Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2019 z dne 27. 2. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2019 z dne 27. 2. 2019

Kazalo

432. Sklep o uskladitvi in zneskih invalidnin za telesno okvaro od 1. januarja 2019, stran 913.

  
Na podlagi četrtega odstavka 186. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD, 102/15, 23/17, 40/17 in 65/17) in 66.a člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17, 13/18 – ZJF-H in 83/18) je Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije na seji dne 19. februarja 2019 sprejel
S K L E P 
o uskladitvi in zneskih invalidnin za telesno okvaro od 1. januarja 2019 
1. člen 
Invalidnine za telesno okvaro se od 1. januarja 2019 uskladijo za 2,7 odstotka.
2. člen 
Invalidnine za telesno okvaro od 1. januarja 2019 znašajo:
Telesna okvara
Znesek invalidnine (v EUR), če je telesna okvara posledica:
Stopnja
Odstotek
poškodbe pri delu ali poklicne bolezni
bolezni ali poškodbe izven dela
1.
100
102,17
71,52
2.
90
93,66
65,55
3.
80
85,14
59,59
4.
70
76,62
53,64
5.
60
68,11
47,68
6.
50
59,59
41,72
7.
40
51,09
35,75
8.
30
42,58
29,80
3. člen 
Uskladitev iz 1. člena tega sklepa se izvede po uradni dolžnosti pri izplačilu invalidnin za telesno okvaro za mesec februar 2019.
KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-4/2019/8-2-2
Ljubljana, dne 19. februarja 2019
EVA 2019-2611-0021
Svet Zavoda za pokojninsko 
in invalidsko zavarovanje Slovenije 
Dušan Bavec l.r.
Predsednik