Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2019 z dne 12. 3. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2019 z dne 12. 3. 2019

Kazalo

605. Pravilnik o vsebini in obliki javnih listin o zaključenem izobraževanju na ERUDIO Visokošolskem središču, stran 1291.

  
Na podlagi prvega odstavka 32.a člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 – ZUPŠ in 65/17)je Senat ERUDIO Visokošolskega središča na 2. dopisni seji dne 28. 2. 2019 sprejel
P R A V I L N I K 
o vsebini in obliki javnih listin o zaključenem izobraževanju na ERUDIO Visokošolskem središču 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem pravilnikom se določajo oblika, vsebina in postopek za izdajo diplom in potrdil o drugih oblikah izobraževanja, ki so javne listine ERUDIO Visokošolskega središča.
2. člen 
V tem pravilniku uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
II. JAVNE LISTINE IN POTRDILA 
3. člen 
(1) ERUDIO Visokošolsko središče (v nadaljevanju: ERUDIO VS) izdaja naslednje diplome in potrdila o izobraževanju:
– diplome,
– dvojnike diplom;
– magistrske diplome (v nadaljevanju: diploma);
– dvojnike magistrskih diplom in
– potrdila o opravljenih izpopolnjevanjih po študijskih programih za izpopolnjevanje.
(2) Listine iz prvega odstavka so javne listine. Javne listine so tudi potrdila o opravljenih izpitih, ki jih študentom, diplomantom ali magistrantom izdaja ERUDIO VS.
(3) ERUDIO VS izdaja tudi potrdila o opravljenih obveznostih v neformalnih programih za izpopolnjevanje, ki jih izvaja.
4. člen 
Diploma se izda po opravljenih obveznostih študijskega programa za pridobitev izobrazbe na posebnem papirju s slepim žigom.
5. člen 
(1) ERUDIO VS izdaja diplome in priloge k diplomam o zaključenih študijskih programih prve stopnje (visokošolski strokovni študijski programi) in druge stopnje (magistrski študijski programi).
(2) Sestavni del diplomskega in magistrskega dela je »Priloga k diplomskem/magistrskem delu«.
(3) Sestavine obrazca Priloga k diplomi v slovenskem in angleškem jeziku so opredeljene v Pravilniku o prilogi k diplomi, ki ga sprejme minister, pristojen za visoko šolstvo.
6. člen 
(1) Diploma vsebuje:
– polno ime ERUDIO VS,
– ime akreditiranega študijskega programa ter smer oziroma področje, kadar ima študijski program več smeri ali področij,
– pridobljen strokovni naslov,
– ime in priimek kandidata ter datum in kraj njegovega rojstva.
(2) Diploma ima zaporedno številko, datum diplomiranja, datum izdaje, žig ERUDIO VS, suhi pečat ERUDIO VS, ter podpis trenutnega/e dekana/nje (v nadaljevanju: dekan), na kateri je študij po akreditiranem študijskem programu potekal.
(3) Diploma o strokovnem magisteriju oziroma magistrska diploma, vsebuje enake podatke iz prvega in drugega odstavka tega člena.
7. člen 
(1) Diploma je oblikovana v skladu s celostno grafično podobo ERUDIO VS.
(2) Diploma se izdaja na papirju dimenzije 210 mm x 297 mm in besedilo, kot je prikazano v prilogi.
8. člen 
Po opravljenih obveznostih javno veljavnega programa za pridobitev izobrazbe, izda ERUDIO VS udeležencem potrdilo, ki je javna listina.
9. člen 
(1) Potrdilo po programih iz prejšnjega člena vsebuje:
– polno ime ERUDIO VS,
– ime in priimek udeleženca,
– državo, kraj in datum rojstva udeleženca,
– datum, ko je opravil udeleženec vse obveznosti po programu,
– ovrednotenje programa v številu kreditnih točk po sistemu ECTS.
(2) Potrdilo o opravljenih obveznostih javno veljavnega študijskega programa za pridobitev izobrazbe vsebuje tudi podatke o nazivu in stopnji študijskega programa.
(3) Potrdilo vsebuje še zaporedno številko in datum izdaje potrdila. Potrdilo ima podpis trenutnega dekana.
10. člen 
Oblika in papir potrdila iz prejšnjega člena tega sklepa sta določena s celostno grafično podobo ERUDIO VS.
11. člen 
(1) ERUDIO VS izdaja potrdila o opravljenih obveznostih v neformalnih programih za izpopolnjevanje.
(2) Potrdilo iz prvega odstavka tega člena vsebuje:
– polno ime ERUDIO VS,
– naziv programa izpopolnjevanja,
– trajanje izpopolnjevanja,
– podatke o udeležencu,
– zaporedno število potrdila,
– datum izdaje potrdila,
– žig ERUDIO VS.
(3) Potrdilo ima podpis dekana ali direktorja. To potrdilo ni javna listina.
12. člen 
(1) O izdanih diplomah in potrdilih ERUDIO VS vodi posebno evidenco v skladu z zakonom in s posebnimi predpisi.
(2) Vse javne listine, ki jih izdaja ERUDIO VS v skladu s tem pravilnikom, so sestavljene v slovenščini. Potrdila iz uradnih evidenc se na zahtevo kandidata lahko izdajo tudi v angleščini.
13. člen 
(1) ERUDIO VS izda dvojnik diplome diplomantu, ki je ustrezno preklical izgubljeno, uničeno ali odtujeno diplomo, če je iz evidence, ki jo vodi ERUDIO VS razvidno, da mu je bil po končanih študijskih obveznostih izdan izvirnik diplome.
(2) Dvojnik diplome se izda na papirju, ki se v danem trenutku uporablja za izdajo diplom ERUDIO VS, s tem da je v gornjem desnem kotu na prvi strani napisano, da gre za dvojnik.
(3) Na prvi strani dvojnika diplome se z izjemo zaporedne številke navedejo podatki, ki jih mora po tem pravilniku vsebovati diploma, s tem da se namesto lastnoročnega podpisa pri imenih podpisnikov zapiše »l.r.«
(4) Na hrbtni strani dvojnika trenutni dekan ERUDIO VS podpiše klavzulo o skladnosti podatkov dvojnika s podatki evidence, na temelju katere se dvojnik diplome izdaja. Na hrbtni strani dvojnika diplome se odtisne pečat ERUDIO VS.
(5) V evidenco izdanih diplom se vpiše podatke o izdanem dvojniku diplome, skupaj s podatki o preklicu izvirnika.
(6) Izdaja dvojnika katerekoli javne listine se zaračuna po veljavnem ceniku ERUDIO VS.
14. člen 
Nova diploma se izda:
– kadar se na diplomi odkrije napaka.
15. člen 
Postopek izdaje nove diplome zaradi ugotovljene napake vodi ERUDIO VS, bodisi po uradni dolžnosti (kadar napako ugotovi ERUDIO VS) bodisi na zahtevo diplomanta (kadar napako sporoči diplomant), ki vodi uradno evidenco podatkov o diplomantu, oziroma njena pravna naslednica. Sklep o tem, da se izda nova diploma, izda dekan/ja.
III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
16. člen 
(1) Ta pravilnik se po sprejemu na seji Senata ERUDIO VS objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
(2) Spremembe in dopolnitve tega pravilnika sprejema Senat ERUDIO VS, ki se jih nato objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Predloge se poda v pisni obliki.
Ljubljana, dne 1. marca 2019
Dekan 
ERUDIO VS 
doc. dr. Matjaž Škabar l.r.

AAA Zlata odličnost