Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2019 z dne 22. 2. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2019 z dne 22. 2. 2019

Kazalo

415. Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec, stran 844.

  
Na podlagi 20. in 20.f člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – ZVrtUPB2, 25/08, 98/09, 36/10, 62/10) in 130. in 134. člena Statuta Občine Ankaran je Občinski svet Občine Ankaran na seji dne 19. februarja 2019 sprejel
P R A V I L N I K 
o sprejemu otrok v vrtec 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem pravilnikom Občina Ankaran podrobneje ureja postopek vpisa in sprejema otrok, določa sestavo in način dela komisije za sprejem otrok v vrtec ter določa kriterije za sprejem otrok v javni vrtec Osnovne šole in vrtca Ankaran.
II. VPIS IN SPREJEM OTROK 
2. člen 
Vrtec vpisuje in sprejema predšolske otroke v svoje programe na podlagi prijav in prostih mest vse leto.
Vrtec lahko sprejme otroka, ko je dopolnil starost najmanj 11 mesecev, če starši ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela. Za starše otrok, ki so oddali vlogo za vpis otroka v vrtec, vrtcu na njegovo zahtevo pristojni center za socialno delo posreduje podatke o izteku pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela.
3. člen 
Vrtec v mesecu februarju ali marcu z javnim pozivom objavi javni vpis novincev za naslednje šolsko leto. Vpis poteka 12 mesecev. Vpis za naslednje (novo) šolsko leto ni možen do ponovnega javnega poziva k vpisu. Vrtec sprejema otroke le za tekoče šolsko leto, za novo pa šele po novem javnem pozivu.
Vrtec objavi javni vpis tudi v primeru odprtja novega oddelka vrtca med šolskim letom, če na čakalni listi ni dovolj otrok za en oddelek.
Organ občinske uprave Občine Ankaran, pristojen za predšolsko vzgojo (v nadaljevanju: pristojni organ), s sklepom določi terminski plan javnega vpisa in sprejema otrok, ki je obvezen.
4. člen 
Javni vpis novincev za novo šolsko leto se izvede na podlagi javnega poziva, objavljenega v sredstvih javnega obveščanja, na oglasni deski in spletni strani vrtca.
5. člen 
Starši vpišejo otroka v vrtec tako, da oddajo vlogo za vpis otroka v vrtec (v nadaljevanju: vloga) na predpisanem obrazcu. Vloge dobijo starši na sedežu vrtca in na spletnih straneh vrtca.
Vlogo oddajo starši oziroma otrokov skrbnik (v nadaljevanju: vlagatelj). Vlagatelj lahko vlogo vloži za tekoče ali prihajajoče šolsko leto, pri čemer se vloge za prihajajoče šolsko leto obravnavajo skupaj z vlogami, ki tega leta prispejo na podlagi javnega poziva.
Vlagatelj odda vlogo na sedežu vrtca ali jo pošlje po pošti.
6. člen 
V primeru, da vlagatelj odda vlogo kadarkoli po poteku roka za prijavo na javni vpis novincev in v vrtcu ni prostih mest, vrtec vlagatelja pisno obvesti o postopku sprejema otroka ob nastanku prostega mesta oziroma obravnavi njegove vloge na komisiji za sprejem otrok.
7. člen 
Če je v vrtcu dovolj prostih mest, odloča o sprejemu otrok ravnatelj Osnovne šole in vrtca Ankaran.
Vrtec starše pisno obvesti o roku za sklenitev pogodbe o medsebojnih pravicah in obveznostih med vrtcem in starši, o datumu vključitve otroka v vrtec in o obveznostih staršev.
8. člen 
Če je v vrtec vpisanih več otrok, kot je v vrtcu prostih mest, odloča o sprejemu komisija za sprejem otrok v vrtec.
Komisija obravnava vloge za sprejem otrok po zaključku javnega vpisa novincev.
9. člen 
Komisija obravnava vloge na svoji seji, ki ni javna, v skladu z določbami Zakona o vrtcih.
10. člen 
Komisija obravnava vse vloge na podlagi podatkov, ki so navedeni v vlogi oziroma podatkov, ki jih pridobi pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov, določi število točk po posameznih kriterijih in določi prednostni vrstni red otrok.
Komisija lahko preverja pravilnost podatkov, navedenih v vlogah, pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov, ki jih vodijo v skladu z zakonom. Če komisija ugotovi nepravilnost podatkov, navedenih v vlogi, odloči na podlagi podatkov, pridobljenih pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov.
Komisija odloča po določbah skrajšanega ugotovitvenega postopka, določenem v zakonu, ki ureja splošni upravni postopek.
11. člen 
Komisija izmed vpisanih otrok najprej obravnava otroke s posebnimi potrebami, za katere so vlagatelji predložili odločbo o usmeritvi, in otroke, za katere so vlagatelji predložili mnenje centra za socialno delo o ogroženosti zaradi socialnega položaja družine. Mnenje o ogroženosti otroka zaradi socialnega položaja družine vsebuje navedbe, da je družina v skladu s predpisi, ki urejajo socialno varnost oziroma položaj družine, obravnavana kot socialno ogrožena družina s strani centra za socialno delo, kar je razvidno iz uradnih evidenc, ki jih vodijo centri za socialno delo.
Otroke iz prvega odstavka tega člena vrtec prednostno sprejme.
12. člen 
Za preostale vpisane otroke komisija na podlagi kriterijev določi prednostni vrstni red tako, da razvrsti vse vpisane otroke po doseženem številu točk, od najvišjega do najnižjega števila. Otroci se vključujejo v vrtec s prednostnega vrstnega reda glede na starost, prosto mesto v posameznem oddelku in glede na program vrtca, ki se izvaja v oddelku.
Vrtec v osmih dneh po seji komisije glede na število prostih mest po posameznih oddelkih vrtca in v skladu s prednostnim vrstnim redom odloči, koliko otrok bo sprejetih v vrtec. Otroci, ki niso sprejeti v vrtec, se v skladu s prednostnim vrstnim redom uvrstijo na čakalni seznam.
Vrtec izda v osmih dneh po seji komisije prednostni vrstni red, iz katerega izhaja seznam sprejetih otrok in čakalni seznam, ki se objavi na oglasni deski in na spletnih straneh vrtca.
Seznam sprejetih otrok zajema naslednje podatke:
– šifro otroka,
– število točk po posameznih kriterijih za vsakega otroka,
– datum vključitve otroka v vrtec,
– sporočilo staršem, da bodo po končanem vpisnem postopku pozvani k sklenitvi pogodbe z vrtcem.
Čakalni seznam otrok vsebuje naslednje podatke:
– šifro otroka,
– število točk po posameznih kriterijih za vsakega otroka,
– sporočilo staršem, da lahko zaradi zavrnitve sprejema otroka v vrtec, v 15 dneh po vročitvi obvestila v skladu s tem zakonom, vložijo v vrtec ugovor,
– rok veljavnosti čakalnega seznama.
13. člen 
Vrtec pošlje staršem v osmih dneh po seji komisije obvestilo z izpisom vseh podatkov s seznama sprejetih otrok ali čakalnega seznama za njihovega otroka z navadno poštno pošiljko in po elektronski pošti, če so starši navedli elektronski naslov, na katerega želijo prejemati obvestila vrtca.
Zoper obvestilo iz prejšnjega odstavka o prednostnem vrstnem redu lahko starši v 15 dneh po vročitvi obvestila z navadno poštno pošiljko vložijo ugovor na svet vrtca, ki o ugovoru odloča v 15 dneh po prejemu ugovora v skladu z Zakonom o vrtcih in s smiselno uporabo zakona, ki ureja splošni upravni postopek. Ugovor se lahko vloži zaradi nepravilnega upoštevanja kriterijev. Ugovor na kriterij in težo posameznega kriterija ni dopusten.
Zoper odločitev sveta vrtca lahko starši sprožijo upravni spor.
14. člen 
Ko je v vrtcu odločeno o vseh ugovorih staršev zoper obvestilo o prednostnem vrstnem redu otrok, vrtec staršem otrok, ki so sprejeti v vrtec, pošlje poziv k sklenitvi pogodbe o medsebojnih pravicah in obveznostih med vrtcem in starši. V pozivu vrtec izrecno navede, da se šteje, da so starši umaknili vlogo za vpis otroka v vrtec, če v 15 dneh od vročitve poziva ne podpišejo pogodbe z vrtcem.
S podpisom pogodbe med vrtcem in starši se šteje, da je otrok vključen v vrtec.
15. člen 
Sprejem otrok v vrtec se konča, ko svet zavoda odloči o vseh ugovorih staršev zoper obvestila o prednostnem vrstnem redu. Po končanem postopku sprejema otrok se oblikuje čakalni seznam, tako da se prednostni vrstni red oblikuje po doseženem številu točk, ki ga je določila komisija za sprejem otrok.
Če je več otrok doseglo enako število točk, se pri določitvi vrstnega reda na čakalnem seznamu upošteva dodatni kriterij starost otroka, pri čemer imajo prednost starejši otroci. V primeru, ko ima več otrok, rojenih na isti dan, enako število točk, se upošteva še dodatni kriterij, in sicer zadnji trije znaki EMŠO otroka, pri čemer ima prednost otrok z nižjo vrednostjo teh treh znakov.
Čakalni seznam velja do zadnjega dne šolskega leta, za katerega je bil oblikovan.
Čakalni seznam se objavi na oglasnih deskah v vrtcu, na njegovi spletni strani ter na spletni strani Občine Ankaran.
16. člen 
Vrtec, ki ima po končanem postopku sprejema otrok v vrtec novo prosto mesto za sprejem otroka, pozove k podpisu pogodbe o vključitvi otroka v vrtec, glede na datum željene vključitve, po prednostnem vrstnem redu s čakalnega seznama starše tistega otroka, ki je prvi na vrsti.
Starši otroka so dolžni v roku 15 dni od dneva vročitve poziva k sklenitvi pogodbe podpisati pogodbo, v nasprotnem primeru vrtec otroka vrne nazaj na čakalni seznam in pozove k sklenitvi pogodbe starše naslednjega otroka po vrstnem redu s čakalnega seznama.
Če starši otroka s čakalnega seznama, ki so bili pozvani k podpisu pogodbe o vključitvi otroka v vrtec, odklonijo sprejem otroka v vrtec oziroma ne podpišejo pogodbe z vrtcem v roku iz prejšnjega odstavka, se ne more šteti, da so umaknili vlogo in ostanejo na čakalnem seznamu. Do konca šolskega leta, za katerega velja čakalni seznam, staršem vključitev v vrtec, ne bo več ponujena v sprejem.
Otrok se izbriše s čakalnega seznama samo, če vlagatelj vlogo umakne. S tem je postopek zaključen.
17. člen 
Dokler velja čakalni seznam, vrtec ne sme sprejemati otrok, ki niso uvrščeni na čakalni seznam, razen otrok s posebnimi potrebami, za katere so vlagatelji predložili odločbo o usmeritvi, in otrok, za katere so vlagatelji predložili mnenje centra za socialno delo o ogroženosti zaradi socialnega položaja družine ali če starši vseh otrok, ki so na čakalnem seznamu, odklonijo sprejem otroka v vrtec oziroma ne podpišejo pogodbe o vključitvi otroka v vrtec v roku 15 dni od dneva vročitve poziva k sklenitvi pogodbe.
18. člen 
Vrtec mora na svojih spletnih straneh objaviti informacije o številu mest, ki jih zagotavlja za predšolske otroke, o številu prostih mest, ki so staršem na voljo in podatek o predvideni čakalni dobi, ki predstavlja čas od vpisa otroka v vrtec do možnosti njegove vključitve v program vrtca.
19. člen 
Odločitve vrtca in druge listine v postopku vpisa in sprejemanja otroka v vrtec se vročajo staršem po pošti z navadno poštno pošiljko. Šteje se, da je pošiljka vročena naslovniku osmi dan od odpreme na pošto.
20. člen 
Starši lahko izpišejo otroka iz vrtca kadarkoli s 15-dnevnim odpovednim rokom, ki začne teči z dnem prejema pisne odpovedi.
III. SESTAVA IN NAČIN DELA KOMISIJE ZA SPREJEM OTROK 
21. člen 
Komisijo za sprejem otrok (v nadaljevanju: komisija) imenuje župan, sestavljajo pa jo:
– 2 predstavnika delavcev vrtca,
– 1 predstavnik staršev,
– 2 predstavnika ustanovitelja zavoda.
Člani komisije so imenovani za dobo štirih let. Predstavnike delavcev vrtca in staršev predlaga ravnatelj/ica OŠV Ankaran. Prvo konstitutivno sejo komisije skliče pristojni organ iz 3. člena tega pravilnika. Članstvo v komisiji ni združljivo s članstvom v svetu vrtca.
Mandat predstavnika staršev je vezan na vključenost otroka v vrtec.
Predsednik komisije pozove najmanj 60 dni pred potekom mandata članom komisije župana Občine Ankaran, da imenuje nove člane komisije.
22. člen 
Komisija dela na sejah. Delo komisije vodi predsednik komisije, v njegovi odsotnosti pa namestnik predsednika, ki ju izvolijo člani komisije izmed sebe na svoji prvi seji. Seje komisije sklicuje predsednik komisije v dogovoru z ravnateljem.
Komisija sprejema svoje odločitve s sklepi. Komisija je sklepčna, če je na seji prisotnih več kot polovica vseh članov. Sklep je potrjen z večino glasov vseh članov.
23. člen 
Komisija o poteku seje komisije vodi zapisnik, v katerega vpiše zlasti naslednje podatke:
– ime in sedež vrtca,
– kraj, datum in uro seje komisije,
– imena navzočih,
– kratek potek dela komisije,
– sprejete sklepe komisije, katerih priloga je prednostni vrstni red, kjer se podatki o otrocih objavijo pod šifro otroka.
Zapisnik podpišejo predsednik komisije in zapisnikar.
Zapisnik je potrebno hraniti v dokumentaciji vrtca, skladno z veljavnimi predpisi.
IV. KRITERIJI ZA SPREJEM OTROK V VRTEC 
24. člen 
Komisija odloča o sprejemu otrok v vrtec na podlagi naslednjih kriterijev:
Zap. št.
Kriterij
Št. točk
1
Prebivališče 
Otrok in eden od staršev/skrbnikov ima stalno prebivališče na območju Občine Ankaran ali otrok tujcev, ki ima skupaj vsaj z enim od staršev/skrbnikov stalno ali začasno prebivališče na območju Občine Ankaran
80
1+
Otrok in eden od staršev ali skrbnikov imata stalno bivališče v Občini Ankaran več kot dve leti
40
2
Otroci, ki jim je bil odložen vpis v osnovno šolo
30
3
Otrok, ki je bil v preteklem šolskem letu uvrščen na centralni čakalni seznam, pa med šolskim letom ni bil sprejet v vrtec na območju Občine Ankaran zaradi pomanjkanja prostih mest v vrtcu, če starši/skrbniki niso odklonili ponujenega mesta ter otroci, katerih vloga za tekoče leto je bila dana po zasedanju komisije do vključno 31. 5. 
20
4
Otrok, čigar sorojenec že obiskuje vrtec Ankaran
20
5
Otrok, čigar sorojenec že obiskuje osnovno šolo Ankaran
10
6
Otrok v enostarševski družini
10
7
Otrok, ki ga starši/skrbniki vpisujejo v vrtec hkrati z njegovim dvojčkom, trojčkoma, četverčki ipd.
10
Vloge se točkuje tako, da se pri vsakem kriteriju, ki je izpolnjen, dodeli pripadajoče število točk.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
25. člen 
Vrtec pozove vse vlagatelje, ki so oddali vloge za sprejem otrok v vrtec za šolsko leto 2018/2019, pa njihovi otroci niso bili sprejeti v vrtec, ker ni bilo prostih mest, da v roku 8 dni po prejemu poziva vrtca, oddajo, skladno s tem pravilnikom, novo vlogo za sprejem otroka v vrtec za šolsko leto 2019/2020.
Vlagatelji, ki so oddali vloge za sprejem otrok v vrtec za šolsko leto 2019/2020 ali kasnejše, bodo obveščeni, da morajo za vpis za navedena šolska leta oddati, skladno s tem pravilnikom, novo vlogo za sprejem otroka v vrtec.
Ne glede na obveznosti staršev po tem členu se kot datum oddaje vloge šteje datum prvotno oddane vloge.
26. člen 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se prenehajo uporabljati vsi akti, ki urejajo vpis otrok v vrtec iz 1. člena tega pravilnika.
27. člen 
Ta pravilnik začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. SVT.018/19
Ankaran, dne 19. februarja 2019
Župan 
Občine Ankaran 
Gregor Strmčnik l.r.
Ai sensi degli articoli 20 e 20f della Legge sugli asili infantili (Gazzetta ufficiale RS, n. 100/05 – ZVrtUPB2, 25/08, 98/09, 36/10, 62/10) e degli articoli 130 e 134 dello Statuto del Comune di Ancarano, il Consiglio comunale del Comune di Ancarano nella seduta del 19 febbraio 2019 ha accolto il
R E G O L A M E N T O 
per l’iscrizione dei bambini nella scuola dell’infanzia 
I DISPOSIZIONI GENERALI 
Articolo 1 
Con il presente regolamento il comune di Ancarano disciplina la procedura di iscrizione e di ammissione dei bambini nella scuola dell’infanzia, definisce la composizione e le modalità di lavoro della commissione e stabilisce i criteri di accettazione dei bambini nella scuola dell’infanzia pubblica della Scuola elementare e della scuola dell’infanzia pubblica di Ancarano.
II ISCRIZIONE ED ACCETTAZIONE DEI BAMBINI 
Articolo 2 
Le iscrizioni nelle scuole dell’infanzia dei bambini in età prescolare hanno luogo tutto l’anno, in base alle domande ed in funzione dei posti disponibili.
Possono essere iscritti alla scuola dell’infanzia bambini di età minima di 11 mesi, qualora i genitori non facciano valere il diritto al congedo parentale che consente al genitore di astenersi dal lavoro. L’asilo può richiedere al centro di assistenza sociale competente i dati in merito all’estinzione del diritto al congedo parentale dei genitori che hanno presentato domanda di iscrizione nell’asilo nella scuola dell’infanzia del proprio bambino.
Articolo 3 
Nel mese di febbraio o marzo la scuola dell’infanzia pubblica il bando per l’ammissione dei bambini nell’asilo per l’iscrizione nell’anno scolastico successivo. L’iscrizione dura 12 mesi. L’iscrizione per il successivo (nuovo) anno scolastico non è possibile sino al nuovo bando per l’iscrizione. La scuola dell’infanzia accetta i bambini solo per l’anno scolastico in corso, per il successivo solo dopo un nuovo bando pubblico.
La scuola dell’infanzia pubblica un bando pubblico anche in caso di apertura di una nuova sezione durante l’anno scolastico, se in lista d’attesa non ci sono abbastanza bambini per una sezione.
L’organo amministrativo del Comune di Ancarano, competente per l’educazione prescolastica (in seguito: organo competente), emette una delibera con cui definisce le date del bando per l’iscrizione e l’ammissione dei bambini nella scuola dell’infanzia il cui rispetto è obbligatorio.
Articolo 4 
L’iscrizione dei bambini nella scuola dell’infanzia per l’ammissione nell’anno scolastico successivo avviene in base all’invito pubblico che deve essere pubblicato nei mezzi di informazione pubblici, affisso all’albo e pubblicato sul sito web della scuola dell’infanzia.
Articolo 5 
I genitori iscrivono il bambino nella scuola dell’infanzia inoltrando la relativa domanda compilata per l’iscrizione del bambino alla scuola dell’infanzia (in seguito: domanda) sul modulo predisposto. I moduli sono disponibili presso la sede della scuola dell’infanzia e sul sito web della scuola dell’infanzia
La domanda va presentata dai genitori ovvero dai tutori (in seguito: richiedente). Il richiedente può presentare domanda per l’anno scolastico in corso o per quello successivo. Le domande riferite all’anno scolastico successivo vengono esaminate unitamente alle domande pervenute in seguito all’invito pubblico.
Il richiedente inoltra la domanda presso la sede della scuola dell’infanzia o la invia per posta.
Articolo 6 
Nel caso in cui il richiedente presenti la domanda dopo la scadenza del termine di iscrizione fissato nel bando di ammissione, e nella scuola dell’infanzia non vi siano posti disponibili, l’asilo comunica per iscritto al richiedente la procedura da seguire per l’accettazione del bambino a partire dal momento in cui si liberi un posto, ovvero dall’esame della sua domanda da parte della commissione per l’accettazione dei bambini.
Articolo 7 
Il preside della Scuola elementare e della scuola dell’infanzia di Ancarano decide dell’ammissione dei bambini, purché nella scuola dell’infanzia vi siano sufficienti posti disponibili.
La scuola dell’infanzia’asilo comunica per iscritto ai genitori il termine di conclusione del contratto tra la scuola dell’infanzia ed i genitori in cui sono definiti i diritti ed i doveri reciproci, la data di ammissione del bambino e gli obblighi dei genitori.
Articolo 8 
Nel caso in cui le domande di iscrizione siano superiori alle disponibilità della scuola dell’infanzia, la decisione in merito all’ammissione dei bambini è affidata all’apposita commissione.
La commissione esamina le domande d’iscrizione dopo la conclusione del bando per l’ammissione dei bambini alla scuola dell’infanzia.
Articolo 9 
La commissione esamina le domande in seduta non pubblica, in conformità alle disposizioni della Legge sugli asili infantili.
Articolo 10 
La commissione esamina tutte le domande in funzione dei dati in esse riportati ovvero delle informazioni rilevate dai registri dell’anagrafe, definisce i punteggi attribuiti ai singoli criteri e formula la graduatoria dei bambini.
La commissione ha la facoltà di verificare la correttezza dei dati riportati nelle domande promuovendo appositi controlli presso i registri dell’anagrafe tenuti in conformità alla legge. Nel caso in cui sia accertata l’inesattezza dei dati riportati nella domanda, la commissione decide in base alle informazioni reperite presso i registri dell’anagrafe.
La commissione decide applicando l’istruttoria abbreviata, come stabilito nella legge sul procedimento amministrativo generale.
Articolo 11 
Nell’esaminare le domande d’iscrizione, la commissione dà la precedenza a quelle riferite ai bambini con necessità particolari per le quali i richiedenti avevano allegato la delibera indicante i programmi nei quali tali bambini andavano inseriti, ed ai bambini per i quali i richiedenti avevano presentato il parere del centro di assistenza sociale attestante la situazione di disagio delle rispettive famiglie. Il parere relativo alla situazione di disagio della famiglia attesta la disagiata condizione economica della famiglia risultante dai repertori tenuti dagli stessi centri di assistenza sociale.
I bambini di cui al primo comma del presente articolo sono ammessi in via prioritaria.
Articolo 12 
L’ammissione degli altri bambini iscritti avviene secondo la graduatoria definita in base all’assegnazione dei punteggi. I bambini inseriti nella graduatoria vengono ammessi nell’asilo in funzione dell’età, dei posti disponibili nelle singole sezioni e del programma che vi si svolge.
Negli otto giorni successivi alla riunione della commissione, l’asilo determina il numero dei bambini ammessi in base ai posti disponibili nelle varie sezioni e unità dell’asilo ed in conformità con la graduatoria. I bambini non ammessi sono inseriti nella lista d’attesa secondo l’ordine riportato nella graduatoria.
Negli otto giorni successivi alla riunione della commissione, l’asilo pubblica sull’albo e sul proprio sito web la graduatoria in base alla quale sono compilati l’elenco dei bambini ammessi e la lista d’attesa.
L’elenco dei bambini ammessi include le seguenti informazioni:
– il codice del bambino,
– il numero di punti in base ai singoli criteri per ciascun bambino,
– la data di inserimento del bambino nell’asilo,
– un messaggio ai genitori che saranno chiamati a stipulare il contratto con l’asilo dopo aver completato la procedura d’iscrizione.
La lista d’attesa dei bambini include le seguenti informazioni:
– il codice del bambino,
– il numero di punti in base ai singoli criteri per ciascun bambino,
– un messaggio ai genitori che, a causa della mancata ammissione del bambino nell’asilo, entro 15 giorni dalla notifica della comunicazione, conformemente alla presente legge, possono presentare un ricorso all’asilo,
– il periodo di validità della lista d’attesa.
Articolo 13 
Negli otto giorni successivi alla riunione della commissione, la scuola dell’infanzia l’asilo invia ai genitori che avevano presentato domanda d’iscrizione del proprio bambino, l’elenco dei bambini ammessi o di quelli inseriti nella lista d’attesa. Tale comunicazione viene spedita per posta o via e-mail, qualora i genitori abbiano indicato il proprio indirizzo di posta elettronica su cui ricevere le comunicazioni della scuola dell’infanzia.
Ai genitori è data la facoltà di contestare la graduatoria di ammissione riportata nell’avviso di cui al paragrafo precedente indirizzando, entro i 15 giorni successivi alla relativa notifica, un ricorso al consiglio dell’asilo che ha 15 giorni di tempo per pronunciarsi in merito, nel rispetto della Legge sugli asili infantili e delle disposizioni contenute nella normativa afferente al procedimento amministrativo generale. Il ricorso può riferirsi all’utilizzazione scorretta dei criteri. Non è ammesso ricorso avvero i singoli criteri o il punteggio ad essi attribuito.
Avverso la decisione del consiglio dell’asilo è ammesso il ricorso amministrativo.
Articolo 14 
Dopo che è stato deciso in merito a tutti i ricorsi presentati dai genitori avverso la graduatoria dei bambini, la scuola dell’infanzia invita i genitori i cui bambini sono stati ammessi all’asilo a sottoscrivere il contratto nel quale sono definiti i diritti e i doveri reciproci, precisando che nel caso in cui la firma, da parte dei genitori, del suddetto contratto, non avvenga entro 15 giorni dalla notifica dell’avviso, la domanda d’iscrizione del bambino sarà ritenuta nulla.
Il bambino si ritiene ammesso nella scuola dell’infanzia al momento della firma del contratto tra la scuola dell’infanzia e i genitori.
Articolo 15 
L’ammissione dei bambini nell’asilo ha luogo dopo che il consiglio della scuola dell’infanzia avrà deciso in merito a tutti i ricorsi presentati dai genitori avverso la graduatoria. A conclusione del procedimento di ammissione dei bambini viene stilata la lista d’attesa dove la graduatoria è formulata in base al punteggio assegnato dalla commissione per l’iscrizione dei bambini.
A parità di punteggio, la graduatoria per l’inserimento nella lista d’attesa tiene conto dell’età del bambino dando la precedenza ai bambini più grandi. Nel caso in cui più bambini nati lo stesso giorno ottengono il medesimo punteggio, la precedenza spetta ai bambini il cui codice anagrafico unitario (CAUC) ha le ultime tre cifre inferiori rispetto agli altri.
La lista d’attesa rimane in vigore fino all’ultimo giorno dell’anno scolastico per il quale è stata formulata.
La lista d’attesa è pubblicata sugli albi della scuola dell’infanzia, sul suo sito web e sul sito web del Comune di Ancarano.
Articolo 16 
Nel caso in cui nella scuola dell’infanzia si liberi un posto dopo che è stato concluso il procedimento di ammissione, tale posto viene assegnato, con l’invito rivolto ai genitori a sottoscrivere il contratto di ammissione nella scuola dell’infanzia del bambino, in base alla data desiderata di ammissione, alla graduatoria della lista d’attesa.
I genitori del bambino sono tenuti a sottoscrivere il contratto entro 15 giorni dalla notifica dell’invito, in caso contrario l’asilo inserisce nuovamente il bambino nella lista d’attesa invitando alla sottoscrizione del contratto i genitori del bambino immediatamente successivo nella graduatoria della suddetta lista.
Qualora i genitori del bambino inserito nella lista d’attesa che erano stati invitati a sottoscrivere il contratto di ammissione del bambino all’asilo, rifiutano l’assegnazione del bambino alla scuola dell’infanzia, ovvero omettano di sottoscrivere il contratto con la scuola dell’infanzia entro il termine riportato nel paragrafo precedente, la relativa domanda non si ritiene ritirata ma rimane inserita nella lista d’attesa. Fino al termine dell’anno scolastico in cui è in vigore la lista d’attesa, il posto nella scuola dell’infanzia non sarà più offerto ai genitori.
Il bambino viene cancellato dalla lista d’attesa solamente nel caso in cui il richiedente ritiri la domanda concludendo in questo modo il procedimento.
Articolo 17 
Fintanto che rimane in vigore la lista d’attesa, la scuola dell’infanzia non può accettare bambini non inseriti nella lista d’attesa, ad eccezione dei bambini con necessità particolari per i quali i richiedenti avevano allegato la delibera di indirizzo e i bambini per i quali i richiedenti avevano presentato il parere del centro di assistenza sociale attestante la situazione di disagio della famiglia oppure nel caso in cui i genitori dei bambini inseriti nella lista d’attesa rifiutano l’assegnazione del bambino nell’asilo o omettono di sottoscrivere il contratto di ammissione del bambino alla scuola dell’infanzia entro 15 giorni dalla notifica dell’invito a stipulare il contratto.
Articolo 18 
La scuola dell’infanzia deve pubblicare sul proprio sito web le informazioni sul numero di posti che garantisce ai bambini in età prescolare, il numero di posti disponibili per i genitori e il periodo d’attesta stimato che rappresenta il periodo dall’iscrizione del bambino alla scuola dell’infanzia sino alla possibilità del suo inserimento nel programma.
Articolo 19 
Le decisioni dell’asilo ed altri documenti riguardanti il procedimento di iscrizione e di ammissione del bambino nella scuola dell’infanzia, vengono inviati per posta ordinaria. Si ritiene che la notifica sia avvenuta l’ottavo giorno dalla data di consegna alla posta.
Articolo 20 
I genitori possono in qualsiasi momento ritirare il bambino dalla scuola dell’infanzia con un termine di preavviso di 15 giorni che decorre dalla data di ricezione dell’avviso scritto.
III COMPOSIZIONE E MODALITÀ DI LAVORO DELLA COMMISSIONE PER L’AMMISSIONE DEI BAMBINI 
Articolo 21 
La commissione per l’ammissione dei bambini (in seguito: commissione) è nominata dal Sindaco ed è composta da:
– 2 rappresentanti dei dipendenti dell’asilo,
– 1 rappresentante dei genitori,
– 2 rappresentanti del fondatore della scuola dell’infanzia.
I membri della commissione vengono nominati per un mandato di quattro anni. I rappresentanti dei dipendenti della scuola dell’infanzia e dei genitori sono proposti dal/dalla preside della Scuola elementare e scuola dell’infanzia di Ancarano. La prima seduta costitutiva della commissione è convocata dall’organo competente di cui all’articolo 3 del presente regolamento. La carica di membro della commissione non è compatibile con la carica di membro del consiglio della scuola dell’infanzia.
La carica di rappresentante dei genitori è legata alla permanenza del bambino nella scuola dell’infanzia.
Almeno 60 giorni prima dello scadere del mandato il presidente della commissione uscente invita il Sindaco del Comune di Ancarano a nominare i membri della commissione.
Articolo 22 
I lavori della commissione, durante le sedute, sono diretti dal presidente, ed in sua assenza dal vicepresidente, entrambi eletti tra i membri della medesima nel corso della sua prima seduta. Le riunioni della commissione sono convocate dal presidente in accordo con il preside.
La commissione esprime le proprie decisioni sotto forma di deliberazioni. Le sedute della commissione si ritengono deliberative se è presente più della metà dei rispettivi membri. La deliberazione è approvata a maggioranza assoluta di tutti i componenti.
Articolo 23 
Viene stilato un verbale sullo svolgimento della seduta che deve contenere i seguenti dati:
– la denominazione e la sede dell’asilo,
– il luogo, la data e l’ora della seduta della commissione,
– i nomi dei presenti,
– una descrizione riassuntiva del lavoro della commissione,
– le deliberazioni approvate della commissione con allegata la graduatoria in cui i dati riferiti ai bambini sono cifrati.
Il verbale è firmato dal presidente della commissione e dal verbalizzante.
Il verbale va conservato nella documentazione dell’asilo, come previsto dalla vigente normativa.
IV CRITERI DI AMMISSIONE DEI BAMBINI ALL’ASILO 
Articolo 24 
La commissione decide in merito all’ammissione dei bambini all’asilo applicando i seguenti criteri:
N. progr.
Criterio
Punteggio
1
Luogo di residenza 
Il bambino e uno dei genitori/tutori risiedono nel territorio del comune di Ancarano; il bambino è figlio di cittadini stranieri e insieme a uno dei genitori/tutori ha residenza stabile o temporanea nel territorio del comune di Ancarano
80
1+
Il bambino e uno dei genitori o tutori risiedono nel comune di Ancarano da più di due anni
40
2
I bambini ai quali è stata rinviata l’iscrizione alla scuola elementare
30
3
Il bambino che nell’anno scolastico precedente era stato inserito nella lista d’attesa centralizzata ma per mancanza di posti disponibili nell’asilo non ha potuto essere ammesso all’asilo nel territorio del comune di Ancarano, se i genitori/tutori non hanno rifiutato il posto offerto, ed i bambini la cui domanda d’iscrizione per l’anno in corso è stata presentata successivamente alla seduta della commissione, entro il 31/5 
20
4
Il bambino, il cui fratello sta già frequentando l’asilo di Ancarano
20
5
Il bambino, il cui fratello sta già frequentando la scuola di Ancarano
10
6
Il bambino di una famiglia monogenitoriale
10
7
Il bambino di genitori/tutori che iscrivono contemporaneamente due, tre, quattro gemelli
10
Alle domande sono attribuiti i punteggi corrispondenti ai singoli criteri.
V. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 
Articolo 25 
La scuola dell’infanzia invita tutti i richiedenti che nell’anno scolastico 2018/2019 avevano presentato domande di iscrizione alla scuola dell’infanzia e i cui bambini non sono stati ammessi all’asilo per mancanza di posti disponibili, ad inoltrare, entro 8 giorni dal ricevimento dell’invito da parte della scuola dell’infanzia, in conformità al presente regolamento, una nuova domanda di iscrizione del loro bambino nella scuola dell’infanzia per l’anno scolastico 2019/2020.
I richiedenti che hanno già presentato una domanda d’iscrizione del bambino nella scuola dell’infanzia per l’anno scolastico 2019/2020 o successivo, saranno invitati a presentare una nuova domanda d’iscrizione del bambino alla scuola dell’infanzia, conformemente con il presente regolamento.
Indipendentemente dagli obblighi dei genitori di cui al presente articolo, per data di consegna della richiesta si considera la data della richiesta consegnata in precedenza.
Articolo 26 
Con l’entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere effetto tutti gli atti che regolano l’iscrizione dei bambini nell’asilo di cui all’articolo 1 del suddetto regolamento.
Articolo 27 
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. SVT.018/19
Ancarano, il 19 febbraio 2019
Il Sindaco 
Comune di Ancarano 
Gregor Strmčnik m.p.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti