Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2019 z dne 1. 2. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2019 z dne 1. 2. 2019

Kazalo

236. Uredba o merilih za ugotavljanje stopnje obremenjenosti okolja zaradi onesnaženosti tal z nevarnimi snovmi, stran 422.

  
Na podlagi drugega odstavka 23. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18 – ZIURKOE) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o merilih za ugotavljanje stopnje obremenjenosti okolja zaradi onesnaženosti tal z nevarnimi snovmi 
1. člen 
(vsebina) 
Ta uredba določa merila za ugotavljanje stopnje obremenjenosti okolja zaradi onesnaženosti tal z nevarnimi snovmi, na podlagi katerih se posamezna območja uvrščajo v prvo ali drugo stopnjo obremenjenosti okolja zaradi onesnaženosti tal z nevarnimi snovmi.
2. člen 
(izrazi) 
Izraza, uporabljena v tej uredbi, pomenita:
– nevarna snov je nevarna snov iz predpisa, ki ureja mejne, opozorilne in kritične imisijske vrednosti nevarnih snovi v tleh;
– opozorilna vrednost je opozorilna vrednost nevarne snovi v tleh, določena v predpisu, ki ureja mejne, opozorilne in kritične imisijske vrednosti nevarnih snovi v tleh.
3. člen 
(območja, ki se uvrščajo v stopnje obremenjenosti okolja zaradi onesnaženosti tal z nevarnimi snovmi) 
(1) Območja, ki se uvrščajo v prvo ali drugo stopnjo obremenjenosti okolja zaradi onesnaženosti tal z nevarnimi snovmi, so naslednja:
– območje kmetijskih zemljišč,
– otroško igrišče,
– stanovanjsko območje in
– opuščeno industrijsko območje.
(2) Območje kmetijskih zemljišč iz prve alineje prejšnjega odstavka je območje, na katerem so kmetijska zemljišča, določena v skladu z zakonom, ki ureja kmetijska zemljišča, kjer se pridelujejo rastline za prehrano ljudi ali živali ali se zadržuje ali filtrira voda v podzemno vodo, ki se rabi ali je namenjena za oskrbo s pitno vodo.
(3) Med območja kmetijskih zemljišč iz prejšnjega odstavka se za potrebe te uredbe uvrščajo tudi površine za vrtičkarstvo, namenjene pridelavi rastlin za prehrano ljudi, ali sadni ali zelenjavni vrt ne glede na namensko ali dejansko rabo prostora in ne glede na njegovo velikost.
(4) Otroško igrišče iz druge alineje prvega odstavka tega člena je površina na prostem, namenjena igri otrok.
(5) Stanovanjsko območje iz tretje alineje prvega odstavka tega člena obsega površine podrobnejše namenske rabe na območju stavbnih zemljišč, ki so:
– območja stanovanj, ki so namenjena bivanju in spremljajočim dejavnostim, določena v skladu s predpisom, ki ureja vsebino, obliko in način priprave občinskega prostorskega načrta ter pogoje za določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij;
– območja centralnih dejavnosti, ki so namenjena oskrbnim, storitvenim, družbenim dejavnostim in bivanju, določena v skladu s predpisom, ki ureja vsebino, obliko in način priprave občinskega prostorskega načrta ter pogoje za določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij;
– posebna območja, ki so namenjena posebnim dejavnostim, kot so območja za turizem, nakupovalna središča in športni centri, določena v skladu s predpisom, ki ureja vsebino, obliko in način priprave občinskega prostorskega načrta ter pogoje za določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij;
– območja površin, namenjena rekreaciji in športu na prostem ali preživljanju prostega časa na prostem, razen otroškega igrišča ali vrtička.
(6) Opuščeno industrijsko območje iz četrte alineje prvega odstavka tega člena je zemljišče, na katerem je v preteklosti okviru izvajanja industrijske dejavnosti potekalo ravnanje z nevarnimi snovmi ali odpadki, razen odlaganja, in se taka dejavnost na tem zemljišču ne izvaja več.
(7) Območja iz prvega odstavka tega člena so določena v predpisu, ki ureja razvrščanje posameznih območij v stopnje obremenjenosti okolja zaradi onesnaženosti tal z nevarnimi snovmi.
4. člen 
(merila za uvrstitev tal, onesnaženih z nevarnimi snovmi, v prvo ali drugo stopnjo obremenjenosti okolja zaradi onesnaženosti tal z nevarnimi snovmi) 
(1) Na podlagi izsledkov monitoringa stanja tal v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja, na podlagi izsledkov podrobnejšega ali posebnega monitoringa stanja tal, ki ga lahko zagotavlja občina v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja, oziroma na podlagi primerljivih sistematičnih raziskav kakovosti tal, ki jih lahko zagotavlja ministrstvo, pristojno za okolje, ali občina, se otroško igrišče, stanovanjsko območje, območje kmetijskih zemljišč ali opuščeno industrijsko območje lahko razvrsti v prvo ali drugo stopnjo obremenjenosti okolja zaradi onesnaženosti tal z nevarnimi snovmi.
(2) Prva stopnja obremenjenosti okolja zaradi onesnaženosti tal z nevarnimi snovmi je stopnja največje obremenjenosti okolja zaradi onesnaženosti tal z nevarnimi snovmi. Območja iz prejšnjega odstavka se razvrstijo v prvo stopnjo obremenjenosti okolja zaradi onesnaženosti tal z nevarnimi snovmi, če so vrednosti najmanj ene nevarne snovi v tleh enake ali večje od opozorilne vrednosti za to nevarno snov.
(3) Območje druge stopnje obremenjenosti okolja zaradi onesnaženosti tal z nevarnimi snovmi je območje, ki ni območje iz prejšnjega odstavka.
5. člen 
(prva razvrstitev) 
Ne glede na prvi odstavek prejšnjega člena se otroško igrišče, stanovanjsko območje, območje kmetijskih zemljišč ali opuščeno industrijsko območje lahko prvič razvrsti v prvo stopnjo obremenjenosti okolja zaradi onesnaženosti tal z nevarnimi snovmi na podlagi izsledkov Raziskave onesnaženosti tal Slovenije, ki je dostopna na spletni strani Agencije Republike Slovenije za okolje, oziroma na podlagi primerljivih sistematičnih raziskav kakovosti tal, ki so dostopne na spletni strani ministrstva, pristojnega za okolje.
6. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-2/2019
Ljubljana, dne 31. januarja 2019
EVA 2018-2550-0110
Vlada Republike Slovenije 
Marjan Šarec l.r.
predsednik 

AAA Zlata odličnost