Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2019 z dne 7. 2. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2019 z dne 7. 2. 2019

Kazalo

242. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi samostojnega visokošolskega zavoda Fakultete za informacijske študije v Novem mestu (OdUVZFIŠNM-C), stran 431.

  
Na podlagi 15. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 – ZUPŠ in 65/17) in 108. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10, 80/13 in 38/17) je Državni zbor na seji 31. januarja 2019 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi samostojnega visokošolskega zavoda Fakultete za informacijske študije v Novem mestu (OdUVZFIŠNM-C)
1. člen
V Odloku o ustanovitvi samostojnega visokošolskega zavoda Fakultete za informacijske študije v Novem mestu (Uradni list RS, št. 67/08, 17/15 in 62/16) se v 5. členu tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(3) Študijska področja, razvrščena v skladu z uredbo, ki ureja uvedbo in uporabo klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja, so:
– (02) Umetnost in humanistika,
– (03) Družbene vede, novinarstvo in informacijska znanost.«.
2. člen 
V 7. členu se v prvem odstavku prvi stavek spremeni tako, da se glasi: »Dekan je strokovni vodja in poslovodni organ fakultete.«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Dekan fakultete ima pooblastila in odgovornosti v skladu s tem odlokom in zakonom ter opravlja naslednje naloge: usklajuje izobraževalno, znanstveno-raziskovalno, umetniško in drugo delo, skrbi in odgovarja za zakonitost dela, je pristojen za spremljanje, ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti visokošolskega zavoda, študijskih programov, znanstveno-raziskovalnega, umetniškega ter strokovnega dela in pripravo letnega poročila o kakovosti (samoevalvacija visokošolskega zavoda), najmanj enkrat letno poroča o delu senatu in upravnemu odboru visokošolskega zavoda, odloča o sklepanju in odpovedi pogodb o zaposlitvi ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom, drugimi predpisi ter splošnimi akti fakultete.«.
3. člen 
V 8. členu se peti odstavek črta. Dosedanji šesti odstavek postane peti odstavek.
4. člen 
V 9. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Akademski zbor sestavljajo vsi visokošolski učitelji, znanstveni delavci, asistenti z raziskovalnim nazivom in visokošolski sodelavci ne glede na naziv, ki v tekočem študijskem letu opravljajo pedagoško ali znanstveno-raziskovalno delo na podlagi pogodbenega razmerja s fakulteto, ter študenti, in sicer tako, da je njihovo število najmanj ena petina članov akademskega zbora. Pri delu akademskega zbora sodelujejo tudi drugi delavci. Način sodelovanja drugih delavcev se določi s statutom.«.
Tretji odstavek se črta.
5. člen 
V 11. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(3) Mandat upravnega odbora traja štiri leta.«.
Peti odstavek se črta. Dosedanji šesti odstavek postane peti odstavek.
6. člen 
Za 11. členom se doda nov 11.a člen, ki se glasi:
»11.a člen 
(1) Predstavnike ustanovitelja v upravni odbor imenuje Vlada Republike Slovenije, način izvolitve predstavnikov delavcev, ki opravljajo visokošolsko dejavnost, drugih delavcev in študentov se določi s statutom fakultete, predstavnika delodajalcev pa fakulteta prek javnega poziva določi v soglasju z ustanoviteljem izmed kandidatov, ki jih predlagajo Gospodarska zbornica Slovenije, Obrtna zbornica Slovenije, Združenje delodajalcev Slovenije, Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije GIZ, Združenje managerjev Slovenije in Vlada Republike Slovenije.
(2) Ne glede na določbo tretjega odstavka 11. člena tega odloka, je predstavnik študentov v upravni odbor izvoljen za dve leti.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
7. člen 
Fakulteta uskladi svoj statut v treh mesecih po uveljavitvi tega odloka.
8. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 602-04/18-9/6
Ljubljana, dne 31. januarja 2019
EPA 272-VIII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
mag. Dejan Židan l.r.
predsednik 

AAA Zlata odličnost