Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2019 z dne 15. 2. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2019 z dne 15. 2. 2019

Kazalo

351. Odlok o spremembah in dopolnitvah občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje PO 3/2, stran 730.

  
Na podlagi 119. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2) (Uradni list RS, št. 61/17) ter 20. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13 in 23/17) je Občinski svet Občine Žalec na 3. redni seji dne 30. januarja 2018 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje PO 3/2 
I. SPLOŠNI DOLOČBI 
1. člen 
(1) S tem odlokom se sprejmejo Spremembe in dopolnitve občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje PO 3/2 (v nadaljevanju SD OPPN).
(2) S spremembami in dopolnitvami se spremeni Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje PO 3/2 (Uradni list RS, št. 68/17).
(3) SD OPPN je izdelal Razvojni center PLANIRANJE d.o.o. Celje pod številko projekta 22/18 in vsebuje tekstualni in grafični del ter priloge.
2. člen 
(vsebina odloka) 
(1) Ta odlok določa pogoje umestitve dveh stanovanjskih stavb št. 5.1 in 5.2 (namesto stavbe št. 5, predvidene z osnovnim OPPN) in pripadajoče komunalne infrastrukture ter opredelitev dveh novih gradbenih parcel, kar je razvidno iz grafičnih prilog.
(2) Sestavine iz prejšnjega odstavka so prikazane v grafičnem delu SD OPPN, ki je skupaj z obveznimi prilogami sestavni del tega odloka.
II. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE 
3. člen 
(predmet SD OPPN) 
(1) V prvem odstavku 3. člena odloka se beseda »sedmih« nadomesti z besedo »osmih«.
(2) V prvi alineji drugega odstavka 3. člena odloka se beseda »sedmih« nadomesti z besedo »osmih«.
4. člen 
(območje SD OPPN) 
V 4. členu odloka se doda tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Območje SD OPPN se nanaša na parcele št. 381/8, 381/9, 381/11, 381/14 in del 381/4, vse k.o. Ponikva. Velikost območja je 4.292 m2
5. člen 
(tlorisni in višinski gabariti objektov) 
V prvi alineji drugega odstavka 10. člena odloka se število »5« nadomesti s številoma »5.1, 5.2«.
6. člen 
(cestno omrežje) 
V petem odstavku 15. člena odloka se v drugem stavku število »5« nadomesti s številoma »5.1, 5.2«.
7. člen 
(kanalizacijsko omrežje) 
Na koncu tretjega odstavka 18. člena odloka se doda besedilo, ki se glasi:
»Projektni dokumentaciji za dovoljenje za poseg v prostor mora biti priloženo dimenzioniranje in detajl ponikovalnice.«
8. člen 
(omrežje elektronskih komunikacij) 
V tretji alineji drugega odstavka 21. člena odloka se število »5« nadomesti s številoma »5.1, 5.2«.
9. člen 
(ohranjanje narave) 
(1) V tretji alineji drugega odstavka 31. člena odloka se parcelna številka »381/3« nadomesti s parcelno številko »381/8«.
(2) V četrti alineji drugega odstavka 31. člena odloka se parcelna številka »381/4« nadomesti s parcelno številko »381/14«.
10. člen 
(varstvo gozdov) 
Na koncu drugega odstavka 32. člena odloka se doda besedilo, ki se glasi:
»Odmiki predvidenih objektov od gozdnega roba so manjši od ene sestojne višine odraslega gozdnega drevja, zato je v projektni dokumentaciji potrebno opredeliti vse varnostne ukrepe in upoštevati pogoje pristojnega Zavoda za gozdove.«
11. člen 
(varstvo pred požarom) 
V 35. členu se črta besedilo tretjega odstavka.
12. člen 
(etapnost) 
Tretji stavek 38. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Pred izdajo uporabnega dovoljenja za posamezne stavbe in objekte mora biti zgrajena pripadajoča javna komunalna infrastruktura ter predana v last in upravljanje Občini Žalec. Za stavbe in objekte, za katere uporabno dovoljenje ni predpisano, mora biti pripadajoča javna komunalna infrastruktura zgrajena pred izdajo gradbenega dovoljenja.«
III. KONČNE DOLOČBE 
13. člen 
(vpogled) 
Projekt iz 1. člena tega odloka je na vpogled pri pristojnih službah Občine Žalec in UE Žalec.
14. člen 
(nadzor) 
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne republiške in občinske inšpekcijske službe.
15. člen 
(uveljavitev) 
Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-0006/2018
Žalec, dne 30. januarja 2019
Župan 
Občine Žalec 
Janko Kos l.r.