »skupnostna samooskrba« pomeni samooskrbo večstanovanjske stavbe in skupnost OVE;
12. »večstanovanjska stavba« pomeni večstanovanjsko stavbo, poslovno-stanovanjsko stavbo, stanovanjsko-poslovno stavbo ali poslovno stavbo s poslovnimi prostori, ki imajo lastna merilna mesta, ali drugo stavbo z dvema ali več merilnimi mesti, priključenimi na skupno notranjo nizkonapetostno inštalacijo te stavbe.
(2) Drugi izrazi pomenijo enako kakor v Energetskem zakonu in aktu, ki določa sistemska obratovalna navodila, predpisana za distribucijsko omrežje električne energije.
3. člen 
(samooskrba z električno energijo iz obnovljivih virov energije) 
Samooskrba z električno energijo iz obnovljivih virov energije je proizvajanje električne energije iz obnovljivih virov energije za celotno ali delno pokrivanje lastnega odjema električne energije z napravo za samooskrbo (v primeru individualne samooskrbe) oziroma potreb po električni energiji med seboj povezanih končnih odjemalcev z napravo za samooskrbo (v primeru skupnostne samooskrbe).
4. člen 
(individualna samooskrba) 
(1) V primeru individualne samooskrbe je naprava za samooskrbo priključena na notranjo nizkonapetostno električno inštalacijo stavbe.
(2) Priključna moč naprave za samooskrbo (v kW) ne sme presegati 0,8-kratnika priključne moči odjema merilnega mesta, na notranjo napeljavo katerega je ta naprava priključena.
(3) Kot priključna moč naprave iz prejšnjega odstavka se za naprave, ki proizvajajo električno energijo z izrabo sončne energije, upošteva:
– nazivna moč razsmernika v kW pri cos fi = 1 (kadar je nazivna moč razsmernika manjša ali enaka vsoti nazivnih moči fotonapetostnih modulov) ali
– vsota nazivnih moči fotonapetostnih modulov (kadar je nazivna moč razsmernika večja od vsote nazivnih moči fotonapetostnih modulov).
(4) Priklop naprave za individualno samooskrbo mora biti omogočen tudi v priključno merilno omarico.
(5) Lastnik naprave za samooskrbo je lahko tudi tretja oseba.
5. člen 
(samooskrba večstanovanjske stavbe) 
(1) V samooskrbo večstanovanjske stavbe se lahko povežejo odjemalci, ki odjemajo električno energijo za lastne potrebe preko dveh ali več merilnih mest iste večstanovanjske stavbe in ki v samooskrbo lahko vključijo tudi eno ali več merilnih mest, prek katerega oziroma katerih se z električno energijo oskrbujejo skupni prostori ali skupne naprave večstanovanjske stavbe (v nadaljnjem besedilu: merilna mesta skupne rabe) ali ki v samooskrbo vključijo dve ali več merilnih mest skupne rabe.
(2) V primeru samooskrbe večstanovanjske stavbe je naprava za samooskrbo preko merilnega mesta naprave za samooskrbo priključena na točki prehoda v razdelilni omarici iz distribucijskega omrežja v skupno notranjo nizkonapetostno inštalacijo večstanovanjske stavbe, na katero so priključena merilna mesta, ki so vključena v samooskrbo te večstanovanjske stavbe.
(3) Ne glede prejšnji odstavek se priključitev naprave za samooskrbo na notranjo nizkonapetostno inštalacijo za merilnim mestom šteje za individualno samooskrbo.
6. člen 
(skupnost OVE) 
(1) V skupnost OVE se lahko povežejo odjemalci, ki odjemajo električno energijo prek dveh ali več merilnih mest, ki sta oziroma so priključena na nizkonapetostno omrežje iste transformatorske postaje (v nadaljnjem besedilu: TP) kot naprava za samooskrbo.
(2) V primeru skupnosti OVE je naprava za samooskrbo prek merilnega mesta naprave za samooskrbo priključena na nizkonapetostno distribucijsko omrežje.
(3) Morebitna naknadna razdelitev omrežja TP, na katerem je že registrirana OVE skupnost, ne vpliva na pravice že povezanih odjemalcev v OVE skupnost.
7. člen 
(skupne določbe za skupnostno samooskrbo) 
(1) Merilno mesto ne more biti vključeno v dve ali več skupnostnih samooskrb.
(2) Naprava za samooskrbo se ne more uporabljati za dve ali več skupnostnih samooskrb.
(3) Na omrežju iste TP je lahko več skupnostnih samooskrb.
(4) Največja priključna moč naprave za skupnostno samooskrbo ne sme presegati 0,8-kratnika vsote priključnih moči odjema merilnih mest, vključenih v posamezno skupnostno samooskrbo. Če posamezna skupnostna samooskrba uporablja več naprav za samooskrbo, vsota njihovih priključnih moči ne sme presegati pogoja iz prejšnjega stavka.
(5) Odjemalci se v skupnostno samooskrbo povežejo na podlagi pogodbe.
(6) Lastnik naprave za samooskrbo so lahko odjemalci ali tretja oseba. Če je lastnik naprave tretja oseba, je električna energija, proizvedena v napravi za samooskrbo, namenjena za potrebe odjemalcev, združenih v skupnostno samooskrbo.
(7) V primeru odklopa merilnega mesta na zahtevo odjemalca, ki je vključen v skupnostno samooskrbo, odjemalec distribucijskemu operaterju sporoči spremenjen ključ delitve proizvodnje, po postopku v skladu z 8. členom te uredbe.
(8) Odjemalci se v pogodbi dogovorijo o ureditvi medsebojnih razmerij in ključu delitve proizvodnje. Če je lastnik naprave tretja oseba, mora biti stranka te pogodbe. Za obveznosti na podlagi te pogodbe ne velja solidarna odgovornost.
8. člen 
(skupne določbe za individualno in skupnostno samooskrbo) 
(1) Odjemalec z dobaviteljem sklene pogodbo o samooskrbi.
(2) Distribucijski operater registrira individualno samooskrbo na podlagi pogodbe o samooskrbi.
(3) Distribucijski operater registrira skupnostno samooskrbo na podlagi pogodb o samooskrbi odjemalcev, vključenih v skupnostno samooskrbo, in obrazca, ki je dostopen na spletni strani distribucijskega operaterja. Obvezna vsebina obrazca je: ime skupnostne samooskrbe, navedba merilnih mest in merilnega mesta naprave za samooskrbo, ključ delitve proizvodnje ter določitev osebe, pooblaščene za komunikacijo z distribucijskim operaterjem v zvezi z izvajanjem skupnostne samooskrbe in za spremembe podatkov iz obrazca. Obrazec podpišejo vsi odjemalci in lastnik naprave za samooskrbo, če odjemalci niso lastniki naprave, ali pa po njihovem pooblastilu tretja oseba.
(4) Za izvedbo registracije samooskrbe iz drugega in prejšnjega odstavka tega člena se uporabljajo roki, predpisani za zamenjavo dobavitelja, skladno z drugim odstavkom 40. člena Energetskega zakona. Distribucijski operater o registraciji samooskrbe obvesti dobavitelja na merilnem mestu nemudoma po registraciji.
(5) Distribucijski operater brezplačno registrira morebitne spremembe podatkov posamezne skupnostne samooskrbe, ki so obvezna vsebina obrazca iz tretjega odstavka tega člena.
(6) Lastnik naprave za samooskrbo ne sme tržiti oziroma prodajati električne energije, proizvedene v tej napravi. Kadar je v obračunskem obdobju količina oddane električne energije večja od količine prevzete električne energije, odjemalec presežke preda svojemu dobavitelju.
(7) Naprava za samooskrbo mora izpolnjevati tehnične zahteve, kot jih določa pravilnik, ki ureja tehnične zahteve za varno in pravilno delovanje naprav za samooskrbo.
(8) Na inštalacijo oziroma na omrežje, na katero je priključena naprava za samooskrbo, je lahko za namen samooskrbe priključen tudi hranilnik energije.
9. člen 
(način obračuna pri individualni samooskrbi, samooskrbi večstanovanjske stavbe in skupnosti OVE) 
(1) Pri obračunu električne energije ter omrežnine, prispevkov in drugih dajatev, ki se obračunavajo na količino električne energije, se upošteva količina električne energije (v kWh), ki pomeni razliko med prevzeto in oddano električno energijo (v kWh) ob koncu obračunskega obdobja.
(2) Ne glede na določbo 5. točke prvega odstavka 2. člena te uredbe se obračunsko obdobje za posamezno merilno mesto zaključi tudi v primeru sprememb na merilnem mestu, zaradi katerih je to neizogibno potrebno (npr. sprememba lastnika oziroma plačnika, odklop iz omrežja, sprememba ključa delitve proizvodnje za to merilno mesto).
(3) Za ugotovitev obračunskih podatkov posameznega odjemalca skupnostne samooskrbe distribucijski operater pri določitvi količine, od katere se obračunajo omrežnina ter prispevki in dajatve iz prvega odstavka tega člena, upošteva ključ delitve proizvodnje.
(4) V primeru, da na merilnem mestu pride do odklopa po predhodnem obvestilu ali brez predhodnega obvestila skladno z določbami 151. ali 152. člena Energetskega zakona, distribucijski operater količinski delež proizvodnje električne energije, proizvedene v času od odklopa do ponovnega priklopa, za to merilno mesto upošteva pri obračunu v naslednjem obračunskem obdobju po ponovni priključitvi, znotraj istega koledarskega leta.
(5) Distribucijski operater dobavitelju v šestih delovnih dneh po poteku koledarskega meseca preko enotnega portala brezplačno posreduje obračunske podatke za koledarski mesec ter podatke, ki jih dobavitelj potrebuje za izvrševanje pravic in obveznosti iz naslova članstva v bilančni shemi (obratovalne napovedi, bilančni obračun itd.).
(6) Distribucijski operater dobavitelju v šestih delovnih dneh po poteku obračunskega obdobja preko enotnega portala brezplačno posreduje naslednje podatke: obračunske podatke za dotično obračunsko obdobje, v primeru individualne samooskrbe tudi količino oddane in prevzete električne energije, v primeru skupnostne samooskrbe pa tudi količino električne energije, izmerjene na merilnih mestih in merilnem mestu naprave za samooskrbo.
(7) Če je ob koncu obračunskega obdobja količina oddane električne energije (v kWh) odjemalca večja od količine prevzete električne energije (v kWh), odjemalec presežno količino električne energije preda svojemu dobavitelju.
(8) Za potrebe obračuna se uporablja enotarifno merjenje električne energije.
(9) Za izravnavo odstopanj med prevzeto in oddano električno energijo je odgovoren dobavitelj.
10. člen 
(priključitev naprave za samooskrbo) 
(1) Pred priključitvijo naprave za samooskrbo uporabnik sistema ali tretja oseba, ki je lastnik naprave za samooskrbo, pri distribucijskem operaterju pridobi soglasje za priključitev v primeru novega merilnega mesta oziroma novega merilnega mesta naprave za samooskrbo ali spremembo soglasja za priključitev v primeru obstoječega merilnega mesta oziroma obstoječega merilnega mesta proizvodnje. V postopku spremembe statusa merilnega mesta iz merilnega mesta proizvodnje v merilno mesto naprave za skupnostno samooskrbo se izda sprememba soglasja za priključitev.
(2) Distribucijski operater v postopku izdaje spremembe soglasja za priključitev ne sme zahtevati tehničnih in drugih pogojev, ki se ne nanašajo na priključitev naprave za samooskrbo.
(3) Sprememba soglasja za priključitev je potrebna tudi v primeru povečanja priključne moči naprave za samooskrbo.
(4) Za priključevanje naprave za skupnostno samooskrbo se uporabljajo določbe akta, ki določa sistemska obratovalna navodila, predpisana za distribucijsko omrežje električne energije o priključevanju proizvodne naprave na omrežje.
11. člen 
(poročanje distribucijskega operaterja) 
(1) Distribucijski operater do 31. januarja tekočega leta pošlje ministrstvu, pristojnemu za energijo, operaterju trga in Agenciji za energijo letno poročilo o izvajanju ukrepa samooskrbe za obdobje od 1. januarja do 31. decembra preteklega koledarskega leta. Poročilo vsebuje najmanj podatke o identifikacijski številki merilnega mesta v primeru individualne samooskrbe, v primeru skupnostne samooskrbe pa merilnega mesta naprave za samooskrbo, dnevu priklopa naprave za samooskrbo, o priključni moči naprave za samooskrbo, o vrsti energenta, poštni številki lokacije naprave za samooskrbo, o skupini odjemalca, številu prejetih vlog za izdajo soglasja oziroma spremembo soglasja za priključitev ter o priključni moči in vrsti energenta za naprave za samooskrbo, ki še niso priključene. Distribucijski operater v istem roku pošlje operaterju trga tudi podatke o proizvedenih količinah električne energije v predhodnem koledarskem letu v napravah za skupnostno samooskrbo.
(2) Do 1. marca tekočega koledarskega leta pošlje distribucijski operater ministrstvu, pristojnemu za energijo, in Agenciji za energijo tudi poročilo o številu in razlogih zavrnitve vlog za izdajo soglasja oziroma spremembe soglasja za priključitev, o ugotovljenih vplivih na stabilnost distribucijskega omrežja in višino omrežnine za preteklo koledarsko leto.
(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena distribucijski operater sporoči ministrstvu, pristojnemu za energijo, podatke o številu priklopov novih in obstoječih naprav za samooskrbo, o številu vlog in izdanih soglasjih za priključitev, ločeno po tehnologijah in vrsti odjemalca, najpozneje v 14 dneh po prejemu takšne zahteve ministrstva, pristojnega za energijo.
12. člen 
(izračun proizvedene količine električne energije iz naprav za samooskrbo) 
Operater trga naredi izračun proizvedene količine električne energije priključenih naprav za samooskrbo za preteklo koledarsko leto in ga do 1. aprila tekočega koledarskega leta posreduje ministrstvu, pristojnemu za energijo.
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA 
13. člen 
(prenehanje veljavnosti, začasna uporaba in uskladitev predpisov) 
(1) Minister, pristojen za energijo, uskladi Pravilnik o tehničnih zahtevah naprav za samooskrbo z električno energijo iz obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 1/16 in 46/18) s to uredbo v dveh mesecih od uveljavitve te uredbe.
(2) Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 97/15 in 32/18), ki se uporablja do začetka uporabe te uredbe.
14. člen 
(začetek veljavnosti in uporabe) 
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. maja 2019.
Št. 00710-10/2019
Ljubljana, dne 21. marca 2019
EVA 2018-2430-0110
Vlada Republike Slovenije 
dr. Andrej Bertoncelj l.r.
podpredsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti