Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2019 z dne 1. 3. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2019 z dne 1. 3. 2019

Kazalo

442. Pravilnik o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja nevladnih organizacij za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju zdravstvenega varstva, stran 954.

  
Na podlagi petega odstavka 6. člena Zakona o nevladnih organizacijah (Uradni list RS, št. 21/18) minister za zdravje izdaja
P R A V I L N I K 
o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja nevladnih organizacij za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju zdravstvenega varstva 
1. člen 
(vsebina) 
Ta pravilnik določa kriterije za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja nevladnih organizacij za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju zdravstvenega varstva.
2. člen 
(pomembnejši dosežki) 
Za pomembnejši dosežek delovanja nevladne organizacije se šteje dosežek, ki presega interese članov ali ustanoviteljev nevladne organizacije in je splošno koristen, nevladna organizacija pa izvaja aktivnosti, ki so usklajene s strateškimi dokumenti Republike Slovenije (kot so na primer strategije razvoja na posameznem področju, resolucije, nacionalni oziroma akcijski programi, ukrepi).
3. člen 
(kriteriji za izkazovanje pomembnejših dosežkov na področju zdravstvenega varstva) 
Nevladna organizacija izkaže pomembnejše dosežke svojega delovanja na področju zdravstvenega varstva, če izpolnjuje vsaj sedem od naslednjih kriterijev, pri čemer je izpolnjevanje kriterijev iz 1. do 3. točke obvezno:
1. pretežni del sredstev porabi za dejavnosti na področju zdravstvenega varstva;
2. ima posvetovalno telo, ki daje mnenje k njenim programom, jih spremlja in strokovno vodi. Posvetovalno telo sestavljajo strokovnjaki s področja zdravstvenega varstva;
3. izvaja programe, ki prispevajo k zdravstveni preventivi, ozaveščanju, reševanju in lajšanju zdravstvenih stisk in težav ranljivih, ogroženih oseb in bolnikov ter ima pri njihovem izvajanju preverljive rezultate in upošteven doseg pri ciljnih skupinah;
4. je prostovoljno vključena kot sestavni del krovne organizacije (npr. zveze) na ravni države;
5. njeni interesi so prek njenih predstavnikov aktivno zastopani v medresorskih ali drugih strokovnih in delovnih skupinah na državni ali mednarodni ravni;
6. prek njenih predstavnikov se je v zadnjih dveh letih z vsaj tremi strokovnimi prispevki, ki se nanašajo na njeno delo, udeležila konference ali strokovnega posveta na državni ali mednarodni ravni;
7. sama ali njen predstavnik je v zadnjih dveh letih prejemnik priznanja, odlikovanja ali nagrade na državni ali mednarodni ravni na področju zdravstvenega varstva;
8. o programu, projektih in drugih dejavnostih obvešča zainteresirano javnost in svoje člane prek različnih komunikacijskih oblik ter svoj profil osvežuje na komunikacijskih kanalih (na primer spletna stran, družabna omrežja);
9. aktivno sodeluje z mednarodnimi strokovnimi organizacijami, ki izvajajo sorodne aktivnosti na področju zdravstvenega varstva.
4. člen 
(izkazovanje izpolnjevanja kriterijev) 
Nevladna organizacija izpolnjevanje kriterijev iz prejšnjega člena izkazuje na naslednje načine:
1. za kriterij iz 1. točke prejšnjega člena: stroškovna mesta ali konto kartic za zadnji dve leti;
2. za kriterij iz 2. točke prejšnjega člena: sklep o imenovanju in nalogah posvetovalnega telesa;
3. za kriterij iz 3. točke prejšnjega člena: poročilo o delu za pretekli dve leti in program bodočega delovanja za najmanj dve koledarski leti, ki vsebuje predstavitev treh najpomembnejših programov z navedbo ciljne populacije, kraja izvajanja aktivnosti, vsebino aktivnosti, število vključenih oseb in poimensko navedbo izvajalcev aktivnosti;
4. za kriterij iz 4. točke prejšnjega člena: pozitivno mnenje krovne organizacije (npr. zveze), k vlogi nevladne organizacije za pridobitev statusa v javnem interesu na področju zdravstvenega varstva;
5. za kriterij iz 5. točke prejšnjega člena: sklep o imenovanju oziroma članstvu v strokovni ali delovni skupini;
6. za kriterij iz 6. točke prejšnjega člena: program izobraževanja z dokazilom o prispevku;
7. za kriterij iz 7. točke prejšnjega člena: fotokopija priznanja, odlikovanja ali nagrade;
8. za kriterij iz 8. točke prejšnjega člena: kopija povezav na ustrezne komunikacijske kanale;
9. za kriterij iz 9. točke prejšnjega člena: izjava mednarodne strokovne organizacije o medsebojnem sodelovanju.
5. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-150/2018
Ljubljana, dne 26. februarja 2019
EVA 2018-2711-0082
Samo Fakin l.r.
Minister za zdravje 

AAA Zlata odličnost