Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2019 z dne 7. 2. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2019 z dne 7. 2. 2019

Kazalo

276. Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Šmarje pri Jelšah, stran 605.

  
Na podlagi 6. člena Zakona o voznikih (Uradni list RS, št. 109/10 in 25/14) ter 16. člena Statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 57/17) je Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah na 2. redni seji dne 24. 1. 2019 sprejel
O D L O K 
o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Šmarje pri Jelšah 
1. člen
S tem odlokom Občina Šmarje pri Jelšah ustanavlja na področju preventive in vzgoje v cestnem prometu Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Šmarje pri Jelšah (v nadaljevanju: Svet), ki deluje kot posvetovalno telo občinskega sveta.
Z odlokom se določajo naloge ter sestava Sveta.
2. člen 
Svet sestavljajo predstavniki organov, organizacij in institucij, katerih dejavnost je usmerjena k preventivi in vzgoji v cestnem prometu. To so predvsem predstavniki:
– vzgojno izobraževalnih organizacij
– medobčinskega inšpektorata in redarstva
– policije
– občinske uprave
– šol vožnje
– upravljavcev cest in drugih izvajalcev
– strokovnih in poklicnih društev s področja prometne varnosti.
3. člen 
Svet ima 8 članov. Njihov mandat traja štiri leta. Po poteku mandata so lahko ponovno imenovani.
4. člen 
Člane Sveta imenuje občinski svet. Kandidate občinskemu svetu predlaga Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja na podlagi predlogov organizacij in institucij iz drugega člena.
Predsednika in podpredsednika izvoli Svet med svojimi člani na konstitutivni seji. Podpredsednik nadomešča predsednika v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti.
Strokovne in administrativno-tehnične naloge za potrebe Sveta zagotavlja občinska uprava.
5. člen 
Svet opravlja v okviru svojih pristojnosti zlasti naslednje naloge:
– ocenjuje stanje varnosti v cestnem prometu na lokalni ravni,
– predlaga organom lokalne skupnosti programe za varnost cestnega prometa in ustrezne ukrepe za njihovo izvajanje,
– koordinira izvajanje nalog na podlagi programov za varnost cestnega prometa na lokalni ravni,
– sodeluje pri izvajanju prometne vzgoje, dodatnem izobraževanju in obveščanju udeležencev cestnega prometa o ukrepih za doseganje prometne varnosti,
– koordinira izdajanje in razširjanje prometno vzgojnih publikacij in drugih gradiv, pomembnih za preventivo in vzgojo v cestnem prometu na lokalni ravni,
– sodeluje z javno agencijo in ministrstvom, pristojnim za promet, republiškim Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, s sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu drugih lokalnih skupnosti ter z drugimi organi, organizacijami in društvi, ki lahko neposredno ali posredno vplivajo na prometno varnost.
6. člen 
Za delo Sveta se smiselno uporabljajo določbe Poslovnika Občinskega sveta Občine Šmarje pri Jelšah, ki se nanašajo na delo odborov in komisij občinskega sveta ter skupnih delovnih teles občinskega sveta in župana.
7. člen 
Za izvajanje svojih nalog na posameznih področjih lahko Svet imenuje komisije. Sestavo komisij in njihove pristojnosti določi Svet s sklepom o ustanovitvi.
8. člen 
Sredstva za financiranje nalog preventive in vzgoje v cestnem prometu se zagotovijo s proračunom Občine Šmarje pri Jelšah ter iz drugih sredstev za ta namen.
9. člen 
Svet je za svoje delo odgovoren občinskemu svetu, kateremu enkrat letno poroča o svojemu delu.
10. člen 
Člani sveta prejemajo za svoje delo sejnino v skladu s Pravilnikom o plačah in plačilih občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov v Občini Šmarje pri Jelšah.
11. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0321-0001/2019-7
Šmarje pri Jelšah, dne 24. januarja 2019
Župan 
Občine Šmarje pri Jelšah 
Matija Čakš l.r.

AAA Zlata odličnost