Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2019 z dne 12. 3. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2019 z dne 12. 3. 2019

Kazalo

593. Odlok o ustanovitvi Sveta za elektronske komunikacije Republike Slovenije (OdUSEK), stran 1287.

  
Na podlagi 229. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US, 81/15 in 40/17) in tretjega odstavka 108. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10, 80/13 in 38/17) je Državni zbor na seji 8. marca 2019 sprejel
O D L O K 
o ustanovitvi Sveta za elektronske komunikacije Republike Slovenije (OdUSEK) 
S tem odlokom se ustanovi Svet za elektronske komunikacije Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Svet), določijo njegova sestava in mandatna doba ter višina povračila stroškov in nagrad članom Sveta za opravljeno delo.
II 
Svet je organ za svetovanje pri usmerjanju razvoja elektronskih komunikacij in pri varstvu interesov potrošnikov na področju elektronskih komunikacij v Republiki Sloveniji.
III 
Svet ima 11 članov, ki jih za dobo pet let imenuje Državni zbor. Pri tem štiri člane imenuje izmed predstavnikov potrošniških, reprezentativnih invalidskih organizacij na predlog nacionalnega sveta invalidskih organizacij in izobraževalnih institucij, tako da je imenovan najmanj po en predstavnik iz omenjenih organizacij, preostalih sedem članov pa imenuje izmed različnih strokovnjakov s področja elektronskih komunikacij.
Predsednika ali predsednico in namestnika ali namestnico predsednika Sveta imenujejo člani Sveta izmed sebe.
IV 
Člane Sveta imenuje Državni zbor s sklepom.
Postopke v zvezi z imenovanjem vodi Mandatno-volilna komisija na podlagi Poslovnika Državnega zbora.
Način dela določi Svet s poslovnikom.
VI 
Člani Sveta imajo pravico do povračila stroškov in nagrade za svoje delo.
Za povračilo stroškov se uporabljajo predpisi, ki urejajo te pravice za zaposlene v državnih organih, v višini, ki jo določa Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov (Uradni list RS, št. 87/97, 9/98, 48/01 in 40/12 – ZUJF).
Mesečna nagrada, ki je sorazmerna obsegu opravljenega dela, znaša za člane največ 235,82 EUR in se usklajuje z letno stopnjo inflacije.
Za predsednika znaša mesečna nagrada največ trikratno, za namestnika predsednika pa največ dvakratno višino zneska iz prejšnjega odstavka. Sredstva, pogoje za delo in informiranje sveta zagotovi Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije.
VII 
Sedanji člani Sveta nadaljujejo z delom do izteka mandatne dobe.
VIII 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 326-09/19-1/4
Ljubljana, dne 8. marca 2019
EPA 412-VIII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
mag. Dejan Židan l.r.
predsednik 

AAA Zlata odličnost