Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2019 z dne 30. 1. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2019 z dne 30. 1. 2019

Kazalo

166. Odlok o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Goriška lekarna Nova Gorica, stran 274.

  
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), prvega odstavka 27. člena Zakona o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 85/16 in 77/17) in 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) so:
– Mestni svet Mestne občine Nova Gorica v skladu z 19. členom Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12 in 18/17) na seji dne 20. 9. 2018;
– Občinski svet Občine Brda v skladu z 18. členom Statuta Občine Brda (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 26/17) na seji dne 9. 10. 2018;
– Občinski svet Občine Kanal v skladu s 14. členom Statuta Občine Kanal (Uradni list RS, št. 4/18) na seji dne 4. 10. 2018;
– Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica v skladu s 17. členom Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/16 – UPB, 62/16) na seji dne 10. 10. 2018;
– Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba v skladu s 15. členom Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/18) na seji dne 18. 10. 2018;
– Občinski svet Občine Renče - Vogrsko v skladu z 18. členom Statuta Občine Renče - Vogrsko (Uradni list RS, št. 22/12 – uradno prečiščeno besedilo, 88/15 in 14/18) na seji dne 25. 9. 2018
sprejeli
O D L O K 
o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Goriška lekarna Nova Gorica 
1. UVODNE DOLOČBE 
1. člen 
(1) Javni lekarniški zavod Goriška lekarna Nova Gorica (v nadaljevanju: javni zavod) je bil ustanovljen z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Goriška lekarna (Uradno glasilo št. 8/93 3/94, 11/97 in Uradni list RS, št. 78/14).
(2) S tem odlokom ustanoviteljice usklajujejo delovanje zavoda s predpisi, ki urejajo lekarniško dejavnost.
2. člen 
(1) S tem odlokom Mestna občina Nova Gorica, Občine Brda, Kanal, Miren - Kostanjevica, Šempeter - Vrtojba ter Renče - Vogrsko (v nadaljevanju: ustanoviteljice) urejajo medsebojne ustanoviteljske pravice, ime in sedež javnega zavoda, dejavnosti javnega zavoda, organizacijske enote javnega zavoda, pravni status, razmerja med ustanoviteljicami in javnim zavodom, temeljna vprašanja v zvezi z organizacijo, delovanjem in financiranjem javnega zavoda in druge določbe v skladu z zakonom.
(2) S tem odlokom občinski sveti ustanoviteljic za uresničevanje ustanoviteljskih pravic in za usklajevanje odločitev v zvezi z izvajanjem lekarniške dejavnosti ustanovijo skupni organ svet ustanoviteljic, ki ga sestavljajo župani (v nadaljevanju: Kolegij županov).
3. člen 
Imena in sedeži ustanoviteljic so:
– Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, Nova Gorica;
– Občina Kanal, Trg svobode 23, Kanal;
– Občina Šempeter - Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a, Šempeter pri Gorici;
– Občina Brda, Trg 25. maja 2, Dobrovo;
– Občina Miren - Kostanjevica, Miren 137, Miren;
– Občina Renče - Vogrsko, Bukovica 43, Volčja Draga.
4. člen 
Ustanoviteljice imajo v javnem zavodu naslednje ustanovitvene deleže:
– Mestna občina Nova Gorica
52,24 %
– Občina Kanal ob Soči
12,00 %
– Občina Šempeter - Vrtojba
10,66 %
– Občina Brda
10,00 %
– Občina Miren - Kostanjevica
8,00 %
– Občina Renče - Vogrsko
7,10 %
2. STATUSNE DOLOČBE 
2.1 Ime in sedež javnega zavoda
5. člen 
(1) Ime javnega zavoda je: Goriška lekarna Nova Gorica.
(2) Skrajšano ime javnega zavoda je: Goriška lekarna.
(3) Sedež javnega zavoda je v Novi Gorici.
(4) Javni zavod lahko spremeni ime in sedež samo s soglasjem ustanoviteljic.
(5) Javni zavod je vpisan v sodnem registru Okrožnega sodišča v Novi Gorici pod vl. št. 065/10001400 Srg 199400423.
2.2 Dejavnost javnega zavoda
6. člen 
Javni zavod opravlja lekarniško dejavnost kot javno zdravstveno službo, s katero se zagotavlja trajna in nemotena oskrba prebivalstva in izvajalcev zdravstvene dejavnosti z zdravili ter farmacevtska obravnava pacientov.
7. člen 
Lekarniška dejavnost obsega:
– izdajanje zdravil za uporabo v humani in veterinarski medicini na recept in brez recepta,
– izdaja živil za posebne zdravstvene namene,
– farmacevtsko obravnavo pacienta,
– dejavnosti farmacevta svetovalca,
– farmacevtsko intervencijo,
– storitve telefarmacije,
– pripravo magistralnih zdravil za uporabo v humani in veterinarski medicini (magistralna zdravila),
– pripravo izdelkov za podporo zdravljenja in ohranitev zdravja,
– izdelovanje galenskih zdravil za uporabo v humani in veterinarski medicini (galenska zdravila),
– preverjanje kakovosti vhodnih snovi za pripravo in izdelavo magistralnih in galenskih zdravil,
– preverjanje kakovosti galenskih zdravil,
– spremljanje podatkov in poročanje o neželenih učinkih ali sumu nanje,
– prevzem neporabljenih oziroma odpadnih zdravil v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadnimi zdravili,
– drugo dejavnost pri izdaji zdravil in drugih izdelkov, ki zagotavlja njihovo pravilno, smiselno in varno uporabo.
8. člen 
Poleg lekarniške dejavnosti opredeljene v prejšnjem členu javni zavod opravlja še:
– preskrbo z drugimi izdelki za podporo zdravljenja in ohranitev zdravja,
– izdelovanje galenskih izdelkov,
– pripravo magistralnih homeopatskih zdravil,
– preskrbo z veterinarskimi izdelki,
– preskrbo z biocidnimi izdelki in kemikalijami,
– izvajanje samodiagnostičnih meritev in testov,
– preventivno in zdravstveno izobraževalno dejavnost,
– pedagoško-izobraževalno dejavnost,
– znanstvenoraziskovalno dejavnost,
– druge dejavnosti in storitve s področja krepitve in varovanja zdravja,
– dostavo zdravil in drugih izdelkov na dom pacientov, k izvajalcem zdravstvene dejavnosti ter k drugim pravnim in fizičnim osebam,
– izdajo zdravil in drugega blaga preko spleta,
– sodeluje pri izdelavi strategij na področju lekarniške in zdravstvene dejavnosti, zdravja in zdravega načina življenja,
– druge aktivnosti povezane z lekarniško dejavnostjo, zdravili in drugimi izdelki, zdravstveno dejavnostjo, zdravjem in zdravim načinom življenja.
9. člen 
(1) Dejavnosti javnega zavoda so po standardni klasifikaciji dejavnosti razvrščene, kot sledi:
C10.810
Proizvodnja sladkorja
C10.820
Proizvodnja kakava, čokolade in sladkornih izdelkov
C10.830
Predelava čaja in kave
C10.860
Proizvodnja homogeniziranih in dietetičnih živil
C10.890
Proizvodnja drugih prehrambenih izdelkov, drugje nerazvrščenih
C20.130
Proizvodnja drugih anorganskih osnovnih kemikalij
C20.420
Proizvodnja parfumov in toaletnih sredstev
C21.100
Proizvodnja farmacevtskih surovin
C21.200
Proizvodnja farmacevtskih preparatov
G47.110
Trgovina na drobno v nespecialziranih prodajalnah, pretežno z živili
G47.190
Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah
G47.290
Druga trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z živili
G47.650
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z igračami in rekviziti za igre in zabavo
G47.730
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s farmacevtskimi izdelki
G47.740
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z medicinskimi in ortopedskimi pripomočki
G47.750
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki
G47.781
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z očali
G47.789
Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah
G47.910
Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
G47.990
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
J58.110
Izdajanje knjig
J58.140
Izdajanje revij in druge periodike
J58.190
Drugo založništvo
J63.110
Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
J63.120
Obratovanje spletnih portalov
J63.990
Drugo informiranje
L68.200
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
L68.320
Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
M71.200
Tehnično preizkušanje in analiziranje
M72.190
Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije
M73.120
Posredovanje oglaševalskega prostora
M74.900
Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
M75.000
Veterinarstvo
N77.400
Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitenih del
N82.920
Pakiranje
O84.120
Urejanje zdravstva, izobraževanja, kulturnih in drugih socialno varstvenih storitev, razen obvezne socialne dejavnosti
P85.320
Srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje
P85.421
Višješolsko izobraževanje
P85.422
Visokošolsko izobraževanje
P85.590
Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
Q86.901
Alternativne oblike zdravljenja
Q86.909
Druge zdravstvene dejavnosti
(2) Javni zavod lahko spremeni ali razširi dejavnost le s soglasjem ustanoviteljic.
(3) Javni zavod lahko v okviru svoje dejavnosti ustanovi drug zavod s soglasjem ustanoviteljic.
2.3 Organizacija javnega zavoda
10. člen 
(1) Javni zavod opravlja lekarniško dejavnost kot javno službo, s katero se zagotavlja trajna in nemotena oskrba prebivalstva in izvajalcev zdravstvene dejavnosti z zdravili ter farmacevtska obravnava pacientov, za območje Mestne občine Nova Gorica ter občin Kanal ob Soči, Šempeter - Vrtojba, Brda, Miren - Kostanjevica in Renče - Vogrsko.
(2) Dejavnost javnega zavoda opravljajo organizacijske enote lekarn in njihove podružnice:
– Lekarna Nova Gorica
– Lekarna Šempeter
– Lekarna Majske poljane
– Lekarna Dobrovo
– Lekarna Dornberk
– Lekarna Kanal
– Lekarna Miren
– Lekarniška podružnica Deskle
– Lekarniška podružnica Renče
(3) Javni zavod ima organiziran galenski laboratorij in kontrolno analizni laboratorij kot samostojni organizacijski enoti.
(4) Organizacijske enote niso pravne osebe.
(5) Notranje organizacijske enote, območje in področje dejavnosti, njihova pooblastila ter odgovornosti v pravnem prometu se določijo s statutom javnega zavoda.
3. ORGANI JAVNEGA ZAVODA 
11. člen 
Organi javnega zavoda so:
– direktor,
– svet zavoda,
– strokovni svet.
3.1 Direktor
12. člen 
(1) Poslovodni organ javnega zavoda je direktor, ki vodi in organizira delo ter poslovanje zavoda, zastopa in predstavlja zavod in je odgovoren za zakonitost dela zavoda. Direktor je tudi strokovni vodja javnega zavoda in je odgovoren za strokovno delo javnega zavoda.
(2) Direktorja imenuje in razrešuje svet zavoda s soglasjem ustanoviteljic na podlagi javnega razpisa v skladu z zakonom, ki ureja lekarniško dejavnost in drugimi veljavnimi predpisi, za dobo petih let.
(3) Javni razpis za imenovanje direktorja se objavi na spletni strani javnega zavoda, zavoda za zaposlovanje in v sredstvih javnega obveščanja ter vsebuje:
– pogoje za imenovanje,
– čas mandata,
– rok za prijavo kandidatov, ki ne sme biti krajši od osmih dni od objave javnega razpisa,
– rok, v katerem bodo prijavljeni kandidati obveščeni o izbiri, ki ne sme biti daljši od 60 dni od objave javnega razpisa in
– druge podatke.
13. člen 
(1) Za direktorja je lahko imenovan nosilec lekarniške dejavnosti, ki poleg pogojev določenih v zakonu, ki ureja lekarniško dejavnost, izpolnjuje še naslednje pogoje:
– je državljan Republike Slovenije;
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj na področju lekarniške dejavnosti;
– ima najmanj tri leta delovnih izkušenj na vodstvenih delovnih mestih.
(2) Podrobnejši pogoji se lahko določijo s statutom.
(3) Kandidat za direktorja je dolžan ob prijavi na javni razpis priložiti življenjepis in program dela in razvoja zavoda za mandatno obdobje.
14. člen 
(1) Direktor sklene delovno razmerje za določen čas, za čas trajanja mandata. Pogodbo z direktorjem podpiše predsednik sveta zavoda. Direktorju, ki je bil pred imenovanjem zaposlen v javnem zavodu za nedoločen čas, pravice iz delovnega razmerja mirujejo in se mu po preteku funkcije ponudi delovno mesto, ki ustreza njegovi strokovni izobrazbi in za katero izpolnjuje predpisane pogoje.
(2) Če se na javni razpis ni prijavil nihče ali če nihče od prijavljenih kandidatov ni imenovan, se javni razpis ponovi. Za čas do imenovanja direktorja na podlagi ponovljenega javnega razpisa, vendar največ za eno leto, svet zavoda imenuje vršilca dolžnosti direktorja izmed strokovnih delavcev javnega zavoda, ki so nosilci lekarniške dejavnosti, ali izmed prijavljenih kandidatov, ki ustrezajo razpisanim pogojem. Za vršilca dolžnosti direktorja veljajo pogoji, ki se zahtevajo za direktorja.
(3) Svet zavoda imenuje vršilca dolžnosti direktorja, v skladu s prejšnjim odstavkom, tudi v primeru, ko direktorju predčasno preneha mandat.
15. člen 
(1) Direktor zavoda opravlja naslednje naloge:
– organizira delo in poslovanje javnega zavoda,
– pripravlja predloge programa dela in razvoja zavoda, finančnega načrta, poročila o izvajanju dejavnosti in poslovanju zavoda,
– sprejema splošne akte zavoda, za katere je tako določeno v zakonu, tem odloku ali statutu,
– predlaga načrt investicij in razvoj lekarniške dejavnosti v soglasju s svetom zavoda,
– predlaga nove lekarniške programe v soglasju s svetom zavoda,
– izvršuje odločitve sveta zavoda,
– določa sistemizacijo delovnih mest, odloča o sklepanju delovnih razmerij, o razporejanju delavcev k določenim nalogam, imenuje delavce s posebnimi pooblastili in odgovornostmi,
– zagotavlja neodvisno strokovno izpopolnjevanje farmacevtskih strokovnih delavcev,
– poroča ministrstvu o številu prejetih receptov in številu farmacevtskih strokovnih delavcev,
– farmacevtske strokovne delavce spodbuja k strokovnemu in etičnemu izvajanju lekarniške dejavnosti,
– zagotavlja strokovno neodvisnost vodij lekarn glede naročanja zdravil, medicinskih pripomočkov ali drugih izdelkov za podporo zdravljenja in ohranitev zdravja,
– druge naloge, določene z zakonom, tem odlokom in statutom.
(2) V primeru direktorjeve odsotnosti ali zadržanosti nadomešča direktorja delavec zavoda, ki ga pooblasti direktor. Pisno pooblastilo določa obseg, vsebino in trajanje pooblastila.
16. člen 
Direktor javnega zavoda se v skladu z zakonom razreši, če:
– to sam zahteva,
– mu je s pravnomočno sodno odločbo prepovedano opravljanje poklica,
– pri svojem delu ne ravna v skladu s tem zakonom ali drugimi predpisi in splošnimi akti javnega zavoda,
– ne izvaja sklepov sveta zavoda ali ravna v nasprotju z njimi,
– z nevestnim ali malomarnim delom povzroča škodo javnemu zavodu.
3.2 Svet zavoda
17. člen 
(1) Svet zavoda nadzoruje in upravlja javni zavod.
(2) Svet zavoda ima 15 članov in je sestavljen iz:
– osem predstavnikov občin ustanoviteljic, od katerih imenuje mestna občina tri, ostale občine pa po enega predstavnika,
– pet izvoljenih predstavnikov zaposlenih v javnem zavodu,
– en predstavnik pacientov in
– en predstavnik ZZZS.
(3) Vsak član sveta zavoda ima 1 glas. Svet zavoda na sejah sprejema odločitve z večino glasov navzočih članov, razen če ni za posamezne odločitve določena drugačna večina. Svet zavoda lahko veljavno odloča, če je prisotnih več kot polovica vseh članov.
(4) Mandat članov sveta javnega zavoda traja pet let. Njihov mandat se začne s potekom mandata predhodnih članov sveta ter traja do prve seje naslednjega novoizvoljenega sveta zavoda. Če članu sveta mandat predčasno preneha, imenuje pristojni organ nadomestnega člana, ki ima mandat do izteka mandata sveta zavoda. Po preteku mandata so člani lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni.
(5) Svet zavoda se konstituira, na prvi seji, na kateri je potrjenih več kot polovica mandatov članov sveta. Do konstituiranja novega sveta zavoda opravlja naloge sveta zavoda dotedanji svet zavoda. Sklic in potek konstitutivne seje sveta zavoda se podrobneje uredita v statutu.
(6) Članom sveta zavoda preneha mandat, ko se konstituira nov svet zavoda. Novim članom sveta zavoda začne mandat teči z dnem konstituiranja sveta.
18. člen 
(1) Občine ustanoviteljice imenujejo svojega predstavnika v skladu s svojim statutom in poslovnikom.
(2) Zaposleni v javnem zavodu volijo svoje predstavnike na neposrednih in tajnih volitvah. Sklep o razpisu volitev se objavi na intranetni strani in oglasni deski na sedežu javnega zavoda in po vseh enotah. Izvoljeni so kandidati, ki so dobili največje število glasov. Postopki kandidiranja in volitev ter postopek za razrešitev predstavnikov delavcev se določijo s statutom ali splošnim aktom, ki ga sprejme svet zavoda.
(3) Predstavnika pacientov imenujejo ustanoviteljice na podlagi izvedenega javnega poziva. Javni poziv se v enakem besedilu objavi na spletnih straneh ustanoviteljic. Rok za prijavo ne sme biti krajši od 8 dni od zadnje objave. Predstavnika pacientov izmed prijavljenih kandidatov izbere in imenuje Kolegij županov. Pri izbiri med prijavljenimi kandidati imajo prednost tisti, ki imajo izkušnje z delovanjem javnih zavodov.
(4) Predstavnika ZZZS imenuje Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije v skladu s svojimi splošnimi akti.
19. člen 
Svet zavoda opravlja naslednje naloge:
– sprejema statut in druge splošne akte, kadar zakon, odlok o ustanovitvi in statut tako določajo,
– obravnava in sprejema program dela in razvoja javnega zavoda,
– spremlja poslovanje javnega zavoda in daje predloge za izboljšanje dela in poslovanja,
– nadzoruje poslovanje in izvajanje programa dela javnega zavoda z vidika sprejetega strateškega in letnega načrta javnega zavoda,
– nadzoruje ravnanje s premoženjem javnega zavoda, nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev javnega zavoda,
– odloča o uporabi presežkov prihodkov nad odhodki iz izvajanja dejavnosti v skladu s predpisi;
– ustanovitelju predlaga, da se del presežka prihodka nad odhodki javnega zavoda v skladu z zakonom o lekarniški dejavnosti vrne ustanovitelju,
– nadzoruje finančno poslovanje javnega zavoda,
– obravnava dolgoročno strategijo razvoja javnega zavoda, jo potrdi in predloži ustanovitelju v sprejetje,
– sprejme letni program dela in določa finančni in kadrovski načrt javnega zavoda,
– sprejme normative za delo na predlog direktorja,
– preveri in potrdi letno poročilo javnega zavoda,
– spremlja vodenje poslov javnega zavoda in delo direktorja,
– uveljavlja zahtevke javnega zavoda proti direktorju v zvezi s povračilom škode, nastale pri poslovodenju,
– obravnava poročila direktorja in daje smernice za njegovo delo,
– spremlja kazalnike kakovosti in varnosti v skladu z zakonom o lekarniški dejavnosti,
– najmanj polletno spremlja in ocenjuje poslovanje javnega zavoda,
– s soglasjem ustanovitelja imenuje in razrešuje direktorja,
– odloča o najemanju kreditov v soglasju z občinami ustanoviteljicami,
– sprejema programe razreševanja presežnih delavcev,
– razpisuje volitve predstavnikov zaposlenih v svet javnega zavoda,
– sprejema usmeritve za organizacijo, izvajanje in financiranje nadstandardnih storitev,
– v skladu s predpisi odloča o sredstvih za delovno uspešnost zaposlenih in direktorja,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom, tem odlokom in statutom zavoda.
3.3 Strokovni svet
20. člen 
(1) Strokovni svet je kolegijski strokovni organ javnega zavoda, ki obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih s področja dejavnosti zavoda, določa strokovne podlage za programe dela in razvoja, daje svetu javnega zavoda in direktorju mnenja, predloge in usmeritve glede organizacije dela in pogojev za razvoj dejavnosti ter opravlja druge naloge, določene s predpisi, statutom in drugimi splošnimi akti javnega zavoda.
(2) Strokovni svet je kolegijski strokovni organ zavoda, v katerem so vodje organizacijskih enot in strokovnih služb. Strokovni svet sklicuje in vodi direktor. Direktor odgovarja za izvajanje sprejetih sklepov.
(3) Strokovni svet se sestaja po potrebi, vendar najmanj dvakrat letno.
(4) Strokovni svet odloča z večino glasov vseh članov sveta in ob prisotnosti večine članov.
(5) Strokovni svet ima naslednje pristojnosti:
– obravnava vprašanja s področja strokovnega dela zavoda,
– predlaga svetu zavoda in ustanoviteljicam organiziranje novih lekarniških enot, spremembo in širitev dejavnosti,
– odloča o izbiri in prioriteti nabav lekarniške opreme,
– odloča o vrstah izdelkov, ki se nabavljajo za prodajo v lekarnah,
– določa odpiralni čas in dežurstvo lekarn in lekarniških podružnic, ki upošteva odpiralni čas v ostali osnovni zdravstveni dejavnosti, obravnava pobude ustanovitelja in organizacijske možnosti znotraj zavoda,
– daje svetu zavoda in direktorju mnenja glede organizacije in dela zavoda,
– predlaga direktorju plane izobraževanja delavcev v zavodu,
– predlaga direktorju plan specializacij in odloča o pogojih kandidatov za specializacije,
– predlaga svetu zavoda način zagotavljanja neprekinjene oskrbe z zdravili,
– obravnava ugotovitve internega strokovnega nadzora in sprejema ukrepe,
– odloča o vseh drugih zadevah določenih v statutu ali za katere ga pooblasti svet zavoda ali direktor.
4. SPLOŠNI AKTI JAVNEGA ZAVODA 
21. člen 
(1) Javni zavod ima statut, s katerim se določajo notranja organizacija, lokacije enot, naloge organov, način njihovega delovanja in odločanja, način poslovanja in druga vprašanja, pomembna za delovanje javnega zavoda v skladu z zakonom in tem odlokom.
(2) Statut javnega zavoda sprejme svet javnega zavoda z dvotretjinsko večino vseh članov sveta javnega zavoda in s soglasjem občin ustanoviteljic.
(3) V skladu s statutom ima javni zavod lahko tudi druge splošne akte, s katerimi ureja vprašanja, pomembna za delo in poslovanje javnega zavoda. Splošne akte sprejme direktor, če statut izrecno ne določa drugače.
5. SREDSTVA ZA DELO JAVNEGA ZAVODA 
22. člen 
(1) Javni zavod pridobiva sredstva za delo:
– s plačili za opravljeno delo v okviru lekarniške dejavnosti na podlagi pogodbe z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Republike Slovenije in drugimi izvajalci zdravstvenih zavarovanj,
– z izvajanjem lekarniške dejavnosti, ki je financirana iz zasebnih sredstev,
– iz sredstev ustanoviteljic oziroma iz namenskih sredstev za izvajanje in razvoj lekarniške dejavnosti,
– iz proračunskih sredstev in sredstev EU,
– s prodajo blaga in storitev,
– s proizvodnjo in prodajo galenskih zdravil in izdelkov,
– z dotacijami ali darili ter iz drugih virov v skladu z zakonom,
– iz sredstev na podlagi pogodb in drugih poslovnih razmerij,
– iz drugih virov, doseženih na način in pod pogoji, določenimi z zakonom in tem odlokom.
(2) Ustanoviteljice zagotavljajo sredstva za investicije in druge obveznosti javnega zavoda, ki so povezane z izvajanjem javne službe ter za programe, h katerim so izdale predhodno soglasje.
6. PREMOŽENJE JAVNEGA ZAVODA 
23. člen 
(1) Javni zavod upravlja s premoženjem občin ustanoviteljic. Premoženje javnega zavoda je v lasti občin ustanoviteljic in se razmejuje med ustanoviteljice v skladu z deleži, ki jih dogovorijo občine ustanoviteljice s pisnim dogovorom, ki ga ustanoviteljice sklenejo najkasneje v roku šest mesecev po uveljavitvi tega odloka. Podlaga za razmejitev so sklepi delitvenih bilanc in zakonska določila.
(2) Potrebna sredstva za zagotavljanje materialnih pogojev za delo ali širitev zmogljivosti za izvajanje lekarniške dejavnosti na območju posamezne občine zagotavljajo občine ustanoviteljice vsaka na svojem območju.
(3) Sredstva za zagotavljanje materialnih pogojev za delo ali razširitev zmogljivosti za izvajanje lekarniške dejavnosti, ki se zaradi specifike izvaja na enem mestu in služi potrebam vseh uporabnikov na območju delovanja javnega zavoda, zagotavljajo ustanoviteljice v skladu z dogovorjenimi deleži iz prvega odstavka tega člena oziroma v skladu s posebnim dogovorom med ustanoviteljicami.
24. člen 
(1) Javni zavod upravlja z naslednjim nepremičnim premoženjem:
– Mestna občina Nova Gorica
Nova Gorica
Zemljišče in prostori Lekarne Nova Gorica, uprave in galenskega laboratorija v stavbi št. 780, k.o. 2304 (v katastru), ki stoji na parceli ID znak: 2304-660/6, na naslovu Rejčeva 2, zemljišče z ID znak: 2304-660/9, 5000 Nova Gorica ter 14 parkirnih prostorov, ki so na parceli ID znak: 2304-485/16.
Dornberk
Zemljišče in prostori Lekarne Dornberk, ID znak: 2335-1651-16, na naslovu Bojana Vodopivca 5, 5294 Dornberk.
– Občina Šempeter - Vrtojba
Šempeter pri Gorici
Zemljišče in prostori Lekarne Šempeter, in sicer dva poslovna prostora v pritličju stavbe, na parceli ID znak: 2315-2904/3 na naslovu Cesta prekomorskih brigad 2 c, 5290 Šempeter pri Gorici (posamezna dela št. 202 in 203 v stavbi št. 713, k.o. 2315) ter pripadajoči parkirni prostori, ki so na nepremičnini z ID znak: 2315-2904/2.
– Občina Brda
Dobrovo
Zemljišče in prostori Lekarne Dobrovo, poslovni prostor z ID znak: 2285-714-6, stavbna pravica na zemljišču ID znak: 2285-1965/10, in zemljišče ID znak: 2285-1965/11 na naslovu Trg 25. maja 7, 5212 Dobrovo.
– Občina Kanal ob Soči
Kanal
Zemljišče in prostori Lekarne Kanal, ID znak: 2270-167-4, na naslovu Morsko 1, 5213 Kanal.
Deskle
Zemljišče in prostori Lekarniške podružnice Deskle, ID znak: 2276-425-3, na naslovu Srebrničeva ulica 31, 5210 Deskle.
– Občina Miren - Kostanjevica
Miren
Zemljišče in prostori Lekarne Miren, v pritličju stavbe na parceli ID znak: 2325-623/7, na naslovu Miren 138 A, 5291 Miren.
– Občina Renče - Vogrsko
Renče
Zemljišče in prostori Lekarniške podružnice Renče, ki se nahajajo v pritličju stavbe, ki stoji na parcelah ID znak: 2322-3563, ID znak: 2322-38/41 in ID znak: 2322-3564, na naslovu Trg 25, 5292 Renče.
(2) Opredmetena in neopredmetena sredstva, ki jih javni zavod uporablja za izvajanje dejavnosti so last tiste ustanoviteljice, na območju katere se nahajajo.
25. člen 
(1) Javni zavod upravlja samostojno s premoženjem in drugimi sredstvi občin ustanoviteljic, namenjenimi izvajanju lekarniške dejavnosti, ki so mu dana v posest in upravljanje. Uporablja jih na način in za namene, ki jih določata zakon, ta odlok in pogodba o upravljanju. Javni zavod lahko pridobiva v last ali upravljanje nove nepremičnine, ki so potrebne za izvajanje njegove dejavnosti, le s soglasjem ustanoviteljic.
(2) Vrsto in obseg premoženja, ki ga posamezna soustanoviteljica da zavodu v upravljanje, soustanoviteljica določi s sklepom o prenosu v upravljanje, medsebojne pravice in obveznosti glede upravljanja pa se določijo s pogodbo med posamezno soustanoviteljico in zavodom.
(3) Zavod mora pri ravnanju z nepremičnim premoženjem, ki ga ima v upravljanju, pridobiti predhodno soglasje soustanoviteljice, ki je lastnica tega premoženja, v kolikor ni s pogodbo o upravljanju drugače dogovorjeno.
26. člen 
Za upravljanje s premoženjem je javni zavod odgovoren ustanoviteljicam. Javni zavod mora upravljati s premoženjem občin ustanoviteljic s skrbnostjo dobrega gospodarja in v interesu ustanoviteljic.
7. RAZPOLAGANJE S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI IN NAČIN KRITJA PRIMANJKLJAJA 
27. člen 
(1) Presežek prihodkov nad odhodki, ki ga javni zavod ustvari pri opravljanju svoje dejavnosti, javni zavod uporablja za opravljanje in razvoj lekarniške dejavnosti, izboljšanje opremljenosti in pogojev dela v skladu z zakonom in dogovorom ustanoviteljic.
(2) Nerazporejeni presežek prihodkov nad odhodki se med ustanovitelje deli v skladu z ustanovitvenimi deleži.
(3) Presežek prihodkov nad odhodki, ki ga javni zavod ustvari pri opravljanju svoje dejavnosti, javni zavod uporablja za:
– solventno in likvidno poslovanje,
– investicije v prostor in opremo lekarne ter
– razvoj kadrov in uveljavljanje novih lekarniških storitev.
(4) O namenu in načinu razporeditve presežkov prihodkov nad odhodki odloča Kolegij županov na predlog sveta zavoda po predhodnem mnenju strokovnega sveta. Del presežka, ki ga javni zavod lahko nameni nagrajevanju zaposlenih, se določi v skladu z zakonom in drugimi veljavnimi predpisi.
(5) Če v letnem obračunu javni zavod izkaže izgubo oziroma presežek odhodkov nad prihodki, mora izdelati sanacijski program in pripraviti predlog za pokritje izgube, o katerem odloči svet javnega zavoda v soglasju z ustanoviteljicami.
8. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI JAVNEGA ZAVODA V PRAVNEM PROMETU 
28. člen 
(1) Javni zavod je pravna oseba, ki v okviru svoje dejavnosti nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun samostojno in brez omejitev. Z nepremičnim premoženjem lahko javni zavod razpolaga samo po predhodnem pisnem soglasju občin ustanoviteljic. Javni zavod v pravnem prometu zastopa in predstavlja direktor.
(2) Za svoje obveznosti odgovarja javni zavod z vsemi sredstvi, s katerimi lahko razpolaga. Javni zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne posle v okviru dejavnosti, ki je določena s tem odlokom.
29. člen 
Javni zavod je dolžan skrbeti za tekoče in investicijsko vzdrževanje in obnavljanje stavb in prostorov, ki jih uporablja za svojo dejavnost ali v soglasju z ustanovitelji oddaja v najem ter vzdrževati in obnavljati nameščeno opremo v prostorih.
9. ODGOVORNOST OBČIN USTANOVITELJIC ZA OBVEZNOSTI JAVNEGA ZAVODA 
30. člen 
Ustanoviteljice odgovarjajo za obveznosti javnega zavoda, ki so povezane z izvajanjem javne službe ali programov, h katerim so izdale predhodno soglasje.
10. URESNIČEVANJE USTANOVITELJSKIH PRAVIC 
31. člen 
(1) Javni zavod zagotavlja vse obveznosti do ustanoviteljic v skladu z zakonom in drugimi predpisi s področja, ki ga pokriva. Javni zavod mora na zahtevo občine ustanoviteljice, najmanj pa enkrat letno, v rokih in na način, ki ga določa veljavna zakonodaja, posredovati podatke o rezultatih dela in poslovanja javnega zavoda.
(2) Ustanoviteljice so dolžne svoje ustanoviteljske pravice in obveznosti izvajati tako, da omogočajo zavodu nemoteno delovanje. V vseh primerih, ko ta odlok ali statut ali zakon določajo, da mora zavod od ustanoviteljic pridobiti soglasje, se šteje, da je bilo soglasje dano, če ustanoviteljica v roku 60 dni od datuma prejema zahteve, izdaje soglasja ne zavrne ali pa zavoda in ostalih ustanoviteljic pred potekom tega roka ne obvesti, do katerega dne rok podaljšuje.
32. člen 
Ustanoviteljske pravice ustanoviteljic izvršuje Kolegij županov iz 33. člena tega odloka, razen če je za izvrševanje posameznih ustanoviteljskih pravic s tem odlokom določeno drugače.
11. SKUPNI ORGAN ZA IZVRŠEVANJE USTANOVITELJSKIH PRAVIC 
33. člen 
(1) Sedež Kolegija županov je v Novi Gorici, Trg Edvarda Kardelja 1.
(2) Strokovne in administrativne naloge za Kolegij županov opravlja mestna uprava Mestne občine Nova Gorica.
(3) Za udeležbo in odločanje na sejah Kolegija županov, lahko župan pisno pooblasti podžupana ali drugo osebo iz svoje mestne oziroma občinske uprave. Pooblaščenec, ki se izkaže s pooblastilom, ima enake pravice odločanja, kot župan, razen če v pooblastilu ni izrecnih omejitev.
34. člen 
(1) Mestni svet in občinski sveti ustanoviteljic izvršujejo naslednje ustanoviteljske pravice:
– odločajo o višini kritja primanjkljaja sredstev zavoda,
– imenujejo in razrešujejo svoje predstavnike v svetu zavoda,
– dajejo soglasje k imenovanju direktorja zavoda,
– dajejo soglasje k statutu.
(2) Vse ostale ustanoviteljske pravice izvršuje Kolegij županov.
(3) V vseh primerih, ko Kolegij županov, mestni ali občinski sveti, odločajo o soglasju, ki je potrebno v skladu s tem odlokom ali zakonom, se šteje, da je bilo soglasje dano, če Kolegij županov, mestni ali občinski sveti, v roku 60 dni od datuma prejema zahteve, izdaje soglasja ne zavrnejo ali pa zavoda pred potekom tega roka ne obvestijo, do katerega dne rok podaljšujejo.
(4) Oblika in vsebina vloge za pridobitev soglasij ter obvezne priloge se določijo s statutom. Statut določi tudi ravnanje organa, ki opravlja administrativne naloge z vlogami.
35. člen 
(1) Kolegij županov sprejema odločitve na sejah. Pobudo za sklic seje lahko da vsak član. Seja je sklepčna, če je prisotnih več kot polovica članov. Sklep na seji Kolegija županov je sprejet, če s predlogom soglaša večina prisotnih članov.
(2) Na sejah Kolegija županov se vodi zapisnik.
(3) Sprejete odločitve obvezujejo vse ustanoviteljice. Odločitve, ki jih sprejme kolegij županov, podpisuje župan sedežne občine, ki je tudi predsednik Kolegija županov. Člani Kolegija županov na prvi seji izvolijo podpredsednika Kolegija županov, ki nadomešča predsednika v času njegove odsotnosti.
36. člen 
(1) Sredstva za delo Kolegija županov predstavljajo stroški njegovega poslovanja.
(2) Sredstva za delo Kolegija županov zagotovijo ustanoviteljice v svojih proračunih.
(3) Stroške, ki nastanejo posameznemu članu Kolegija županov v zvezi z nalogami v tem organu, zagotovi ustanoviteljica, katere predstavnik je posamezni član. Sredstva za administrativne stroške zagotovi ustanoviteljica, pri kateri je sedež Kolegija županov.
12. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
37. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Goriška lekarna Nova Gorica (Uradno glasilo št. 8/93, 3/94 in 11/97 ter Uradni list RS, št. 78/14).
38. člen 
(1) Organi, pristojni za imenovanje članov sveta zavoda morajo pričeti s postopkom imenovanja članov sveta zavoda takoj po uveljavitvi tega odloka, svet zavoda pa mora biti konstituiran v skladu s tem odlokom najkasneje v roku 120 dni po njegovi uveljavitvi.
(2) Do konstituiranja sveta zavoda po tem odloku opravlja naloge dosedanji svet zavoda.
(3) Dosedanjim članom sveta preneha mandat z dnem konstituiranja sveta skladno s prvim odstavkom tega člena.
39. člen 
Direktor zavoda opravlja svojo funkcijo do izteka mandata.
40. člen 
(1) Svet zavoda mora v roku 6 mesecev po uveljavitvi tega odloka uskladiti Statut in druge splošne akte zavoda v skladu z določili tega odloka.
(2) Do sprejema le-tega, zavod uporablja statut in druge splošne akte, ki so veljali na dan uveljavitve tega odloka, razen določil, ki so v nasprotju s tem odlokom.
41. člen 
Odlok je sprejet, ko ga v enakem besedilu sprejmejo občinski sveti vseh občin ustanoviteljic. Mestna občina Nova Gorica, Občina Kanal, Miren - Kostanjevica in Občina Šempeter - Vrtojba objavijo ta odlok v Uradnem listu Republike Slovenije po tem, ko ga Občina Renče - Vogrsko objavi v svojih uradnih objavah in Občina Brda v Uradnem glasilu slovenskih občin. Odlok prične veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-3/2014-48
Nova Gorica, dne 20. septembra 2018
Podžupan 
Mestne občine Nova Gorica 
Marko Tribušon l.r.
Št. 0142-13/2018-07
Dobrovo, dne 9. oktobra 2018
Župan 
Občine Brda 
Franc Mužič l.r.
Št. 9000-0008/2018/11
Kanal ob Soči, dne 4. oktobra 2018
Župan 
Občine Kanal 
Andrej Maffi l.r.
Št. 160-0003/2018
Miren, dne 10. oktobra 2018
Župan 
Občine Miren - Kostanjevica 
Mauricij Humar l.r.
Št. 00701-33/2018-1
Bukovica, dne 25. septembra 2018
Župan 
Občine Renče - Vogrsko 
Aleš Bucik l.r.
Št. 01101-16/2018-2
Šempeter pri Gorici, dne 18. oktobra 2018
Župan 
Občine Šempeter - Vrtojba 
mag. Milan Turk l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti