Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2019 z dne 7. 2. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2019 z dne 7. 2. 2019

Kazalo

243. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Univerze v Mariboru (OdPUM-1J), stran 432.

  
Na podlagi 15. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 – ZUPŠ in 65/17) in 108. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10, 80/13 in 38/17) je Državni zbor na seji 31. januarja 2019 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Univerze v Mariboru (OdPUM-1J)
1. člen
V Odloku o preoblikovanju Univerze v Mariboru (Uradni list RS, št. 28/00, 98/03, 79/04, 36/06, 137/06, 58/07, 67/08, 96/09, 17/15 in 26/17) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»2. člen
Ime: Univerza v Mariboru
Skrajšano ime: UM
Ime v angleščini: University of Maribor
Sedež: Maribor, Slomškov trg 15
Univerza v Mariboru (v nadaljnjem besedilu: univerza) je pravna oseba.«.
2. člen 
3. člen se spremeni tako, da se glasi:
»3. člen
Univerza ima naslednje članice:
Fakultete:
Univerza v Mariboru
Ekonomsko-poslovna fakulteta
Skrajšano ime: UM EPF
Ime v angleščini: University of Maribor, Faculty of Economics and Business
Sedež: Maribor, Razlagova ulica 14
Univerza v Mariboru
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
Skrajšano ime: UM FERI
Ime v angleščini: University of Maribor, Faculty of Electrical Engineering and Computer Science
Sedež: Maribor, Koroška cesta 46
Univerza v Mariboru
Fakulteta za energetiko
Skrajšano ime: UM FE
Ime v angleščini: University of Maribor, Faculty of Energy Technology
Sedež: Krško, Hočevarjev trg 1
Univerza v Mariboru
Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo
Skrajšano ime: UM FGPA
Ime v angleščini: University of Maribor, Faculty of Civil Engineering, Transportation Engineering and Architecture
Sedež: Maribor, Smetanova ulica 17
Univerza v Mariboru
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
Skrajšano ime: UM FKKT
Ime v angleščini: University of Maribor, Faculty of Chemistry and Chemical Engineering
Sedež: Maribor, Smetanova ulica 17
Univerza v Mariboru
Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede
Skrajšano ime: UM FKBV
Ime v angleščini: University of Maribor, Faculty of Agriculture and Life Sciences
Sedež: Hoče, Pivola 10
Univerza v Mariboru
Fakulteta za logistiko
Skrajšano ime: UM FL
Ime v angleščini: University of Maribor, Faculty of Logistics
Sedež: Celje, Mariborska cesta 7
Univerza v Mariboru
Fakulteta za naravoslovje in matematiko
Skrajšano ime: UM FNM
Ime v angleščini: University of Maribor, Faculty of Natural Sciences and Mathematics
Sedež: Maribor, Koroška cesta 160
Univerza v Mariboru
Fakulteta za organizacijske vede
Skrajšano ime: UM FOV
Ime v angleščini: University of Maribor, Faculty of Organizational Sciences
Sedež: Kranj, Kidričeva cesta 55 a
Univerza v Mariboru
Fakulteta za strojništvo
Skrajšano ime: UM FS
Ime v angleščini: University of Maribor, Faculty of Mechanical Engineering
Sedež: Maribor, Smetanova ulica 17
Univerza v Mariboru
Fakulteta za turizem
Skrajšano ime: UM FT
Ime v angleščini: University of Maribor, Faculty of Tourism
Sedež: Brežice, Cesta prvih borcev 36
Univerza v Mariboru
Fakulteta za varnostne vede
Skrajšano ime: UM FVV
Ime v angleščini: University of Maribor, Faculty of Criminal Justice and Security
Sedež: Ljubljana, Kotnikova ulica 8
Univerza v Mariboru
Fakulteta za zdravstvene vede
Skrajšano ime: UM FZV
Ime v angleščini: University of Maribor, Faculty of Health Sciences
Sedež: Maribor, Žitna ulica 15
Univerza v Mariboru
Filozofska fakulteta
Skrajšano ime: UM FF
Ime v angleščini: University of Maribor, Faculty of Arts
Sedež: Maribor, Koroška cesta 160
Univerza v Mariboru
Medicinska fakulteta
Skrajšano ime: UM MF
Ime v angleščini: University of Maribor, Faculty of Medicine
Sedež: Maribor, Taborska ulica 8
Univerza v Mariboru
Pedagoška fakulteta
Skrajšano ime: UM PEF
Ime v angleščini: University of Maribor, Faculty of Education
Sedež: Maribor, Koroška cesta 160
Univerza v Mariboru
Pravna fakulteta
Skrajšano ime: UM PF
Ime v angleščini: University of Maribor, Faculty of Law
Sedež: Maribor, Mladinska ulica 9
Druga zavoda:
Univerza v Mariboru
Univerzitetna knjižnica Maribor
Skrajšano ime: UM UKM
Ime v angleščini: University of Maribor, University of Maribor Library
Sedež: Maribor, Gospejna ulica 10
Univerza v Mariboru
Študentski domovi
Skrajšano ime: UM ŠD
Ime v angleščini: University of Maribor, Student Dormitories
Sedež: Maribor, Gosposvetska cesta 83«.
3. člen 
V 6. členu se četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Študijska področja, razvrščena v skladu z uredbo, ki ureja uvedbo in uporabo klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja, so:
– Ekonomsko-poslovna fakulteta: (03) Družbene vede, novinarstvo in informacijska znanost, (04) Poslovne in upravne vede, pravo;
– Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko: (06) Informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT), (07) Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo;
– Fakulteta za energetiko: (07) Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo;
– Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo: (07) Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo;
– Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo: (05) Naravoslovje, matematika in statistika, (07) Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo;
– Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede: (08) Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in veterinarstvo;
– Fakulteta za logistiko: (10) Transport, varnost, gostinstvo in turizem, osebne storitve;
– Fakulteta za naravoslovje in matematiko: (01) Izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev, (05) Naravoslovje, matematika in statistika;
– Fakulteta za organizacijske vede: (04) Poslovne in upravne vede, pravo;
– Fakulteta za strojništvo: (07) Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo;
– Fakulteta za turizem: (10) Transport, varnost, gostinstvo in turizem, osebne storitve;
– Fakulteta za varnostne vede: (10) Transport, varnost, gostinstvo in turizem, osebne storitve;
– Fakulteta za zdravstvene vede: (09) Zdravstvo in socialna varnost;
– Filozofska fakulteta: (01) Izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev, (02) Umetnost in humanistika, (03) Družbene vede, novinarstvo in informacijska znanost;
– Medicinska fakulteta: (09) Zdravstvo in socialna varnost;
– Pedagoška fakulteta: (01) Izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev, (10) Transport, varnost, gostinstvo in turizem, osebne storitve;
– Pravna fakulteta: (04) Poslovne in upravne vede, pravo.«.
4. člen 
V 9. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Mandat upravnega odbora traja štiri leta.«.
Peti in sedmi odstavek se črtata. Dosedanji šesti odstavek postane peti odstavek.
5. člen 
Za 9. členom se doda nov 9.a člen, ki se glasi:
»9.a člen 
Predstavnike ustanovitelja v upravni odbor imenuje Vlada Republike Slovenije, način izvolitve predstavnikov delavcev, ki opravljajo visokošolsko dejavnost, drugih delavcev in študentov se določi s statutom univerze, predstavnika delodajalcev pa univerza prek javnega poziva določi v soglasju z ustanoviteljem izmed kandidatov, ki jih predlagajo Gospodarska zbornica Slovenije, Obrtna zbornica Slovenije, Združenje delodajalcev Slovenije, Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije GIZ, Združenje managerjev Slovenije in Vlada Republike Slovenije.
Ne glede na določbo tretjega odstavka 9. člena tega odloka, je predstavnik študentov v upravni odbor izvoljen za dve leti.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
6. člen 
Univerza uskladi svoj statut v treh mesecih po uveljavitvi tega odloka.
7. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 602-04/18-10/6
Ljubljana, dne 31. januarja 2019
EPA 274-VIII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
mag. Dejan Židan l.r.
predsednik 

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina