Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2019 z dne 1. 3. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2019 z dne 1. 3. 2019

Kazalo

489. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcih na območju Občine Miren - Kostanjevica, stran 1031.

  
Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo s spremembami), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03 s spremembami) in 17. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/16 – UPB, 62/16) je Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na 3. seji dne 19. 2. 2019 sprejel
S K L E P 
o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcih na območju Občine Miren - Kostanjevica 
1. člen
Cene programov predšolske vzgoje v vrtcih v Občini Miren - Kostanjevica znašajo mesečno na otroka:
Program
Dnevni program (9 ur) 
– 1. Starostno obdobje
480,00 EUR
Poldnevni program (6 ur) 
– 1. Starostno obdobje
384,00 EUR
Poldnevni program (4 ure) brez kosila 
– 1. Starostno obdobje
307,00 EUR
Dnevni program (9 ur) 
– 2. Starostno obdobje
380,00 EUR
Poldnevni program (6 ur) 
– 2. Starostno obdobje
304,00 EUR
Poldnevni program (4 ure) brez kosila 
– 2. Starostno obdobje
243,00 EUR
Dnevni program (9 ur) 
– kombiniran oddelek
400,00 EUR
Poldnevni program (6 ur) 
– kombiniran oddelek
320,00 EUR
Poldnevni program (4 ure) brez kosila 
– kombiniran oddelek
256,00 EUR
2. člen 
4-urni program se zaključi ob 11.30.
6-urni program se zaključi ob 13.00.
9-urni program se zaključi po urniku vrtca.
3. člen 
Cena 10. ure varstva znaša 1,50 EUR.
4. člen 
Staršem otrok, za katere je Občina Miren - Kostanjevica po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa vrtca, se ob predložitvi dokazil o reševanju osnovnega stanovanjskega problema, dodatno zniža plačilo vrtca za en dohodkovni razred.
Vlagatelj, ki na vlogi za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, ki jo določa zakon, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, izpolni izjavo o materialni ogroženosti zaradi odplačevanja stanovanjskega kredita, s katerim si družina rešuje osnovni stanovanjski problem, mora za znižanje vrtca skladno s prvim odstavkom, vlogi priložiti naslednja dokazila:
– Kupoprodajno pogodbo ali izpisek iz zemljiške knjige za nakup stanovanja oziroma stanovanjske hiše na območju Občine Miren - Kostanjevica ali gradbeno dovoljenje za gradnjo stanovanjske hiše na območju Občine Miren - Kostanjevica,
– Namensko kreditno pogodbo in
– Potrdilo banke o višini anuitete kredita.
Na podlagi dokazil iz prejšnjega odstavka o dodatnem znižanju plačila vrtca odloča pristojni center za socialno delo.
Pravica do znižanega plačila zaradi odplačevanja stanovanjskega kredita staršem pripada od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge.
5. člen 
Starši otrok, za katere je Občina Miren - Kostanjevica po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa vrtca, lahko uveljavijo rezervacijo zaradi počitniške odsotnosti otroka enkrat letno v obdobju od 1. junija do 30. septembra. Rezervacijo lahko starši uveljavijo za neprekinjeno odsotnost otroka kadarkoli v tem obdobju, vendar najmanj za skupno 30 zaporednih koledarskih dni in največ za skupno 60 zaporednih koledarskih dni. Počitniška odsotnost mora biti na ustreznem obrazcu vrtca najavljena do 20. junija tekočega leta oziroma izjemoma 15 dni pred počitniško rezervacijo z utemeljeno vlogo. Za rezervacijo starši plačajo 50 % od njihovega, z odločbo določenega dohodkovnega razreda. Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključenega več kot enega otroka, lahko uveljavljajo rezervacijo le za otroka, za katerega se ne sofinancira plačilo staršev za otroka iz državnega proračuna. V obdobju med junijem in septembrom prehajanje iz programa v program ni možno.
6. člen 
Starši otrok, za katere je Občina Miren - Kostanjevica po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa vrtca, lahko uveljavljajo dodatno znižanje plačila v primeru daljše opravičene odsotnosti otroka, in sicer več kot 15 zaporednih obračunskih dni iz zdravstvenih razlogov. Dodatno znižanje plačila iz zdravstvenih razlogov lahko starši uveljavljajo najkasneje v roku 5 dni od zaključka bolezni z ustrezno vlogo ter priloženim zdravniškim potrdilom. Za dneve odsotnosti iz zdravstvenih razlogov starši plačajo 50 % od njihovega, z odločbo določenega dohodkovnega razreda.
7. člen 
Staršem šoloobveznih otrok, za katere je Občina Miren - Kostanjevica po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa vrtca, se omogoči izpis iz vrtca s 1. 7. v tekočem letu.
8. člen 
Dodatna znižanja plačila, ugodnosti in rezervacije iz 4., 5., 6. in 7. člena tega sklepa lahko uveljavljajo le starši, ki imajo poravnane vse finančne obveznosti do vrtca.
9. člen 
Dodatna znižanja plačila, ugodnosti in rezervacije iz 4., 5., 6. in 7. člena tega sklepa veljajo samo za otroke, ki so vključeni v vrtec na območju Občine Miren - Kostanjevica (Miren, Bilje, Opatje selo, Kostanjevica na Krasu).
10. člen 
Starši, ki niso zavezanci za dohodnino v Republiki Sloveniji, plačujejo polno ceno programa, v katerega je otrok vključen in do dodatnih znižanj in rezervacije niso upravičeni.
11. člen 
Občina Miren - Kostanjevica bo za otroke, za katere je po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje, zagotovila vrtcu sredstva za plačilo celotne razlike med plačili staršev in ceno programa, ki nastane zaradi določitve vseh dodatnih znižanj in rezervacije po tem sklepu.
12. člen 
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcih na območju Občine Miren - Kostanjevica št. 602-0004/2017 z dne 20. 9. 2017 (Uradni list RS, št. 55/17).
13. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 3. 2019 dalje.
Št. 602-0001/2019-3
Miren, dne 19. februarja 2019
Župan 
Občine Miren - Kostanjevica 
Mauricij Humar l.r.