Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2019 z dne 7. 2. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2019 z dne 7. 2. 2019

Kazalo

245. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Univerze v Ljubljani (OdPUL-1F), stran 434.

  
Na podlagi 15. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 – ZUPŠ in 65/17) in 108. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10, 80/13 in 38/17) je Državni zbor na seji 31. januarja 2019 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Univerze v Ljubljani (OdPUL-1F)
1. člen
V Odloku o preoblikovanju Univerze v Ljubljani (Uradni list RS, št. 28/00, 33/03, 79/04, 36/06, 18/09 in 83/10) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»2. člen
Ime: Univerza v Ljubljani
Skrajšano ime: UL
Ime v angleščini: University of Ljubljana
Sedež: Ljubljana, Kongresni trg 12
Univerza v Ljubljani (v nadaljnjem besedilu: univerza) je pravna oseba.«.
2. člen 
3. člen se spremeni tako, da se glasi:
»3. člen
Univerza ima naslednje članice:
fakultete:
Univerza v Ljubljani
Biotehniška fakulteta
Skrajšano ime: UL BF
Ime v angleščini: University of Ljubljana, Biotechnical Faculty
Sedež: Ljubljana, Jamnikarjeva 101
Univerza v Ljubljani
Ekonomska fakulteta
Skrajšano ime: UL EF
Ime v angleščini: University of Ljubljana, School of Economics and Business
Sedež: Ljubljana, Kardeljeva ploščad 17
Univerza v Ljubljani
Fakulteta za arhitekturo
Skrajšano ime: UL FA
Ime v angleščini: University of Ljubljana, Faculty of Architecture
Sedež: Ljubljana, Zoisova 12
Univerza v Ljubljani
Fakulteta za družbene vede
Skrajšano ime: UL FDV
Ime v angleščini: University of Ljubljana, Faculty of Social Sciences
Sedež: Ljubljana, Kardeljeva ploščad 5
Univerza v Ljubljani
Fakulteta za elektrotehniko
Skrajšano ime: UL FE
Ime v angleščini: University of Ljubljana, Faculty of Electrical Engineering
Sedež: Ljubljana, Tržaška cesta 25
Univerza v Ljubljani
Fakulteta za farmacijo
Skrajšano ime: UL FFA
Ime v angleščini: University of Ljubljana, Faculty of Pharmacy
Sedež: Ljubljana, Aškerčeva 7
Univerza v Ljubljani
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
Skrajšano ime: UL FGG
Ime v angleščini: University of Ljubljana, Faculty of Civil and Geodetic Engineering
Sedež: Ljubljana, Jamova 2
Univerza v Ljubljani
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
Skrajšano ime: UL FKKT
Ime v angleščini: University of Ljubljana, Faculty of Chemistry and Chemical Technology
Sedež: Ljubljana, Večna pot 113
Univerza v Ljubljani
Fakulteta za matematiko in fiziko
Skrajšano ime: UL FMF
Ime v angleščini: University of Ljubljana, Faculty of Mathematics and Physics
Sedež: Ljubljana, Jadranska 19
Univerza v Ljubljani
Fakulteta za pomorstvo in promet
Skrajšano ime: UL FPP
Ime v angleščini: University of Ljubljana, Faculty of Maritime Studies and Transport
Sedež: Portorož, Pot pomorščakov 4
Univerza v Ljubljani
Fakulteta za računalništvo in informatiko
Skrajšano ime: UL FRI
Ime v angleščini: University of Ljubljana, Faculty of Computer and Information Science
Sedež: Ljubljana, Večna pot 113
Univerza v Ljubljani
Fakulteta za strojništvo
Skrajšano ime: UL FS
Ime v angleščini: University of Ljubljana, Faculty of Mechanical Engineering
Sedež: Ljubljana, Aškerčeva 6
Univerza v Ljubljani
Fakulteta za socialno delo
Skrajšano ime: UL FSD
Ime v angleščini: University of Ljubljana, Faculty of Social Work
Sedež: Ljubljana, Topniška 31
Univerza v Ljubljani
Fakulteta za šport
Skrajšano ime: UL FŠ
Ime v angleščini: University of Ljubljana, Faculty of Sport
Sedež: Ljubljana, Gortanova 22
Univerza v Ljubljani
Fakulteta za upravo
Skrajšano ime: UL FU
Ime v angleščini: University of Ljubljana, Faculty of Public Administration
Sedež: Ljubljana, Gosarjeva 5
Univerza v Ljubljani
Filozofska fakulteta
Skrajšano ime: UL FF
Ime v angleščini: University of Ljubljana, Faculty of Arts
Sedež: Ljubljana, Aškerčeva 2
Univerza v Ljubljani
Medicinska fakulteta
Skrajšano ime: UL MF
Ime v angleščini: University of Ljubljana, Faculty of Medicine
Sedež: Ljubljana, Vrazov trg 2
Univerza v Ljubljani
Naravoslovnotehniška fakulteta
Skrajšano ime: UL NTF
Ime v angleščini: University of Ljubljana, Faculty of Natural Sciences and Engineering
Sedež: Ljubljana, Aškerčeva cesta 12
Univerza v Ljubljani
Pedagoška fakulteta
Skrajšano ime: UL PEF
Ime v angleščini: University of Ljubljana, Faculty of Education
Sedež: Ljubljana, Kardeljeva ploščad 16
Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta
Skrajšano ime: UL PF
Ime v angleščini: University of Ljubljana, Faculty of Law
Sedež: Ljubljana, Poljanski nasip 2
Univerza v Ljubljani
Teološka fakulteta
Skrajšano ime: UL TEOF
Ime v angleščini: University of Ljubljana, Faculty of Theology
Sedež: Ljubljana, Poljanska 4
Univerza v Ljubljani
Veterinarska fakulteta
Skrajšano ime: UL VF
Ime v angleščini: University of Ljubljana, Veterinary Faculty
Sedež: Ljubljana, Gerbičeva 60
Univerza v Ljubljani
Zdravstvena fakulteta
Skrajšano ime: UL ZF
Ime v angleščini: University of Ljubljana, Faculty of Health Sciences
Sedež: Ljubljana, Zdravstvena pot 5
umetniške akademije:
Univerza v Ljubljani
Akademija za glasbo
Skrajšano ime: UL AG
Ime v angleščini: University of Ljubljana, Academy of Music
Sedež: Ljubljana, Stari trg 34
Univerza v Ljubljani
Akademija za gledališče, radio, film in televizijo
Skrajšano ime: UL AGRFT
Ime v angleščini: University of Ljubljana, Academy of Theatre, Radio, Film and Television
Sedež: Ljubljana, Nazorjeva 3
Univerza v Ljubljani
Akademija za likovno umetnost in oblikovanje
Skrajšano ime: UL ALUO
Ime v angleščini: University of Ljubljana, Academy of Fine Arts and Design
Sedež: Ljubljana, Erjavčeva 23«.
3. člen 
V 6. členu se četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Študijska področja, razvrščena v skladu z uredbo, ki ureja uvedbo in uporabo klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja, so:
– Biotehniška fakulteta: (01) Izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev, (05) Naravoslovje, matematika in statistika, (07) Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo, (08) Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in veterinarstvo;
– Ekonomska fakulteta: (03) Družbene vede, novinarstvo in informacijska znanost, (04) Poslovne in upravne vede, pravo, (05) Naravoslovje, matematika in statistika, (07) Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo;
– Fakulteta za arhitekturo: (07) Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo;
– Fakulteta za družbene vede: (01) Izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev, (03) Družbene vede, novinarstvo in informacijska znanost, (05) Naravoslovje, matematika in statistika, (07) Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo;
– Fakulteta za elektrotehniko: (05) Naravoslovje, matematika in statistika, (07) Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo;
– Fakulteta za farmacijo: (05) Naravoslovje, matematika in statistika, (07) Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo, (09) Zdravstvo in socialna varnost;
– Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo: (05) Naravoslovje, matematika in statistika, (07) Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo;
– Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo: (01) Izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev, (05) Naravoslovje, matematika in statistika, (07) Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo, (10) Transport, varnost, gostinstvo in turizem, osebne storitve;
– Fakulteta za matematiko in fiziko: (01) Izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev, (05) Naravoslovje, matematika in statistika, (07) Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo;
– Fakulteta za pomorstvo in promet: (07) Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo, (10) Transport, varnost, gostinstvo in turizem, osebne storitve;
– Fakulteta za računalništvo in informatiko: (01) Izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev, (06) Informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT);
– Fakulteta za strojništvo: (01) Izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev, (07) Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo;
– Fakulteta za socialno delo: (09) Zdravstvo in socialna varnost;
– Fakulteta za šport: (01) Izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev, (10) Transport, varnost, gostinstvo in turizem, osebne storitve;
– Fakulteta za upravo: (04) Poslovne in upravne vede, pravo;
– Filozofska fakulteta: (01) Izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev, (02) Umetnost in humanistika, (03) Družbene vede, novinarstvo in informacijska znanost, (05) Naravoslovje, matematika in statistika, (07) Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo;
– Medicinska fakulteta: (05) Naravoslovje, matematika in statistika, (07) Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo, (09) Zdravstvo in socialna varnost;
– Naravoslovnotehniška fakulteta: (01) Izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev, (02) Umetnost in humanistika, (05) Naravoslovje, matematika in statistika, (07) Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo;
– Pedagoška fakulteta: (01) Izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev, (09) Zdravstvo in socialna varnost;
– Pravna fakulteta: (04) Poslovne in upravne vede, pravo, (07) Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo;
– Teološka fakulteta: (01) Izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev, (02) Umetnost in humanistika;
– Veterinarska fakulteta: (07) Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo, (08) Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in veterinarstvo;
– Zdravstvena fakulteta: (09) Zdravstvo in socialna varnost;
– Akademija za glasbo: (01) Izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev, (02) Umetnost in humanistika;
– Akademija za gledališče, radio, film in televizijo: (02) Umetnost in humanistika;
– Akademija za likovno umetnost in oblikovanje: (02) Umetnost in humanistika.«.
4. člen 
V 9. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Mandat upravnega odbora traja štiri leta.«.
Peti in sedmi odstavek se črtata.
5. člen 
Za 9. členom se doda nov 9.a člen, ki se glasi:
»9.a člen 
Predstavnike ustanovitelja v upravni odbor imenuje Vlada Republike Slovenije, način izvolitve predstavnikov delavcev, ki opravljajo visokošolsko dejavnost, drugih delavcev in študentov se določi s statutom univerze, predstavnika delodajalcev pa univerza prek javnega poziva določi v soglasju z ustanoviteljem izmed kandidatov, ki jih predlagajo Gospodarska zbornica Slovenije, Obrtna zbornica Slovenije, Združenje delodajalcev Slovenije, Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije GIZ, Združenje managerjev Slovenije in Vlada Republike Slovenije.
Ne glede na določbo tretjega odstavka 9. člena tega odloka, je predstavnik študentov v upravni odbor izvoljen za dve leti.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
6. člen 
Univerza uskladi svoj statut v treh mesecih po uveljavitvi tega odloka.
7. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 602-04/18-12/7
Ljubljana, dne 31. januarja 2019
EPA 337-VIII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
mag. Dejan Židan l.r.
predsednik 

AAA Zlata odličnost