Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2019 z dne 1. 3. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2019 z dne 1. 3. 2019

Kazalo

469. Sklep o lokacijski preveritvi za del enote urejanja prostora JA-250, stran 1006.

  
Na podlagi druge alineje 127. člena ter 129. in 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 2. seji 18. 2. 2019 sprejel
S K L E P 
o lokacijski preveritvi za del enote urejanja prostora JA-250 
1. člen 
S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev, ki se nanaša na zemljišče, ki obsega naslednje parcele ali dele parcel: 187/3, 187/4, 187/7, 187/8, 187/9, 187/12, 187/13, 187/20, 187/22, 187/23, 187/24, 187/25, 187/44, 187/45, 187/46 (del), 187/47, 188/7 (del), 261/5, 261/6, 261/8, 261/9, 319/1 (del), 338/2, 338/3, 338/14 (del), 338/15, 342/17, 345/30, 345/33, vse v katastrski občini 1730 Moste, in se po določilih Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obvezna razlaga, 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16, 12/17 – popr., 12/18 – DPN in 42/18; v nadaljnjem besedilu: OPN MOL ID) nahaja v delu enote urejanja prostora (v nadaljnjem besedilu: EUP) JA-250 z namensko rabo CDd (območja centralnih dejavnosti brez stanovanj).
2. člen 
Na območju lokacijske preveritve iz prejšnjega člena se dopusti individualno odstopanje od prostorskega izvedbenega pogoja, določenega v OPN MOL ID za del EUP JA-250, ki je vezan na pridobitev uporabnega dovoljenja za trgovski objekt, in sicer tako, da za pridobitev uporabnega dovoljenja ni treba izpolniti pogoja, ki se glasi:
»Do pridobitve uporabnega dovoljenja za trgovski objekt je treba urediti dostope, cesto med Kajuhovo ulico in Ameriško ulico z vsemi križišči na tej cesti, vključno s križiščema na Kajuhovi ulici in Ameriški ulici.«.
3. člen 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Identifikacijska številka v zbirki prostorskih aktov: 1116
Št. 35040-1/2018-83
Ljubljana, dne 18. februarja 2019
Župan 
Mestne občine Ljubljana 
Zoran Janković l.r.