Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2019 z dne 15. 3. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2019 z dne 15. 3. 2019

Kazalo

688. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o dodeljevanju vlakovnih poti, uporabnini in režimu učinkovitosti na javni železniški infrastrukturi, stran 1457.

  
Na podlagi enajstega odstavka 15. člena in devetega odstavka 15.d člena Zakona o železniškem prometu (Uradni list RS, št. 99/15 – uradno prečiščeno besedilo in 30/18) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o dodeljevanju vlakovnih poti, uporabnini in režimu učinkovitosti na javni železniški infrastrukturi 
1. člen 
V Uredbi o dodeljevanju vlakovnih poti, uporabnini in režimu učinkovitosti na javni železniški infrastrukturi (Uradni list RS, št. 44/16) se v 1. členu četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(4) S to uredbo se v pravni red Republike Slovenije delno prenaša Direktiva 2012/34/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. novembra 2012 o vzpostavitvi enotnega evropskega železniškega območja (UL L št. 343 z dne 14. 12. 2012, str. 32), zadnjič spremenjena z Direktivo (EU) 2016/2370 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. decembra 2016 o spremembi Direktive 2012/34/EU glede odprtja trga notranjih storitev železniškega potniškega prometa in upravljanja železniške infrastrukture (UL L št. 352 z dne 23. 12. 2016, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2012/34/EU).«.
2. člen 
V 2. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Drugi izrazi, uporabljeni v tej uredbi, pomenijo enako kakor izrazi, uporabljeni v Zakonu o železniškem prometu (Uradni list RS, št. 99/15 – uradno prečiščeno besedilo in 30/18; v nadaljnjem besedilu: ZZelP), v Zakonu o varnosti v železniškem prometu (Uradni list RS, št. 30/18) in v Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača–Koper (Uradni list RS, št. 51/18; v nadaljnjem besedilu: ZIUGDT).«.
3. člen 
V 7. členu se v tretjem odstavku za drugim stavkom doda nov tretji stavek, ki se glasi: »Upravljavec infrastrukture na podlagi petega odstavka 15.d člena ZZelP v programu omrežja opredeli železniške proge, kjer se lahko zmanjša uporabnina v skladu z zakonom zaradi uporabe železniških koridorjev iz Uredbe Komisije (EU) 2016/919 z dne 27. maja 2016 o tehnični specifikaciji za interoperabilnost v zvezi s podsistemi vodenje- upravljanje in signalizacija železniškega sistema v Evropski uniji (UL L št. 158 z dne 15. 6. 2016, str. 1).«.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Upravljavec v programu omrežja objavi tudi povečanje uporabnine na podlagi četrtega odstavka 16. člena ZIUGDT.«.
Dosedanji četrti, peti, šesti in sedmi odstavek postanejo peti, šesti, sedmi in osmi odstavek.
4. člen 
V 19. členu se v drugem odstavku za piko doda nov drugi stavek, ki se glasi: »Upravljavec v najkrajšem možnem času obvesti zainteresirane strani o nerazpoložljivosti infrastrukturnih zmogljivosti zaradi nenačrtovanega vzdrževanja, na njegovo zahtevo pa te informacije sporoči tudi regulatornemu organu.«.
V četrtem odstavku se za piko doda nov drugi stavek, ki se glasi: »V primeru motnje, ki bi lahko vplivala na čezmejni promet, upravljavec pošlje vse ustrezne informacije upravljavcem v drugih državah članicah Evropske unije, če bi motnja lahko vplivala na njihova omrežja in promet, ter z njimi sodeluje za vzpostavitev normalnega čezmejnega prometa.«.
5. člen 
V 23. členu se v tretjem odstavku za besedo »zamude« doda besedilo »in nepravočasne odpovedi vlakovnih poti«.
6. člen 
V 26. členu se osmi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(8) Spremembe voznega reda omrežja se opravijo v vnaprej določenih terminih, ki se objavijo v programu omrežja.«.
7. člen 
V 33. členu se v četrtem odstavku za besedo »voljo« dodata vejica in besedilo »ter podatke o povečanju uporabnine iz četrtega odstavka 16. člena ZIUDGT.«.
8. člen 
V 37. členu se v petem odstavku v tretjem stavku za besedilom »železniškega prometa« dodata vejica in besedilo »skupaj z razumnim dobičkom«.
9. člen 
V 40. členu se za tretjim odstavkom doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Ta člen se smiselno uporablja tudi za plačevanje povečane uporabnine iz devetega odstavka 34. člena te uredbe. Upravljavec mora znesek povečane uporabnine na računu prikazati ločeno od zneska uporabnine, družbi 2TDK pa ga mora kot njen prihodek nakazati v skladu s pogodbo, sklenjeno na podlagi tretjega odstavka 33. člena ZIUDGT.«.
KONČNA DOLOČBA 
10. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00710-9/2019
Ljubljana, dne 14. marca 2019
EVA 2017-2430-0073
Vlada Republike Slovenije 
Marjan Šarec l.r.
predsednik 
 
 

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina