Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2019 z dne 1. 3. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2019 z dne 1. 3. 2019

Kazalo

505. Uredba o dopolnitvah Uredbe o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje in ribištva, stran 1174.

  
Na podlagi 10. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18), drugega odstavka 35. člena Zakona o morskem ribištvu (Uradni list RS, št. 115/06, 76/15 in 69/17) in drugega odstavka 49. člena Zakona o sladkovodnem ribištvu (Uradni list RS, št. 61/06) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o dopolnitvah Uredbe o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje in ribištva 
1. člen 
V Uredbi o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje in ribištva (Uradni list RS, št. 89/14, 2/15, 3/15, 98/15, 28/16, 81/16, 66/17 in 82/18) se v 15. členu za četrtim odstavkom dodata nova peti in šesti odstavek, ki se glasita:
»(5) Ministrstvo na spletni strani http://www.mkgp.gov.si/si/delovna_podrocja/drzavne_pomoci/evidence objavi informacije o shemi pomoči po tej uredbi, ki so na voljo splošni javnosti brez omejitev vsaj deset let od datuma dodelitve pomoči.
(6) Agencija hrani natančne evidence z informacijami in dokazili o dodeljenih pomočeh po tej uredbi še deset let od dneva, ko je bila dodeljena zadnja posamična pomoč.«.
KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-5/2019
Ljubljana, dne 28. februarja 2019
EVA 2019-2330-0044
Vlada Republike Slovenije 
Marjan Šarec l.r.
predsednik