Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2019 z dne 22. 2. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2019 z dne 22. 2. 2019

Kazalo

411. Odlok o spremembah in dopolnitvah št. 2 občinskega lokacijskega načrta Smete v Šempetru pri Gorici, stran 838.

  
Na podlagi 61. in 61.a člena ZPNačrt: Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2), tretjega odstavka 268. člena in tretjega odstavka 273. člena ZUreP-2: Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) ter 15. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/18) je Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba na 4. redni seji dne 14. 2. 2019 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah št. 2 občinskega lokacijskega načrta Smete v Šempetru pri Gorici 
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve št. 2 občinskega lokacijskega načrta Smete v Šempetru pri Gorici. Občinski lokacijski načrt Smete v Šempetru pri Gorici (LN) je bil sprejet v letu 2005 (Uradni list RS, št. 44/05) ter prvič spremenjen in dopolnjen v letu 2011 (Uradni list RS, št. 90/11).
2. člen 
Spremembe in dopolnitve št. 2 LN obsegajo spremembe in dopolnitve besedila načrta. Grafični del LN ostane nespremenjen.
3. člen 
Priloge sprememb in dopolnitev št. 2 LN so:
– povzetek za javnost
– obrazložitev in utemeljitev sprememb in dopolnitev št. 2 LN
– strokovne podlage za spremembe in dopolnitve št. 2.
4. člen 
Odlok o občinskem lokacijskem načrtu Smete v Šempetru pri Gorici (Uradni list RS, št. 44/05, 90/11) se ne spremeni, spremeni in dopolni pa se besedilo LN kot je navedeno v členih, ki sledijo.
5. člen 
V poglavju »1.3.3 Lokacijski pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo infrastrukture območja z obveznostjo priključevanja nanjo«, v sklopu z naslovom »Promet« besedila LN se pri navedbi kriterijev za določanje števila parkirnih mest doda alineja, ki glasi:
»– hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev: 1 PM/1,5 sobe«.
6. člen 
V poglavju »1.3.3 Lokacijski pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo infrastrukture območja z obveznostjo priključevanja nanjo«, se sklop z naslovom »Dejavnosti« besedila LN spremeni tako, da glasi:
»Območje, ki ga obravnava ta LN, je stavbno zemljišče, predvideno za različne gospodarske dejavnosti. Primarno bo območje namenjeno programom visoke tehnologije ter raziskovalni in trgovski dejavnosti.
Dejavnosti, ki poleg stanovanj niso dovoljene (po klasifikaciji v skladu z Uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti, Uradni list RS, št. 2/02) so razvidne iz tabele:
Področje
Prepovedane dejavnosti 
Dovoljene dejavnosti (podrazredi)
A
Kmetijstvo, lov in gozdarstvo – v celoti
/
B
Ribištvo in ribiške storitve – v celoti
/
C
Rudarstvo – v celoti
/
D
Predelovalne dejavnosti – nekatere
od vključno 15.960 do vključno 15.970
od vključno 17.100 do vključno 18.240
od vključno 19.200 do vključno 19.300
od vključno 20.510 do vključno 20.520
od 21.110 samo proizvodnja vlaknin 
iz odpadnega papirja
21.250
od vključno 22.110 do vključno 22.330
26.210
od vključno 28.610 do vključno 28.750
od vključno 29.710 do vključno 33.500
od vključno 36.110 do vključno 36.630
G
Trgovina – nekatere
od vključno 50.101 do vključno 50.502
od vključno 51.210 do vključno 51.830
od vključno 51.880 do vključno 52.270
od vključno 52.330 do vključno 52.462
od vključno 52.472 do vključno 52.488
52.500
od vključno 52.710 do vključno 52.740
H
Gostinstvo – nekatere
55.100
od vključno 55.301 do vključno 55.304
od vključno 55.400 do vključno 55.520
N
Zdravstvo in socialno skrbstvo – v celoti
/
O
Druge javne, skupne in osebne storitvene dejavnosti – nekatere
od vključno 91.110 do vključno 93.050
P
Zasebna gospodinjstva z zaposlenim osebjem – v celoti
/
Pri določanju dejavnosti po Uredbi o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07, 17/08) se uporablja Pretvorba iz SKD 2002 v SKD 2008 (Statistični urad RS – http://www.stat.si/doc/klasif/revizija/SKD2002-SKD2008.xls).«
7. člen 
V poglavju »1.3.3 Lokacijski pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo infrastrukture območja z obveznostjo priključevanja nanjo« se za sklopom z naslovom »Varstvo voda« doda nov sklop z naslovom »Varstvo pred poplavami«, ki glasi:
»Pretežni del površine LN se nahaja na območju poplav. Pri izdelavi dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za posamezen poseg oziroma za izvedbo del, ki gradbenega dovoljenja ne potrebujejo, je potrebno upoštevati določila Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Uradni list RS, št. 89/08) in Pravilnika o metodologiji za določanje območij, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja, ter o načinu razvrščanja zemljišč v razrede ogroženosti (Uradni list RS, št. 60/07). V postopku izdelave dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja oziroma pred izvedbo posega, ki gradbenega dovoljenja ne potrebuje, je potrebno preveriti možnost gradnje oziroma predmetnega posega na konkretni lokaciji poplavnega območja. Glede na vsebino in lokacijo gradnje oziroma posega je potrebno izdelati strokovne podlage s področja gradnje na poplavnih območjih (obrazložitev vpliva gradnje oziroma posega, karte poplavne nevarnosti za stanje po gradnji oziroma posegu, opredelitev ukrepov za izboljšanje poplavne varnosti) in projektno dokumentacijo za gradnjo oziroma posege uskladiti s predmetno strokovno vsebino. V postopkih pridobivanja gradbenega dovoljenja oziroma pred izvedbo posegov na poplavnih območjih je potrebno pridobiti mnenje oziroma vodno soglasje Direkcije RS za vode.«
8. člen 
Ostalo besedilo LN in grafični del LN ostanejo nespremenjeni.
9. člen 
Upravni postopki, pričeti pred uveljavitvijo tega odloka, se dokončajo po določilih Lokacijskega načrta Smete v Šempetru pri Gorici (Uradni list RS, št. 44/05, 90/11).
10. člen 
Osnovni načrt, spremembe in dopolnitve LN št. 1 in spremembe in dopolnitve LN št. 2 so na vpogled v prostorih Občine Šempeter - Vrtojba.
11. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01101-4/2019-4
Šempeter pri Gorici, dne 14. februarja 2019
Župan 
Občine Šempeter - Vrtojba
mag. Milan Turk l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti