Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2019 z dne 1. 3. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2019 z dne 1. 3. 2019

Kazalo

443. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o trošarinah, stran 954.

  
Na podlagi 8., 11., 15., 16., 18., 19., 20., 29., 32., 33., 36., 43., 44., 45., 48., 49., 51., 52., 53., 55., 56., 58., 63., 72., 74., 77., 79., 80., 87., 92., 97., 98., 99. in 101. člena in za izvrševanje 14., 22., 30., 32., 34., 59. in 86. člena Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 47/16) ter na podlagi drugega odstavka v zvezi s 16. točko prvega odstavka 4. člena Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list RS, št. 77/16) minister za finance izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o trošarinah 
1. člen 
V Pravilniku o izvajanju Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 62/16, 67/16 – popr. in 62/18) se v 7. členu v prvem odstavku 6. točka spremeni, tako da se glasi:
»6. datum obračuna trošarine oziroma nabave trošarinskih izdelkov,«.
2. člen 
V 11. členu se v šestem odstavku 5. točka spremeni, tako da se glasi:
»5. oznako »prevoz trošarinskih izdelkov v režimu odloga«,«.
3. člen 
Za 11. členom se dodajo novi 11.a do 11.d člen, ki se glasijo:
»11.a člen 
(elektronska izmenjava podatkov pri gibanju trošarinskih izdelkov v režimu odloga znotraj Slovenije) 
(1) Davčni organ lahko v skladu s sedmim odstavkom 32. člena ZTro-1 pri gibanju v režimu odloga znotraj Slovenije pošiljatelju ali prejemniku odobri elektronsko izmenjavo podatkov z uporabo računalniško podprtega sistema za nadzor nad gibanjem trošarinskih izdelkov (v nadaljnjem besedilu: računalniško podprt sistem) iz prvega odstavka 34. člena ZTro-1. Vsebina in oblika osnutka elektronskega trošarinskega dokumenta in elektronskega trošarinskega dokumenta, podatkovni elementi elektronskih sporočil in seznami oznak, ki se uporabljajo in izmenjujejo prek računalniško podprtega sistema, so določeni v Prilogi I in Prilogi II Uredbe 684/2009/ES in so za gibanje v režimu odloga znotraj Slovenije dopolnjeni z:
– Dopolnitvijo podatkovnih elementov elektronskih sporočil, ki se uporabljajo za gibanje trošarinskega blaga pod režimom odloga plačila trošarine, Priloge 1 Uredbe 684/2009/ES, s pogoji za podatke, katerih vnos je pogojen, in pojasnili o izpolnjevanju sporočil pri gibanju v režimu odloga znotraj Slovenije iz Priloge 2, ki je sestavni del tega pravilnika in
– Dopolnitvijo Tabele II Seznama oznak, Priloge II Uredbe 684/2009/ES, z oznakami trošarinskih izdelkov, ki se uporabljajo pri gibanju v režimu odloga znotraj Slovenije iz Priloge 3, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Davčni organ odobri elektronsko izmenjavo podatkov z uporabo računalniško podprtega sistema tako, da pošiljatelju oziroma prejemniku pred prvo uporabo dodeli trošarinsko številko po uradni dolžnosti in ga o tem obvesti. Trošarinska številka je 13-mestna alfanumerična oznaka in identifikacijska številka imetnika trošarinskega dovoljenja in njegovih lokacij oziroma obratov poslovanja. Če prejemnik ali pošiljatelj uporablja računalniško podprt sistem za gibanje trošarinskih izdelkov v režimu odloga med državami članicami v skladu s 34. členom ZTro-1, se šteje, da mu je uporaba elektronske izmenjave podatkov z uporabo računalniško podprtega sistema za gibanje v režimu odloga znotraj Slovenije odobrena.
(3) Če je pošiljatelju elektronska izmenjava podatkov za gibanje trošarinskih izdelkov v režimu odloga znotraj Slovenije z uporabo računalniško podprtega sistema odobrena v skladu s tem členom, se šteje, da se trošarinski izdelki gibajo v režimu odloga znotraj Slovenije, če jih spremlja elektronski trošarinski dokument.
11.b člen 
(pošiljanje trošarinskih izdelkov pri gibanju znotraj Slovenije) 
(1) Pošiljatelj pred začetkom gibanja trošarinskih izdelkov, vendar ne prej kot sedem dni pred začetkom gibanja, predloži osnutek elektronskega trošarinskega dokumenta, ki vsebuje pravilne podatke, davčnemu organu, ki elektronsko preveri točnost in popolnost podatkov v predloženem elektronskem trošarinskem dokumentu. Če so podatki ustrezni, davčni organ opremi elektronski trošarinski dokument z enotno trošarinsko referenčno oznako, ki je določena v prvem odstavku 35. člena ZTro-1, jo sporoči pošiljatelju in predloži elektronski trošarinski dokument prejemniku. Če podatki niso pravilni, davčni organ o tem takoj obvesti pošiljatelja.
(2) Pošiljatelj prekliče elektronski trošarinski dokument, če obstaja razlog za preklic s seznama oznak in se gibanje trošarinskih izdelkov v skladu s prvim odstavkom 25. člena ZTro-1 še ni začelo. Pošiljatelj, ki želi preklicati elektronski trošarinski dokument, izpolni polja v osnutku sporočila o preklicu in ga predloži davčnemu organu, ki elektronsko preveri točnost in popolnost podatkov v sporočilu o preklicu. Če so podatki ustrezni, davčni organ opremi sporočilo o preklicu z datumom in časom potrditve ter podatke sporoči pošiljatelju in prejemniku. Če podatki niso pravilni, davčni organ o tem takoj obvesti pošiljatelja.
(3) Pošiljatelj lahko med gibanjem trošarinskih izdelkov v elektronskem trošarinskem dokumentu spremeni namembni kraj in navede novega, ki je dejanski namembni kraj in je:
– trošarinsko skladišče,
– lokacija obrata oproščenega uporabnika,
– lokacija davka proste prodajalne ali
– kraj, kjer trošarinski izdelki zapustijo Unijo pri izvozu.
Pošiljatelj spremembo namembnega kraja vnese takoj, ko ugotovi, da dejanski namembni kraj prejema ne ustreza podatku, navedenemu v elektronskem trošarinskem dokumentu. Pošiljatelj, ki želi spremeniti namembni kraj, izpolni polja v osnutku sporočila o spremembi namembnega kraja in ga predloži davčnemu organu, ki elektronsko preveri točnost in popolnost podatkov. Če so podatki ustrezni, davčni organ opremi sporočilo o spremembi namembnega kraja z datumom in časom potrditve ter zaporedno številko. O tem obvesti pošiljatelja in posodobi prvotni elektronski trošarinski dokument z informacijami v sporočilu o spremembi namembnega kraja. Če podatki o spremembi namembnega kraja niso pravilni, davčni organ o tem takoj obvesti pošiljatelja.
(4) Če posodobitev elektronskega trošarinskega dokumenta iz prejšnjega odstavka vključuje spremembo kraja dobave, ne vključuje pa spremembe prejemnika, pošlje davčni organ sporočilo o spremembi namembnega kraja prejemniku. Če posodobitev vključuje spremembo prejemnika, se posodobljeni elektronski trošarinski dokument pošlje novemu prejemniku, obvestilo o spremembi namembnega kraja pa prejemniku, navedenemu v prvotnem elektronskem trošarinskem dokumentu.
(5) Če je pošiljatelj po začetku gibanja ugotovil, da je v elektronskem trošarinskem dokumentu navedel nepravilne podatke, o tem takoj obvesti davčni organ in mu pošlje pravilne podatke o odpremljeni pošiljki.
(6) Če pošiljatelj ne prejme poročila o prejemu oziroma poročila o izvozu v 15 dneh po odpremi pošiljke, najpozneje v desetih delovnih dneh po izteku tega roka obvesti davčni organ o razlogih in okoliščinah, zaradi katerih gibanje ni bilo zaključeno.
(7) Tiskana različica elektronskega trošarinskega dokumenta spremlja trošarinske izdelke med celotnim gibanjem v režimu odloga. Tiskano različico elektronskega trošarinskega dokumenta lahko nadomesti komercialni dokument, v katerem je navedena enotna trošarinska referenčna oznaka. Tiskana različica elektronskega trošarinskega dokumenta ali komercialnega dokumenta, razen za gibanje med trošarinskimi skladišči ali obrati istega imetnika dovoljenja ali v izvoz, mora za potrditev prejema trošarinskih izdelkov vsebovati podatke podatkovnih elementov poročila o prejemu.
(8) Pri izvozu trošarinskih izdelkov carinski organ, pri katerem je vložena izvozna deklaracija, sporoči enotno trošarinsko referenčno oznako carinskemu organu, pri katerem bodo trošarinski izdelki zapustili Unijo.
11.c člen 
(prejem in potrditev izvoza trošarinskih izdelkov pri gibanju znotraj Slovenije) 
(1) Prejemnik trošarinskih izdelkov z uporabo računalniško podprtega sistema predloži poročilo o prejemu takoj oziroma najpozneje v petih delovnih dneh po prejemu pošiljke. Prejemnik v poročilo o prejemu vpiše pravilne podatke o prejeti pošiljki. Prejemnik lahko predloži poročilo o prejemu tudi po roku iz prejšnjega stavka, če to davčnemu organu ustrezno obrazloži.
(2) Davčni organ elektronsko preveri točnost in popolnost podatkov v poročilu o prejemu trošarinskih izdelkov, in če so podatki ustrezni, prejemniku potrdi prejem poročila in pošiljatelju predloži poročilo o prejemu. Če podatki niso ustrezni, davčni organ o tem takoj obvesti prejemnika.
(3) Če je prejemnik trošarinskih izdelkov v poročilu o prejemu navedel nepravilne podatke, o tem takoj obvesti davčni organ in mu pošlje pravilne podatke o prejeti pošiljki.
(4) Če prejemnik ne uporablja računalniško podprtega sistema ali pošiljatelj trošarinski izdelek dobavi prejemniku za namene iz 1. točke prvega odstavka 97. člena ZTro-1, prejem trošarinskih izdelkov v računalniško podprtem sistemu potrdi davčni organ. Prejemnik potrdi prejem trošarinskih izdelkov tako, da na izvodu tiskane različice elektronskega trošarinskega dokumenta ali komercialnega dokumenta, na kateri je navedena enotna trošarinska referenčna oznaka, izpolni polja oziroma navede podatke za potrditev prejema trošarinskih izdelkov. Podatki za potrditev prejema morajo ustrezati vsebini in obliki podatkovnih elementov poročila o prejemu in sporočil s seznama oznak. Prejemnik oziroma pošiljatelj izpolnjeni dokument iz tega odstavka predloži davčnemu organu najpozneje v 15 dneh po odpremi pošiljke.
(5) Carinski organ, pri katerem so opravljene izvozne formalnosti, izda poročilo o izvozu na podlagi potrditve carinskega organa, pri katerem so trošarinski izdelki zapustili Slovenijo, in ga pošlje pošiljatelju.
11.d člen 
(nadomestni postopek za pošiljatelja, prejemnika in potrditev prejema v posebnih primerih) 
(1) Če računalniško podprt sistem ni na voljo, pošiljatelj začne gibanje trošarinskih izdelkov v režimu odloga z uporabo nadomestnega postopka tako, da:
– trošarinske izdelke spremlja papirni dokument, ki vsebuje iste podatke kot osnutek elektronskega trošarinskega dokumenta iz 11.b člena tega pravilnika in mora biti vidno označen z izjavo »Nadomestni spremni dokument za gibanje trošarinskega blaga v režimu odloga plačila trošarine znotraj Slovenije«;
– pred začetkom gibanja obvesti davčni organ o odpremi in
– davčnemu organu pošlje kopijo dokumenta iz prve alineje, ki bo pošiljko spremljal.
(2) Ko je računalniško podprt sistem spet na voljo, pošiljatelj predloži osnutek elektronskega trošarinskega dokumenta. Če so podatki ustrezni, davčni organ opremi elektronski trošarinski dokument z enotno trošarinsko referenčno oznako, s čimer elektronski trošarinski dokument nadomesti papirni dokument. Do potrditve podatkov iz elektronskega trošarinskega dokumenta poteka gibanje v režimu odloga na podlagi papirnega dokumenta.
(3) Če ob morebitni spremembi namembnega kraja računalniško podprt sistem ni na voljo, pošiljatelj ravna v skladu s prvim odstavkom tega člena.
(4) Če računalniško podprt sistem ni na voljo v času oziroma na kraju prejema ali ni bil na voljo v času oziroma v kraju pošiljanja, lahko prejemnik ob koncu gibanja trošarinskih izdelkov v režimu odloga predloži davčnemu organu papirni dokument, ki vsebuje iste podatke kot poročilo o prejemu in mora biti vidno označen z izjavo »Nadomestno poročilo o prejemu za gibanje znotraj Slovenije«, in tako potrdi konec gibanja. Ko je računalniško podprt sistem spet na voljo, prejemnik potrdi prejem v skladu s prejšnjim členom tega pravilnika.
(5) Davčni organ lahko za odpremljene trošarinske izdelke v računalniško podprtem sistemu potrdi konec gibanja tudi brez pridobitve poročila o prejemu oziroma poročila o izvozu, če od prejemnika prejme dokument, ki vsebuje iste podatke kot poročilo o prejemu oziroma poročilo o izvozu, in če:
– prejme potrdilo namembnega urada, da so trošarinski izdelki dejansko prispeli v namembni kraj, ali
– pri izvozu prejme potrditev pristojnega carinskega organa, pri katerem so trošarinski izdelki dejansko zapustili Slovenijo.
(6) Če je bila v primeru nepravilnosti pri gibanju trošarinskih izdelkov v režimu odloga v skladu z devetim odstavkom 26. člena ZTro-1 trošarina plačana, lahko davčni organ v računalniško podprtem sistemu potrdi konec gibanja tudi brez pridobitve poročila o prejemu oziroma poročila o izvozu.«.
4. člen 
V 15. členu se v prvem stavku pred besedo »sedmega« doda besedilo »tretjega in«.
5. člen 
V 20. členu se v prvem odstavku v prvem stavku pred besedo »obdobju« doda beseda »tekočem«.
6. člen 
V 28. členu se v drugem in tretjem odstavku število »25« nadomesti s številom »10«.
7. člen 
V 32. členu se v tretjem odstavku za besedo »dolga« doda besedilo »v davčnem obdobju«.
8. člen 
V 36. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(3) Popolni denaturant iz devetega odstavka 72. člena ZTro-1, ki je priznan le v Sloveniji, je sestavljen iz:
1. 500 gramov dietil ftalata (CAS št. 84-66-2) in 78,8 grama terc-butil alkohola (CAS št. 75-65-0) ali
2. 1580 gramov izopropil alkohola (CAS št. 67-63-0), 790 gramov terc-butil alkohola (CAS št. 75-65-0) in 0,79 grama denatonijevega benzoata (CAS št. 75-65-0),
vse na hektoliter 100 vol. % etilnega alkohola.«.
Za tretjim odstavkom se dodata nova četrti in peti odstavek, ki se glasita:
»(4) Popolni denaturant, ki je priznan v vseh državah članicah, je sestavljen najmanj iz: 1 litra izopropil alkohola (IPA), 1 litra metil etil ketona (MEK) in 1 grama denatonijevega benzoata na hektoliter 100 vol. % etilnega alkohola.
(5) Etilni alkohol je v Sloveniji oproščen plačila trošarine, če je:
– v trošarinskem skladišču popolnoma denaturiran z denaturanti iz tretjega in četrtega odstavka tega člena ali
– vnesen ali uvožen in vsebuje denaturante iz tretjega in četrtega odstavka tega člena.«.
9. člen 
V 38. členu se za drugim odstavkom doda tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena se šteje, da je začasno pooblaščeni prejemnik obvestil pristojni urad pred nameravanim prejemom pošiljke vina, ko predloži vlogo za izdajo dovoljenja za začasno pooblaščenega prejemnika. Na vlogi za izdajo dovoljenja označi, da gre za prejem vina od malega proizvajalca vina iz druge države članice.«.
10. člen 
V 44. členu se v tretjem odstavku prvi stavek spremeni tako, da se glasi:
»Energenti, ki se uporabijo kot pogonsko gorivo za namen iz 1. točke prvega odstavka 97. člena ZTro-1, se smejo odpremiti iz trošarinskega skladišča brez spremljajočega trošarinskega dokumenta le, če jih odpremi imetnik trošarinskega skladišča, ki ima trošarinsko skladišče na lokaciji oskrbe s pogonskim gorivom neposredno na letalo ali plovilo.«.
11. člen 
V 46. členu se šesti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(6) Za trošarinskega zavezanca iz 3. točke prvega odstavka 90. člena ZTro-1, ki električno energijo za svojo končno rabo pridobi v drugi državi članici oziroma jo uvozi iz tretjih držav ali mu jo dobavi dobavitelj, ki nima sedeža v Sloveniji, oziroma mu je električna energija dobavljena s strani dobavitelja s sedežem v Sloveniji, je letna količina porabe električne energije v koledarskem letu seštevek:
– dobavljene električne energije s strani dobavitelja s sedežem v Sloveniji;
– pridobljene električne energije v drugi državi članici oziroma uvožene iz tretjih držav ali dobavljene s strani dobavitelja, ki nima sedeža v Sloveniji;
– proizvedene električne energije za pokrivanje lastnih potreb.
Trošarinski zavezanec iz tega odstavka v mesecu januarju tekočega leta, na podlagi seštevka podatkov iz prejšnjega stavka, preveri pravilnost uvrstitve v stopnjo odjema in opravi popravek stopnje odjema ter obračuna razliko trošarine v mesečnem obračunu trošarine za mesec januar kot trošarinski zavezanec, proizvajalec. Če je v koledarskem letu prejel električno energijo s strani dobavitelja s sedežem v Sloveniji, dobavitelja pisno seznani z ugotovljeno stopnjo odjema ter s tem, da je sam dolžan preveriti pravilnost uvrstitve v stopnjo odjema za preteklo koledarsko leto. Obračunu trošarine iz tega odstavka priloži dokazila o dobavljeni električni energiji.«.
Za šestim odstavkom se dodata nova sedmi in osmi odstavek, ki se glasita:
»(7) Za trošarinskega zavezanca iz 2. točke prvega odstavka 90. člena ZTro-1, ki mu je električna energija dobavljena s strani dobavitelja s sedežem v Sloveniji, je letna količina porabe električne energije v koledarskem letu seštevek:
– dobavljene električne energije s strani dobavitelja s sedežem v Sloveniji in
– pridobljene električne energije v drugi državi članici oziroma uvožene iz tretjih držav ali dobavljene s strani dobavitelja, ki nima sedeža v Sloveniji.
Trošarinski zavezanec iz tega odstavka v mesecu januarju tekočega leta, na podlagi seštevka podatkov iz prejšnjega stavka, preveri pravilnost uvrstitve v stopnjo odjema in opravi popravek stopnje odjema ter obračuna razliko trošarine v mesečnem obračunu trošarine za mesec januar kot trošarinski zavezanec, končni odjemalec. Če je v koledarskem letu prejel električno energijo s strani dobavitelja s sedežem v Sloveniji, dobavitelja pisno seznani z ugotovljeno stopnjo odjema ter s tem, da je sam dolžan preveriti pravilnost uvrstitve v stopnjo odjema za preteklo koledarsko leto. Obračunu trošarine iz tega odstavka priloži dokazila o dobavljeni električni energiji.
(8) Za končnega odjemalca iz tretjega odstavka 90. člena ZTro-1, ki mu električno energijo dobavlja več dobaviteljev električne energije s sedežem v Sloveniji, je letna količina porabe električne energije v koledarskem letu seštevek dobavljene električne energije vseh dobaviteljev električne energije s sedežem v Sloveniji. Končni odjemalec dobavitelje električne energije pisno obvesti o letni količini porabe električne energije iz prejšnjega stavka. Dobavitelji električne energije na podlagi obvestila končnega odjemalca preverijo pravilnost uvrstitve v stopnjo odjema za preteklo koledarsko leto in opravijo popravek stopnje odjema ter obračunajo razliko trošarine v mesečnem obračunu trošarine za mesec januar.«.
Dosedanja sedmi in osmi odstavek postaneta deveti in deseti odstavek.
Za desetim odstavkom se doda nov enajsti odstavek, ki se glasi:
»(11) Pri dobavi električne energije znotraj zaključenega območja iste lokacije je trošarinski zavezanec dobavitelj oseba, ki električno energijo odvzema iz prenosnega ali distribucijskega omrežja in jo dobavi končnim odjemalcem znotraj zaključenega območja iste lokacije. Zaključeno območje iste lokacije je zaprti distribucijski sistem v skladu z zakonom, ki ureja energetiko, ali geografsko zaokroženo industrijsko ali poslovno območje ali območje za skupne storitve, ki ne oskrbuje gospodinjskih odjemalcev. Trošarinski zavezanec iz tega odstavka je dolžan osebo, od katere prejema ali kupuje električno energijo, pisno seznaniti s količinami, za katere nastopa sam kot dobavitelj električne energije.«.
12. člen 
V 48. členu se v prvem odstavku pred besedo »prevzeti« doda besedilo »plačati in«.
13. člen 
V 49. členu se peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Barvo, širino vzorčnega roba, grafično rešitev in kombinacijo varnostnih elementov tobačnih znamk ter tehnične specifikacije za izdelavo in tiskanje tobačnih znamk določi UJP v dokumentaciji, pripravljeni v zvezi z oddajo javnega naročila.«.
14. člen 
V 54. členu se v tretjem odstavku za besedo »člena« doda besedilo »ZTro-1«.
V četrtem odstavku se v 2. točki pred besedo »gibajo« črta besedilo »po uvozu«.
V 3. točki se besedilo spremeni tako, da se glasi: »iz 85. člena ZTro-1, če se gibajo v režimu odloga in jih spremlja elektronski trošarinski dokument ali so po vnosu sproščeni v porabo, razen gibanja v drugo državo članico.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
15. člen 
Novi 11.a do 11.d člen pravilnika se začnejo uporabljati 1. septembra 2019.
16. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-744/2018/36
Ljubljana, dne 11. februarja 2019
EVA 2018-1611-0081
Dr. Andrej Bertoncelj l.r.
minister 
za finance 

AAA Zlata odličnost