Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2019 z dne 27. 2. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2019 z dne 27. 2. 2019

Kazalo

429. Pravilnik o priznanju dodatnega izobraževanja za podaljšanje veljavnosti dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti, stran 910.

  
Na podlagi drugega odstavka 16. člena v povezavi s 3. točko prvega odstavka 9. člena in drugega odstavka 90. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08, 63/13 in 84/18) je Strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo na 227. seji 30. 1. 2019 sprejel, Agencija za javni nadzor nad revidiranjem pa podala soglasje št. 10.00-02/2019 z dne 19. 2. 2019 k
P R A V I L N I K U 
o priznanju dodatnega izobraževanja za podaljšanje veljavnosti dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti 
UVODNA DOLOČBA 
1. člen
(1) Ta pravilnik določa pogoje in način ugotavljanja in priznavanja dodatnega izobraževanja, ki je pogoj za podaljšanje veljavnosti dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetij, pooblaščenega ocenjevalca vrednosti nepremičnin ter pooblaščenega ocenjevalca vrednosti strojev in opreme.
(2) Pojmi v tem pravilniku so razumljeni tako, kot jih opredeljuje ZRev-2.
SPLOŠNE DOLOČBE 
2. člen
(1) Dovoljenje za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti (odslej dovoljenje) velja tri leta od izdaje. Oseba, ki ji je Slovenski inštitut za revizijo (odslej Inštitut) izdal dovoljenje za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti (odslej imetnik dovoljenja), lahko vloži zahtevo za njegovo podaljšanje. Inštitut dovoljenje podaljša, če njegov imetnik predloži dokazila, da je v treh letih opravil dodatno izobraževanje po tem pravilniku v trajanju najmanj 120 ur.
(2) Če se imetnik dovoljenja zaradi dolgotrajnejše odsotnosti z dela (na primer zaradi porodniškega dopusta, odsotnosti z dela zaradi bolezni ali iz drugih razlogov, ki trajajo neprekinjeno vsaj šest mesecev), ne more udeleževati dodatnega izobraževanja, mu Inštitut na njegovo prošnjo zahtevano število točk zmanjša sorazmerno s trajanjem njegove nezmožnosti, da bi se udeleževal dodatnega izobraževanja. Imetnik dovoljenja mora prošnji predložiti dokazila o vzroku svoje nezmožnosti.
3. člen 
(1) Iz dokazil, ki jih imetnik dovoljenja predloži za podaljšanje dovoljenja, mora izhajati, da je najmanj 60 % ur potrebnega dodatnega izobraževanja pridobil z udeležbo ali predavanjem na delavnicah, seminarjih in konferencah, ki jih organizira Inštitut, pisanjem strokovnih ali znanstvenih prispevkov s področja ocenjevanja vrednosti, objavljenih v tuji ali domači strokovni publikaciji, oziroma s sodelovanjem v delovnih skupinah, ki jih ustanovi odbor sekcije pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti.
(2) Vsaj polovico ur potrebnega dodatnega izobraževanja Inštituta iz prvega odstavka tega člena mora imetnik dovoljenja pridobiti z udeležbo na izobraževanjih, ki jih Inštitut označi z oznako C in ki obravnavajo zahtevnejša področja ocenjevanja vrednosti in drugih strokovnih področij, ki jih ocenjevalec vrednosti potrebuje pri svojem delu. Strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo ustanovi posebno komisijo, ki po presoji izobraževanju dodeli oznako C, prav tako pa komisija v primeru dvoma glede posamezne oblike dodatnega izobraževanja iz 4. člena, ki jih želi oseba uveljaviti za podaljšanje dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti, odloči o njihovi skladnosti s tem pravilnikom ter jih ovrednoti z ustreznim številom ur.
(3) Kot ustrezen domač ali tuj strokovni ali znanstveni prispevek iz prvega odstavka tega člena velja strokovni oziroma znanstveni članek, vpisan v COBiSS v tipologijo dokumentov 1.01 do 1.191. Imetnik dovoljenja mora predložiti besedilo strokovnega oziroma znanstvenega članka v elektronski obliki, napisano z urejevalnikom MS Word, s čimer omogoči izračun obračunskih strani. Če je oseba soavtorica prispevka, se prizna število ur gleda na njen delež v prispevku.
(4) Odbor sekcije pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti imenuje delovno skupino za pripravo strokovnih rešitev s področja ocenjevanja vrednosti.
4. člen 
(1) Preostanek ur potrebnega dodatnega izobraževanja lahko imetnik dovoljenja pridobi z drugimi oblikami izobraževanja s področja ocenjevanja vrednosti in drugih strokovnih področij, ki jih ocenjevalec potrebuje pri svojem delu (odslej drugo dodatno izobraževanje).
(2) Drugo dodatno izobraževanje lahko opravi:
– z udeležbo ali predavanjem na delavnicah, seminarjih ali konferencah, ki jih organizirajo druge pravne osebe, oziroma na strokovnih srečanjih posameznih sekcij Slovenskega inštituta za revizijo ter na predavanjih, ki se organizirajo v okviru izobraževanja za pridobitev posameznih nazivov, ki jih podeljuje Inštitut;
– s podiplomskim doktorskim študijem na visokošolskih organizacijah;
– s prebiranjem strokovnih ali znanstvenih prispevkov v domačih ali tujih publikacijah.
(3) Inštitut prizna drugo dodatno izobraževanje:
– iz prve alineje prejšnjega odstavka pod pogojem, da imetnik dovoljenja predloži potrdilo o udeležbi oziroma izvedbi predavanj na izobraževanju, ki se glasi nanj, in program izobraževanja, iz katerega sta razvidna vsebina in trajanje izobraževanja, na poziv Inštituta pa predloži na vpogled še gradivo o izobraževanju;
– iz druge alineje prejšnjega odstavka pod pogojem, da imetnik dovoljenja predloži uradno potrdilo o opravljenih izpitih, ki ga izda visokošolska organizacija, in sicer v obdobju zadnje veljavnosti dovoljenja;
– iz četrte alineje prejšnjega odstavka pod pogojem, da imetnik dovoljenja predloži seznam strokovnih ali znanstvenih prispevkov, ki jih je prebral v obravnavanem obdobju, pri čemer mora v seznamu navesti naslov prispevka, avtorja in podatke o izvodu publikacije, v kateri je prispevek dostopen, da se lahko nedvoumno preveri obstoj posameznega prispevka iz seznama; imetnik dovoljenja lahko na ta način pridobi največ polovico potrebnih ur drugega dodatnega izobraževanja.
5. člen 
Kot merska enota se za uro dodatnega izobraževanja za udeležbo na predavanjih ali izvedbo predavanj velja šolska ura (45 minut); za strokovni prispevek, objavljen v publikaciji, velja obračunska stran ((število znakov brez presledkov + število besed): 1.900); za udeležbo na formalnih oblikah podiplomskega izobraževanja, ki jih organizirajo visokošolske organizacije, velja opravljen izpit.
6. člen 
(1) Inštitut priznava dodatne ure izobraževanja na naslednji način:
Oblika dodatnega izobraževanja
Priznano število ur
– ura predavanja na simpoziju ali konferenci 
3,5
– ura samostojne izvedbe novega predavanja, za katero je pripravljeno tudi gradivo 
3,5
– ura samostojne izvedbe ponovljenega predavanja, za katero že obstaja gradivo, ali ura samostojne izvedbe novega predavanja brez gradiva 
3,0
– ura sodelovanja pri novem predavanju, za katero je pripravljeno tudi gradivo 
3,0
– ura sodelovanja pri ponovljenem predavanju, za katero že obstaja gradivo, ali ura sodelovanja pri novem predavanju brez gradiva 
2,5
– ura udeležbe na simpoziju, konferenci, seminarju, delavnici 
1,0
– opravljen izpit podiplomskega študija 
6,0
– obračunska stran avtorja strokovnega ali znanstvenega prispevka, objavljenega v tuji ali domači strokovni ali znanstveni publikaciji
1,0
– prebran prispevek v domači ali tuji strokovni publikaciji 
2,0
(2) Za novo predavanje velja predavanje, pri katerem je nova vsaj polovica vsebine.
(3) Dobljeno število ur dodatnega izobraževanja se zaokrožuje navzdol na prvo decimalko.
(4) Število ur, ki se priznajo članom delovnih skupin, ki jih ustanovi odbor sekcije pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti, določi za vsako skupino posebej strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo na predlog odbora.
(5) Samostojno predavanje ali sodelovanje pri predavanju velja za dodatno izobraževanje z oznako C samo v primeru, če je dodatno izobraževanje, v okviru katerega je predavanje izvedeno, označeno z oznako C.
(6) Strokovni ali znanstveni prispevek s področja ocenjevanja vrednosti, objavljen v tuji ali domači strokovni publikaciji, se avtorju prizna kot dodatno izobraževanje, označeno z oznako C.
7. člen 
(1) Če imetnik dovoljenja biva v tujini neprekinjeno vsaj šest mesecev, ima na podlagi predložitve dokazila o bivanju v tujini pravico uveljavljati izobraževanje, ki se ga je udeležil v tujini, kot dodatno izobraževanje, ki ga organizira Inštitut. Uveljavlja lahko samo izobraževanje, ki se ga je udeležil v času bivanja v tujini.
(2) Imetnik dovoljenja v primerih iz prvega odstavka tega člena udeležbo na izobraževanju v tujini dokaže tako, da na vpogled predloži:
– potrdilo o udeležbi, ki ga izda izvajalec izobraževanja, ali dokazila o plačilu izobraževanja,
– program izobraževanja in
– gradivo, ki je bilo sestavni del izobraževanja.
(3) Da izobraževanje velja za primerno, mora izpolnjevati vsaj tele pogoje:
– nanašati se mora na ocenjevanje vrednosti in z ocenjevanjem vrednosti povezane sorodne storitve;
– izvajalec izobraževanja mora biti na dan izvedbe izobraževanja bodisi visokošolska organizacija ali organizacija, ki je preko lokalnih institucij članica Odbora za Mednarodne standarde ocenjevanja vrednosti;
– v nobenem primeru se ne prizna izobraževanje, ki je bilo opravljeno bodisi v ocenjevalski družbi ali organizaciji, v kateri je bil imetnik dovoljenja zaposlen v času bivanja v tujini (interno izobraževanje).
(4) Presojo izpolnjevanja določb tega člena opravlja komisija iz drugega odstavka 3. člena tega pravilnika.
(5) Imetnik dovoljenja mora na zahtevo komisije predložiti dodatna dokazila, če ta oceni, da jih potrebuje pri presoji primernosti izobraževanja.
(6) Komisija lahko od imetnika dovoljenja zahteva overjene prevode dokazil, ki jih potrebuje pri izvajanju nalog po tem členu.
8. člen 
(1) Nadzor kakovosti izobraževanja izvaja Agencija.
(2) Kakovost presoja z vidika zahtevnosti obravnavane tematike, ustreznosti posredovanega gradiva in kakovosti predavatelja.
(3) Nadzor kakovosti dodatnega izobraževanja, ki ga organizira Inštitut, izvaja Agencija s pregledi izobraževalnega gradiva oziroma s prisotnostjo na izbrani obliki izobraževanja. Agencija organizatorju izobraževanja zaradi zagotovitve prostega mesta na izbranem izobraževanju svojo namero izvedbe nadzora s prisotnostjo na izbrani obliki izobraževanja sporoči najmanj 7 dni pred začetkom izobraževanja; v nasprotnem primeru organizator izobraževanja ni dolžan zagotoviti ustreznih pogojev za izvajanje nadzora.
(4) Na podlagi ugotovitev Agencija organizatorju izobraževanja lahko posreduje priporočila za dvig kakovosti izobraževanja.
9. člen 
(1) Pravila o najmanjšem številu ur potrebnega dodatnega izobraževanja za podaljšanje dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti iz prvega odstavka 2. člena tega pravilnika se začnejo uporabljati od prvega podaljšanja dovoljenja po uveljavitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o revidiranju – ZRev2A (Uradni list RS, št. 84/18).
(2) Imetniki dovoljenja, ki so imeli dovoljenje ob uveljavitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o revidiranju – ZRev2A (Uradni list RS, št. 84/18), morajo za prvo podaljšanje dovoljenja zagotoviti najmanj 80 ur dodatnega izobraževanja.
(3) Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, preneha veljati Pravilnik o priznanju dodatnega izobraževanja za podaljšanje veljavnosti dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti z dne 8. decembra 2009.
(4) Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 1/19
Ljubljana, dne 19. februarja 2019
Predsednik strokovnega sveta 
Slovenskega inštituta za revizijo 
dr. Samo Javornik l.r.
1 https://home.izum.si/COBISS/bibliografije/Tipologija_slv.pdf